Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Varsel om oppstart av reguleringsarbeid for Amborneset gnr/bnr. 305/4, 6 og 17

PLAN arkitekter AS har på vegne av grunneiere (Matematikkbølgen/Amborneset Eiendom) satt i gang arbeid med utarbeidelse av reguleringsplan for Amborneset i Indre Fosen kommune.

Innspill til og opplysninger om planarbeidet

Kontakt PLAN arkitekter AS ved Siri Monkan tlf: 947 90 171, e-post: siri@plan.no.

Fristen for innspill er 6. mai. 

Se oversiktskart (PDF, 142 kB)

Se planens begrensning (PDF, 2 MB)

 

Planområdet skal i hovedsak omfatte eiendommen gnr/bnr.: 305/4, 6 og 17 i Indre Fosen
kommune, og er på ca. 8 daa. Gjeldende plan for området "Amborneset aktivitets- og
fritidssenter", ble vedtatt i 2003. Området er avsatt til Natur- og aktivitetssenter, bevaring
fornminner og vegareal i gjeldende plan. Den planlagte aktiviteten er i hovedsak i tråd med
aktiviteten som tillates i gjeldende plan. Planmessig ønsker man å øke utnyttelsesgraden satt
i gjeldende plan, samt definere områder for ny bebyggelse. Hovedområdet er foreslått avsatt
til kombinert formål for næring, fritidsbolig og friområde. Det er i senere tid utskilt en
boligtomt fra området. Denne skal i planforslaget reguleres til bolig for å rydde opp i
eksisterende plansituasjon.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utvikling av Matematikkbølgens aktivitet
ved Amborneset. Matematikkbølgen er et kreativitets- og kompetansesenter som vil
samarbeide med barnehager og skoler på alle nivå om kompetanseheving i matematikk.
Firmaets kjernevirksomhet er kurs- og kompetanseheving i matematikk og
matematikkdidaktikk og utvikling av produkter for matematikklæring. Matematikkbølgen
ønsker også å være et besøks- og opplevelsessenter for besøkende av alle slag, for å inspirere
og vekke interesse og motivasjon for matematikk. Med et senter som har kurslokaler,
møterom, verksted, galleri og et stort uteområde, kan senteret gjennomføre kurs- og
kompetanseheving, holde konferanser, gjennomføre møter og seminarer for både barnehage,
skole og næringsliv.

For å tilrettelegge for ønsket aktivitet skal området reguleres slik at det kan videreutvikles
både ved utvikling og opprusting av eksisterende bebyggelse, men man ønsker også å
tilrettelegge for oppføring av hytter/leiligheter for salg og utleie/overnatting i tilknytting til
virksomheten. Utbygger ønsker å gjøre området mer tilgjengelig for allmennheten ved å
legge til rette for parkområde i tilknytting til bebyggelsen. I planarbeidet skal man også se på
koblingen mot det tilgrensende offentlig sikra friområdet.

I oppstartsmøtet ble det enighet om at planforslaget ikke faller under forskrift om konsekvensutredning iht. PBL § 4-2, planen skal
følgelig ikke konsekvensutredes.

Planprosessen skal følge plan- og bygningslovens krav til medvirkning ved planprosesser
(Kapittel 5). Kravet til informasjon og medvirkning sikres gjennom:
- Varsel om planoppstart – 3 ukers frist for å gi innspill
- Høring og offentlig ettersyn av forslag til reguleringsplan – 6 ukers frist for å gi
innspill (Offentlige dokumenter fra planarbeidet skal være tilgjengelige på
kommunens nettsider)
- Planvedtak annonseres - 3 ukers frist for å klage på vedtak
Området grenser til offentlig sikra friområde, ligger innenfor 100-metersbeltet langs sjøen
og det er registrert flere kulturminner i og i nærheten av området. I den forbindelse ønsker
kommunen og forslagsstiller å opprette kontakt med offentlige myndigheter for et
samrådsmøte tidlig i prosessen.