Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus / corona virus

Teknisk feil koronavaksine-bestilling aldersgruppe 40-44 skal nå være rettet.
 

Koronainformasjon på norsk

Corona information in English  

ትግርኛ   العربية  Ikinyarwanda  Soomaali 

Høring: Tiltaksplan for spredt avløp

Forslag til tiltaksplan er behandlet politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 25.09.20-06.11.20 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av desember 2020.

Høringsbrev tiltaksplan (PDF, 162 kB)

Høringsutkast tiltaksplan (PDF, 3 MB)

Ny forskrift for spredt avløp er vedtatt – hvilke regler gjelder nå?

Bakgrunn

Det er registrert over 7100 private avløpsanlegg på Fosen som ikke er knyttet til det kommunale avløpsnettet i dag. Svært mange av kloakkutslippene fra spredt bebyggelse har dårlig rensing og tilfredsstiller ikke dagens krav til utslipp.

Tiltaksplanen har som mål at forurensningen fra spredt avløp skal begrenses så mye at målet om god økologisk tilstand i vannforekomstene kan nås. Dette skal skje ved at alle spredte avløpsanlegg som ikke tilfredsstiller dagens rensekrav skal utbedres eller tilknyttes kommunalt nett.

Tiltaksplanen gir føringer for hvordan kommunen skal ivareta sitt myndighetsansvar over eksisterende, private avløpsanlegg, og begrense forurensning fra disse. Det er utarbeidet et tiltakssonekart for hver kommune som angir hvilken prioritet forskjellige områder har. Inndelingen er basert på resipientens miljøtilstand og brukerinteresser slik at oppryddingsarbeidet først vil gjennomføres i de mest sårbare områdene.

Tiltaksplanen beskriver videre hvordan arbeidet med tilsyn og opprydding i spredte avløp skal foregå, og hvordan kommunene skal sikre en åpen, informativ og ryddig prosess. Det skisseres en fremdriftsplan for oppryddingen, og det anslås at omtrent halvparten av anleggene vil få pålegg om opprydding eller tilknytning til kommunalt nett. Tiltaksplanen vil følges opp av en oppryddingsplan for hver enkelt kommune.

Konsekvenser av tiltaksplanen

Tiltaksplanen vil ha økonomiske konsekvenser for privatpersoner som blir berørt av vedtak om opprydding, enten dette omfatter tilknytning til kommunalt avløpsanlegg eller utbedring av private anlegg. Disse kostnadene kommer imidlertid ikke direkte som en følge av tiltaksplanen, men som en følge av nasjonale føringer gjennom vannforskriften og forurensningsforskriften som gjelder alle avløpsanlegg.

Tiltaksplanen vil i tillegg ha økonomiske konsekvenser for alle kommunene, både når det gjelder personalressurs og investeringskostnader. Det anslås at kommunene samlet vil ha behov for en dedikert ressurs på 5-6 årsverk knyttet til oppryddingsarbeidet alene. Det er også viktig at kommunene tidlig tar tak i egne avløpsanlegg slik at også disse innfrir dagens krav til utslipp. Tilknytning til kommunalt avløpsanlegg gir totalt sett den laveste kostnaden for forbrukeren og vil være den foretrukne løsningen der forholdene ellers ligger til rette for dette.

Saksgang

Forslag til tiltaksplan er behandlet politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 25.09.20-06.11.20 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av desember 2020.

Merknader

Merknader til forslaget sendes innen høringsfristen til: hanne@planogmiljo.no eller Fosen Plan og Miljø AS, Bjørganlia 21, 7190 Bessaker.