Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Slik blir det nye omsorgssenteret

Perspektiv fra solplassen ved inngang til senteret - Klikk for stort bilde I høst starter byggingen av Stadsbygd omsorgssenter. Se illustrasjonsbilder her!

Vedtak i kommunestyret

I møtet 24. april vedtok Indre Fosen kommunestyre å gå videre til samspillfase med entreprenør Veidekke as.

Se orienteringen om saken her (klipp 8)

Se protokollen

Endelig vedtak:

1. Med bakgrunn i resultatet av gjennomført konkurranse, velger Indre Fosen kommune å gå videre til samspillsfase med valgte entreprenør Veidekke AS

2. Stadsbygd omsorgssenter bygges som en totalentreprise, og følgende finansieringsplan vedtas: Kostnadsramme kr 185 000 000, inkl. mva. Tilskudd fra Husbanken kr 58 000 000, inkl. mva. Total kostnadsramme kr 127 000 000, inkl. mva. Netto lånebehov kr 101 600 000

3. Prosjektstyring AS engasjeres som prosjektledelse for byggeprosjektet.

Foreløpig fremdriftsplan 

  • Mai-juni 2018: samspill med ansatte og drift for å se på løsninger
  • Juli-august 2018: prosjektering av løsninger.
  • Riving har utsatt oppstart til 13. august
  • September-oktober 2018: oppstart bygging.
  • Desember 2019: ferdig bygg

 

Om omsorgssenteret

(Bilder og tekst er fra konkurranseheftet)

 Omsorgssenteret på Stadsbygd skal dimensjoneres for 40 boenheter samt base for hjemmetjeneste, fellesarealer og drift. 

Organisering av arealene

Perspektiv fra vestibyle - Klikk for stort bilde Byggene er disponert slik at interne fellesrom er lagt inn mot anleggets «nav». Dette gjør at det oppstår nærhet mellom de interne fellesarealene med korte transportveier for de ansatte, og korte avstander for besøkende fra hovedinngang til den enkelte leilighet.
Det er hyggelig å bli møtt av fellesarealene når du ankommer avdelingen. Erfaringsmessig er det også her de ansatte beveger seg mest og de er dermed synlige og lett tilgjengelige ved adkomst til avdelingene. Dette gir også de ansatte god oversikt over både beboere og besøkende som kommer og går til og fra avdelingen.

Avdelingene for beboerne er organisert rundt en midtkorridor. Badenes plassering er brukt for å skape variasjon og opplevelse i gangarealet. Inngangsdørene til hver enkelt bolig er trukket tilbake fra korridor, i sonen som da oppstår er det mulig å få til et personlig preg etter ønske fra beboeren. Det kan være bilder, farger eller gjenstander. Sonene gir også rom for uformelle møteplasser og samtaler mellom naboene. De ulike beboerrommene er utformet etter anerkjente modeller mht. størrelser og mål. Dette sikrer funksjonsmessig egnethet og legger til rette for at beboeren kan bo i boligen sin også om omsorgsbehovet endres. Ved gavlene er det overdekkede uteareal som kan være målet for en enkel vandring. Felles kjøkken er tilrettelagt med kjøkkenøyer ut i rommet, slik at beboerne kan delta aktivt i matlagingen. Kjøkkenøyene fungerer bra for personer med demens, slik at disse kan slippe å stå med ryggen vendt imot rommet, noe som ofte kan føles utrygt.

Omsorgsboliger

Omsorgsboligene er plassert i nord, og er den avdelingen som er tettest knyttet mot «solplassen» og bygdelivet utenfor. Det er også disse beboerne som vil være mest deltagende i bygdelivet utenfor senteret. Omsorgsboligene har mulighet for egen besøksinngang i gavl mot nord. Dette vil være med på å gjøre omsorgsboligene mer lik ordinær boligbebyggelse og dempe institusjonspreget.

Boligene er plassert over to etasjer med åtte enheter på hver. Felles oppholdsrom og kjøkken er plassert sentralt mellom boligene, ved adkomsten i 2.etasje.
Det overdekkede felles uteoppholdsarealet er plassert rett ut fra felles oppholdsrom ut mot «solplassen». Private uteplasser er plassert mot sør-øst og sør-vest, enten med kontakt mot solplassen og bygdelivet.

Bofelleskap

Bofellesskapet er plassert mot sør-vest. De 12 boenhetene er fordelt på 2 grupper med 6 enheter i hver. Husbanken anbefaler små bogrupper (for bofellesskap 8-15 enheter, for personer med demens 6-8 enheter). Jo tettere fellesskap, jo viktigere er det at antallet i bogruppen ikke er for stort. Bogruppene ved Stadsbygd omsorgssenter er små nok og tilrettelagt slik at disse også vil fungere godt for personer med demens, det gir beboerne mulighet for å bli boende i boligene sine også om sykdomsforløp og pleiebehov endres.Bofellesskapet er plassert med en enhet i 1. etasje og en enhet i 2. etasje, med kort og enkel (delvis direkte) forbindelse til sansehagen.

Fellesrommene ligger ved adkomsten til avdelingene. Dette tilrettelegger for en effektiv arbeidshverdag for de ansatte på senteret – med nærhet til fellesarealer og øvrige ansatte på huset. Det er hyggelig å bli møtt av fellesarealene når du ankommer avdelingen, de ansatte er lett synlige og tilgjengelige ved adkomst til avdelingene. Dette gir også de ansatte god oversikt over både beboere og besøkende som kommer og går til og fra avdelingen.
Avdelingene har to felles overdekkede uteplasser hver, en uteplass med tett kontakt mot sansehagen, og en uteplass i gavl i sørvest, med utsyn ut over bygda.
Private uteoppholdsplasser er plassert mot sør og vest, med kontakt mot hhv. sansehagen eller jordbrukslandskapet og utsikten mot vest.
 

Bokollektiv

Bokollektivet er plassert mot sør. Lys og luftighet for alle beboere er prioritert – derfor er bokollektivet løftet opp til 2. og 3. etg, samtidig som 1.etg. gir en sentral plassering av fellesareal og tjenesteareal. Bokollektivet, som har beboere med det største omsorgsbehovet, og størst tetthet av ansatte, ligger i samme fløy som tjenesteareal for ansatte, arbeidsrom, varemottak, søppelrom etc. Dette tilrettelegger for kortest mulige avstander og gir en enkel logistikk og arbeidshverdag for de ansatte.

De 12 boenhetene er fordelt på 2 grupper med 6 enheter i hver. Husbanken anbefaler små bogrupper (for personer med demens 6-8 enheter). Jo tettere fellesskap, jo viktigere er det at antallet i bogruppen ikke er for stort. Bogruppene ved Stadsbygd omsorgssenter er små nok og tilrettelagt slik at disse også vil fungere godt for personer med demens, det gir beboerne mulighet for å bli boende i boligene sine også om sykdomsforløp og pleiebehov endres. Bokollektivet er plassert med en enhet i 2. etasje og en enhet i 3. etg.

Bokollektivet er organisert med en enkel og oversiktlig planløsning, med fellesarealene som det sentrale møtepunktet. Fellesrommene ligger ved adkomsten til avdelingene, med kort og enkel forbindelse til sansehagen via heis eller trapp. Fellesrommenes plassering legger tilrette for en effektiv arbeidshverdag for de ansatte på senteret – med nærhet til fellesarealer og øvrige ansatte på huset. Det er hyggelig å bli møtt av fellesrommene når du ankommer avdelingen, de ansatte er lett synlige og tilgjengelige ved adkomst til avdelingene. Dette gir også de ansatte god oversikt over både beboere og besøkende som kommer og går til og fra avdelingen.

Avdelingene har to felles overdekkede uteplasser hver, en uteplass knyttet direkte opp mot felles oppholdsrom mot sørøst, og en i gavl mot sør med flott utsyn utover bygda. Private uteoppholdsplasser er plassert mot sørøst eller sørvest med utsyn mot enten sentrumsparken eller sansehagen.

Fellesfunksjoner

fellesareal Perspektiv fra kjøkkensone med utsikt mot nord vest - Klikk for stort bilde Fellesareal og tjenestetilbud er plassert i 1 etasje i tilknytning til vestibylearealet. Her ligger et stort arbeidsrom, med skyvevegger som kan åpnes opp mot vestibylen i forbindelse med større arrangement. Rommet brukes av beboere og hjemmeboende eldre til ulike samlinger – det kan være barn fra musikkskolen som kommer for å underholde, bingo, film- og bildefremvisninger, trening eller ulike håndarbeidsaktiviteter. Rommet lånes også ut til bursdagsfeiringer og minnestunder. Arbeidsrommet har store vindu (med blendingsmuligheter ved behov) som henvender seg ut mot «Solplassen» og synliggjør aktiviteten i senteret. Vestibylen og arbeidsrommets eksponering mot «solplassen» bidrar til å lette kontakten mellom senteret og bygdas øvrige beboere.
Ved vestibyle og arbeidsrom ligger også ekspedisjon, som kan være betjent etter behov.

I forbindelse med vestibyle og arbeidsrom finnes også en egen garderobe, samt egen rullestol-inngang og parkering/ lademulighet for rullestoler som legger til rette for en enkel overgang fra utestol til innestol, både for senterets egne beboere og for hjemmeboende som besøker senteret.
Stadsbygd omsorgssenter har også frisør og fotpleie, samt legekontor lett tilgjengelig fra vestibylen. Rom for frisør og fotpleie ligger eksponert mot vestibyle og er et viktig element for å skape liv i vestibylen. Hit kommer både hjemmeboende, og senterets egne beboere. Legekontor med eget venterom ligger også lett tilgjengelig, men er plassert mer tilbaketrukket og skjermet.

 

Uteområdet

Fellesareal på takterasse med beplantning og utsikt - Klikk for stort bilde Utearealet er delt opp i soner. Adkomstsonen er opparbeidet som en romslig forplass, en velkomstsone for alle senterets besøkende. Sansehagen er plassert skjermet fra hovedinngangen, men henvender seg mot sørvest, og danner visuelt en forlengelse og utvidelse av eksisterende sentrumspark. Driftsgården er trukket sørover, for å minimere tung trafikk forbi senterets adkomstsone. Eksisterende sentrumspark er forlenget og trukket inn mot sansehagen, for å gi Stadsbygd et større sentralt grøntområde. Parkeringen er samlet og lagt mot nordøst og trafikkert veg.

Solplassen

Dette vil være et oppholdssted, både for de som bor på senteret og de som tar turen innom for å se etter kjente, eller ens ærend for besøk. Her er bygdas befolkning velkomne! Det finnes både rom for lek, trening, samtale og tilfeldige møter. Man kan sitte å observere folk som kommer og går, møte kjente og slå av en prat, eller ta i mot kjente og kjære for besøk i solveggen. Her er det også plass for 17.mai-toget, og flaggstang, taler i festlige anledninger eller besøk av skoleklasser og sangkor.

Adkomst

Hovedadkomsten vender seg mot Handelsbakken og sentrum, for å naturlig knytte omsorgssenteret til eksisterende sentrum. Myke trafikanter har egen gangvei fra Handelsbakken, trukket unna kjørearealet. Parkering for personer med nedsatt funksjonsevne, samt av-og påstigningsplass er plassert sentralt, med kort vei til hovedinngang. Vi har tilrettelagt for at omsorgsboligene kan få en egen inngang, som gir mulighet for en mer privat inngangssituasjon, mindre knyttet til senteret. Personalet har også fått en egen inngang, trukket litt til siden for hovedinngangen. Belysningen leder naturlig mot hovedinngangen. 

Sansehagen

Mellom omsorgssenteret og bofellesskapet ligger den beskyttede og inngjerdede sansehagen.Med variasjon i vegetasjon og materialer er det lagt en slynget sti, som danner en vandrerute. Vegetasjonen er brukt for å gi variasjon i farger, dufter og smaker. Elementene danner variasjon i opplevelse langs stien. Hagen forandrer seg gjennom året, og gjenspeiler årstidene. Her skal det være kjente elementer, som bærbusker og trær og gjenkjennbare dufter som kan vekke minner. Det finnes et mangfold av steder for opphold, som alle har sine kvaliteter, med variasjon i sol, skygge og beplantning. Dyrkningsbenkene og bærbuskene gir mulighet for aktivitet, og det er også satt av plass til vannelementer og muligheter for trening dersom det er ønskelig. Sansehagen har stemningsbelysning, belysning av gangarealet, samt noen av sitteplassene. Hagen er planlagt for å være fleksibel med tanke på at bruk og behov kan endres over tid, samtidig som den skal være lett å stelle og holde ved like. Hagen ligger skjermet fra omgivelsene med vegetasjon langs avskjermingen som oppleves frodig og grønn sett fra utsiden. Sansehagen er koblet til parken med en sti og port i gjerdet. Hvis man i fremtiden ønsker å fjerne gjerdet, vil hagen bli en naturlig forlengelse av eksisterende park. Dette bidrar til fleksibilitet for fremtidens sentrumsutvikling.

Takterasse

Takterrassen viser muligheten for en ekstra sansehage, uterom for personalet, eller en uteplass for fleksibelt bruk. Denne ligger solfylt til, har gode områder for le, og utsikt over Stadsbygd. Den er skissert med arealer for opphold, dyrkningsbenker, roser og klatreplanter. En frodig liten oase, avskjermet men i solen og med god kontakt med hovedinngang og sentrum.

Bygget som arbeidsplass

Omsorgssenteret er organisert som et kompakt anlegg, med de ulike funksjonene organisert rundt et sentralt «nav». Bogruppenes fellesarealer ligger sentralt plassert nært navet; ved adkomsten til hver enkelt bogruppe. Dette gir internt korte avstander for de ansatte, med kort avstand mellom de ulike bogruppene (og kollegaene her), og korte avstander til de ansattes pauseareal og øvrige tjenestearealer i plan 1.

Personalinngang ligger lett tilgjengelig, men tilbaketrukket, fra byggets adkomstplass («Solplassen»), med skiftegarderober praktisk plassert ved inngang, og med umiddelbar nærhet til tjenesteareal, aktivitetsrom og vestibyleareal («navet»). Base for hjemmetjenesten er sentralt plassert ved personalinngang, og
nært knyttet opp mot «nav», trapp og heis. Rett under, med enkel adkomst via trapp og heis, ligger carport for hjemmetjenestens biler, slik at du raskt og effektivt kommer deg tørrskodd til og fra bil. Adkomst til carport/varegård kan enkelt stenges av med en port.

Pause- og møterom ligger i fløyens sør-ende, med direkte utgang til en solfylt flott uteplass, privat, skjermet fra sansehagen (men likevel nært knyttet mot denne), og med flott utsyn over bygda. Vi håper således å legge til rette for en enkel og effektiv arbeidsflyt, og et praktisk og hyggelig arbeidsmiljø for de ansatte.

Hjemmetjenesten

Hjemmetjenesten er plassert sammen med øvrige arealer for de ansatte, i forlengelsen av arbeidsrommet i plan 1, med egen personalinngang og parkering for hjemmetjenestens biler i carport i underetasjen. Personalinngang nås fra «solplassen» via en bru over nedkjøring til carport.
Basen består av kontorer og møterom, medisinrom som ligger sentralt plassert, garderober som ligger i umiddelbar nærhet til personalinngang og diverse lager etc.
Korte avstander tilrettelegger for en effektiv arbeidshverdag for de ansatte i hjemmetjenesten, som også går tørrskodd til og fra bilene sine.
Spiserom for de ansatte ligger, sammen med møterom, mot sør med adkomst til egen solfylt uteplass med god utsikt utover jordbrukslandsskapet i bygda.

Fotgjengere og syklende

Fotgjengere og syklende ankommer området fra Handelsbakken og Stadsbygd sentrum. Gangadkomsten er separert fra kjørende, for å unngå konflikt. Fotgjengere ledes inn direkte til senterets hovedadkomst, slik at det er lett å finne frem. Samtidig innbyr oppholdsarealet på forplassen til tilfeldige møter og sosial omgang.

Gangforbindelse langs byggets fasade knytter forplassen til eksisterende sentrumspark. Parken er også tilknyttet sansehagen gjennom port i gjerdet. På denne måten kan også eksisterende park anses som en del av oppholdsarealet for beboerne på senteret. For skolebarn og andre er det sikret gangadkomst mellom Petrøveien til bussholdeplassen og videre ned til krysset.


Universell utforming

Det er sikret universelt utformet adkomst mellom adkomstsone for taxi, ambulanse, bårebil og HC-parkering til hovedinngang og bi-inngang for omsorgsboligene. Alle areal tiltenkt opphold for beboerne er universelt utformet med intuitive ganglinjer og ledelinjer. I sansehagen er det muligheter for å få til områder med brattere helning for trening, dersom dette kommer frem som ønske i samspill med brukerne, men i utgangspunktet er også den planlagt med stigningsforhold som ivaretar universell utforming.


Logistikk

Vareleveringen skjer sør for adkomstområde, for å unngå sjenerende støy, samt å håndtere tung trafikk så tidlig som mulig, og på den måten minimere belastningen av denne. Vareleveringen og avfallshåndteringen er tilknyttet kjelleren. Den er lagt på nivå med avfallsrom, og rom for varemottak, i nær tilknytning til heis.

I kjelleren er det også lagt til rette for tre parkeringsplasser for hjemmetjenesten. Parkeringen i kjelleren har port, så parkeringsplassene er godt skjermet for vind og vær. Dette vil være en praktisk løsning om vinteren, hvor bilene aldri må skrapes eller varmes før de er klar til å kjøre. Utkjøring er dimensjonert for å kunne skje samtidig med vareleveringen. Parkeringsplassene i kjelleren ligger nært hjemmetjenestens fasiliteter inne i bygget, forbundet med heis og trapp.
Parkering for personer med nedsatt funksjonsevne er plassert nært hovedinngangen, sammen med venteplass for taxi. Ved hovedinngangen er det også avsatt plass for flyttebil, ambulanse og bårebil som ikke er til hinder for adkomst ellers.


Trafikk

Vareleveringen håndteres sør på tomta, med kortest mulig kjørelengde, og minimering av konflikt mellom tungtransport og brukere. Det er satt av plass for snusirkel for personbil, for å sikre oversiktlige trafikkforhold på forplassen. Parkeringsplassene for ansatte og gjester er plassert lengst nord på tomta, for å ta minst mulig av tomtas uteareal. Tre av parkeringsplassene for ansatte er tenkt plassert på tomta for den gamle brannstasjonen. 

Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.