Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Korona-tiltak i skoler og barnehager

I Indre Fosen kommune gjelder nasjonal anbefaling om gult smittevernnivå på alle grunnskoletrinn til og med 28. mai. Fra og med mandag 31. mai gjelder grønt smittevernnivå på grunnskole. Johan Bojer videregående skole driftes på gult nivå ut skoleåret 2020/21. 

Skole

(for info om barnehagene, se lenger ned på siden)

Skoler smittevern

27. mai: Grunnskolene går fra gult til grønt nivå mandag 31. mai

I Indre Fosen kommune gjelder nasjonal anbefaling om gult smittevernnivå på alle grunnskoletrinn til og med 28. mai. Fra og med mandag 31. mai gjelder grønt smittevernnivå på grunnskole. Johan Bojer videregående skole driftes på gult nivå ut skoleåret 2020/21. 

Les smittevernveilederne.

Grønt nivå innebærer fremdeles noen smitteverntiltak:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og normalt renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:

  Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  Vanlig organisering av klasser/grupper og skolehverdag

Se smittevernveileder for grønt, gult og rødt nivå på Udir.no.

Skoleavslutninger og vitnemålsutdelinger

Udir, Hdir og FHI har etter oppdrag fra HOD i felleskap tatt en ny vurdering og kommet med klare anbefalinger og presiseringer for hva som gjelder for avslutninger i barnehage og skole. Dette etter at disse kunne forstås og har vært tolket noe ulikt av de ulike instansene. De har også konkludert med at det ikke lages egne bestemmelser for barnehage- og skoleavslutninger.

Her er en kort oppsummering av hva som gjelder::

 

 1. Samlinger/avslutninger i barnehagen eller på skolen i normal åpningstid/skoletid kun for barn/elever innen faste kohorter er å regne som ordinær drift og dermed gjelder råd og regler i smittevernveilederne for disse (slik vi informerte om).
 2. Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen der også foreldre, søsken m.fl. kan delta, regnes som sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole og er dermed å betrakte som en privat sammenkomst på offentlig sted (jf. covid-19-forskriften § 13 første ledd), der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd pr i dag). Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen (jf. § 13a første ledd bokstav a, andre punktum). For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).
 3. Vitnemålsavslutninger for 10. trinn eller 3. trinn på videregående skole (VGS), samt seremoni for utdeling av fag- og svennebrev, kan sammenlignes med et kulturarrangement (jf. § 13b) der publikum (foreldre) sitter på faste, tilviste plasser (§ 13 b pkt b og c). Det er en forutsetning at det i hovedsak ikke foregår interaksjon mellom publikum og elevene under seremonien. Hvis skolen er arrangør, kan slike seremonier gjennomføres i trygge rammer på lik linje med kulturarrangement. Da kan man samle inntil 200 personer innendørs hvis det er plass i lokalet og det ikke er strengere bestemmelser i kommunen. I slike tilfeller er det kun selve vitnemålsutdelingen som regnes som arrangement. Samlinger etter seremonien, ofte uformelle sosiale samlinger med matservering og tettere sosial kontakt, regnes som privat sammenkomst med den antallsbegrensning som ligger i det (jf. punkt 2 over).
Besøksregistrering ved skolene

Ved et eventuelt utbrudd av koronavirus ved kommunens virksomheter, må helsetjenesten kjapt kunne spore opp hvem som kan være utsatt for smitte. For å kunne bidra til effektiv smittesporing, vil flere av kommunens bygg ta i bruk systemet Qrona besøksregistrering. Les mer om digital registrering.

Oppdatert 4. desember.

Utfordringer med bemanning i skolene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattgruppa.  

Når kan barn komme tilbake til skolen etter sykdom?

Se info fra Folkehelseinstituttet med flytskjema der du kan se når barn skal være hjemme fra skolen.

Hvis et barn blir syk på skolen eller SFO

Hvis et barn får symptomer på sykdom i løpet av dagen, må barnet hentes hjem. Vi tar kontakt med heimen slik at barnet kan bli hentet.

​Barnehage

Barnehager smittevern

27. mai: Barnehagene endres til grønt smittevernnivå f.o.m. 31. mai

Se veileder på Udirs sider

Informasjonen i punktene under endres i tråd med grønt nivå innen 31.  mai. 

På grønt nivå vil det fremdeles være noen smitteverntiltak. Ingen syke skal møte i barnehagen, selv med milde symptomer. Det er viktig å holde avstand der det er mulig. Barnehagehverdagen kan gjennomføres som normalt, og det er ikke behov for organisering i kohorter.

 

Presisering/korrigering om avslutninger i barnehage

1.Samlinger/avslutninger i barnehagen eller på skolen i normal åpningstid/skoletid kun for barn/elever innen faste kohorter er å regne som ordinær drift og dermed gjelder råd og regler i smittevernveilederne for disse (slik vi informerte om).

2. Avslutninger for barnehageavdelingen eller skoleklassen der også foreldre, søsken m.fl. kan delta, regnes som sosiale samlinger i tilknytning til arbeid eller skole og er dermed å betrakte som en privat sammenkomst på offentlig sted (jf. covid-19-forskriften § 13 første ledd), der man kan være 20 personer inne og 30 personer ute (nasjonale råd pr i dag). Hele kohorten/ klassen/ avdelingen, inkludert lærer/ ansatte som normalt er sammen med dem, kan likevel samles. I tillegg kan det være med så mange voksne som nødvendig for å gjennomføre avslutningen (jf. § 13a første ledd bokstav a, andre punktum).

For de minste barna, kan det være nødvendig å ha med en voksen per barn. Hvis det er en stor avdeling eller klasse, kan man vurdere å dele seg i to grupper med avslutning til forskjellig tid eller sted (for eksempel hvert sitt klasserom, hvert sitt sted utendørs m.v.).

Smittevern ved barnehagestart høsten 2021

Barnehagene skal planlegge for grønt nivå fra barnehagestart, med mindre den lokale smittesituasjonen tilsier noe annet.

Se veiledere for smittevern på grønt, gult og rødt nivå på Udir.no

Foreldresamtaler

Foreldresamtaler kan gjennomføres ved grønt og gult tiltaksnivå med vanlige smittevernråd. Ved rødt nivå anbefales digitale møter. Det kan likevel være behov for samtale med fysisk oppmøte. Da må vanlige smittevernråd følges.

 

Foreldremøter og andre arrangement i regi av barnehagen

Regnes som offentlige arrangement, og må gjennomføres i henhold til gjeldende regler. Se Folkehelseinstituttet for veiledning. 

 

 

Når kan barn komme tilbake til barnehagen etter sykdom?

Fortsatt gjelder at syke barn skal holdes hjemme. Men mange lurer på hva «syk» betyr i denne sammenhengen?  Vi får mange henvendelser fra foreldre når det gjelder om barn kan komme til barnehagen eller skolen. Under finner dere en presisering som kan være til hjelp når det gjelder å avgjøre om der er greit at barn kommer til barnehagen eller skolen. Retningslinjene under gjelder også barn som har testet negativt for covid 19.

"Vanlig", lett rennende nese, som er vanlig høst- og vinterstid, er greit så lenge barnets almenntilstand ellers er god og det ikke er tegn til feber eller hoste eller halsvondt. Barn i barnehage- og barneskolealder med rennende nese som eneste symptom, som ellers er i god allmenntilstand, behøver derfor ikke å holdes hjemme eller testes. Det samme gjelder kjente symptomer på kjent allergi.

Hvis du har et barn som våkner med feber og ikke er i form, må barnet være hjemme og det bør testes for covid-19. Ved milde luftveissymptomer uten feber og hoste, kan dere se an tilstanden hjemme i to dager. Dersom barnets tilstand ikke bedres, anbefales testing av barnet. Ved rask bedring kan barnet gå tilbake til barnehage/skole uten at testing gjennomføres.

Dersom barnet har hatt en luftveisinfeksjon kan barnet komme tilbake til barnehage eller skole, så lenge allmenntilstanden er god, selv om barnet fortsatt har noen restsymptomer som snørr (uansett farge) og hoster av og til. Slike symptomer er vanlig i tiden etter luftveisinfeksjon hos mindre barn. Dette gjelder så lenge symptomene kan knyttes til den luftveisinfeksjonen barnet har hatt, og de ikke er nye eller økende. (kilde: Helsenorge.no)

Hva må foreldre huske på ved levering og henting?

Du vil få mer praktisk informasjon fra barnehagen. Men her er noe du kan merke deg:

Foreldre skal helst ikke bli med inn i barnehagen: Vi prøver så langt det lar seg gjøre å ta imot barna ute. Barn bør ha uteklær når de møter i barnehagen. Forbered barna på at leveringen blir litt annerledes. 

Ikke ta med leker hjemmefra: Barna skal ikke ta med egne leker hjemmefra. Hvis barnet ditt har en egen kosebamse for å sove, kan dere ta med denne. Men det er ekstra viktig at denne ikke deles med andre barn i barnehagen.

Vær nøye med håndvasken: Håndvask er like viktig hjemme som i barnehagen. Vask hendene før dere kommer i barnehagen, og med en gang dere kommer hjem. 

Begrens omgangen med andre på fritiden: Vi oppfordrer at barna omgås få andre barn på fritiden, og at lek helst foregår ute. De generelle smittevernrådene gjelder fremdeles. 

Hvis barnet ditt ikke føler seg bra: Har barnet ditt symptomer på sykdom, også milde symptomer, skal dere ikke møte i barnehagen.  Foreldre som har luftveissymptomer, skal ikke følge eller hente barn i barnehagen. Har foreldre eller noen andre i husstanden fått påvist sykdom med koronavirus, skal dere heller ikke møte i barnehagen.

Hvis barnet blir dårlig i barnehagen, må dere hente barnet så fort det lar seg gjøre.

(Se også punktet: Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen)

 

 

 

 

 

 

 

Når skal barn, foresatte og ansatte ikke møte i barnehagen?

Barn og ansatte med luftveissymptomer: 

 • Barn og ansatte med nyoppståtte luftveissymptomer og/ eller sykdomsfølelse skal ikke møte i barnehagen, selv om symptomene er milde. Testing anbefales. Folkehelseinstituttets nettsider gir oppdaterte råd om syke voksne og barn.
 • De skal holde seg hjemme til allmenntilstanden er god. Barn og ansatte kan komme tilbake i barnehagen når de har negativ test og om de virker friske og er feberfrie, selv ved restsymptomer etter luftveisinfeksjon (noe snørr, tett nese og lett hoste).

Barn, foresatte eller ansatte som er i isolasjon eller karantene:

 • Barn, foresatte og ansatte skal ikke komme i barnehagen dersom de er i karantene eller isolasjon. Det er ikke barnehagens ansvar å identifisere hvem som skal i isolasjon eller karantene. For mer informasjon se Folkehelseinstituttets nettsider.

 

 

 

Hva med barn i risikogrupper?

Barn som har kroniske sykdommer, men som kan møte i barnehage som vanlig:

 • Barn og unge med diabetes
 • Barn og unge med velkontrollert astma
 • Barn og unge med allergi
 • Barn og unge med epilepsi
 • Barn og unge med Downs syndrom
 • Barn og unge med hjertefeil uten hjertesvikt
 • Barn og unge med autoimmune sykdommer som bruker immundempende behandling og har stabil sykdom
 • Tidligere premature barn uten betydelig lungesykdom

Tilrettelegging skal være frivillig og vurdert i et helhetlig perspektiv hvor nytten av tilrettelagt undervisning hjemme skal være større enn ulempene disse barna får ved å miste viktig sosial og faglig utvikling.

Barn som har følgende sykdom vurderes at de ikke skal møte opp i barnehage pga økt risiko for smitte:

 • Barn og unge som er organtransplanterte
 • Barn og unge som er benmargstransplanterte siste 12 måneder (inkludert barn som har fått CAR-T og søsken som skal være stamcelledonor siste 28 dager før donasjon)
 • Barn og unge som er i aktiv kreftbehandling: Barnehagebarn anbefales ikke å gå i barnehage,  Skolebarn: Alle som får intravenøs cellegiftbehandling, særlig i perioden mellom cellegiftkurer hvor immunforsvaret er på det laveste nivået samt barn med leukemi på peroral vedlikeholdsbehandling
 • Barn og unge med alvorlig hjertesykdom: behandles for pulmonal hypertensjon eller hjertesvikt, med fontan sirkulasjon (palliativ sirkulasjon med ettkammer-hjerte) eller med ikke-opererte alvorlige hjertefeil.
 • Barn og unge med alvorlig lungesykdom og/eller har betydelig redusert lungekapasitet: interstitielle lungesykdommer, alvorlig astma som behandles med systemiske steroider eller har mer enn 3 innleggelser siste år, cystisk fibrose, trakeostomi eller nevromuskulær sykdom med behov for respirasjonsstøtte. Tidligere premature barn med alvorlig lungesykdom må vurderes individuelt
 • Barn og unge med diagnostisert alvorlig, medfødt sykdom i immunforsvaret i ustabil fase som gjør dem særlig utsatt for alvorlige luftveisinfeksjoner
 • Barn og unge på immundempende medisin og aktiv kronisk sykdom (inkluderer barn med nefrotisk syndrom som ikke er i remisjon)
 • enkelte andre barn med alvorlige diagnoser som sigdcelleanemi og andre sjeldne

 

Hva med barn som har allergier?

Ved kjent pollenallergi med typiske symptomer kjent (rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte i barnehagen. Foreldrene må levere dokumentasjon på allergier i barnehagen. 

Utfordringer med bemanning i barnehagene

Situasjonen med korona utfordrer barnehagene og skolene når det gjelder bemanning. På samme vis som for barna, skal ansatte holde seg borte fra barnehagen og skolen hvis de har symptomer på sykdom. Ansatte skal holde seg hjemme til de er symptomfrie. Vi ber om forståelse for at barnehagene og skolene i perioder vil ha redusert bemanning. Vi vil også ha mer bruk av vikarer enn normalt. Det er viktig at vi unngår smitte av «vanlige» sykdommer som forkjølelse, slik at vi slipper å stenge ned deler av tilbudet på grunn av stort fravær i ansattgruppa.  

Hva skjer hvis noen blir syke i barnehagen?

 

 • Barn som blir syke med luftveissymptomer må hentes så fort det lar seg gjøre; Barnet da må vente på eget rom med voksne, eller ute der det ikke er andre barn.
 • Ansatte som blir syk med luftveissymptomer må gå hjem så snart det er mulig
 • Ved behov for råd fra kommunehelsetjenesten, ta kontakt med legetjenesten (for vurdering for videre oppfølging ved mistanke om covid-19)
Skal barn og ansatte i barnehagen testes for koronavirus?
Smittevern i barnebursdager
Hva er åpningstiden i barnehagen?

Nå er åpningstiden som normalt i de fleste barnehager. Men mange av barnehagene undersøker med foreldrene hvilke tidspunkt de skal bruke barnehagen, slik at de kan bemanne mest mulig riktig.

 

Kan jeg velge å holde barna hjemme?

Barnehage er et frivillig tilbud, og det er opp til foreldrene om de vil ha barna i barnehagen eller ikke. Hvis du velger å ikke bruke tilbudet, må du enten si opp plassen eller fortsette å betale.

 

Hvordan blir det med betaling?

For foreldre til barn som mottar tilbud i barnehage og SFO, gjelder ordinære regler om foreldrebetaling, uavhengig av antall timer tilbudet omfatter. Foreldrene kan søke om moderasjon i foreldrebetalingen i barnehage og SFO på ordinær måte. Foreldre som holder barna hjemme uten helsegrunner, må betale eller si fra seg plassen.

Se Udir.no

Barnehageplass for samfunnskritisk personell

Barnehagen kan vurdere tilbudet til det enkelte barn ut fra foreldrenes behov for å kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen. Altså skal foreldrene få det tilbudet som er nødvendig for at forelderen skal kunne ivareta den kritiske samfunnsfunksjonen de har, og ikke for at de står på listen over samfunnskritiske yrker. F. eks. en sykepleier som har fridag har ikke krav på barnehageplass den aktuelle dagen. https://lovdata.no/forskrift/2020-05-26-1061/§2

Liste over samfunnskritisk personell.

 

Hvordan blir mattilbudet?

Dere vil få nærmere informasjon om det fra den enkelte barnehage. Her vil det bli individuelle tilpasninger. Dersom dere må ta med all maten selv, skal dere ikke betale matpenger.

Hvem kan jeg som forelder kontakte for spørsmål?

Du finner mye info på helsenorge.no, udir.no og regjeringen.no.  Vi vil også oppdatere denne artikkelen med ofte stilte spørsmål. Så ta gjerne en titt på de nevnte sidene først. Hvis du ikke finner svar her, kan du kontakte barnehagen.