Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Gebyrforskrifter på høring

Obs! Ny høringsfrist for alle de tre forskriftene er 15. august. Arealutvalget har vedtatt å legge tre lokale forskrifter ut på høring. Alle forskriftene dreier seg om gebyrer for kommunale tjenester.

Følgende tre forskrifter er på høring

  • Forskrift for gebyrer for saksbehandling og kontroll eller forurensningsregelverket, Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke
  • Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke
  • Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Indre Fosen kommune, Trøndelag fylke

Les dokumentene på Innsyn

Høringssvar kan sendes innen 15. august til

Digitalt: Kontaktskjema eller e-post postmottak@indrefosen.kommune.no

Papir: Indre Fosen kommune, Postbok 23, 7101 Rissa

Om saken

Utgangspunktet for arbeidet med nye gebyrforskrifter har vært å utarbeide et gebyrregulativ som på en fleksibel måte klarer å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene på de ulike områdene. Gebyrregulativet skal samtidig sørge for å finansiere de oppgavene som kommunen etter lover og regler er pålagt å utføre. Jobben med nytt gebyrregulativ har også hatt til formål å tydeliggjøre de ulike oppgavene kommunen har knyttet til saksbehandling etter plan- og bygningsloven og forurensningsforskriftens kapittel 2, 12, 13, og 15 i , samt hvilke kostnader dette medfører. Ved beregning av selvkost skal forskrift for beregning av selvkost legges til grunn (i kraft 1. januar 2020). Over- eller underskudd i det enkelte år skal avsettes til, eller trekkes fra bundne driftsfond. Avsatt overskudd fra det enkelte år blir ført tilbake til abonnentene i form av lavere årsgebyr i løpet av en femårsperiode. Tilsvarende vil underskudd bli dekket inn over årsgebyrene i løpet av en femårsperiode. Gebyrene kan ikke brukes til å finansiere andre deler av kommunens drift.

Om de ulike forskriftene

Forskrift for gebyrer for saksbehandling og kontroll eller forurensningsregelverket, Indre Fosen kommune

Indre Fosen kommune har i dag ingen lokal gebyrforskrift som hjemler gebyrer for kommunens ansvar som forurensningsmyndighet. Det betyr at kommunen ikke har kontrollgebyr som dekker kapittel 2 i forurensningsforskriften (opprydning i forurenset grunn ved bygge- og gravearbeider). Kommunen har heller ikke innført årsgebyr som dekker kontroll og tilsyn i henhold til forurensningsforskriftens kapittel 12 (Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende), kapittel 13 (krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser), kapittel 15 ((krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann) eller 15A (påslipp på offentlig avløpsnett fra virksomhet). I tillegg har kommunen per i dag ikke anledning til å kreve gebyr for tilsyn med forbud mot fyring med mineralolje. Forskriften har som formål å gi kommunen hjemmel til å dekke kostnadene ved saksbehandling, tilsyn og kontroll kommunen har som forurensningsmyndighet etter forurensningsloven, forurensningsforskriften og etter forskrift om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger.

Forskrift for gebyrer etter plan- og bygningsloven, matrikkelloven og eierseksjonsloven for Indre Fosen kommune

Intensjonen med arbeidet har vært å utarbeide et forskriftsforslag som er i tråd med gjeldende lover, forskrifter og relevante rundskriv/uttalelser fra departement, statsforvalter og Sivilombudsmann. Det er lagt vekt på at forskriften skal være presis slik at fortolkninger og misforståelser reduseres til et minimum. Selvkostkravet for tjenestene som denne forskriften regulerer er strengere enn eksempelvis for VAR-sektoren. Det ikke er tilstrekkelig at selvkostprinsippet er fulgt på overordnet nivå. Kommunen må også dokumentere at selvkost er overholdt ned på de enkelte sakstypene. Dette innebærer at forskriften, på en fleksibel måte, må klare å gjenspeile kommunens ressursbruk i de enkelte sakene. Videre har hensikten vært å lage et regulativ som er mest mulig rettferdig for alle tiltakshavere, samtidig som målsetningen har vært at innretningen i regulativet skal minimere rettmessige klager på gebyrene.

Forskrift for vann- og avløpsgebyrer i Indre Fosen kommune

Den lokale forskriften skal sørge for at kommunen får dekket sine utgifter ut fra de vann-, avløp- og overvannstjenestene som kommunen leverer. Gebyrene for vann, overvann og avløp fastsettes årlig og innkreves med samme intervall som øvrige kommunale avgifter og gebyrer. For flere detaljer, se den vedlagte forskriften, Forskrift om vann-, avløp- og overvannsgebyrer for Indre Fosen kommune.