Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Budsjett, økonomi- og handlingsplan

I Kommunestyrets novembermøte presenterte kommunedirektøren forslag til budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024. Du kan komme med innspill til dokumentene innen 30. november. 

26. november skal Formannskapet behandle budsjettet og økonomi- og handlingsplanen. De vil da komme med sin innstilling (Se utvalgsmøte for oppdateringer i protokoll). Kommunestyret skal behandle saken 10. desember.

Se presentasjonen i Kommunestyret 5. november på kommune-tv

Les presentasjonen fra Kommunestyret 5. november  (PDF, 2 MB)

Se forslag til budsjett 2021 og Økonomi- og handlingsplan 2022-2024 (PDF, 2 MB)

Se forslag til priser for kommunale tjenester i gebyrheftet 2021 (PDF, 718 kB)

Send innspill innen 30. november

Kontaktskjema

E-post til postmottak@indrefosen.kommune.no

Papirpost til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa

 

Innledning til budsjett, økonomi- og handlingsplan 

Tidligere Leksvik og Rissa kommuner og nye Indre Fosen kommune har gjennomført store investeringer i Leksvik, Vanvikan, Stadsbygd, Rissa, Hasselvika og Stjørna de senere årene for å forbedre kvaliteten i tjenestene til innbyggerne i kommunen. Låneopptak til investeringene må forsvares gjennom renter og avdrag som belastes driftsbudsjettet i mange år framover. Kommuneloven er klar på at det skal være balanse i både årsbudsjett og økonomi- og handlingsplan. Driftsbudsjettet skal dekke avdrag og renter på lån, tidligere års merforbruk og tjenesteyting som tilfredsstiller krav i nasjonale lover og i lokale vedtak.

Inntektsrammene i prognosene for neste fireårsperiode viser at frie inntekter reduseres. Situasjonen i Indre Fosen kommune er at befolkningsveksten er lavere enn gjennomsnittet i landets kommuner, og det medfører at kommunen får overført en mindre andel av den nasjonale potten. Når gjelda øker, tar renter og avdrag en større andel av driftsbudsjettet. Renta er lav i koronatiden, men når den øker, vil den gi store utslag på driftsbudsjettet. Indre Fosen kommune har en formue som gir gode finansinntekter.

Prognosen for året 2020 i tertialrapporten pr 31.08.2020 viser et merforbruk på totalt kr 12,5 mill. når også mindreforbruk hos enkelte enheter er inkludert. Merforbruket i enhetene i 2020 må tas med i beregningen slik at budsjettrammen for 2021 blir realistisk. Dette medfører et mer krevende budsjett, spesielt for skolene, enn om det ikke hadde vært et merforbruk i 2020. Når Indre Fosen kommune ble etablert i 2018, ble det gitt føringer om at organisasjonen burde driftes i to år før budsjettet, med best mulig sikkerhet, kunne justeres for hver enkelt enhet. Etter drift i ny organisasjon i to år, er oversikten over utfordringer og muligheter relativt god.

Antall barn og unge går dessverre ned i Indre Fosen kommune, som det også gjør i de fleste distriktskommuner i landet. Samtidig øker antall eldre. Det må flyttes ressurser fra oppvekstområdet til helse og omsorg. Oppvekst og helse og omsorg er de to store sektorene i kommunen, og det er i hovedsak der endringer må skje.

Utviklingen av budsjettrammen til drift av organisasjonen, viser en differanse på ca. kr 32 mill. fra årsregnskap 2018 til budsjett 2021 når man sammenlikner med lønns- og prisvekst fra 2018 til 2021. Administrativ og politisk ledelse er redusert med ca. kr 10 mill. i samme periode, og alle enheter er redusert gjennom ostehøvelprinsippet med ca. kr 10 mill. De siste kr 12,5 mill. er merforbruket i 2020 og har vist seg å være svært krevende å ta ned i løpet av året.

En verdensomspennende pandemi har preget 2020. Covid-19 har gitt store negative økonomiske ringvirkninger internasjonalt, nasjonal og lokalt. Alle kommuner må forholde seg til økt usikkerhet forbundet med smittepresset den siste tiden. Når vaksinen kommer, forventes det at økonomien normaliseres. Kommunene må belage seg bl.a. på mulig redusert skatteinngang i 2021. Kommunalministeren varslet den 29.10.2020 om at det bevilges totalt kr 5,9 mrd. til kommunene for første halvår 2021 for å dekke merutgifter og mindreinntekter grunnet pandemien. Regjeringen legger formelt fram dette den 06.11.2020 som et tillegg til statsbudsjettet. Deler av beløpet skal overføres gjennom innbyggertilskuddet til kommunene. Dette kan tilsvare ca. kr 10 mill. for Indre Fosen Budsjett 4(50) kommune. Beløpet som overføres til Indre Fosen kommune, må avsettes på fond til nødvendige tiltak i 2021 og kan ikke legges inn i driftsbudsjettet på forhånd. For andre halvår 2021, vil en overføring til kommunene vurderes i revidert statsbudsjett som legges fram i mai 2021. Når det er avklart hvor stor del av potten som overføres til Indre Fosen kommune, og når bl.a. skatteinngangen og reelle utgifter i forbindelse med pandemien i 2021 er mer avklart, vil kommunestyret få en sak om budsjettkorrigering til behandling.

Situasjonen i Indre Fosen kommune tilsier at Indre Fosen kommune må redusere betraktelig på utgiftene, spesielt til skolene. Sentralt i arbeidet med budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 har vært at kommunen tar befolkningsutviklingen og demografien på alvor og utvikler tjenestene ut fra det. Når det den 14.10. ble fattet vedtak om helse- og omsorgsplanen, så må kommunen etterstrebe gjennomføring av de konkrete tiltakene i planen og sørge for at ressursene blir tilstrekkelig i helse- og omsorgssektoren.

I budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022 – 2024 er en reduksjon i henhold til tidligere merforbruk hensyntatt, oppfølging av vedtak om totalplanen med bl.a. innføring av eiendomsskatt på boliger og fritidseiendommer er tatt inn fra 2022, og befolkningsutvikling og demografi er hensyntatt. Konsekvenser og tiltak er beskrevet i dokumentet.

Av større investeringer er nybygg Stadsbygd skole for 1.-7. trinn lagt inn i investeringsbudsjettet i 2021. Ny Vanvikan barnehage er lagt inn i tidligere år og forskjøvet fram i tid, men vil sannsynligvis bli gjeldende i 2021.

Med hensyn på tjenesteproduksjonen i kommunen, er innovasjon og nyutvikling nødvendig for å nå målsettingene om kvalitet i tjenestene samtidig som budsjettmålene skal nås.

Kommuneplanenes samfunnsdeler har befolkningsvekst som overordnet mål. Her beskrives erkjennelsen av at befolkningsvekst skjer i takt med utvikling av arbeids- og næringsliv, mangfoldig kulturtilbud, varierte og attraktive botilbud, sjarmerende og karakteristiske bygder. Planene beskriver også viktigheten av at kommunen, som organisasjon, inviterer til samarbeid med innbyggere og aktuelle samarbeidspartnere for å nå målene i planen. Målene og strategiene krever endringsprosesser og innovasjon. Broprosjektene, omstillingsprogrammet for arbeids- og næringsliv i Indre Fosen kommune samt satsingen på næringskraft og bolyst er særdeles viktig i så måte.

Budsjett 2021 og økonomi- og handlingsplan 2022-2024 sørger for at Indre Fosen kommune er en god kommune å bo, leve og etablere seg i for innbyggere og næringsliv.

04.11.2020, Vigdis Bolås, kommunedirektør