Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Formålet med saken er å få nåværende godtgjøringsregler over i forskrifts form. Høringsfristen er 14. november 2020. 

Forslaget til kommunal planstrategi for Indre Fosen ble behandlet av formannskapet 30.09.2020, og legges på høring fra 1. oktober til 15. november 2020. Se forslag og bakgrunnsdokumenter her. 

Indre Fosen kommune har sendt plan for sikringstiltak mot kvikkleireskred på Sandmo på høring til berørte grunneiere samt potensielle ledningseiere i området. Frist for tilbakemelding til kommunen er satt til 21. oktober 2020 (fire uker). Kommunen er spesielt interessert i opplysninger fra grunneiere og ledningseiere som kan være av betydning for gjennomføringen av planen, f.eks. vann- og avløpsledninger, brønner, kabler o.a.

Forslag til tiltaksplan er behandlet politisk i alle samarbeidskommunene og legges ut til offentlig høring i perioden 25.09.20-06.11.20 før endelig vedtak i kommunestyrene i løpet av desember 2020.

10.09.2020 (sak 53/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre detaljreguleringsplan for Vanvikan barnehage (planid. 50542019007)

gbnr 122/387 m.fl., planid. 50542019008.

10.09.2020 (sak 52/20) vedtok Indre Fosen kommunestyre reguleringsplan for Fv. 717 Sund – Bradden (planid.50542020003).Trøndelag fylkeskommune har utarbeidet planforslaget, ved hjelp fra ViaNova (planforslag) og Norconsult (geoteknikk og ingeniørgeologi).

Kommunestyret behandlet saken 14. oktober. 

Fristen for å sende innspill via digital workshop gikk ut 30. august. Du kan lese innspillene som kom inn her.