Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

9. desember ble budsjett og økonomi- og handlingsplan vedtatt

Torsdag 9. desember behandlet Indre Fosen kommunestyre budsjett 2022 og økonomi- handlingsplan 2023-25.

Protokollen kommer

Se opptak av møtet på kommune-tv

Les saksdokumentene

Se forslag til politisk sak om budsjett og økonomi- og handlingsplan, sendt inn av partier

 

 

Spørsmål og svar om budsjett og økonomi før vedtaket

Etter at forslaget til budsjett, økonomi- og handlingsplan ble presentert, har det naturlig nok kommet mange spørsmål og kommentarer til administrasjonen. På denne siden finner du spørsmål og svar samlet.

Innsendte spørsmål fra medlemmer av Kommunestyret

Kommunedirektøren har fått tilsendt spørsmål fra folkevalgte. Disse besvares direkte til innsender og legges i tillegg offentlig tilgjengelig på Innsyn. Merk at det kan ta noe tid fra svaret sendes til det publiseres på Innsyn. 

Se spørsmål fra Kommunestyre-medlemmer

Les bakgrunnsdokumentene

Les forslag til budsjett, økonomi- og handlingsplan

Se uttalelse til budsjett fra hovedutvalgene i sakspapirene til Formannskapet

Ofte stilte spørsmål

Det er en del tema som går igjen både i spørsmålene som sendes inn til administrasjonen, samt diskusjoner i lokalavis, sosiale medier og folkemøter. Her er administrasjonens svar på noen slike ofte stilte spørsmål:

Når blir neste års budsjett bestemt?

Kommunestyret vedtar budsjettet for 2022 og økonomi- og handlingsplan 2022-2025 i sitt møte 9. desember 2021. 

Hvorfor har Indre Fosen kommune fått så store økonomiske utfordringer? 

Det er ikke én enkelt-årsak, men flere faktorer, bl.a.: 

  • Driftsnivået har i flere år vært høyere enn hva de økonomiske rammene tillater. Merforbruket har i all hovedsak vært finansiert med fondsmidler. Etter driftsåret 2020 er avsluttet, viser regnskapet at kommunens fondsreserver er tømt. 
  • Kommunen har ikke fått dekket økningen i lønns og prisvekst i noen av årene i ramme og skatteinntekt (ca. 3-4 mill årlig) 
  • Omfattende investeringer er gjennomført i kommunen siden sammenslåingen. Renter og avdrag skal betales, noe som innebærer at finanskostnader tar større del av driftsbudsjettet. Økte investeringer har økt finanskostnaden med ca 4-5 millioner kr årlig. 
  • Sonetilskuddet på 8 mill. forsvant da vi slo sammen kommunene Rissa og Leksvik.  
  • Indre Fosen har hatt en negativ befolkningsutvikling de siste årene. Kommunen mistet over 100 innbyggere fra 2020 til 2021. Det utgjør ca. 5 mill. i ramme/skattetilskudd.  

Bo- og aktivitetstjenester, Hjemmetjenesten og Fosen barneverntjeneste har fått økning i antall tjenestemottakere, bl.a. flere med store tjenestebehov - uten at kommunen har fått dekket dette. Vi har prøvd å overføre mer midler til disse enhetene, men det har ikke vært tilstrekkelig. Samtidig har vi ikke klart å omstille oss med å finne andre og billigere måter å gjøre oppgavene på, slik at vi har fortsatt å gjøre oppgavene likt men med flere brukere. Det har over tid ført til en stor forskjell mellom inntekt og utgift. 

Hvilken betydning vil salg av eiendom ha på kommunens budsjett?

Ifølge Kostra koster det årlig 592 kroner per kvadratmeter gulvflate å drifte et kommunalt bygg. Men dette er et gjennomsnitt, og kostnadene vil avhenge av hva slags bygg det er. For eksempel vil et sykehjem koste mer og en kommunal bolig vil koste mindre. Rent teoretisk, kan man ut i fra gjennomsnittet si at hvis kommunen selger et areal på f.eks. 1 000 kvadratmeter, så sparer vi 592 000 kr årlig på drift av selve bygget.

Når det gjelder inntekter fra selve salget: Vi vet ikke hvor mye kommunen eventuelt kan tjene på salg. Men som eksempel: Hvis vi selger eiendom for f.eks. 10 millioner kroner, vil det gi en årlig besparelse på ca. 500 000 kroner i renter og lån. Disse pengene kan bare benyttes til å nedbetale lån som er investering. Det er ikke lov til å benytte disse til drift. Salg av eiendom vil altså ikke ha betydning for budsjettene til drift av tjenestene våre, for eksempel skole og helse. For gjeldsbyrden vår vil det ha mer betydning.

Indre Fosen kommune eier rundt 92.500kvm i dag. Per nå har vi ingen bygg som er klare for salg. Her må vi gjøre en grundig gjennomgang før vi eventuelt kan legge ut noe. Kommunehuset i Leksvik blir vurdert når helse er ferdig med sin ombygging i Leksvik, og kan flytte ut av sine midlertidige lokaler der. Hvis strukturendringen som er foreslått i økonomiplanen for 2022-2025 gjennomføres, vil dette gi mulighet for salg av flere bygg.

Når det gjelder kulturbygg, må eventuelt nye eiere av bygg som har fått tildelt spillemidler  påta seg forpliktelsene som følger slike midler.

Hvorfor er det foreslått så mange kutt i helse og omsorg? 

Budsjettramma til helse og omsorg er på ca. 300 millioner kr. Sektoren har over år brukt mer enn ramma, og kommunen har dekt inn dette med penger fra fond ol. Fondene er nå oppbrukt, og det er ikke noe som kan dekke opp det som brukes utover ramma. Vi må derfor ta ned tjenestenivået betraktelig for at det vi bruker stemmer med de pengene som finnes. Samtidig er vi en sektor som får økte oppgaver i årene som kommer (dobling av antall eldre over 80 år og barnevernreform), og vi må innrette oss slik at vi klarer å ivareta dette. Kommunen må derfor kunne omfordele pengesekken slik at helse og omsorg kan løse de økte oppgavene, og det er vesentlig at det skjer så raskt som mulig. 

Hvor mye vil det koste å bygge om videregående skole i Rissa til ungdomsskole + Vanvikan og Stadsbygd til oppvekstsentre? 

  • Ombygging av videregående skole til ungdomsskole har en beregnet kostnad på kr 24 millioner kr eks. mva. 
  • Ombygging av Vanvikan skole til et oppvekstsenter har en beregnet kostnad på kr 32 millioner kr eks. mva 
  • Ombygging av Stadsbygd skole til 1.-4. trinn har en beregnet kostnad på kr 30 millioner kr eks mva 
     

Til sammenligning ble det satt av 130 millioner kroner til bygging av ny Stadsbygd skole - et beløp som ikke vil være tilstrekkelig for verken 1-7 eller 1-10 skole

Hva skjer med skolene hvis vi beholder strukturen slik den er i dag? 

For at skolestrukturen skal opprettholdes som i dag, må skolenes rammer økes. Statsforvalteren i Trøndelag har allerede tatt kontakt med Indre Fosen kommune og orientert om at de kommer til å komme med pålegg om å rette opp flere lovbrudd i skolene, som er et resultat av rammene skolene har for 2021. Dersom skolestruktur opprettholdes og kutt på kr 7,3 mill. i 2022 og totalt kr 17 mill. i fireårsperioden skal gjennomføres, utarmes skolene. Vi vil få lovbrudd på både lærernorm og spes.ped., og driften av skolene vil bli både ulovlig og uforsvarlig. 

Kan vi privatisere skolene isteden? 

Handlingsrommet for å sikre tilbudet til elevene i den offentlige skolen reduseres når antallet elever i private skoler øker. Kommunen må betale for spes.ped. og skoleskyss for elever i private skoler. I § 2-1 i lov om frittstående skoler står det at friskoler ikke skal gis godkjenning dersom det vil gå utover det offentlige tilbudet. Tatt i betraktning situasjonen som kommunen befinner seg i og Statsforvalterens klare tale om at strukturelle grep er nødvendige, vil opprettelse av ytterligere private skoletilbud gå ut over det offentlige skoletilbudet. 

Hva går kommunens kulturbudsjett til? 

Kulturbudsjettet går til faste avtaler og driftstilskudd til ikke-kommunale idrettshaller (Rissahallen, Vanvikanhallen og Stadsbygd Sparebankhall), Museet Kystens Arv, Leksvikmuseene, kulturmidler/aktivitetsmidler til barn og unge (går direkte til idrettslag, skytterlag, speider, kor, korps og ungdomslag via idrettsråd, musikk- og teaterråd og ungdomsråd), vedlikeholdsmidler (idrettslag og skytterlag). I tillegg: bibliotek, kulturskole, frivilligsentral og Kultur og fritid (ungdomsråd, saksbehandling, UKM, den kulturelle skolesekken, turstier mm).

 

Se opptak fra presentasjonen i Kommunestyret

7. oktober ble Kommunestyret orientert om budsjett og økonomiplan. I møtet var også Statsforvalteren i Trøndelag for å gi sin vurdering av Indre Fosen kommunes økonomiske situasjon. 

Se opptak av møtet her

Informasjonsmøter i november

Kommunen arrangerte folkemøte i Leksvik 2. november og Rissa 3. november. Disse ble også sendt på nett via Teams.