Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Intensjonsavtalen

Kommunesammenslåing mellom Leksvik kommune og Rissa kommune.
 

Innledning:

Leksvik kommune og Rissa kommune tar sikte på å slå seg sammen så tidlig som mulig, og senest 01.01.2018. Det er kommunestyrene i de to kommunene som vedtar om kommunene skal slå seg sammen eller ikke.

 

1. Mål for kommunesammenslåingen

Den nye kommunen skal utvikles gjennom en innovativ prosess i trepartssamarbeidet mellom politikere, administrasjon og tillitsvalgte. Målet i prosessen er nyvinning gjennom medvirkning internt og eksternt.
 

Hovedmål

Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
 • Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 • Styrke politisk deltagelse med et aktivt lokaldemokrati.
 • Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregion for øvrig.

Delmål

 • Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.
 • Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter.
 • Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
 • Utvikle attraktive nærmiljø, trygge oppvekstvilkår og gode omsorgstjenester i hele kommunen.
 • Ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.
 • Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
 • Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.
 • Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske bygder, med varierte kultur– og fritidstilbud
 • Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.
 • Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt og fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over Trondheimsfjorden.
 • Utvikle gode nærmiljø og oppvekstvilkår i hele kommunen, og ivareta en balansert utvikling i alle deler av kommunen.

2. Rammer for gjennomføring

Inndelingslova av 2001 ligger til grunn for hvordan sammenslåingen skal gjennomføres. Det opprettes
en Fellesnemnd som har overordnet ansvar for planlegging og gjennomføring. Det operative arbeidet
skal utføres av en prosjektorganisasjon og beskrives i en prosjektplan. Politikere, administrasjonen og
tillitsvalgte skal ha definerte roller i prosjektorganisasjonen.
 

3. Fylkestilhørighet

Samtidig som kommunene utreder framtidig kommunestruktur, foregår det en utredning om hvorvidt
trøndelagsfylkene skal slå seg sammen.
 
Leksvik og Rissa kommuner tilhører ulike fylker, og en av dem må søke om endring av
fylkestilhørighet. Før en sammenslåing kan finne sted, må Leksvik kommune ha kommet frem til en
akseptabel løsning med Nord-Trøndelag fylkeskommune om sitt eierskap og evt avkastning av
eierskap i NTE. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner,
og vi vil følge nøye den sammenslåingsprosessen som fylkeskommunene er inne i.
 
Kommunene er opptatt av at innbyggerne har en tilknytning til det sykehuset som det er geografisk naturlig å tilhøre, også når det gjelder akutthjelp.
 

4. Videregående skole

Videregående skole er fylkeskommunes oppgave, men det er viktig for lokalpolitikerne i Rissa og Leksvik å mene noe om framtidig struktur.

Vårt fremtidige mål er en attraktiv og moderne skole som satser på høy kvalitet innen studiespesialisering, teknologi, realfag, yrkesutdanning og gründerskap, som drar veksler på forsknings- og utdanningsmiljøet i Trondheim, Matematikkbølgen på Amborneset og hele næringslivet og geografien i den nye kommunen. Det er ambisjoner om å tilby flere valgmuligheter enn dagens to skoler. Nærheten og tilknytningen til Trondheim betyr imidlertid mye for begge kommuner. I samarbeid med fylkeskommunene skal det utredes
og arbeides for en felles videregående skole som legges til Vanvikan. Målet er at skolen blir så god at den også tiltrekker seg elever og lærere/kompetanse fra bl.a. Trondheim.
 
 

5.Kommunesenter

Kommunesenteret skal ligge i Rissa. Det legges til grunn at dette på sikt vil tjene alle deler av den nye
kommunen. Av distriktspolitiske hensyn er det viktig å velge et kommunesenter som vil ha utviklingspotensial i samarbeid og konkurranse med andre sentra i regionen. Rådhuset i Rissa skal inneholde kontor til ordfører og rådmann. Det skal i tillegg legges sentrale funksjoner og lederstillinger til kommunehuset i Leksvik.

Følgende tillegg til punkt 5 i Intensjonsavtalen ble fattet i administrativ styringsgruppe 04.12.2015, så i partssammensatt utvalg 07.12.2015 for deretter å bli vedtatt av fellesnemnda 14.12.2015.


1. Helse- og omsorgsfunksjonen med kommunalsjef/helse- og omsorgssjef legges til kommunehuset i Leksvik.

2. Oppvekstfunksjonen med kommunalsjef/oppvekstsjef legges til rådhuset i Rissa.

3. Funksjonen tekniske tjenester med kommunalsjef/teknisk sjef legges til kommunehuset i Leksvik. Ansvarsområdet skal være tilnærmet likt eller større enn ansvarsområdet i Leksvik pr. 31.12.2015.

4. Minimum ett årsverk innen personal legges til kommunehuset i Leksvik.

6. Kommunenavn og kommunevåpen

Fosen kommune brukes inntil videre som arbeidstittel på den nye kommunen. Innbyggerne involveres
i prosessen med nytt kommunenavn. Hverken Leksvik eller Rissa skal brukes som navn på den nye
kommunen. Som kommunevåpen, velges Leksvik sitt nåværende kommunevåpen.
 

7. Prinsipper for organisering av den nye kommunen

Det er et mål å lage en enkel og kostnadseffektiv administrativ struktur, med politisk demokratisk forankring. De to kommunene er ikke organisert likt, slik at strukturen vil bli noe forskjellig i forhold til i dag. Legevakta opprettholdes i Vanvikan.
 

8. Ansatte

En viktig målsetting med kommunesammenslåingen er en kompetent og effektiv tjenesteproduksjon
med attraktive og utviklende arbeidsplasser for ansatte. For å nå dette målet blir det avgjørende å
utvikle en løsningsorientert og fleksibel organisasjon. Nedbemanning forsøkes løst gjennom
omplassering og naturlig avgang. Ingen skal sies opp som en konsekvens av kommunesammenslåingen.
 

9. Kommunestyret

Kommunestyret vil i den første perioden bestå av 37 medlemmer.
 

10.Bruk av disponibel formue fra de to kommunene

Disponibel formue fra de to kommunene, Leksvik sin eierandel i NTE og Rissa sin eierandel i TrønderEnergi, skal disponeres av det nye kommunestyret til beste for innbyggerne i den nye kommunen.
I perioden frem til en endelig sammenslåing skal de to kommunene orientere hverandre så tidlig som mulig gjennom en fremtidig fellesnemnd om aktuelle investeringsprosjekt som kommunene arbeider med. Dette gjelder prosjekter med en kostnadsramme på over kr 1,0 mill, informasjon skal komme senest 14 dager i forkant av et eventuelt vedtak i kommunestyret.
 

11.Innbyggerundersøkelse

Kommunene gjennomfører en felles innbyggerundersøkelse i Leksvik og Rissa i løpet av april/mai
2015. Vi har en intensjon om å fatte et vedtak i kommunestyret så raskt som mulig, slik at vi kan følge det raskeste løpet mot sammenslåing.
 
Avtalen er signert daværende ordfører i Leksvik kommune,  Einar Strøm, og ordfører i Rissa kommune, Ove Vollan.