Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reguleringsplan Haltveien: Varsel om oppstart av planarbeid

Detaljreguleringsplan langs Haltveien (fv. 6390), gnr/bnr 185/14, på Stadsbygd settes i gang. 

Hensikten med planen er å etablere gang- og sykkelveg for å ivareta trafikksikker rute for gående og syklende langs strekningen. Planforslaget utarbeides for Indre Fosen kommune. 

Planforslaget

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for gang- og sykkelveg langs nordsiden av Haltveien, på strekningen mellom Ytre Haltvei og Jamt-Ola veien. Strekningen er på ca. 800 meter. Området er i dag regulert til bolig og LNF-område (landbruks-, natur- og friluftsområder). Aktuelle formål vil være gang- og sykkelveg med tilhørende anleggsbelte. Tiltaket vil berøre tilgrensende eiendommer, både i anleggsfasen og i ferdig opparbeidet situasjon.

Det er i samråd med Indre Fosen kommune vurdert at det ikke skal utarbeides planprogram og konsekvensutredning for planen.

Klikk for stort bilde

Hensikten med varselet

Hensikten med å varsle at et planarbeid igangsettes, er å avdekke om planen kan komme i konflikt med viktige hensyn i området. I tillegg skal naboer og berørte parter gis mulighet for å komme med innspill til planprosessen på et tidlig tidspunkt. Forslagsstiller vil da lettere kunne ta hensyn til innspillene, enten det gjelder hva som skal utredes, viktige interesser som må ivaretas eller avbøtende tiltak som bør vurderes. For å lage en best mulig plan er det viktig å ha god lokalkunnskap om området.

 

Kontaktinfo

Merknader til planarbeidet og planprogrammet sendes innen fredag 22.11.2019 til Ingrid B. Sæther hos Asplan Viak på epost ingridb.sather@asplanviak.no

Hun kan også svare på spørsmål. Telefon: 412 15 275