Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Høring: Kommunedelplan Vanvikan

Bilde av plankartet - Klikk for stort bildeFristen for høringsuttalelse var 31. januar.

Planforslaget består av dokumentene:

1.   Særutskrift av arealutvalgets vedtak (PDF, 196 kB)
2.   Plankart (PDF, 407 kB)
3.   Planbestemmelser og retningslinjer  (PDF, 821 kB)
4.   Planbeskrivelse (PDF, 7 MB)
5.   Vedlegg 1: Høringsinnspill samlet (PDF, 455 kB)
6.   Vedlegg 2: Konsekvensutredning (PDF, 6 MB)
7.   Vedlegg 3: ROS - Risiko- og sårbarhetsanalyse (PDF, 6 MB)
8.   Vedlegg 4: Landskapsanalyse (PDF, 7 MB)
9.   Vedlegg 5: Temakart - Fremtidig utvikling om 20 år (PDF, 612 kB)

Leseveiledning til dokumentene finner du her.

Arealutvalget Indre Fosen kommune vedtok i møte 6. desember 2018 sak 60/2018, å sende forslag til kommunedelplan Vanvikan på høring.

 

Fristen for høringsinnspill var 31. januar

Høring av planforslaget skal sikre av innbyggere, grunneiere, lag og foreninger, myndigheter m.fl. får mulighet til å si sin mening om planforslaget. Basert innspill kommunen har fått ved varsel om planoppstart (vedlegg 1 i planen), har kommunen utformet et mål med planarbeidet som skal sørge for en god tettstedsutvikling. Utviklingen skal sikre at overordnede mål blir fulgt, blant annet knyttet til klima- og energi, risiko- og sårbarhet i samfunnet, jordvern, barn og unges behov, folkehelse og mye mer. I tillegg skal vi sikre at lokalsamfunnets interesser blir ivaretatt på best mulig måte. Kvalitetene ved Vanvikan skal styrkes både for å kunne etablere bokvalitet for dagens innbyggere, og for befolkningsvekst.

Med bakgrunn i målet for planarbeidet, og innspill ved planoppstart, ønsker vi å stille dette spørsmålet til alle som ønsker å komme med høringsinnspill:

  • Hva mener du/dere om planen, og ser du/dere bedre måter å løse planen på?
  • Hvis du har et alternativ løsningsforslag; hvordan mener du dette skal skje? Ligger forholdene til rette for det du ønsker (vi ber forslagsstiller om å tenke igjennom forholdene på stedet; bl.a. er det vann og avløp i området, er det god trafikksikkerhet og tilgang til kollektiv og/eller gang-/sykkelveg, er det etablert adkomst, osv.
  • Savner du/dere ting i planen?

 

Ved spørsmål eller andre henvendelser, ta kontakt med 

postmottak@indrefosen.kommune.no 
Indre Fosen kommune,

Rådhusveien 13, 7100 Rissa Sentralbord: 73 85 27 00

Kontaktperson: Tone Wikstrøm, Tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no. mobil 920 93 106

Bakgrunn for planen

Vanvikan står foran store arealmessige endringer. Trøndelag fylkeskommune har vedtatt å etablere en ny videregående skole i Vanvikan, som skal samle eksisterende Leksvik og Rissa videregående skoler på et sted. Skolen skal ferdigstilles til skolestart 2022. Noen av de sentrale samfunnsfunksjonene står foran en endring, samtidig som at det er et forfall på en del av den kommunale bygningsmassen. Blant annet trengs en ny barnehage, samt ny barne- og ungdomsskole. Det kommunale samfunnshuset må pusses opp eller flyttes. Parallelt med disse prosessene er det stadig etterspørsel etter nye boliger i Vanvikan.

I sentrum av Vanvikan er det behov for en utvidelse av eksisterende småbåthavn. Planarbeidet skal ta stilling til om småbåthavna skal utvides eller reetableres, og om gjestehavn skal adskilles fra småbåthavna. På grunn av utfordrende anløpsforhold må vi også undersøke muligheten for å sikre hurtigbåtanløpet. Planarbeidet må se på om det er mulig og hensiktsmessig å endre anløpet. Sentrum har utfordringer knyttet til parkering og det er ønskelig å utrede mulighetene for å etablere bedre betingelser for gående og syklende. Indre Fosen skal også etablere nytt renseanlegg i tettstedet. I forbindelse med kommunesammenslåing vil kommunen samtidig ta stilling til om det er behov for å etablere areal til andre offentlige formål, som for eksempel et større legekontor, helse-/omsorgssenter, samt areal av beredskapshensyn.

Indre Fosen kommune har utformet planen. Planprogram for kommunedelplan Vanvikan ble sendt på høring høsten 2017 (jf. Plan- og bygningsloven § 4-1). Ettersom at Indre Fosen kommune ikke eksisterte før 01.01.2018, ble det endelige planprogrammet vedtatt av kommunestyret i Leksvik den 07.12.2017 (sak PS 45/2017).

Sammendrag

Planen slik den er utformet gir gode vilkår for å etablere en bærekraftig og robust tettstedsutvikling. Vanvikan blir styrket gjennom å legge til rette for boligbygging, gjennom etablering av flere funksjoner i sentrum, og ved å sikre kvalitet i boligområder og tettstedet som helhet. Kommunedelplan Vanvikan foreslår mange grep som skal sikre et godt lokalsamfunn og som videreutvikler kvaliteter ved stedet. God tettstedsutvikling med bokvalitet gir samtidig gode oppvekstsvilkår. 

Grunnleggende attraktiviteter i Vanvikan er forsterket og videreført. Forskjellige tiltak i planen sikrer nærhet mellom boområder, sjø, natur og sentrum. Nærhet til sentrum mye betyr for mange god tilgang til samfunnsfunksjoner og tjenestetilbud, nærhet til kommunikasjon, kultur- og opplevelsestilbud. Sosiale, uformelle og varierte møteplasser utendørs er også et virkemiddel for bokvalitet. Gode omgivelser sikres gjennom opprettholdelse av grønne områder og vegetasjon.

Risiko og sårbarhet i tettstedet har blitt identifisert gjennom ROS-analysen. Tiltak for å bedre sårbarheten har blitt innarbeidet i planbestemmelsene. Planen har samtidig tatt hensyn til forurensning, støy og luftkvalitet som skal sikre et godt miljø innenfor de nye utbyggingsområder. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare

Tettstedet og kommunens behov, samt nasjonale og regionale retningslinjer er fulgt opp gjennom hele planarbeidet. Konsekvensutredningen har vist hvilke virkninger nye tiltak innenfor planen kan få på miljø og samfunn Avbøtende tiltak foreslått i konsekvensutredningen er innarbeidet.