Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

ትግርኛ (tigrinja)

Download and print this page (PDF, 144 kB)

 

ናይ ኮሮና ክታበት ፣

ኮሮናን ናይ ምልባዕ ጥንቃቐን፣ 

ንናይ ኮሮና ፈተና/ መርመራ ምግባር ጥለብ/ቢ ፣

 

ናይ ኮሮና ክታበት ፣

ኩሎም ደቂ ሃገር ካብ 18 ዓመት ንላዕሊ ዝዕድሜኦም፣ ብዛዕባ ክታበት ኣንጻር ናይ ኮሮና ቫይሩስ ክወስዱ ቀረብ ተዋሂብዎም/ ተፈቒድሎም ኣሎ። እቲ ክታበት ድማ ብናጻ እዩ።

ብዛዕባ እቲ ክታበት፣

ንስኻ/ ንስኺ ብዛዕባ ናይ ክታበት ዝምልከት ሓፈሻዊ ሓበሬታ፣ ናብ ዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተተርጎመ፣ ብጽሑፍ / ፊልም ኣብዚ ዝስዕብ ክትረክብ/ ክትረኽቢ ይከኣል።

http://www.fhi.no/pupl/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/

ብዙሓት ትካላት ኣለዋ ናይ ኮሮና - ክታበት ዘማዕብላ። ኣብ ኢንድረ ፎሰን ኮሙነ፣ ንሕና እንህቦ/ እንጥቀመሉ ክታበት ካብ ፋይዘር / ቢዮንተክ (Pfizer/BioNTech) እዩ ። እንተኾነ ናይ ሞደርና (Moderna) ፍርያት ዝኾነ ክታበት እውን ክወሃብ ይከኣል እዩ። ምናልባት `ውን ናይ ካልኦት ኣቕረብቲ። ንስኻ/ ንስኺ ዝተተርጎመ ሓበሬታ ብዛዕባ ክታበት ብዝምልከት፣ ኣብዚ ዝስዕብ ክትረክብ/ ክትረኽቢ ይከኣል እዩ።

Vaksine mot koronavirus – Comirnaty (BioNTech og Pfizer)

Vaksine mot koronavirus – COVID-19 Vaccine Moderna

መዓስ እዩ ንዓኻ/ ንዓኺ ብዛዕባ ክታበት ቀረብ ዝወሃበካ/ኪ / መጸዋዕታ ዝመጸካ/ ኪ?

ብሓደ ግዜ ንኹሉ እኹል ዝኸውን ክታበት የለን። ስለዚ ድማ እቲ ኮሙነ፣ ነቶም ተቐማጦ ብመስርዕ በብተራ፣ ማለት ብመሰረት እቲ መንግስቲ ዝወሰኖ እዩ ነቲ ክታበት ዝህብ/ ዝገብር፣ ኣብቲ መስርዕ ናይ ቐዳምነት ዝርአ ድማ፣ ብመሰረት ዕድመ እዩ ዝኸይድ። ብዛዕባ እቲ መስርዕ ድማ፣ ኣብዚ ዝስዕብ ናይ ሓበሬታ መርበብ ክርከብ ይከኣል፣

ብኖርወጅኛ: www.indrefosen.kommune.no/koronavaksine

ብእንግሊዝኛ: www.indrefosen.kommune.no/corona

ብዛዕባ ክታበት ዝምልከት ቆጸራ ንምውሳድ ብኸመይ ክጥለብ ይከኣል፣

እቲ ኮሙነ ነቶም ናትካ/ ናትኪ ዕድመ ዘለዎም ተቐማጦ ናይ ክታበት ቀረብ ኣብ ዝህበሉ እዋን፣ ንሕና ናብ ሞቢል ተለፎንካ/ ኪ ኤስ ኤም ኤስ (SMS) ንክንሰድድ ኢና ። ንስኻ/ ንስኺ ኣብቲ ሓበሬታ ዝርከበሉ ኣድራሻ ናይ መርበብ ሓብሬታ፣ ማለት ኣብ indrefosen.kommune.no/bestill ዝብል ኣቲኻ/ ኺ ክርከብ ይከኣል እዩ። ናብዚ ገጽ `ዚ ድማ፣ ብኤልክትሪካዊ ናይ መንነት መለለዪ (Elektronisk ID)  ብምእታው፣ መዓስ ክትክተብ/ ኪ ከም እትደሊ/ እተደልዪ፣ ግዜን ቦታን ክትመርጽ/ ክትመርጺ ይከኣል። እንተ ደኣ ንስኻ/ ንስኺ ናይ ኤለክትሪካዊ መለለዪ ዘይብልካ/ ኪ ኮይኑ፣ ወይ `ውን ብኻልእ ምኽንያታት፣ ነቲ ናይ መርበብ ሓበሬታ ገጽ ክትጥቀመሉ/ ክትጥቀምሉ ዘይከኣል ኮይኑ ድማ፣ ናብ ኮሙነ ብምድዋል ናይ ቆጸራ ግዜ ክትጠልብ/ ቢ ይከኣል እዩ፣ ትድውለሉ/ ትድውልሉ ቁ. ተለፎን ድማ፣ (+47) 74 85 51 00 እዩ። እንተ ደኣ ንስኻ/ ንስኺ ተርጓማይ ዘድልየካ/ ኪ ኮይኑ ድማ፣ ኣብቲ ክታበት እትወስደሉ/ እትወስድሉ መዓልቲ፣ ሓበሬታ ሃብ/ ሃቢ።

እቲ ብዛዕባ ክታበት ዝውሰደሉ ቦታ ኣብይ እዩ?

ኣብቲ ንስኻ/ ንስኺ ንኽታበት ቆጸራ ትጠልበሉ/ ትጠልብሉ ግዜ፣ ወይ ኣብ ሪሳሃለን (Rissahallen) ወይ ድማ፣ ኣብ ስሚያ (Smia) ክትመርጽ/ ክትመርጺ ይከኣል እዩ። ኣብ ርእሲኡ ድማ፣  ዕለትን ግዜን/ ሰዓትን ትመርጽ/ ትመርጺ። ሪሳሃለን ዝበሃል እቲ ኣብ ልዕሊ ቤት ትምህርቲ ኦስሊ (Åsly skole)፣ ኣብ ማእከል ሪሳ ዘሎ ቀይሕ ህንጻ፣ እዩ። ስሚያ ድማ ኣብ ጎድኒ ናይ ዮሃን ቦየር ማእከላይ ቤት ትምህርቲ፣ (Johan Bojer videregående skole) ፣ኣብ ላርቪክ እዩ።

 ኣብቲ ንስኻ/ ንስኺ ክታበት እትወስደሉ/ እትወስድሉ  መዓልቲ፣ ነዚ ዝስዕብ ክትዝክር/ ሪ ኣለካ/ ኣለኪ።

 • ንስኻ/ ንስኺ ኣብቲ ዝተባህለ ናይ ቆጸራ ሰዓት ክትርከብ/ ቢ፣ ኣገዳሲ እዩ። እንተ ደኣ  ንስኻ/ ንስኺ ሓሚምካ/ ኪ፣ ወይ `ውን ብኻልእ ምኽንያት ኣብቲ ዝተባህለ ናይ ቆጸራ ግዜ ክትርከብ/ ቢ ዝይከኣል ኮይኑ ድማ ፣ ብተለፎን ቁስሪ (+ 47) 74 85 51 00) ሓበሬታ ክትሕብ/ ክትህቢ ኣለካ/ ኪ።  
 • ንስኻ/ ንስኺ ኣብቲ ናይ ክታበት ቆጸራ እንተ ደኣ ተረኺብካ/ ኪ፣ ፣ ምእንቲ እታ ኣላዪት ሕሙማት ብቐሊል ኣብ ላዕለዋይ ክፋል ናይ ቅልጽምካ/ ኪ ክትከትበካ/ ኪ፣ ነዚ ዝሕግዝ/ ዘቃልል ክዳን ገርካ/ ገርኪ ክትመጽእ/ ክትመጺ፣ ብጣዕሚ ጽቡቕ እዩ ።
 • ናይ መንነት ውረቐት ሒዝካ/ ኪ ምጻእ/ ምጺ።
 • ናይ ለብዒ ክንክን/ ጥንቃቐ ዘክር/ ዘክሪ፣ እንተ ደኣ ንስኻ/ ንስኺ ሓሚምካ/ ኪ ግን ኣይትምጻእ/ ኣይትምጽኢ ። ካብ ካልኦት ርሓቕ/ ርሓቒ፣ ናይ ኣፍ መሸፈኒ/ (munnbind) ተጠቐም/ ሚ። እንተ ደኣ ንስኻ/ ንስኺ ናይ ኣፍ መከላኸሊ ከይተማላእካ/ ኪ መጺእካ/ መጺእኪ ድማ፣ እቶም ሰራሕተኛታት ክህቡኻ/ ክህቡኺ ይኽእሉ እዮም።
 • እንተ ደኣ ንስኻ? ኺ ናይ ቆጸራ ሰዓት ብመንገዲ ኣሃዛዊ/ Digital/ ጠሊብካ/ ጠሊብኪ ኮንካ/ ኪ ድማ፣ ነቲ ናይ ነብሰ - ገለጻ ቅጥዒ (Egenerklæringsskjema) ክትመልኦ/ ክትመልእዮ ኣለካ/ ኪ። ኣብቲ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ተዳልዩ ዘሎ ናይ ነብሰ - ገልጻ  ቅጥዒ ተመልከት/ ቲ። 
 •  
 • እቲ ናይ ኮሮና - ክትባት ክልተ ዓቐን ወይ ግዜ እዩ ዝወሃብ። ንስኻ/ ንስኺ እታ ቀዳመይቲ ክታበት ምስ ወሰድካ/ ኪ፣ ሽዑ ንሽዑ ኣብኡ እታ ካልእይቲ ክታበት መዓስ ከም እትወስዳ/ እተውስድያ ቆጸራ ክወሃበካ/ ኪ እዩ።
 • ንስኻ/ ኺ እቲ ክታበት ምስ ወሰደካ/ ኪ፣ ቅድሚ ንገዛኻ/ ኺ ምኻድካ/ ኪ፣ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ/ ኪ ክትጸንሕ/ ሒ ኣለካ/ ኪ። ንኽንደይ ግዜ ኣብኡ ኮፍ ኢልካ/ ኪ ክትጸንሕ/ ሒ ከም ዘለካ/ ኪ፣ ሓበሬታ ክወሃበካ/ ኪ እዩ።
 • ጎድናዊ ሳዕቤናት፣ ብዛዕባ ልሙዳት ዝኾኑ ጎድናዊ ሳዕቤናት ብዝምልከት፣ ኣብዚ ዝስዕብ መላግቦ ኣቲኻ/ ኺ ኣንብብ/ቢ፣ ኣድላዪ ምስ ዝኸውን ድማ፣ ምስ ሓኪም ተራኸብ/ ቢ።  http://www.fhi.no/pupl/informasjonsark/koronavaksine-pa-1-2-3/  

 

ኮሮናን ናይ ምልባዕ ጥንቃቐን፣    

 

ናይ ኢንድረ ፎሰን ኮሙነ ነቲ ብናይ ኖርወይ መንግስቲ ዝውሰን/ ዝውሰድ ሃገር ጠቀስ ዝምልከት ዝኾነ ናይ ምልባዕ ክንክን መደባት እዩ ዝኽተል፣   ንስኻ/ ኺ ነዚ ዝምልከት፣ ናብ ዝተፈላለየ ቋንቋታት ዝተተርጎመ፣ ዝርዝር መደባት/ ውሳኔታት፣ ኣብዚ ዝስዕብ መላግቦ ክተረክብ/ ክትረኽቢ ትኽእል/ ትኽእሊ።      
https://www.regjeringen.no/en/topics/koronavirus-covid-19/corona-information-in-other-languages/id2814563/              

ንስኻ/ ኺ ናብ ሓደ ካልእ ቋንቋ ዝዛረብ ሰብ`ው`ን ክትድውል/ ሊ ይከኣል እዩ፣ ስለዚ ድማ ብዛዕባ ሃገር - ለኸ ሓበሬታ ክትረክብ/ ክትረኽቢ ይከኣል።  እቲ ቁ. ተለፎን 815 55 015 እዩ።

ንስኻ/ ኪ ኣብቲ ተለፎን፣ ኣብቲ ዝወሃብ ናይ ኣሃዝ ምርጫ ብምጥዋቕ ፣ ነቲ እትደልዮ/ እትደልይዮ ቋንናቋ ምምራጽ ይከኣል።

 • እንግልዝኛ፣ መጀመርያ ንናይ ቋንቋ ምርጫታት 9 ጠውቕ፣ ደሓር 1.
 • ዓረብኛ፣ መጀመርያ ንናይ ቋንቋ ምርጫታት 9 ጠውቕ፣ ደሓር 3
 • ሶማልኛ፣ መጀመርያ ንናይ ቋንቋ ምርጫታት 9 ጠውቕ፣ ደሓር 4

እነተ ደኣ ኣብ ኢንድረ ፎሰን ኮሙነ ዓቢ ናይ ኮሮና ቫይሩስ ምልባዕ ተራእዩ ድማ፣ ኣብ ኢንድረ ፎሰን ኮሙነ፣ ካብቲ ናይ ሃገር - ለኸ  ዝምልከት ሕጊ ዝሓየለ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንሕና ነዚ ብዝምልከት ኩሉ ግዜ ነቲ ሓበሬታ ነሐድሶ ኢና። ነዚ ብዝምልከት ድማ ኣብዚ ስዒቡ ዘሎ ናይ መርበብ ሓበሬታ ክትሪ ይከኣል እዩ፣ ማለት ኣብ   www.indrefosen.kommune.no  ብምእታው። እንተ ደኣ ንስኻ/ ኺ ኮምፒተር እትጥቀም/ ኪ ኮንካ/ ኮ ድማ ፣ ነቲ ጽሑፍ ኣብ ጎጒል ወሲድካ፣ ተርጉም «Translate» ዝብል፣ ኣብቲ ላዕለዋይ ንየማን ወገን ናይቲ ኮምፒተር ዘሎ ብምጽቃጥ፣ ናብቲ እትደልዮ ቋንቋ ከተተርጉሞ/ ሚ ይከኣል እዩ

 

ንናይ ኮሮና ፈተና/ መርመራ ምግባር ጥለብ/ቢ ፣

ናይ ኮሮና ቫይሩ ምልክት ዶ ኣለካ/ ኣለኪ? ኣብቲ ዝተተርጎመ ሓበሬታ ብዛዕባ ምልክታታት ናይቲ ሕማም ከመይ ምዃኑ ርአ/ ርኣዪ፣ እሞ እንተ ደኣ ሓሚምካ/ ኪ፣ እንታይ ክትገብር/ሪ ከም ዘድሊ ኣብዚ ገጽ እዚ ተመልከት/ ተመልከቲ።

https://www.fhi.no/nettpub/koronavirus/infomateriell/generell-informasjon-koronavirus-pa-flere-sprak/

መርመራ ንምግባር ጥለብ/ ቢ፣ ንስኻ/ ኺ ኣብዚ ዝስዕብ መርበብ ሓበሬታ ብምእታው፣ ቆጸራ ክትጠልብ/ ቢ ትኽእል/ ሊ ፣ https://timebestilling.remin.no/indre_fosen

 

እንተ ደኣ ንስኻ/ ኺ በቲ ዲጂታል/ Digital/ ኣገባብ ክትጠብ/ ክትጠልቢ ዘይከኣል ኮይኑ ድማ። ናብ ናይ ሓኪም ቤት ጽሕፈት ብቁ. ተለፎን 41 70 24 00 ክትድውል/ ሊ ይከኣል ።