Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Totalplanen for Indre Fosen kommune: Vedtak

Klikk for stort bildeKommunestyret behandlet sak PS 74/2020 Totalplan for Indre Fosen kommune- en bærekraftig kommune i møte 14. oktober.

Se protokollen fra møtet her

Se opptak fra møtet her

Se sakspapirene/innkallinga her

Vedtak i totalplan-saken

1 Helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 1, vedtas som framlagt.

2 Forebyggende arbeid for barn og unge styrkes gjennom bl.a. helsestasjonen.

3 Hjemmetjenesten og forebyggende tiltak i eldreomsorgen styrkes.

4 Bo- og aktivitetstjenesten styrkes.

5 Ombygging av Råkvåg aldershjem til omsorgssenter utsettes til etter en evaluering av erfaringene fra bruk av HDO plasser ved Stadsbygd omsorgssenter er utført. Utekontor ved legetjenesten Råkvåg ses i sammenheng med dette.

6 Interkommunal legevakt og legevaktsentral utredes.

7 Øvrige tiltak i helse- og omsorgsplan 2020 – 2030, del 2, vedtas som framlagt.

Men gjennomføring av tiltak forskyves med en 1.000.000, - pr år i planperioden

8 Fevåg/Hasselvika skole opprettholdes.  Det utredes et oppvekstsenter for Fevåg/Hasselvika der felles administrasjon med Åsly skole vurderes.

Utredning ferdigstilles innen 01.05.2021

9 Stadsbygd skole opprettholdes som 1-10 skole.

10 Planlegging av nybygg for 1.- 7. trinn ved Stadsbygd skole settes i gang, med mål om byggestart 2021. Ungdomsskole legges til dagens paviljong.

Totalkostnad for nybygg og utbedring av paviljong reduseres til 105.000.000, - kr

11 Vanvikan skole opprettholdes som 1-10 skole. Ny vurdering gjøres i forbindelse med bygging av ny skole.

12 Mælan skole opprettholdes som 1-10 skole.

13 Eiendommen som Johan Bojer videregående skole, skolested Rissa bruker, tas ikke i bruk til grunnskole og kan disponeres fritt fra august 2023.

14 Barnehagestrukturen utredes i forkant av behandlingen av økonomi- og handlingsplan våren 2022.

15 Fagerbakken barnehage opprettholdes inntil kommunens barnehagestruktur er utredet.

16 Vedtektene for barnehagene i Indre Fosen kommune gjennomgås og revideres i 2021.

17 Helhetlig oppvekstplan ferdigstilles i 2021.

18 Bygg- og eiendomsforvaltningen gjennomgås med formål om betydelig salg av eiendom.

19 Kultursektoren reduseres med ressurser innenfor bibliotek og kulturskole.

20 Når omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv Indre Fosen kommune avsluttes, ansettes en næringsutvikler.

21 VAR-området (vann, avløp og renovasjon) skal være selvfinansierende fra 2021.

22 Eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer innføres fra 2022. Flere innsparingsmåter utredes med sikte på fjerning av eiendomsskatt i forbindelse med behandling av økonomi- og handlingsplan i juni 2021.

23 Godtgjøring til politikere reduseres med 10% og antall kommunestyrerepresentanter reduseres til 29 etter valget i 2023.

24 Investeringsbudsjett reduseres

25 Størrelse og kostnad på Vanvikan barnehage vurderes på nytt. 

26 Administrasjon tas ned med 1.000.000, - kr i 2021 og ytterligere 1.000.000, - kr,-  i 2023

27 Personell på grunnskole grunnet synkende elevtall reduseres 1.000.000, - kr mer enn kommunedirektørens forslag

28 Eierforhold og driftsansvar av idrettshaller og samfunnshus i kommunen harmoniseres.  Det er et overordnet mål at kommunen skal eie minst mulig.

29 Utrede mulighetene for å redusere kostnader på innkjøp