Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om vedtatt områdeplan Rissa sentrum

9. september.2021, sak 41/21, vedtok Indre Fosen kommunestyre områdeplan Rissa sentrum

 (planid. 50542013004)

Målet med planarbeidet er å styrke Rissa som et aktivt og kraftfullt kommunesenter for bosetting, næring, handel og opplevelser. Rissa sentrum skal styrkes gjennom etablering av boliger, næringsareal og aktivitetsområder. Planen identifiserer på et overordnet nivå hvordan sentrum som skal utvikles, og hvor utviklingen skal foregå.

Planforslaget legger vekt på etablering av bolig- og næringsareal, men også møteplasser, aktivitetsområder og forbindelseslinjer med kvalitet. Med kvalitet menes en oppgradering eller etablering ved hjelp av grønnstruktur og vegetasjon, samt ved hjelp av estetikk og universell utforming. Sentrumsplanen legger opp til en utvikling av strekningen mellom Strømmen og Fallmyr gartneri i sør/sørvest, til Åsly og Fosen folkehøgskole i nord/nordøst. Bakgrunnen er at aktiviteter i Rissa ikke er konsentrert kun rundt en gate, Rådhusvegen, men spredt ut over på flere små steder. Områdene på begge sider av Rådhusveien reguleres til sentrumsformål, som skal utvikles videre gjennom detaljplanlegging, basert på prinsipper fastlagt i overordnet plan.

Kommunestyrets vedtak kunngjøres i samsvar med plan- og bygningslovens bestemmelser.

Saksdokumenter

Områdeplan Rissa sentrum
Tittel Publisert Type
1. 50542013004_plankart_11092021_unntatt_pga_innsigelse

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. 50542013004_plankart_11092021_unntatt_pga_innsigelse.pdf
2. 50542013004_planbestemmelser_14.04.21_rev. 21.09.21_VEDTATT

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. 50542013004_planbestemmelser_14.04.21_rev. 21.09.21_VEDTATT.pdf
2.1.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner.pdf
2.1.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger.pdf
2.2. 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.2. 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01.pdf
2.3. 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.3. 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp.pdf
2.4. 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.4. 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9.pdf
2.5. MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.5. MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8.pdf
3. 50542013004_planbeskrivelse_14.04.21_rev. 21.09.21_VEDTATT

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. 50542013004_planbeskrivelse_14.04.21_rev. 21.09.21_VEDTATT.pdf
3.1. Vedlegg 1 - ROS-analyse

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.1. Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf
3.2. Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.2. Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen.pdf
3.3. Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.3. Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly.pdf
3.4. Vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.4. Vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill.pdf
3.5. Vedlegg 5 - Høringsinnspill fullstendig

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.5. Vedlegg 5 - Høringsinnspill fullstendig.pdf
Leseveiledning

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leseveiledning.pdf
Protokoll arealutvalget 27.04.21 områdeplan Rissa sentrum, planid. 50542013004

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll arealutvalget 27.04.21 områdeplan Rissa sentrum, planid. 50542013004.pdf
Protokoll sluttbehandling KS 09.09.21 områdeplan Rissa sentrum, planid. 50542013004

24.09.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Protokoll sluttbehandling KS 09.09.21 områdeplan Rissa sentrum, planid. 50542013004.pdf

Videre saksgang – varsel om innsigelse til plan

Statsforvalteren som landbruksmyndighet har fremmet innsigelse til omdisponering av fulldyrka jord (BKB2) nord for Badstuveien. Kommunen ser behov for å sette av arealet til næring, og kommunestyret vedtok derfor å ikke ta innsigelsen til følge. Planen vil bli oversendt til kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse. Den delen av planen som det er festet innsigelse til, er tatt ut og avventer rettsvirkning inntil avgjørelse er fattet i departementet. Resten av planområdet anses som gyldig, og vedtatt etter plan- og bygningsloven § 12-12.

Eventuelle klager

Vedtak av planen er varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Kommunestyrets endelige vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. plan- og bygningslovens § 1-9. Frist for å klage på vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til <dato> (3 uker fra den dagen vedtaket er kunngjort i avisen). Det opplyses samtidig om adgangen til å be om utsatt iverksetting av vedtak inntil klagefristen er ute, eller klagen er avgjort, jf. forvaltningsloven § 42: Les mer om klagerett reguleringsplan informasjonsskriv.  (PDF, 32 kB)

Erstatning/ innløsning

Krav om erstatning etter plan- og bygningsloven § 15-2, og krav om innløsning etter samme lov § 15-3 må være satt frem senest 3 år etter at reguleringsplanen er kunngjort.