Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny arealplan for Vanvikan

Den nye kommunedelplanen for Vanvikan har id-nummer 505417182017004, og erstatter den eksisterende kommunedelplanen (id. 16241999006), som ble vedtatt i 1999. 

Kommunestyrets behandling og vedtak 6. juni 2019

 

Politisk behandling

Se arealutvalgets papirer her

Kommunedelplan Vanvikan ble behandlet i arealutvalget den 24.05.2019. Da ble det vedtatt at det legges fram to alternativer for behandling i kommunestyret:

Alternativ 1 er planforslag behandlet i arealutvalget den 06.12.2018 (sak 60/18) og sendt på 1.gangs høring den 07.12.2018.

Alternativ 2 er planforslag behandlet i arealutvalget den 05.04.2019 (sak 22/19) og sendt på 2. gangs begrenset høring den 10.04.2019.

Vurdering av innspill og forslag til løsninger er oppsummert i vedlegg til planen; Høringsuttalelser, 1. og 2. gangs høring.

Indre Fosen kommunestyre behandlet saken i møte 6. juni 2019

Dokumentene som er grunnlag for behandling i kommunestyret:

 1. Plankart KDP Vanvikan – alternativ 2, 05.04.2019 (PDF, 830 kB)
 2. Planbestemmelser – alternativ 2, 05.04.2019 (PDF, 2 MB)
 3. Planbeskrivelse – alternativ 2, 05.04.2019 (PDF, 7 MB)
 4. Oppsummering høringsuttalelser 1. og 2. gangs høring (PDF, 2 MB)
 5. Plankart KDP Vanvikan – alternativ 1, 06.12.2018 (PDF, 2 MB)
 6. Planbestemmelser KDP Vanvikan – alternativ 1, 06.12.2018 (PDF, 2 MB)
 7. Vedlegg 1 – Høringsuttalelser
 8. Vedlegg 2 – Konsekvensutredning 3. gangs politisk behandling (PDF, 6 MB)
 9. Vedlegg 3 – ROS-analyse Vanvikan (PDF, 5 MB)
 10. Vedlegg 4 – Landskapsanalyse (PDF, 7 MB)
 11. Vedlegg 5 – Temakart (PDF, 254 kB)
 12. Begrenset konsekvensutredning – alternativ 1, 06.12.2018. (PDF, 296 kB)

Kommunestyrets behandling og vedtak 6. juni

Opptak fra møtet

Høringsinnspill og innsigelse

Ved 1. gangs høring (planalternativ 1) mottok kommunen 44 høringsinnspill. Som følge av endringer etter 1. gangs høring, ble kommunedelplanen sendt på ny begrenset 2. gangs høring (planalternativ 2). Kommunen mottok da ytterligere 6 høringsinnspill. Alle høringsuttalelser (til sammen 50 innspill) har blitt slått sammen i et eget dokument. Dokumentet sammenfatter alle kommunens svar på innspillene.

Fylkesmannens landbruksavdeling varslet innsigelse til planen. Kommunedirektøren mener kommunale, regionale og nasjonale interesser er ivaretatt på en helhetlig måte i planforslaget, og foreslår at innsigelsen ikke tas til følge. B1 foreslås videreført som boligområde. Kommunen avventer videre behandling av saken i kommunestyret.

Kommunens øvrige merknader til innsigelsen fremgår av høringsuttalelser i vedlegg 1 og kommunedirektørens kommentarer til disse.

Bakgrunn for saken

Det langsiktige målet med planen er å oppnå en mer bærekraftig og robust tettstedsutvikling av Vanvikan, samt å rydde opp i eksisterende plansituasjon. Tettstedet skal styrkes ved å legge til rette for boligbygging og et godt oppvekstmiljø. Gjennom økt befolkningsvekst og etablering av flere funksjoner i sentrum, ønsker planen å legge til rette for en god vekst. Kommunedelplanen skal fastlegge hva de forskjellige arealene i Vanvikan skal brukes til, slik at det blir lettere å utarbeide mer detaljerte planer for enkeltområder.

For å styrke tettstedsutviklingen i Vanvikan har planarbeidet identifisert tre hoved-problemstillinger:

 1. Boligutvikling
 2. Offentlige formål og møteplasser
 3. Natur- og havneområder

Planen legge til rette for nye boliger, ny videregående skole, en ny barnehage, samt ny barne- og ungdomsskole. Planen skal samtidig ta høyde for tilrettelegging og utbedring av eksisterende hurtigbåtanløp. Muligheter for ny småbåthavn og/eller gjestehavn har blitt utredet, og det skal legges til rette for nytt renseanlegg.

Sentrum har utfordringer med parkering, og forholdene for gående og syklende må forbedres. Behov for areal til andre offentlige formål, som for eksempel et større legekontor, helse-/omsorgssenter, samt øvrige areal av beredskapshensyn er også utredet.

Konsekvenser

Kommunedelplan Vanvikan foreslår mange grep som skal sikre et godt lokalsamfunn, god tettstedsutvikling med bokvalitet og gode oppvekstvilkår. Stedegne kvaliteter i Vanvikan er forsterket og videreført. For mange betyr nærhet til sentrum mye for bokvaliteten, med gode tjenestetilbud, nærhet til kommunikasjon, kultur- og opplevelsestilbud som dette kan tilby. De fleste boligområder ligger nærmere havna enn 1000 meter. Sosiale, uformelle møteplasser og et levende sentrum er viktig både for bokvaliteten og for folkehelsa. Kommunedelplanen legger opp til etablering av varierte møteplasser utendørs.

Gode omgivelseskvaliteter er forsøkt sikret gjennom opprettholdelse av grønne områder og vegetasjon. Nye områder skal ha et grønt preg. Trær og annen vegetasjon som er viktig for rekreasjon og lek eller naturmangfold skal bevares. Spesielt større trær og annen verdifull vegetasjon bør så langt som mulig tas vare på. I områder vist som grønnstruktur, herunder friområde, naturområde og turdrag, kan det ikke oppføres bygg eller anlegg eller utføres terrenginngrep som reduserer områdets grønnstrukturverdi.

Planen ivaretar med dette nasjonale og regionale hensyn.
 

Planprogrammet 

Planprogrammet er en oppskrift på hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført: hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvilke utredninger som skal gjennomføres, samt fremdrift og budsjett. Alle kunne komme med innspill til planprogrammet innen 17.10.2017
Tidligere Leksvik kommune vurderte at en ny kommunedelplan for Vanvikan ville få vesentlig virkning for miljø og samfunn og vil som del av planarbeidet utarbeide en konsekvensutredning.

Se planprogrammet her (PDF, 9 MB)