Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Leseveiledning til planforslaget

Under følger en veiledning til innholdet i planforslaget.

Planforslaget består av dokumentene:

1.   Særutskrift av arealutvalgets vedtak  (PDF, 196 kB)

Særutskriften beskriver arealutvalgets behandling av planforslaget den 06.12.18: Rådmannens forslag til vedtak, og saksprotokoll med utvalgets kommentarer og endringer i planforslaget.

Videre inneholder særutskriften en oppsummering av forskjellige forutsetninger som ligger til grunn for planarbeidet, hvilken involvering som har blitt gjennomført i løpet av planarbeidet, samt en saksutredning (sammendrag) av planen.

Stikkord: Bakgrunn for planen. Redegjørelse av eksisterende planer. Drøfting av trafikk-/reisevaner-/parkeringsforhold, samt tiltak for folkehelse/miljø/estetikk og barn og unge. Utvikling av fremtidig bolig og næringsareal, samt møtesteder/natur-/havneområder.

2.   Plankart (PDF, 407 kB)

Plankartet viser hvor de forskjellige formålene er foreslått plassert. Formålene er vist som lys farge (= dagens arealbruk) og som mørk farge (= fremtidig arealbruk).

Oversikt over arealformålene:

 • Bolig: Frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse med eneboliger, rekkehus/terrassehus og leiligheter. Garasjer og uthus knyttet til boligbebyggelsen. Fire områder er ikke utbygd eller nye: B1, B2, B3 og B4
 • Fritidsbebyggelse: Hytter. Rorbuer.
 • Sentrumsformål: Forretning/tjenesteyting, kontor, boligbebyggelse, hotell/overnatting og bevertning. Inkluderer grøntareal til nevnte bebyggelse. To områder er regulert til sentrumsformål: BS1 og BS2
 • Offentlig eller privat tjenesteyting: Barnehage, skole, offentlige eller private institusjoner (f.eks. helseinstitusjon, sykehjem, omsorgsbolig), kulturinstitusjoner og forsamlingslokale, kirke og menighetshus. Fire områder har blitt regulert til off./priv. Tjenesteyting: BOP1 (videregåendetomta), BOP2 (skoletomta), BOP3 (samfunnshustomta) og BOP4 (barnehagetomta).
 • Næringsbebyggelse: Industrivirksomhet, håndverks- og lagervirksomhet. Kontor knyttet til administrasjon. Hotell/overnatting og bevertning. Bensinstasjon. Et nytt område til næring har blitt regulert: BN (Vollakrysset)
 • Idrettsanlegg: Idrettsstadion, skianlegg/skiløypetrasé, idrettshall.
 • Andre typer bebyggelse og anlegg: Renseanlegg. Tekniske anlegg/energianlegg. Et nytt område er regulert til renseanlegg: BAB
 • Havn: Kai, havnelager og liknende.
 • Parkering: Parkeringsplasser. Parkeringshus/-anlegg. Et nytt område er regulert i Ratvikdalen: SPA1. Et eksisterende område er regulert på havna: SPA1
 • Friområde: Sammenhengende område av vegetasjon/naturområde som kan brukes til opphold og lek. Et nytt område er regulert i Tæveberga/Nøtteskogen: GF1. Et eksisterende område er regulert: GF2.
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift basert på gårdens ressursgrunnlag (LNFR): Områder som skal benyttes til landbruksproduksjon (jordbruk, skogbruk og reindrift), eller som skal bli liggende som naturområder, eventuelt med spesiell betydning for friluftslivet. Disse arealene skal i utgangspunktet kun ha bebyggelse tilknyttet landbruk. Et nytt område som tidligere har vært steinbrudd er regulert: L1.
 • Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift med spredt bolig-, fritids- og næringsbebyggelse: Samme som i forrige punkt (LNFR) men hvor det i tillegg er tillatt med spredt boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og næringsbebyggelse. Et område som tidligere har vært regulert til bolig er foreslått regulert til dette formålet: LS
 • Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone: Formålet brukes for å planlegge både sjøareal, overgangen sjø – land, samt sjønære landareal. Med tilhørende strandsone menes områdene innover på land så langt bruken står i direkte sammenheng med sjøen.
 • Ferdsel: Formålet angir arealbruk i sjø. Et nytt område utenfor videregående: VFE
 • Småbåthavn: Anlegg for småbåter av allmenn karakter, ikke knyttet til fastsatte eiendommer. Forventes å generere en del båttrafikk og trafikk på land. En ny småbåthavn utenfor LIV-bygget er foreslått: VS
 • Friluftsområde i sjø: Friluftsområde i sjø og vassdrag.
 • Hensynssone – krav vedrørende infrastruktur: Benyttes i kombinasjon med andre arealformål, og brukes for å angi restriksjoner for et området. Her er det knyttet rekkefølgekrav vedrørende infrastruktur, i dette tilfellet spesifikt som helikopterlandingsplass: 410_1
 • Hensynssone – bevaring av naturmiljø og/eller kulturmiljø: Benyttes i kombinasjon med andre arealformål, og brukes for å angi restriksjoner for et området: her er det knyttet rekkefølgekrav vedrørende kulturminner.
 • Samferdselslinjer: Hovedveg, samleveg, lokalveg. Gang-/sykkelveg. Turveg/turdrag. Farled (hurtigbåt).
 • Samferdselspunkt: Kollektivknutepunkt.


3.   Planbestemmelser og retningslinjer  (PDF, 821 kB)

 

Planbestemmelsene fastsetter reglene for arealbruk, og utdyper rammene i plankartet. De skal sikre en forsvarlig og presis styring. Bestemmelsene skal legge til rette for bruk, eventuelt sikre eller forhindre bruk, uten å være forklarende. Teksten være mest mulig konkret, for å unngå tolkningstvil.

Retningslinjene ikke juridisk bindende, men veiledende regler som utfyller planbestemmelsene til planen. I kommunedelplan Vanvikan er retningslinjene utformet som tekst i kursiv, under bestemmelsene. Retningslinjene skal gi holdepunkter for hvordan enkeltsaker skal behandles i planområdet, og klargjøre hvordan man skal forstå det faktiske og rettslige innholdet, f.eks. i utforming, størrelsebegrensning osv.

Vi har generelle bestemmelser, med krav om videre reguleringsarbeid, infrastruktur (vag, vann, kloakk m.m.), byggegrenser, krav til bebyggelse og uterom, samt miljø og estetikk, og kulturmiljø. I tillegg er det utformet spesifikke krav til hver enkelt arealformål.


4.   Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)

Planbeskrivelsen beskriver planens mål, hovedinnhold og virkninger. Her forklares, utdypes og begrunnes bestemmelsene til planen nærmere. Beskrivelsen gir en fremstilling av hvordan planforslaget endrer planområdet og påvirker omgivelsene. Den gjør rede for hensynene bak planbestemmelser og plangrep.

Hensikten med planen er å gi gode vilkår for å etablere en god og bærekraftig tettstedsutvikling. Grunnleggende attraktive trekk er forsterket og videreført. Tiltak for å bedre risiko- og sårbarhet har blitt foreslått og planens konsekvenser på miljø og på samfunn har blitt utredet.

En kommunedelplan skal først og fremst se på hvor de forskjellige funksjonene skal etableres. Planen har i mindre grad gjort rede for hvordan dette skal gjennomføres. De viktigste endringer som planen har diskutert er; boligetablering, etablering av ny videregående skole, grunnskole og barnehage, endring av det kommunale samfunnshuset, flytting av småbåthavn, forbedring av ankomst for hurtigbåten, bedring av parkeringsforholdene i sentrum samt forhold for gående og syklende i Vanvikan, etablering av helikopterlandingsplass for ambulansetjenesten, nytt renseanlegg, areal til utvidede offentlige tjenester, samt areal til beredskapshensyn.

Planbeskrivelsen er konsentrert rundt tre hovedproblemstillinger; 1. Boligutvikling, 2. Offentlige formål og møteplasser, samt 3. natur- og havneområder.

Innledningsvis utredes det i planbeskrivelsen hvilke rammebetingelser som har eksistert for planarbeidet, hvordan planprosessen har vært gjennomført og hvilken medvirkning planen har lagt opp til. Videre beskrives Vanvikan i dag, samt forventet utvikling fremover i tid. Det er forventet at planen skal vare i minst 12 år, samtidig som at en mulig utvikling for fremtidig bolig- og næringsareal er skissert innenfor et tidsperspektiv på 20 år.

Føringer og innspill på trafikk og trafikksikkerhet er dokumentert, og videre dagens kollektivtilbud og reisevaner. Andre tema som er drøftet er tiltak innenfor folkehelse, miljø og estetikk, bedring av forholdene for barn og unge, og for næringsutviklingen. Videre drøfting av de tre hovedproblemstillingene viser hvorfor og hvordan de foreslåtte tiltakene i planen vil bedre utviklingen av tettstedet Vanvikan.

I kapittel 16, under beskrivelse av planforslaget, blir hvert arealformål gjennomgått med tanke på vurderingene tidligere i planbeskrivelsen. Kapittelet beskriver videre hva planen foreslår som regler for bebyggelsens plassering og utforming, leke- og uteoppholdsareal, parkering, trafikkløsninger, universell utforming, kulturminner, naturverdier. I kapittel 17 blir virkninger av planforslaget gjennomgått og hvordan planen foreslås gjennomført.


5.   Vedlegg 1: Høringsinnspill samlet (PDF, 455 kB)

 

I dette vedlegget blir høringsinnspill til planprogrammet summert opp. Planprogrammet som ble sendt på høring høsten 2017, inneholdt en oversikt over hvilke problemstillinger vi hadde valgt å fokusere på, hvilken eksisterende kunnskap som fantes og hva som måtte utredes på nytt. I tillegg ble opplegg for medvirkning beskrevet.

Noen innspill som kommunen har mottatt i løpet av planarbeidet har også blitt inkludert. Planprogrammet ble vedtatt i Leksvik kommunestyre den 07.12.2017.


6.   Vedlegg 2: Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)

 

Konsekvensutredningen utreder planens virkning på miljø og samfunn. Kommunedelplan for Vanvikan vil få spesielt stor innvirkning på miljø og samfunn ved at den

fastsetter rammer for fremtidig utbygging, men også med tanke på de samlete

virkningene av planens arealendringer.

Nye (endrede) områder for utbygging har blitt vurdert i forhold til seks tema: 1. landskap, 2. kulturminner og kulturmiljø, 3. naturverdier og naturmiljø,  4. friluftsliv og rekreasjon, 5. naturressurser (jordbruk, skogbruk, reindrift, fiske/havbruk), berggrunn og mineraler, løsmasser, vannforekomster), 6. barn og unge / universell utforming.

I tillegg har nye områder blitt vurdert opp mot sårbarhet/farer som ble identifisert i risiko- og sårbarhetsanalysen, samt potensiale for forurensning.

13 områder innenfor kommunedelplan Vanvikan har blitt konsekvensutredet. Områdene ble først verdisatt, deretter ble omfanget vurdert, før konsekvensene ble vurdert. Følgende områder har blitt undersøkt: Øvre Arnfjæra (B1), Langbekken øst (B2), Videregåendetomta (BOP1), videregående/sentrumsområde i sjø (VFE), Bortistu øst (BOP4), sentrumsområde nord (BS1), parkeringsområdet (SPA1), renseanlegget (BAB), Vollakrysset (BN), Tæveberga/Nøtteskogen (GF1), Korpan II (LS), Balstad steinuttak (L1) og Akjørja havneområde (VS).

 

7.   Vedlegg 3: ROS - Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 6 MB)

En ROS-analyse er en systematisk vurdering av hva som kan gå galt hvis tiltak som er foreslått i kommunedelplanen blir gjennomført. Hvis man finner en uakseptabel risiko, skal tiltak for å imøtekomme risikoen bli foreslått, slik at planlagte tiltak kan utføres trygt nok.

Risiko er en vurdering av om en hendelse kan skje, hva konsekvensene vil bli, og usikkerhet knyttet til dette. Mulige hendelser har blitt vurdert i forhold til dagens forhold, endringer som følge av planen, og endringer som følge av klimaendringer. Årsakene til hendelsen og sannsynligheten for at ting kan forekomme er sentralt. Sårbarhet sier noe om hvilken evne systemet har til å motstå en hendelse, samt systemets evne til å tåle en hendelse hvis den først inntreffer.

Potensielle hendelser som har blitt vurdert er både naturhendelser (ekstremvær, flom, skred m.m.) og øvrige uønskede hendelser (ulykker, utslipp, brann, dambrudd, forurensning, svikt i infrastruktur m.m.).

8.   Vedlegg 4: Landskapsanalyse (PDF, 7 MB)

I landskapsanalysen er planområdet og omkringliggende landskap delt inn i 10 delområder. Analyseområdet inkluderer med større landskapskarakteristiske trekk med betydning for Vanvikan, slik som Heståsheia, Svartfjellet og Havsteinsklumpen, med mer. Landskapskarakteren har blitt fastsatt og verdisatt. Mulige konsekvenser som fremtidige tiltak vil kunne få på landskapskarakteren har blitt vurdert i konsekvensutredningen.


9.   Vedlegg 5: Temakart - Fremtidig utvikling om 20 år (PDF, 612 kB)

Temakartet er en ikke juridisk bindende illustrasjon, som viser mulig fremtidig utviklingsretning for bolig og næring i de neste 20 år, med en fremtidig Fosenbru etablert.