Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Helse- og omsorgsplan: høringsinnspill og digital workshop

Klikk for stort bilde Indre Fosen kommune står overfor betydelige demografiske endringer de kommende årene og antall eldre innbyggere vil øke betraktelig. Vi må derfor stake ut en kurs for alle tjenestene og lage en helhetlig plan for helse- og omsorgssektoren. Vi ønsker å høre hva du mener: du kan sende innspill til planforslaget fram til 14 juli. I tillegg kan du sende inn ideer, tanker og innspill om fire utvalgte tema gjennom vår digitale workshop.    

Helse- og omsorgsplan Indre Fosen kommune 2020-2030 består av to deler

Del 1 utgjør et faglig kunnskapsgrunnlag som beskriver status for kommunens tjenesteyting, utviklingstrekk og fremtidige tjenestebehov, samt tjenesteutviklingen frem mot 2030. Det er denne delen du nå kan sende innspill til. Bidragene fra innbyggerne tas med som en del av arbeidet med del 2 - forslag til tiltak for helse- og omsorgssektoren i planperioden.

Planens hovedformål

Å klargjøre hvilke utfordringer Indre Fosen kommune står overfor og hvilke tiltak som må iverksettes på kort og lengre sikt for å møte disse utfordringene. Planperioden er fra 2020 til 2030.

Slik kan du bidra:

a) Høringsinnspill til planforslaget: frist 14. juli

Du kan sende høringsinnspill til planforslaget på tradisjonell måte. Du leser da utkastet, og sender inn dine synspunkter via vårt kontaktskjema. Hvis du ikke har mulighet til å sende innspill digitalt, kan du sende brev til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa. 

Les forslaget til helse- og omsorgsplan del 1 her  (PDF, 3 MB)

Send innspill til planforslaget digitalt her

b) Digital workshop: frist 14. juli

I tillegg kan du bidra med ideer, tanker og innspill til noen utvalgte tema som er sentrale i planen. Du ser temaene presentert under. Du trykker da på en lenkeknapp og skriver inn ideen din som sendes anonymt til kommunen. 

Alle høringsinnspill og ideer fra den digitale workshop'en inkluderes i arbeidet med del 2 av planen der forslagene til tiltak utformes. Vi kan ikke garantere at akkurat ditt innspill fører til et konkret tiltak, men vi leser alt som kommer inn og gjør en grundig vurdering. Forslag til løsninger legges fram for Kommunestyret i september 2020. Og i oktober skal kommunestyret fatte vedtak. 

Helse og omsorgsplan workshop

Tema 1: Hvordan sikre gode helse- og omsorgstjenester når antall eldre øker

Spørsmål: Hvordan kan kommunen sikre god kvalitet på tjenestene når vi blir flere eldre?

Skriv inn svaret ditt her

 

Bakgrunn for temaet

Indre Fosen bor det i dag i overkant av 10 000 innbyggere. Basert på SSBs prognoser (middelalternativet) vil innbyggertallet holde seg stabilt på dette nivået frem til ca. 2040.

Dobling av antall eldre innbyggere

Antall eldre over 80 år er imidlertid ventet å øke fra dagens 558 til 1 070 i 2040. Dette tilsvarer nærmest en dobling av antall eldre. I 2040 vil faktisk over 10 prosent av alle innbyggere i Indre Fosen kommune være 80 år eller eldre.

Økt behov for helse- og omsorgstjenester

Aldersgruppa 80 + har tradisjonelt hatt størst bruk av kommunale pleie- og omsorgstjenester. I dag mottar over halvparten av alle over 80 år i Indre Fosen slike tjenester. En dobling i antall eldre vil derfor medføre et stor økning i behovet for kommunale pleie- og omsorgstjenester.

Antall innbyggere i arbeidsfør alder synker

Samtidig som den eldste delen av befolkningen øker, er det ventet at antall innbyggere i arbeidsfør alder (18-66 år) vil synke med 11 prosent. Mens det i dag er 5 900 innbyggere i alderen 18-66 år, reduseres dette til 5 300 innbyggere i 2040. I 2020 vil det være 10,5 innbyggere i arbeidsfør alder per innbygger over 80 år i Indre Fosen kommune. Dette vil reduseres til 6,5 innbyggere i 2030, og ned til 5 i 2040. I praksis tilsvarer dette en halvering av antall innbyggere i arbeidsfør alder per person over 80 år de neste 20 årene.

Les mer om dette temaet i helse- og omsorgsplanen: (PDF, 3 MB)

 • demografisk utvikling (s 6, 27, 28)
 • fremtidig tjenestebehov (s 30)
 • fremtidig innretning av tjenestene (s 31, 32)
Tema 2: Hvordan gi helse- og omsorgstjenester når flere skal bo hjemme

Spørsmål: Hva kan Indre Fosen kommune bidra med for at du skal bo lengst mulig hjemme når du blir eldre?

Skriv inn svaret ditt her

 

Bakgrunn for temaet

Politiske føringer tilsier at eldre skal ha mulighet til å bo hjemme lengst mulig, uansett hjelpebehov. Målet er at tjenestene skal bidra til at flere kan bo hjemme lengre og brukerens behov skal være styrende.

I og med at flere eldre skal bo hjemme, vil det være flere som velger å bo hjemme i boliger som ikke er tilrettelagt for pleie- og omsorgsformål. Geografien i Indre Fosen er også utfordrende, ettersom det er store avstander internt i kommunen. Et voksende antall eldre vil medføre økende behov for ressurser og kompetanseheving.

Les mer om dette temaet i helse- og omsorgsplanen: (PDF, 3 MB)

 • Digitalisering og velferdsteknologi (s 36, 37)
 • Sammenheng i tjenestene (s 38, 39, 40)
 • Tidlig innsats og forebygging (s 41)
 • Hverdagsrehabilitering (s 42)
 • Frivillig innsats og deltakelse (s 43)
 • Selvstendighet og trygghet i egen bolig (s 57)
 • Hjemmetjenesten (s 58)

    

   

Tema 3: Gode helse- og omsorgstjenester – når det blir mangel på fagfolk

Spørsmål: Hva bør Indre Fosen kommune gjøre for å være en attraktiv arbeidsgiver og sikre seg dyktig helsepersonell?

Skriv inn svaret ditt her

Bakgrunn for temaet

Indre Fosen kommune er ikke alene om å få utfordringer med rekruttering i årene fremover. Beregninger fra SSB viser at samlet antall ansatte i helse og omsorgssektoren i Norge må øke fra 310.000 i 2020 til 600-800.000 i 2060. Det innebærer i så fall at hver fjerde nordmann må jobbe med helse og omsorg. Allerede i 2035 vil det med dagens utdanningstakt og tjenestestruktur mangle 18.000 helsefagarbeidere og 28.000 sykepleiere.

Samtidig ser dessverre interessen for å jobbe i helsesektoren ut til å dale. I 2019 gikk antall søkere på helsefaglige bachelorutdanninger ned med 4,8%, altså 1880 færre søkere. Nedgangen var størst på sykepleierstudiet som hadde 2948 færre søkere enn året før, en nedgang på 18,7%. Undersøkelser blant avgangsstudenter viser også at det er få sykepleierstudenter som ønsker å jobbe i kommunal eldreomsorg. I 2017 svarte bare 21% av studentene at de kunne tenke seg å jobbe i sykehjem eller hjemmesykepleie.

Les mer om dette temaet i helse- og omsorgsplanen: (PDF, 3 MB)

 • Økende behov for kapasitet og kompetanse (s 6, 64)
 • Kompetanse og rekruttering (s 64, 65)

Klikk for stort bilde  

Tema 4: Gode helse- og omsorgstjenester når innbyggeren skal delta i utformingen av tjenestetilbudet sitt

Spørsmål: Hva bør Indre Fosen kommune gjøre for å sikre at du som mottar tjenester blir tatt med på råd?

Skriv inn svaret ditt her

Bakgrunn for temaet

Forvaltningsoppgavene har over år blitt flere og mer komplekse. Når antall eldre innbyggere i kommunen øker, øker også antall søknader om helse- og omsorgstjenester. I tillegg ser man en økning i antall komplekse saker som omhandler barn og unge. 

Tjenestekontorets fokus på brukernes egenmestring, hverdagsrehabilitering og på bruk av velferdsteknologiske hjelpemidler må økes og må gjenspeiles i tjenestetildelingen.

Les mer om dette temaet i helse- og omsorgsplanen: (PDF, 3 MB)

 • Digitalisering og velferdsteknologi (s 36, 37)
 • Medvirkning ved utforming av tjenestetilbudet (s 48)
 • Barn og unge (s 49, 50, 51)
 • Sårbare grupper (s 52)

 

Klikk for stort bilde   

 

Hvordan ser de neste ti årene ut i Indre Fosen kommune?

I Norge øker andelen eldre samtidig som andelen unge synker. Om bare ti år vil det for første gang være flere eldre enn barn i landet. Kommunene skal sørge for at alle personer som oppholder seg i den enkelte kommune får tilbud om nødvendige helse- og omsorgstjenester. Tilbudet må utvikles i takt med at behovene endrer seg.

Hvis vi innretter tjenestene på samme måte som i dag (Alternativ 0 i helse- og omsorgsplan-forslaget, side 30 (PDF, 3 MB)), må vi i 2030:

 • ha 57 nye sykehjemsplasser 
 • budsjettere med 88 millioner kroner ekstra til drift av omsorgstjenestene 

Tallene er basert på at kriteriene for å tildeles sykehjemsplass, omsorgsbolig eller hjemmesykepleie beholdes likt som i dag, samtidig som behovet øker. 

I forslaget til helse og omsorgsplan del 1 presenteres tre teoretiske modeller med ulike måter å innrette tjenestene på fram mot 2040. Dette må ikke sees på som reelle alternativer, men er teoretiske framskrivinger som viser hvordan antall brukere og kostnadene til tjenestene vil utvikle seg dersom tjenestene driftes som i dag, om man primært bruker institusjon til korttidsplasser og ved en større overgang til omsorgsboliger med heldøgns omsorg.

Fremtidige tjenestebehov for helse- og omsorgssektoren påvirkes spesielt av disse faktorene

• Framskrivinger viser at det vil bli økende antall eldre over 80 år, økning i livsstils- og aldersrelaterte sykdommer, og langt flere vil leve lenge med alvorlig sykdom. Dermed øker også behovet for tjenester.

• Samhandlingsreformen har ført til en dreining fra bruk av spesialisthelsetjeneste til kommunehelsetjeneste. Kommunene får dermed stadig større ansvar og flere arbeidsoppgaver. Mange av de eldre innbyggerne i vår kommune vil ha sammensatte helseutfordringer som skal behandles i kommunen.

• Brukere av helse- og omsorgstjenester har allerede i dag mer sammensatte behov enn tidligere. Mer aktiv behandling og omsorg over lenger tid betyr økt behov for legetjenester, mer fysioterapi og ofte også annen helse- og sosialfaglig kompetanse i tillegg til sykepleie. Det innebærer at kommunen vil få behov for mer personell, personell med mer kompetanse og delvis også annen kompetanse.

• Kommunens samlede inntekter går ned, mye på grunn av lavere rammeoverføringer fra Staten, grunnet befolkningssammensetningen i kommunen, samt lavere befolkningsøkning enn landsgjennomsnittet.