Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Status for skredet i Leksvik

5. juli: Her er en oppdatering fra NVE.

Området som ble evakuert rundt Kroa og langs Krovegen

Evakueringen av 35 boliger her ble opphevet 23. juni.

NVE: Det er gjennomført grunnundersøkelser i til sammen 10 punkt rundt området Kroa og inn til enden av Krovegen. Grunnundersøkelsene viser generelt faste masser bestående av sand, silt og morene, samt at det stedvis er grunt til fjell. Det er i tillegg observert fjell i dagen på flere steder langs Krovegen.

Ingen av kartleggingene viser noen endringer av sjøbunnen, noe som betyr at skredet ikke har utviklet seg (blitt større). Sjøbunnen i og rundt skredet er kartlagt av SeaScan med multistråle ekkolodd (GeoSwath 250 kz) tre ganger, henholdsvis ca. 6 timer, ca. 12 timer og  ca. 2 ½ døgn etter skredet. 

På grunnlag av dette ga NVE politiet tilrådning om at evakueringen kunne oppheves lørdag 23. juni. 

 

Hjelopveien

Veien er åpnet, men ferdsel og opphold i områdene ved skredkantene frarådes. 

Det er gjennomført grunnundersøkelser i tre punkt langs Hjelopveien, over en distanse på ca. 700 meter. Det er i tillegg registrert fjell ved veien på flere steder. Grunnundersøkelsene viser faste masser og grunt til fjell i de tre punktene hvor grunnundersøkelser ble gjennomført. På grunnlag av dette ga NVE politiet tilrådning om at veien kunne åpnes for ferdsel fra og med tirsdag 26. juni 2018. Det ble poengtert at denne ferdselen kun gjelder på veien, og at det generelle rådet om ferdsel og opphold i områdene ved skredkantene også gjelder her.  

 

Fjordbo (Hjelopen)

NVE råder kommunen om at stabiliteten av området rundt Fjordbo vurderes og utredes av geoteknisk konsulent før det tillates drift og opphold her

Det er utført grunnundersøkelser i til sammen 5 punkt, 3 på land og 2 på sjø, rundt anlegget Fjordbo. Grunnundersøkelsene nede ved strandkanten viser at grunnforholdene her består av et fast lag (strandavsetninger) med mektighet ca. 2 meter, over leire ned til morene over fjell på ca. 10 meters dybde. Leira er middels fast og noe sensitiv, og på grensen til det som betegnes som sprøbuddmateriale. Videre viser grunnundersøkelser gjennomført rett bak nybyggene ved Fjordbo et tynt lag med sensitiv leire (sprøbruddmateriale) over fjell på ca. 4 meters dybde. Det må derfor antas at området ved Fjordbo ligger på det som kan være leire som kan være utsatt for skred, herunder at stabilitetsforholdene kan være anstrengt.

Grunnundersøkelsene på sjøen, ca. 60 – 70 meter utenfor land, viser ca. 2 – 3 meter med meget bløt leire over berg. Leira kan klassifiseres som sprøbruddmateriale, men det er ikke påvist kvikkleire i de opptatte prøvene fra sjøen. Det ble ifm. grunnundersøkelsene påtruffet det som antas å være sprengstein fra moloen.

På grunnlag av det ovennevnte tilrår vi kommunen at stabiliteten av området rundt Fjordbo vurderes og utredes av geoteknisk konsulent før det tillates drift og opphold her. NVE anser området som skredutsatt gitt de grunnforholdene som er påvist. Videre anbefaler vi kommunen å kreve geoteknisk utredning med nødvendige grunnundersøkelser hvis moloen/havna skal reetableres. Grunneier opplyste i møte med kommunen og NVE at de vurderte muligheten for å reetablere havna bla.a. med å sprenge seg videre inn i fjellet. Dette arbeidet må også vurderes spesielt, da av noen som har kompetanse innen ingeniørgeologi.   

 

Hjelopen (dyrkamark)

Området fra Hjelopveien og ned mot skredkanten må betraktes som usikkert, og ferdsel og opphold må unngås.

Deler av dyrkamarka nordøst for gården har blitt tatt av skredet, og stedvis er skredkanten opp mot 6 – 7 meter høy. Skredkanten vil over tid naturlig slakes ut, bl.a. grunnet bølgeerosjon og ved at jordas fasthet/styrke svekkes. Området fra Hjelopveien og ned mot skredkanten må derfor betraktes som usikkert, og ferdsel og opphold må unngås. Hvis man ønsker å ta ned skredkanten og dermed sikre området, så må dette vurderes av geotekniker.  

 

Fjæravollen (fritidsbolig)

Området betraktes som skredutsatt før nærmere vurderinger gjennomføres . NVE anbefaler ikke ferdsel og opphold i området.

Det er gjennomført grunnundersøkelser i til sammen 6 punkt i området rundt Fjærevollen, hvorav 2 av punktene er utført på sjø. Grunnundersøkelsene viser at under et topplag med fastere masser er det et relativt mektig lag med bløt og sensitiv leire, med noe avtakende mektighet inn mot fritidsboligen. Leira kan betegnes som sprøbruddmateriale og det er påvist kvikkleire i prøver som er tatt opp. Rett bak ferieboligen er det observert fjell, men det kan ikke utelukkes at hele eller deler av ferieboligen står på kvikkleire.

På grunnlag av grunnforholdene som er avdekket, samt at det er to skredkanter som grenser tett på, må området betraktes som skredutsatt før nærmere vurderinger gjennomføres . NVE anbefaler ikke ferdsel og opphold i området, og vi anbefaler videre at det blir gjennomført stabilitetsvurderinger (inkl. beregninger) av området slik det foreligger i dag. Stabilitetsvurderingene vil gi grunnlag for å si noe om sikkerheten i området, og om det evt. må gjennomføres stabilitetsforbedrende tiltak. NVE anbefaler at kommunen engasjerer geoteknisk konsulent for å gjennomføre disse vurderingene.   

 

Ferdsel og opphold i nærheten av skredkantene

Ved kantene av skredet, både om sørvest og nordøst, samt langs hele skredområdet, vil stabiliteten lokalt være anstrengt. Det tilrådes derfor at disse områdene holdes avstengt inntil det gjøres nærmere vurderinger av stabiliteten.

 

 

 

 

 

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.