Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Koronavirus og tiltak

Prosjektbeskrivelse

Prosjektbeskrivelsen er det samlede styringsdokument for gjennomføring av sammenslåing av Leksvik og Rissa kommuner. Den ligger til grunn for alle aktivitetene fra prosjektets start til gjennomføringen er fullført 01.01.2018.

1.1 Hensikten

Her skal kommunestyrene som oppdragsgivere, prosjektorganisasjonen og andre finne nødvendig informasjon om hovedtrekkene i prosessen.

2 Mål, grunnlag og mandat

2.1 Målsetting for sammenslåingen

Målsettingen er fastsatt i intensjonsplanen vedtatt av kommunestyrene 19. mars 2015:

Hovedmål:

 • Etablere en livskraftig og attraktiv kommune i indre del av Fosen.
 • Sikre og videreutvikle kvalitet i tjenestene til innbyggerne.
 • Styrke politisk deltakelse med et aktivt lokaldemokrati.
 • Være en utviklende og attraktiv arbeidsplass for de ansatte.
 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med nåværende og fremtidige partnere, særlig med tanke på Fosen, Trondheim og Trondheimsregionen for øvrig.

Delmål:

 • Videreføre det beste i begge kommuner inn i den nye kommunen.
 • Utvikle kompetente fagmiljø som er i stand til å møte krav og forventninger fra lokale og sentrale myndigheter.
 • Sikre kostnadseffektive tjenester ut fra tilgjengelige økonomiske ressurser.
 • Sikre trygge oppvekstvilkår gjennom utvikling av gode nærmiljø med varierte kultur og fritidstilbud.
 • Fylle rollen som samfunnsutvikler og sørge for verdiskaping og vekst.
 • Sørge for at hensynet til klima og miljø har en sentral plass i kommunale tjenester og forvaltning.
 • Tilby varierte botilbud i sjarmerende og karakteristiske bygder.
 • Sikre et omforent skatte- og avgiftsnivå i den nye kommunen.
 • Ivareta og utvikle samferdselstilbudet, deriblant ivaretagelse av hurtigbåt- og fergesambandet, utvikle øvrig kollektivtilbud og jobbe videre med bru over Trondheimsfjorden.

2.2 Grunnlaget for sammenslåingen

Kommunestyrene i Leksvik og Rissa har identiske vedtak om sammenslåing:

1. Kommunene Leksvik og Rissa slås sammen til en kommune.

2. Vedtatt intensjonsavtale legges til grunn for det videre arbeidet med etablering av den nye kommunen.

3. Det vedtas å sende søknad om sammenslåing av Leksvik kommune og Rissa kommune før 31.12.15. Det legges til grunn for søknaden at en avklaring om fylkessammenslåing av Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag foreligger før søknaden behandles i Kongelig resolusjon. Hvis vedtak om fylkessammenslåing i Fylkestingene ikke blir vedtatt innen 01.05.2016 skal ikke søknaden behandles i Kongelig resolusjon før kommunestyrene i Leksvik og Rissa har gjort likelydende vedtak om fylkestilhørighet.

Intensjonsavtalen inneholder målsettingene nevnt i pkt 2.1.

2.3 Prosjektmandat

Kommunestyret i Rissa, 10.12.2015, og kommunestyret i Leksvik, 21.12.2015, har gitt følgende mandat til Fellesnemnda:

1. Fellesnemndas fullmakter

Fellesnemnda skal i åpne møter planlegge og forberede iverksettingen av sammenslåingen fram til konstituering av nytt kommunestyre i den nye kommunen. Herunder ligger ikke styringen av den daglige driften i de to kommunene fram til sammenslåingstidspunktet.

Dette innebærer at Fellesnemnda:

a) kan inngå avtaler på vegne av den nye kommunen.

b) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for den politiske organiseringen av den nye kommunen. Herunder reglement for de nye politiske organene og reglement for arbeidsvilkårene for kommunens politikere.

c) tar avgjørelse i valg av hovedmodell for administrativ organisering av den nye kommunen.

d) vedtar kommunevåpen for den nye kommunen.

e) godkjenner framdriftsplan i sammenslåingsprosessen.

f) vedtar budsjett for sammenslåingsprosessen.

g) har ansvaret for det forberedende arbeidet med budsjettet for det første driftsåret etter at sammenslåingen er satt i verk (2018).

h) gir uttalelser til Fylkesmannen i de to fylkene om budsjett og økonomi- og handlingsplan for de to kommunene.

i) tar avgjørelser i spørsmål som gjelder lokaliseringen av ulike administrative og tjenesteproduserende enheter i den nye kommunen. j) ansetter rådmann og revisor i den nye kommunen.

k) har fullmakt til overføring av personell til den nye kommunen.

l) kan foreta mindre justeringer i organisering og beskrivelse av prosjektet.

m) tar avgjørelser i andre spørsmål knyttet til sammenslåingsprosessen og forhold knyttet til ny kommune.

n) tar ansvar for informasjonsarbeid og involvering av innbyggerne i bygging av den nye kommunen.

2. Innstillingsrett til kommunestyrene

Dersom enkelte saker som vedkommer sammenslåingsprosessen, er av en slik art at de må behandles i en eller begge kommunestyrer, må Fellesnemnda be rådmennene om å legge fram de aktuelle sakene for de respektive kommunestyrene.

3. Partssammensatt utvalg

Det opprettes et partssammensatt utvalg underlagt Fellesnemnda som består av leder og nestleder i Fellesnemnda, en hovedtillitsvalgt i hver kommune og en fra administrasjonen i hver kommune.

4. Delegasjon

Fellesnemnda kan gi ordførerne og/eller administrasjonen fullmakt til å gjøre vedtak i enkeltsaker eller i saker som ikke er av prinsipiell karakter.

5. Saksforberedelse

a) Administrativ styringsgruppe forbereder saker som prosjektleder legger fram for Fellesnemnda.

b) Før sakene legges fram for Fellesnemnda, skal sakene legges fram for partssammensatt utvalg.

c) Prosjektleder innstiller overfor Fellesnemnda, og rådmennene har møte- og talerett i Fellesnemnda.

6. Funksjonsperiode

Fellesnemnda konstituerer seg selv og velger leder og nestleder.

a) Fellesnemndas funksjonsperiode varer fram til konstituering av kommunestyret i den nye kommunen.

b) Lederen i Fellesnemnda kaller sammen det nyvalgte kommunestyret til konstituerende møte innen utløpet av oktober måned i 2017.

c) Leder av Fellesnemnda leder møtet fram til ny ordfører er valgt.

3 Prosjektorganisasjon

3.1 Organisasjonskart

Kartet viser organiseringa av kommunesammenslåing av Leksvik og Rissa. Øverst er Fellesnemnda, under er prosjektleder og partssammensatt utvalg. I tredje ledd er Administrativ styringsgruppe, og under dem er arbeidsgruppene. - Klikk for stort bilde

 

 

 


 

 

 

 

3.2 Delegering fra Fellesnemnda

A. Delegering til Fellesnemndas leder

A1. Fellesnemndas leder er rettslig representant for den nye kommunen og underskriver på dennes vegne i alle tilfelle hvor myndigheten ikke er tildelt andre.

A2. Fellesnemndas leder er den nye kommunens representant i de tilfeller hvor annen person ikke er særskilt valgt. Fellesnemndas leder har rett til å bemyndige andre til å delta og til å representere. A3. Fellesnemndas leder kan innvilge offentlige gaver og oppmerksomhet knyttet til den nye kommunen for inntil kr 1000 i hvert enkelt tilfelle.

B. Delegering til partssammensatt utvalg

B1. Det partssammensatte utvalget er Fellesnemndas utvalg for behandling av saker som gjelder forholdet mellom den nye kommunen som arbeidsgiver og de ansatte.

B2. Det partssammensatte utvalget gir uttalelser i saker som vedrører overordnede personalpolitiske spørsmål, retningslinjer og planer i forbindelse med kommunesammenslåingen.

C. Delegering til prosjektleder

C1. Prosjektleder innstiller i alle saker til Fellesnemnda. Prosjektleder har ansvar for at saker som legges fram, er forsvarlig utredet, og har ansvar for at vedtak blir iverksatt.

C2. Prosjektleder har ansvar for koordinering av politiske og administrative prosesser og sørger for at det fattes vedtak som sikrer nødvendig framdrift for etablering av den nye kommunen. C3. Prosjektleder for kommunesammenslåingen gis myndighet til å ta avgjørelser i saker som ikke er av prinsipiell betydning og hvor slik myndighet ikke er tildelt andre.

C4. Prosjektleder har innkjøps- og anvisningsmyndighet innen Fellesnemndas budsjett i samsvar med vedtatte prioriteringer, og myndighet til å anta tilbud/anbud dersom slik myndighet ikke er lagt til andre nemnder eller organer samt å inngå kontrakter for arbeid og leveranser. C5. Prosjektleder har fullmakt til å overføre personell til den nye kommunen. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.

C6. Prosjektleder har tilsettingsmyndighet til nye stillinger i den nye kommunen. Unntatt fra dette er tilsetting av rådmann og revisor.

C7. Prosjektleder avgjør selv om myndighet skal videredelegeres internt.

E. Retningslinjer for bruk av delegert myndighet

All delegert myndighet skal utøves i henhold til gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer gitt av overordnet organ, og i samsvar med de saksbehandlingsregler som følger av lover, forskrifter og god forvaltningsskikk. For øvrig skal delegert myndighet utøves innenfor de plan- og budsjettrammer som er vedtatt av Fellesnemnda.

F. Ikrafttreden og gyldighet

Dette reglementet er vedtatt av Fellesnemnda og trer i kraft fra det tidspunkt begge kommunestyrene har behandlet det.

Endringer av dette reglement kan kun foretas og vedtas av Fellesnemnda der det ikke framgår av reglementet at andre kan videredelegere myndighet.

3.3 Prosjektledelse og administrativ styringsgruppe

Fellesnemnda tilsatte i møte 28. juni 2015 rådmann i Rissa kommune, Vigdis Bolås, som prosjektleder for kommunesammenslåingen fra vedtak om sammenslåing er fattet og til ny kommune er etablert.

Prosjektleder skal ha det administrative ansvaret for gjennomføringen av prosjektet.

Administrativ styringsgruppe har følgende sammensetning og mandat:

Sammensetning

Administrativ styringsgruppe er øverste administrative organ og har følgende sammensetning:

Prosjektleder/rådmann Vigdis Bolås, leder

Rådmann Kai Terje Dretvik, nestleder (frem til 15.09.2016)

Prosjektmedarbeider fra Rissa

Prosjektmedarbeider fra Leksvik

To fra ledergruppene, en fra hver kommune

To hovedtillitsvalgte, en fra hver kommune

Møter

Administrativ styringsgruppe skal ha møter etter fastsatt møteplan.

Oppgaver

- Utarbeide forslag til hvilke funksjoner / sentrale stillinger som skal legges til kommunehuset i Leksvik og hvilke som skal legges til rådhuset i Rissa. Dette med utgangspunkt i målsettinger som rådmenn satte i mars 2015.

- Administrativt hovedansvar for arbeidet med omstilling og sammenslåing av Leksvik og Rissa.

- Hovedansvar for utforming av prosjektplan, utarbeide tidsplan for arbeidet og sørge for at prosjektet med sammenslåing blir gjennomført.

- Utarbeide prosjektbudsjett og søke eksterne midler til sammenslåingsprosjektet.

- Forberede møter og saksbehandle saker til Fellesnemnda og partssammensatt utvalg.

- Sørge for at aktuelle tema blir utredet og innfaset i prosjektet.

- Opprette arbeidsgrupper / ad-hoc utvalg etter behov innenfor sektorer/enheter/arbeidsområder der dette er ønskelig. Det skal være medlemmer fra begge kommuner i hver gruppe.

- Overføre personell til den nye kommunen. Overføringene gjennomføres i samarbeid med tillitsvalgte og i samsvar med gjeldende lover og regelverk for virksomhetsoverdragelse.

Vedtak og referater

- Vedtak fattet av prosjektleder/rådmann i ny kommune skal saksbehandles og arkiveres som administrative vedtak og legges fram som referat for politisk organ i førstkommende møte.

- Det skal føres konkluderende referat fra alle møter i administrativ styringsgruppe.

3.4 Aktiviteter

3.4.1 Politisk og administrativ organisering

Det bør nedsettes partssammensatte arbeidsgrupper som får følgende mandat fra Fellesnemnda:

Politisk og administrativ organisering samt overordnet planlegging

1. Utrede og foreslå politisk og administrativ hovedstruktur.

2. Utrede og avklare hvilke overordnede planer som skal utarbeides og gjelde i den nye kommunen, og hvilke organer som skal styre prosessene.

Plan for ekstern kulturbygging

1. Utarbeide en plan for kulturbyggende tiltak rettet mot innbyggerne i prosessen med sammenslåing av kommunene.

2. Planen utarbeides innen 2016 og legges fram for Fellesnemnda til behandling.

Partssammensatte arbeidsgrupper rapporterer til prosjektleder som legger sakene fram for Fellesnemnda

3.4.2 Status – utfordringer – muligheter (fase I)

Det bør nedsettes arbeidsgrupper i kartleggingsarbeidet i fase I, f.eks innen:

 • Skole og SFO
 • Videregående skole
 • Barnehage
 • Kultur
 • NAV
 • Pleie og omsorg
 • Helse og oppfølgingstjenesten
 • Kommunalteknikk
 • Bygg og eiendom
 • Plan, kart og miljø
 • Kommunikasjon og personal
 • Økonomi
 • Næring
 • Ekstern kulturbygging

Oppdraget i fase I:

1. Bli kjent med hverandre!

2. For begge kommuner skaffe oversikt over:

- Organisering/tjenester/fagområder

- Gjeldende planer, lokale forskrifter og interne reglement

- Avtaler med eksterne samarbeidsparter (statlige etater, fylkeskommune, kommuner, IKS, KF, regionråd, vertskommuner)

- Avtaler med eksterne leverandører av varer og tjenester

3. Avklare kritiske områder i gjennomføringsfasen.

4. Forslag til organisering av funksjoner/fagområder i ny kommune.

Tidsfrist for arbeidet: ….. 2016.

Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.

3.4.3 Prioritering og planlegging (fase II)

På bakgrunn av kartleggingen skal arbeidsgruppene prioritere og planlegge framtidige strukturer innenfor de ulike fagområdene.

Tidsfrist for arbeidet: ……….

Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.

3.4.4 Gjennomføring (fase III)

Det bør utpekes ledere av arbeidsgruppene. Arbeidsgruppene får et oppdrag og et rammebudsjett. Lederne har alle fullmakter innenfor sitt fagområde og rammebudsjett.

Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder.

Prosjektleder avholder jevnlige møter med lederne av arbeidsgruppene.

3.4.5 Informasjon og kommunikasjon i prosessen

Fellesnemnda bør vedta en kommunikasjonsplan for gjennomføringsprosessen.

Hjemmesidene og egen facebook-side for sammenslåingsprosessen bør videreutvikles. Dette vil være viktige informasjons- og kommunikasjonskanaler i prosessen.

4 Milepælplan

Eget vedlegg.

5 Prosjektbudsjett

"Prosjektbudsjett vil legges fram på et senere tidspunkt.
Det skal søkes om eksterne midler så snart som råd."

 • Dette er prosjektbudsjettet som ble vedtatt:
 • Prosjektorganisasjonen, møtegodtgjørelse, innleie av ressurser 2000000
 • Prosjektmedarbeidere (2 årsverk ++) 2000000
 • Godtgjørelse folkevalgte 300000 Godtgjørelse tillitsvalgte (1,5 årsverk) 1500000
 • Politisk partistøtte 300000
 • Bevertning kurs, møter 200000
 • Opplæring, studieturer 500000
 • Kjøregodtgjørelse, diett 200000
 • Velferdstiltak ansatte (intern kulturbygging/omdømmearbeid) 500000
 • Kommunikasjon, informasjon, eksternt omdømmearbeid 500000
 • Avgifter, gebyrer, lisenser 200000
 • Tilrettelegging/innkjøp alle prosjektgrupper, kontorfasiliteter fra 01.01.2018 1000000
 • Konsulenttjenester 800000 Revisjon 50000
 • Ekstern kulturbygging 4000000 Ombygging kommunehus / rådhus 2000000
 • Fellesrådet 1000000 Omstillingsprogrammet, arbeids- og næringsliv Indre Fosen 200000
 • Arealplanlegging 2000000 Aksjekapital Fosenbrua AS 1020000

Sum 20270000

Ekstrapunkt: Plan for ekstern kulturbygging (fra nye Inderøy)

Plan for ekstern kulturbygging – bygging av samhold og identitet

Bakgrunn og avgrensning

Bygging av felles identitet og samhold når to kommuner slår seg sammen, er en utfordrende oppgave. Dette gjelder både eksternt mot innbyggerne og internt i forhold til ansatte. Denne planen skal ivareta kulturbygging eksternt. Prosjektleder/rådmannen i ny kommune har ansvaret for den interne kulturbyggingen.

Målsettinger

Den nye kommunen skal være en kulturkommune. Gjennom ulike typer virkemidler er det ønskelig å bidra til at varierte kulturtilbud og arrangement kan aktivisere mennesker i alle aldre og med ulike forutsetninger. Dette for å gi innbyggerne en opplevelse av det gode fellesskap og samhold, som innbyggerne i de to kommunene alltid har stått for. Gjennom ulike aktiviteter på kulturområdet ønsker vi å bidra til ny skaperglede og mellommenneskelig kontakt slik at nykommunens befolkning opplever den nye kommune som en god kommune å bo og leve i.

Målgrupper

Planen skal søke å nå følgende målgrupper:

 • Kommunale enheter (skoler og barnehager, kulturskolen, ungdomsråd, eldreråd, rådet for funksjonshemmede, etc.)
 • Folkevalgte
 • Frivillige lag og organisasjoner – etablerte kulturinstitusjoner - kirken
 • Næringslivet
 • Innbyggerne

Tiltak - markedsføring Kommunale enheter:

Oppfordre til å bruke sammenslåingen i undervisning i skolen, markeringer/besøk i barnehager, underholdningsbidrag fra kulturskolen, felles møter og arrangement i ulike råd og utvalg.

Folkevalgte:

Bli kjent i begge kommuner både geografisk og gjennom besøk på kommunale enheter og besøk hos næringslivet.

Oppfordre folkevalgte om å framsnakke ny kommune og bidra med positiv informasjon og markedsføring av ny kommune.

Frivillige lag og organisasjoner/etablerte kulturinstitusjoner/kirken:

Oppfordre til felles arrangement (utvikle eksisterende og etablere nye). Stimulering med økonomisk støtte til markedsføring og gjennomføring.

Næringslivet:

Oppfordre til å markedsføre den nye kommunen - stimulering med økonomisk støtte.

Innbyggerne:

Bli kjent i ny kommune (guidet bussturer med kjentmann/kjent person, quiz med den nye kommunen som tema)

Markedsføring : bruk av hjemmeside, facebook, bruk av media

Markeringer: folkefest/marked/fakkeltog/fyrverkeri 31.12.2017- lyssetting - nyttårskonsert

Organisering og ansvar

Overordnet politisk styring: Fellesnemnda.

Praktisk gjennomføring: Prosjektgruppe kulturbygging

Medlemmer i prosjektgruppe:

Kultursektoren/ressurspersoner fra begge kommuner. Prosjektleder for sammenslåing oppnevner medlemmer/leder av prosjektgruppen.

Mandat prosjektgruppe:

Drive markedsføring og påvirkning i forhold til målgrupper

Gjennomføre tiltak for sikre at målsettinger i prosjektet nås

Være ansvarlig for gjennomføring av markeringer i forbindelse med sammenslåingen

Rammebudsjett

Økonomisk støtte til lag- og foreninger og næringsliv: kr. 300.000

Tiltak/markeringer: kr. 600.000

Administrativ ressurs: ca. 30% stilling kr. 200.000

Rammebudsjettet er justert flere ganger og er pr. 03.10.11 på kr. 1.530.000.