Oppstart av planarbeid - detaljregulering av Vanvikan sentrumsområde

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det, på vegne av forslagsstiller Indre Fosen kommune, oppstart av arbeid med detaljreguleringsplan for Vanvikan sentrumsområde i Indre Fosen kommune. Planarbeidet har plan-ID 5054-2024004.

Frist for innsending av merknader er 22. april 2024. 

Planområdet

Planområdet ligger i Vanvikan i Indre Fosen kommune. En rekke eiendommer er helt eller delvis omfattet av planområdet, det gjelder gnr./bnr. 314/71, 314/48, 314/44, 314/38, 314/319, 314/318, 314/306, 335/3, 314/218, 314/2, 314/149, 314/123, 314/122, 314/115, 314/109. Foreløpig er planområdet ca. 75 dekar. Innenfor planområdet finnes en blanding av boliger, næring, tjenesteyting og ulik infrastruktur. 

Les hele varslingsbrevet (PDF, 360 kB)

Kartutsnitt over Vanvikan sentrum i forbindelse med detaljregulering - Klikk for stort bildePlanavgrensning ved varsling av oppstart markert med svart stiplet linje. Se større versjon ved å klikke på bildet.

Årsak til detaljregulering for området

Hurtigbåten har problemer med å komme frem til Vanvikan på en regelmessig måte. Dette påvirker reisende, skole og næringslivet negativt. I perioder med mye trafikk blir dagens parkeringstilbud for lite. Strømmen av biler, busser, gående og syklende bør organiseres bedre for å forbedre trafikksikkerheten. I tillegg har Johan Bojer Videregående gjennom byggesøknaden kun fått en midlertidig parkeringsløsning. En permanent løsning krever endring i dagens arealplaner.

Planarbeidet har som mål å regulere tiltak som kan forbedre regularitet for hurtigbåten. Tiltak i sjø, på dagens kai samt flytting av hurtigbåtkaia innenfor planområdet blir vurdert. Videre sikter planforslaget å regulere en permanent parkeringsløsning for Johan Bojer videregående skole. I tillegg vil planarbeidet utrede og sikre areal til tiltak som kan forbedre trafikksikkerhet og fremkommelighet for reisende, i tillegg til flere parkeringsplasser. Planarbeidet vil også legge til rette for etablering av forsamlingslokale og to kommunale boliger med servicefunksjoner. 

Det primære fokuset er å organisere trafikken ved båtankomst/-avganger smidigere og sikrere i de arealer som kommune og Fylkeskommune eier.

Innspill og kommende informasjonsmøte

Spørsmål og innspill kan rettes til Edvard i muticonsult innen 22. april 2024

Vennligst merk henvendelsen med saksbehandlers navn eller referansenummer " 10254606-01".

10. april kl 17.30 inviteres det til åpent møte om tiltaket og planprosessen. 

Informasjonsmøte, Vanvikan sentrum