Drift av Keiseråsen gjenvinningsstasjon

Fosen Renovasjon IKS søker om tillatelse etter forurensningsloven til virksomhet på gnr. 317, bnr. 32 i Indre Fosen kommune, Keiseråsen. Virksomheten har søkt om å få motta, omlaste, sortere og mellomlagre husholdningsavfall, næringsavfall, farlig avfall, EE-avfall og kasserte fritidsbåter.

Høringsfrist er 20. august 2024.

Les alle plandokumenter 

Gi innspill

Har du innspill til planprogrammet, kan du sende dem til 

Statsforvalteren i Trøndelag
Postboks 2600
7734 Steinkjer 

eller på e-post til sftlpost@statsforvalteren.no