Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny arealplan for Indre Fosen kommune

Vi arbeider nå med å lage en ny arealplan for Indre Fosen kommune. Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Det er kommunen som er planmyndighet og som behandler innspillene som har kommet inn. 

Desember 2020Arbeidet med ny kommuneplanens arealdel er forsinket. Planforslaget mangler nå kun et plankart  før førstegangs politisk behandling og høring.

En stor endring i arealplanen blir at hele land- og sjøarealet fra tidligere Leksvik og Rissa slås sammen til en ny og samlet arealplan. I tillegg vil det tilføres et nytt landareal (44 km2) fra Verran kommune (Verrabotn) fra og med 1.1.2020. Dette betyr i praksis at Indre Fosen kommune vil få tre arealplaner å forholde seg til fra nyttår 2020, og frem til at ny arealplan er vedtatt og gjeldende.

Å lage en ny arealplan er med andre ord et omfattende arbeid. Dette tar tid og krever mye innsats fra flere personer og aktører. Arealplanen har rettsvirkning på en slik måte at den enkelte grunneier eller utbygger ikke kan ta i bruk og/ eller bebygge, eller dele eiendommen uten at dette er fastsatt og i tråd med arealplanen.

På denne siden vises gangen i planarbeidet.

Planarbeidet foregår over tre faser

Første fase: lage planprogram (vedtatt juni 2019)

Planprogrammet er en oversikt på hvordan planarbeidet skal skje videre

1. Før planarbeidet starter

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan etter plan- og bygningsloven (pbl). Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel.
Rissa kommune vedtok ny samfunnsdel i oktober 2014, og Leksvik kommune vedtok samfunnsdel i mars 2016. Arealplanen i Leksvik kommune ble vedtatt i 1999, og Rissa kommune vedtok sin arealplan i 2010. Eksisterende arealplaner er gjeldende frem til at en ny arealplan er vedtatt.

Samfunnsplanen sier noe om hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikles (mål, strategier og tiltak). De deler av samfunnsplanen som betyr en arealendring gir dermed føringer for planarbeidet og hvordan vi bruker arealene i kommunen.

Kommunen skal i hver valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. I planstrategien skal alle kommunens planer gjennomgås for å se om planene er gode nok til å løse utfordringer og gjennomføre strategier som kommunen har. Indre Fosen kommune vedtok i 2016 Kommunal planstrategi for perioden 2016-2020 (PDF, 323 kB). Det ble i denne vedtatt at arealplanen i kommunen skal revideres.

Før arbeidet med arealplanen kan starte må det lages et planprogram. Her skal det beskrives hvordan arbeidet frem mot en ny arealplan skal gjennomføres.

2. Planprogram (vedtatt 6. juni 2019)

Vedtatt planprogram (PS 26/19) (PDF, 2 MB)

For alle planer - som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet..

Planprogrammet er en oppskrift på planarbeidet som skal gjennomføres fram mot endelig vedtatt arealplan. Planprogrammet utarbeides av administrasjonen i kommunen, og behandles av styringsgruppen. Arealutvalget i Indre Fosen kommune er styringsgruppen, og godkjenner at planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Samtidig blir det her varslet om planoppstart til berørte offentlige organer og andre interesserte om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet. Kommunestyret vedtar planprogrammet.

Frist for innspill eller merknad til planprogrammet var 15. mars 2019

Alle innspill og merknader til planprogrammet ble vurdert og behandlet av administrasjonen, og deretter ble planprogrammet (med høringsinnspill) på nytt politisk behandlet i arealutvalget. Saken ble deretter fremmet for kommunestyret – som endelig fastsatte planprogrammet (vedtak).

Kommunestyret vedtok planprogrammet for arealplanen den 6. juni 2019 (PS 36/19).

Det fører planarbeidet over i fase to – utredningsfasen. Her ble det åpnet  i det brede for innspill til selve arealplanen.

Dokumenter:

Planprogram kommuneplanens arealdel, vedtatt 06.06.2019 (PS 36/19)

Saksframlegg og protokoll fra Kommunestyret

Protokoll fra Arealutvalget

 

 

Andre fase: utredninger og planløsninger 

3. Registrere innspill til arealplanen

For å lage en best mulig arealplan er vi avhengige av mange og gode innspill. Et innspill er det samme som et forslag til endring, men husk at innspillet er ikke gjeldende før det har blitt vurdert og tatt med inn i den endelige vedtatte arealplanen.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer.

Innspill til større utbyggingsområder bør være godt gjennomtenkt, i den forstand at viktige avklaringer og forutsetninger faktisk ligger til grunn for forslaget.

Vi ber alle lese gjennom planprogrammet for arealplanen. Dette beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Vurderingene av innspillene, og den politiske behandlingen av planen vil avgjøre hvilke av innspillene som blir tatt med videre i ny kommuneplanens arealdel. Dette vil si at ikke nødvendigvis alle innspill blir tatt med i ny arealplan.

Slik registrerer du innspill til arealplanen:

Vi ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Innhold i ny plan
  • Konkrete forslag til ny arealbruk (bruk elektronisk skjema for innspill)
  • Prinsipper på framtidig utvikling og arealbruk
  • Innhold og funksjonsbehov for sentrum og tettstedene i kommunen

Det ble utarbeidet et elektronisk skjema for utfylling og innsending av innspill til arealplanen. 

Alle forslag til endret arealbruk skal inneholde et kartutsnitt for det aktuelle området. Kartet må vise avgrensningen av området, og redegjøre hvordan adkomst til området er tenkt løst. Kartutsnittet legges ved skjemaet før innsending. Kartgrunnlag er tilgjengelig via kommunens karttjeneste, som finnes på kommunens nettside eller direkte til karttjenesten her

Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at innspill i sin helhet vil bli offentliggjort under den politiske saksbehandlingen.

For å følge planarbeidet videre ber vi forslagsstillere følge med på kommunens nettside og i media. I tillegg vil alle forslagsstillere bli tilskrevet når forslag til arealplanen er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og synspunkter til planforslag til arealplan må sendes inn i høringsperioden.

Du kan også sende merknader eller tilbakemeldinger til planen til postmottak@indrefosen.kommune.no

Vi ber deg merke e-post med «Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel».

Nyttig lenker

Kommunekart

MIljøstatus

Plan- og bygningsloven

Trondheimsregionen: statistikk og prognoser

 

 

4. Involvering og medvirkning

 

Fra administrasjonen er det opprettet en arbeidsgruppe (prosjektgruppe), som arbeider med aktuelle temaer i planarbeidet. 

Grunnet situasjonen med brå endring som følge av Covid-19 vinter/ vår 2020 vil det ikke bli arrangert folkemøter. Planarbeidet foregår imidlertid i mindre grupper og med aktuelle personer, grunneiere og organisasjoner for å sikre nødvendig medvirkning til planen.

Tredje fase: lage planforslag og planbehandling

5. Utarbeiding av planforslag

Det utarbeides et planforslag på grunnlag av innspillene som kommer til arealplanen. Det er administrasjonen som vurderer de innkomne forslagene, og som gjennomfører de faglige vurderinger av hvilke virkninger det vil ha for samfunn og miljø.

Grunnet manglende data og registreringer av naturtyper og biologisk mangfold i store deler av kommunen er det engasjert en konsulent til å bistå planarbeidet med slik kartlegging. En slik kartlegging er nødvendig og del av den samlede konsekvensutredningen av enkeltområder og innspill til planen. Kartleggingen er utført andre halvår 2020 og vi avventer rapporten i løpet av vinteren 2021.

Kommuneplanens arealdel består av plankartet og tilhørende dokumenter. Tabellen under viser status for arbeidet med hvert dokument:

Dokument

Status

Plankartet

Ikke startet, plankart utarbeides i løpet av vinter 2021

Bestemmelser

Forslag er utarbeidet

Planbeskrivelse

Forslag er utarbeidet

Konsekvensutredning

Forslag er utarbeidet, avventer rapport på registreringer/ funn av naturtyper og biologisk mangfold. Rapport klar vinter 2021.

ROS

Forslag er utarbeidet

Når alle dokumentene over er ferdig utarbeidet har vi et samlet planforslag - som kan fremmes til politisk behandling. Underveis i dette arbeidet skal vi ha tett dialog med sektormyndigheter, blant annet gjennom regionalt planforum.

 

6. Planforslag til høring

Når planforslaget er godkjent av styringsgruppen (arealutvalget) skal det legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, før saken kan fremmes til kommunestyret for politisk behandling. Dette forutsetter at planforslaget ikke endres eller foreslås endret.

Under høringen kan alle komme med sine merknader til planforslaget innen fristen.

Tentativt vil høringen av planforslaget kunne være klar i løpet av vår 2021, men med forbehold om ferdigstilling av plankartet og politisk behandling an planforslaget.
(pr. des. 2020)
Høringen vil bli kunngjort i avis og på kommunens nettside.

Fristen for høring settes senere og i forbindelse med politisk behandling.

Denne siden oppdateres senere.

7. Vedtak av arealplanen

Etter høringen vil det fremmes sak til kommunestyret om å vedta arealplan for Indre Fosen kommune. Dette med forbehold om at planforslaget ikke vesentlig endres og må på ny høringsrunde.

Det er først når arealplanen er endelig vedtatt at denne er gjeldende.
Dette vil etter forsinkelser og ny tidsplanen skje i løpet av 2021.

Denne siden oppdateres senere.

Nyttige lenker:

Kommunekart

Miljøstatus

Plan- og bygningsloven

Trondheimsregionen: statistikk og prognoser

 

Kommunekart

Miljøstatus.no

Plan- og bygningsloven

Trondheimsregionen statistikk og prognoser