Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Områderegulering Rissa sentrum - sluttbehandling

Klikk for stort bilde

27. april (sak 29/21) vedtok arealutvalget å sende områdeplan Rissa til sluttbehandling i kommunestyret, med noen endringer. En av endringene innebærer å ta inn et område nord for Badstuvegen som fremtidig næringsareal/tjenesteyting. Området er i dag regulert til landbruk. Statsforvalteren har innvending (innsigelse) til at kommunen skal regulere dette området fra landbruk til næring av hensyn til jordvern.

Før planen går videre til sluttbehandling i kommunestyret, må Indre Fosen kommune møte Statsforvalteren til et meklingsmøte. Her skal det avgjøres om kommunen vil ta innsigelsen til følge, og la området nord for Badstuveien fortsette å være landbruksareal, eller om vi ønsker at saken skal klages inn til kommunal- og moderniseringsdepartementet. Endelig avgjørelse vil bli fattet i kommunestyret etter meklingsmøtet med Statsforvalteren.

 

Om planen

Områdeplan Rissa skal styrke Rissa sentrum gjennom etablering av boliger, næringsareal og aktivitetsområder. Planen identifiserer på overordnet nivå hvordan sentrum som skal utvikles, og hvor utviklingen skal foregå.

Planforslaget legger vekt på etablering av bolig- og næringsareal, men også å utvikle møteplasser og aktivitetsområder samt forbindelseslinjene mellom disse. Betydningen av å etablere steder og forbindelseslinjer med kvalitet er vektlagt. Med kvalitet menes en oppgradering eller etablering ved hjelp av grønnstruktur og vegetasjon, samt ved hjelp av estetikk og universell utforming. Sentrumsplanen legger opp til en utvikling av strekningen mellom Strømmen og Fallmyr gartneri i sør/sørvest, til Åsly og Fosen folkehøgskole i nord/nordøst. Bakgrunnen for dette er at aktiviteter i Rissa ikke er konsentrert kun rundt en gate, Rådhusvegen, men spredt ut over på flere mindre steder.

Rissa sentrum har i dag en utforming som gjør det vanskelig å få til bare ett konsentrert sentrum, fokusert rundt et felles stort samlingspunkt (en bygning, torg e.l.). Det er derfor hensiktsmessig å vektlegge variasjonen av mange små områder. De forskjellige aktivitetsområdene som til dels finnes, og som skal videreutvikles gjennom vedtatt plan, har forskjellig funksjoner og brukes av forskjellige folk til forskjellig tid. Det er stort behov for varierte aktivitets- og møteplasser.

Nøkkelen til en god utvikling i Rissa er også å legge til rette for nye boliger og næringsområder. Planen legger til rette for mer enn 500 boenheter (varierte typer), og over 50 000 kvm nytt næringsareal. Dette vil kunne føre til at flere mennesker bruker møteplassene og aktivitetsområdene innenfor planen. Viktigheten av varierte bolig- og næringsområder er vektlagt, samtidig som at de skal være konsentrert omkring aktivitetsområdene og bevegelseslinjene.

Det er nødvendig å etablere forskjellig boligtyper, samtidig som at planen legger opp til en viss fleksibilitet. Områdene på begge sider av Rådhusveien reguleres til sentrumsformål, med bestemmelser om forretningsvirksomhet, bevertning eller tjenesteyting i første etasje. I øvrige etasjer tillates det både bolig, kontor og offentlig eller privat tjenesteyting. Variasjonsmulighetene er store. Utforming av de konkrete sentrumsområdene må gjøres i videre detaljplanlegging, som vil basere seg på prinsippene fastlagt i overordnet plan.

 

Planforslaget består av følgende dokumenter:

Sluttbehandling
Tittel Publisert Type
0. Saksfremlegg sluttbehandling

Saksframlegg sluttbehandling

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 0. Saksfremlegg sluttbehandling.pdf
1. 50542013004_plankart_12042021

plankart

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 1. 50542013004_plankart_12042021.pdf
2. 50542013004_planbestemmelser_14042021

planbestemmelser

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2. 50542013004_planbestemmelser_14042021.pdf
2.1.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner

NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1.1 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner.pdf
2.1.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger

NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.1.2 415816-RIG-NOT-002_Malena-aunet_Risikovurdering av faresoner_Tegninger.pdf
2.2. 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01

NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.2. 415816-1-RIG-NOT-003_Malena-aunet_Geotekniske vurderinger overordnet plan rev.01.pdf
2.3. 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp

RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.3. 417543-RIG-RAP-001_REV01_Innledende grunnundersøkelser geoteknikk datarapp.pdf
2.4. 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9

NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.4. 417543-RIG-NOT-003 rev.01_Geoteknisk vurdering, delomr 4, 6 og 9.pdf
2.5. MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8

G-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 2.5. MC_417543-RIG-RAP-003 rev.02 Beregnings og vurderingsrapport, delomr 1, 2, 3, 7 og 8.pdf
3. 50542013004_planbeskrivelse_14042021

planbeskrivelse

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3. 50542013004_planbeskrivelse_14042021.pdf
3.1. Vedlegg 1 - ROS-analyse

Risiko- og sårbarhetsanalyse

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.1. Vedlegg 1 - ROS-analyse.pdf
3.2. Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen

Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.2. Vedlegg 2 - Forstudie-Utvikling av sentrumskjernen.pdf
3.3. Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly

Trafikksikkerhetsnotat_Åsly

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.3. Vedlegg 3 - Trafikksikkerhetsnotat_Åsly.pdf
3.4. Vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill

Sammendrag høringsinnspill.

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.4. Vedlegg 4 - Sammendrag høringsinnspill.pdf
3.5. Vedlegg 5 - Høringsinnspill fullstendig

Høringsinnspill fullstendig

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned 3.5. Vedlegg 5 - Høringsinnspill fullstendig.pdf
Leseveiledning

Leseveiledning

19.04.2021 Filtype: pdf. Klikk for å laste ned Leseveiledning.pdf

 

Gjeldende reguleringsplaner kan lastes ned fra kommunens planregister:

https://kart.fosen.net/5054WebPlan/

Gjeldende retningslinjer kan lastes ned fra Indre Fosen hjemmeside:

https://www.indrefosen.kommune.no/om-indre-fosen/planer/

Videre saksbehandling

Arealutvalget skal behandle planforslaget i utvalgsmøte den 27.04.21. De vil vedta om planen er klar for å sendes til kommunestyret for sluttbehandling, med eventuelle forslag til tilleggspunkt eller endringsforslag. Endringer/tillegg oppsummeres punktvis i saksprotokollen, inkludert utvalgets stemmefordeling.

Hvis arealutvalget vedtar en endring det foreligger innsigelse på, må saken opp i et meklingsmøte med Statsforvalteren før den sendes kommunestyret.

Når arealutvalget har vedtatt sin innstilling, sendes arealutvalgets planforslag til kommunestyret for vedtak, med eventuelle endringsforslag fra arealutvalget. Kommunestyret skal ta stilling til arealutvalgets forslag, og vedta planen i hht. plan- og bygningsloven § 12-12.