Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Budsjett og avgiftshefte for 2019 er vedtatt

Les hva kommunestyret vedtok 11. desember.

MERK! Dokumentene er ikke oppdatert med kommunestyrets kommentarer og endringer. 
Vi legger ut de vedtatte dokumentene så snart de er klare fra økonomiavdelingen.

Endelig vedtak i kommunestyret 11.12.2018:

1: Rådmannens forslag til Budsjett 2019 vedtas som fremlagt på sektornivå med følgende
endringer:

A: Reduksjon på kr 150.000 i støtte til drift av terapibadet utsettes. Det
gjennomføres drøftinger med Sanitetsforeningen - i henhold til avtalen for drift av
Terapibadet. Der temaet er eventuelle andre måter å finansiere driften på. Og
også en synliggjøring av konsekvenser ved en reduksjon av driftstilskuddet

B: Oppvekst tilføres 700.000,- (Beløp tilføres ansvar 213- Testmann Minne skole.)

C: Forslag om reduksjon på 824 0000,- på IFJOBB AS (NORIS og Kroa)
gjennomføres ikke og lønnsmidler til kommunal aktivitetskoordinator strykes.
Når lønnsmidler til drift av kommunalt tilbud er trukket fra betyr dette en økning
på 424.000 kr,-

2: Den totale økningen på 1.274.000,- dekkes inn slik

  •  Bruk av margin/reserve 724.000,-
  • Eiendomsskatt på kraftverk, vindkraftverk og overføringslinjer 550.000,-

3: I investeringsbudsjettet for kirka legges det inn skifte oljefyr kr 1,5 mill. og etablering av
minnelund i Leksvik kirke og oppstart minnelund Rein kirke kr 550.000,-
Låneopptak til investeringer i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med inntil kr 252,3
mill. delegeres til rådmannen.

4: Låneopptak til startlån i 2019 i henhold til Regnskapsskjema 2 A med 20 mill. delegeres til
rådmannen.

5: Prisliste for 2019 kommunale avgifter og gebyrer vedtas som framlagt.

6: I medhold av eiendomsskatteloven §§ 2 og 3 skal følgende utskrivningsalternativ benyttes for skatteåret 2019: Berre på kraftverk, vindkraftverk, kraftnettet og anlegg omfatta av særskattereglane for petroleum (jf. Eiendomsskatteloven §3 bokstav c.)

7: Eiendomsskattesatsen settes til 1 promille (esktl. § 13)

Verbale forslag:
1.
Rådmannen skal kritisk vurdere alle investeringsprosjektene fortløpende. Det er ønskelig at rådmannen får behandlet slike prosjekter i de respektive utvalg før desemberbehandling av budsjettet.
2.
Rådmannen skal foreta en vurdering av husleiesatser i.f.t. standard på kommunale utleieboliger/omsorgsboliger, og foreta en harmonisering av disse i.f.t. til praksis i gamle Rissa og Leksvik kommune.
3.
Det er, og har lenge vært, stor etterspørsel etter boligtomter i Rissa sentrumsområde i Indre Fosen kommune. Pr. i dag er det ingen ledige boligtomter i Indre Fosens kommunesenter. Boligutbyggere og entreprenører peker på Sundsåsen som et aktuelt og attraktivt område for boligutvikling. Som et tiltak for å etablere attraktive boligtomter i Rissa sentrumsområde flyttes kr. 500.000,- fra avsatte midler «Malenaaunet grunnkjøp og infrastruktur» kapittel 7 til prosjektering av nytt boligområde på Sundsåsen. Det forutsettes at prosjekteringen igangsettes snarest mulig, og at det vurderes bruk av ekstern aktør for ikke å belaste kommunens saksbehandlerressurser.
4.
Reiseliv i vår kommune er i fellesskap med reiseliv på hele Fosen, og kunne derfor ha vært finansiert over felles næringsfondspenger på Fosen.
For å utvikle vårt reiseliv lokalt, nasjonalt og internasjonalt, bør man jobbe for en samlende organisering og bygge felles nettverk. Dette nettverket kan være Kyst-Norge.
Reiseliv har felles utfordringer - men også felles muligheter, for alle Fosen-kommunene. Man bør derfor løfte organiseringen og nettverk for reiseliv, som sak inn i Fosen regionråd.

Her kan du se alle sakene og komplett møteprotokoll fra kommunestyremøtet 11.12.2018

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.