Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: lokal forskrift for utslipp av avløpsvann fra mindre avløpsanlegg

Forslag til forskrift behandles politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 1. mai til 30. juni 2020 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av september 2020.

Se utkast til lokal forskrift (PDF, 371 kB)

 

Les høringsbrevet (PDF, 183 kB)

Hvis du har merknader til forslaget, send det til: hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker innen høringsfristen.

Les mer om spredt avløp på Fosen her. 

Bakgrunn

Forurensningsforskriften deler landet inn i tre soner som er underlagt forskjellig rensekrav; følsomme, mindre følsomme og normale områder. På Fosen er alt sjøareal klassifisert som mindre følsomt område og alt landareal klassifisert som normalt område. I normalområdene avhenger rensekrav av om det er fare for eutrofiering av resipienten eller om det foreligger brukerinteresser, mens man i mindre følsomt områder ikke trenger ta hensyn til dette.

Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp. Opprydding i private avløpsanlegg er dermed et svært viktig tiltak for å følge opp vannforvaltningsplanen.

For å forenkle arbeidet med oppfølging av eksisterende utslipp og etablering av nye utslipp i tråd med oppdaterte rensekrav er det behov for utdyping av regelverket, både for eiere av avløpsanlegg, saksbehandlere og entreprenører.

Konsekvenser av ny forskrift

Den lokale forskriften vil gi kommunene et godt verktøy i arbeidet med å gi utslippstillatelser generelt, og i arbeidet med opprydding i spredt avløp spesielt. 

Vedtak av forskriften vil også føre til at utslipp etablert før 2007 og som da ikke måtte omsøkes kan gjøres ulovlige gjennom enkeltvedtak. Kommunene har i utgangspunktet hjemmel til å fastsette i forskriften at alle slike utslipp gjøres ulovlige etter en fastsatt frist, men har valgt å isteden gjøre en vurdering av hvilke områder som er mest sårbare og deretter fatte enkeltvedtak som gjelder aktuelle anlegg innen disse områdene.

Utslipp som etter enkeltvedtak blir ulovlige må omsøkes etter nytt regelverk. Dersom anleggene ikke kan godkjennes slik de er i dag vil det måtte prosjekteres og bygges nye anlegg. Dette vil medføre kostnader for eierne av disse anleggene. Det er imidlertid verdt å merke seg at et eier av avløpsanlegg også i dag har plikt til å sørge for at utslippet tilfredsstiller kravene i forurensningsforskriften kap. 12.

Det er adgang til å dispensere fra forskriften når særlige grunner foreligger. I særlige tilfeller kan det også være aktuelt å gi utsatt frist for gjennomføring av tiltaket.

Til støtte for forskriften vil det bli utarbeidet et sonekart som tilgjengeliggjøres elektronisk gjennom kommunes kartløsning, slik at eiere av avløpsanlegg og entreprenører enkelt kan finne ut hvilke krav som gjelder for det enkelte utslipp. Sonekartet vil kunne oppdateres kontinuerlig på bakgrunn av ny kunnskap.