Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Nytt varsel om oppstart av planarbeid for Haltveien, Stadsbygd

Med bakgrunn i innkomne merknader fra naboer og nye vurderinger i prosjektet, er det besluttet at utvidelse av vegarealet skal skje sørover, og ikke nordover mot boligbebyggelsen som omtalt i tidligere varsling.

I henhold til plan- og bygningslovens §12-3 og 12-8 varsles det på nytt om igangsatt reguleringsplan langs Haltveien, gårdsnummer/bruksnummer bnr 185/14 m.fl, i Indre Fosen kommune.  Se vedlagte varslingsbrev med kart (PDF, 205 kB), og mer informasjon på www.asplanviak.no/kunngjoringer.

Planforslaget

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ny veg og gang- og sykkelveg på strekningen mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien. Strekningen er på ca. 800 meter. Det foreslås å etablere ny gang- og sykkelveg i dagens trase for fylkesveg 6390. Som følge av dette etableres ny trase for fv. 6390 sør for dagens veg. Utvidelse av vegarealet vil i hovedsak skje sør for dagens fv. 6390. Gang- og sykkelveg planlegges med en bredde på 3 meter. Ny veg planlegges med en vegbredde på 4 meter. I tillegg etableres to møteplasser langs strekningen, som innebærer at vegen her får en vegbredde på 6 meter.


Området er i dag regulert til bolig og LNF-område. Aktuelle formål vil være gang- og sykkelveg, kjøreveg og annet vegareal med tilhørende anleggsbelte. Tiltaket vil berøre tilgrensende eiendommer, både i anleggsfase og i ferdig opparbeidet situasjon. Det er i samråd med Indre Fosen kommune vurdert at det ikke skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning for planen.

Se kart  (PDF, 205 kB)

Send merknader til planarbeidet innen 31. januar

Merknader til planarbeidet sendes til Asplan Viak AS, eller på epost til: ingridb.sather@asplanviak.no. Frist for å komme med merknader er satt fredag 31.januar 2019.

Spørsmål til planarbeidet?

Kontakt Asplan Viak AS v/Ingrid B. Sæther. Alle mottatte merknader blir oversendt kommunen sammen med planforslaget.