Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Rådmannens forslag til budsjett og gebyrhefte for 2019

Sammenstilling avc designelemeneter - Klikk for stort bilde Budsjettet skal behandles i de politiske utvalgene og i Formannskapet, før endelig sluttbehandling skjer i Kommunestyret 11. desember. 

 

Tidsplan budsjettbehandling:

Alle møter er åpne for tilhørere.

 • 06.11.2018: Kommunestyret ble orientert om budsjettet før det ble sendt ut på epost.
   
 • 13.11.2018: Budsjettet skal behandles i de politiske utvalgene (Arealutvalget, Kulturutvalget, Helse- og omsorgsutvalget og Oppvekstutvalget). Utvalgene sender sine innspill til Formannskapet. Protokoller legges på Innsyn noen dager etter møtet.
 •  
 • 27.11.2018: Formannskapet behandler budsjettet og sender sitt forslag til vedtak til kommunestyret.
  Protokoll legges ut på Innsyn noen dager etter møtet.
  Budsjettet legges ut til offentlig ettersyn på hjemmesiden. Det er mulighet for å komme med innspill og uttalelser frem til 11.12.2018.
   
 • 11.12.2018: Kommunestyret har sluttbehandling og vedtar det endelige budsjettet 11.12.2018.
  Du kan følge møtet via facebook . Protokoll legges ut på Innsyn noen dager etter møtet.


Rådmannens innledning til budsjettet:

Indre Fosen kommune ble etablert 01.01.2018, og budsjett 2019 viser de økonomiske rammene for det andre året i ny kommune. Budsjettet gir både muligheter og utfordringer.

Det er investert mye i Indre Fosen kommune den siste tiden og nye investeringer er på gang, og alt må forsvares økonomisk. Å harmonisere inntektsrammen med ny organisering i kommunen med ca. 1000 ansatte, samtidig som investeringsprosjektene skal følges opp, er krevende. Det tar tid å få fullgod oversikt over status og fremtidsbildet i den nye kommunen. Året 2019 trengs for å konsolidere den nye organisasjonen. Indre Fosen kommune har i utgangspunktet en relativt sunn og bærekraftig økonomi. For at den nye kommunen fortsatt skal ha det, må god nok oversikt over den totale tjenesteytingen skaffes og god nok tid settes av før endringer i driften og nye store investeringer prioriteres. Økonomi- og handlingsplan 2019 – 2022 ble vedtatt av kommunestyret 18.10.18 og gir rammen for budsjettet. Nye investeringer er nøye prioritert i budsjett 2019. Prioriteringer i driftsbudsjettet videreføres som budsjett 2018. Sektorene og rådmannens stabsavdelinger får 2,3 % økning fra 2018 til 2019, mens lønns- og prisvekst er beregnet til 2,8 %. I budsjettdokumentet er innsparingstiltak beskrevet.

Kommunestyrets vedtak i saken om økonomi- og handlingsplan 2019 - 2022 ble bl.a. at «Kommunestyret ber rådmannen om å legge fram en totaloversikt over mulige innsparinger i Indre Fosen kommune inkludert konsekvenser for økonomi og kvalitet på tjenestene.» Gjennom dette utredningsarbeidet, vil kort- og langsiktige prioriteringer vurderes nøye, og målet må være å legge til rette for en bærekraftig kommune.

Signalene fra nasjonale myndigheter har i flere år vært at frie inntekter reduseres. Alt tyder på at dette er en realitet. Situasjonen i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er mindre enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at kommunen får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Gjelda til kommunen øker med investeringene som gjennomføres, og renter og avdrag tar en større andel av driftsbudsjettet. Det er varslet en renteoppgang som kommunen må ta høyde for. Indre Fosen kommune har imidlertid en formue som gir finansinntekter som i dag dekker renteutgiftene. Prioriterte investeringer i 2019 er ferdigstilling av Mælan skole og flerbrukshus og svømmehall i Leksvik samt bygging av Stadsbygd omsorgssenter, Vanvikan barnehage og tilrettelegging for ny videregående skole i Vanvikan.

Med hensyn til det stramme budsjettet og utfordringene i tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenesteproduksjonen, samtidig som budsjettmålene skal nås. Organisasjonen utfordres stadig på å jobbe på nye måter for å klare effektiviseringen som de økonomiske begrensningene krever. Satsing på digitalisering er svært interessant i så måte. Investering i velferdsteknologi er lagt inn i budsjettet, og Fosenkommunene samlet satser mer på utvikling av digitalisering enn tidligere.

Budsjett 2019 for ny kommune er krevende for organisasjonen, og tertialrapport for andre tertial i 2018 tyder på at budsjettdisiplinen må skjerpes. Med fokus på innovative arbeidsmetoder samt effektiv og endringsvillig innsats fra alle i organisasjonen; politikere, tillitsvalgte og administrasjonen, er mulighetene gode for å nå målsettingene i 2019. Budsjett 2019 sikrer at innbyggerne og næringslivet vil oppleve at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i, med ytelser fra kommunen ut over det som er lovpålagt.

Vigdis Bolås
Rådmann

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.