Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kunngjøring om oppstart av planarbeid – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder

Indre Fosen kommune varsler planoppstart for temaplan – Kartlegging og verdisetting av friluftsområder iht. Plan- og bygningsloven § 11-12.

Hva mener vi med friluftsliv?  

Med friluftsliv menes opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandringer og naturopplevelser.

Landskapsbilde av to barn som hopper i ei myr.  - Klikk for stort bildeVålheia, Stadsbygd Kari Klepp  Ulike uteaktiviteter i nærmiljøet som foregår med tilsvarende krav som friluftslivet har til områder, behandles i denne planen likt med friluftsliv. De færreste har muligheter for å dra langt for å utøve friluftsliv i hverdagen. For noen grupper er mangelen på fritid det vesentligste hinderet, mens andre grupper som barn og eldre, har liten mobilitet. For å oppnå målsettingen om gode forhold for friluftsliv og andre uteaktiviteter i hverdagen, blir nærmiljøet svært sentralt.

Aktiviteter som ligger i grenselandet mellom friluftsliv og andre fritidsaktiviteter (for eksempel idrett) tas med i kartleggingen og verdsettingen, dersom de foregår i naturomgivelser og på friluftslivets premisser.

Allemannsretten er fundamentet for friluftslivet i Norge. Denne gir blant annet rett til fri ferdsel til fots og på ski i utmark, rett til opphold som rasting og telting, samt høsting bl.a. av bær og sopp. Allemannsretten gjelder i tillegg på sjøen, hvor det også er fritt fiske til eget bruk. De viktigste delene av Allemannsretten er lovfestet i Friluftsloven.

Hensikt med planen

Hensikten med planen er å kartlegge og verdisette kommunens viktigste områder for friluftsliv. Miljødirektoratets veileder Kartlegging og verdisetting av friluftsområder (M98-2013) brukes som verktøy for utarbeiding av planen.

Kommuneplanens arealdel er under utarbeidelse. Kartleggingen og verdisettingen av friluftsområder vil resultere i viktig informasjon som skal inngå i arealplanen. Arbeidet vil også resultere i en digital kartoversikt over kommunens friluftsområder. Dette vil gi mulighet til å forvalte friluftsområdene i tråd med nasjonale mål om en bærekraftig utvikling.

Formålet med arbeidet:

  • Sikre et godt friluftslivstilbud og tilgang til friluftsområder.
  • Skape forutsigbarhet i arealplanleggingen og hensyn til friluftsinteressene.
  • Unngå at utbygging og andre tiltak kommer i konflikt med viktige friluftsinteresser.
  • Sikre ivaretakelse av et mangfold av friluftslivsaktiviteter.
  • Grunnlag for søknad om spillemidler eller andre midler.
  • Grunnlag for utarbeidelse av sti- og løypeplaner.
  • Grunnlag for forvaltning og tilrettelegging av friluftsområder.
  • Gi en samlet og helhetlig oversikt over friluftsområdene i kommunen.
  • Mer bevisstgjøring rundt friluftslivsaktiviteter. Dette er også viktig i et folkehelseperspektiv.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål til planprosessen, kan du kontakte leder for næringsavdelingen Tore Solli 

Epost: tore.solli@indrefosen.kommune.no

Har du spørsmål til selve kartlegginga og verdisettinga, kan du kontakte leder for Leksvik frivilligsentral Bård Hindum

 Epost: bard.hindrum@indrefosen.kommune.no