Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny arealplan for Vanvikan

Indre Fosen kommune jobber nå med et forslag til en ny arealplan for Vanvikan.  

Landskapsbilde fra Vanvikan 2012 - Klikk for stort bilde Den nye kommunedelplanen for Vanvikan har id-nummer 505417182017004, og vil erstatte den eksisterende kommunedelplanen (id. 16241999006), som ble vedtatt i 1999. 

 

Status våren 2018

Trøndelag fylkeskommune vedtok i fylkestinget den 25. april at ny videregående skole i Indre Fosen skal bygges på havna i Vanvikan. Skolen skal stå ferdig til skolestart 2022.

Indre Fosen kommune er nå i dialog med Trøndelag fylkeskommune med tanke på fremdrift i prosjektet. Før bygging starter, må vi lage en detaljreguleringsplan for området, som skal bestemme utforming, størrelse og plassering av bygg med tilhørende uteareal. Arbeidet med detaljreguleringsplanen vil starte før kommunedelplanen er ferdig, men må bygge på vurderinger og premisser som vi legger opp til at kommunedelplanen skal ha når den blir vedtatt. Vi jobber for at planen skal bli vedtatt ved årsskiftet 2018-2019.

I arbeidet med kommunedelplanen jobber vi nå med de tre hovedproblemstillingene:

 1. Boligutvikling
 2. Offentlige formål og møteplasser
 3. Natur- og havneområder

Boligutvikling

Hvilke areal som skal reguleres til bolig, og hvor store disse skal være, er et spørsmål vi jobber med. Hvis vi skal kunne verne om viktige areal, som blant annet jordbruk og natur, og samtidig legge til rette for en god infrastruktur (veg, vann/avløp og elektrisitet/ telekommunikasjon), kan vi ikke tillate etablering av boliger alle steder. Vi må prioritere noen områder.

Før vi legger ut nye areal til bolig, må vi også finne ut hvor store boligareal som allerede er avklart i eksisterende plan. Ifølge Trondheimsregionen har vi i eksisterende plan allerede godkjent et areal for til sammen 153 boliger. I pågående planarbeid må vi vurdere om disse beregningene er riktige, og evt. hvorfor dette ikke stemmer.

For å finne ut størrelsen på areal som vi skal regulere til bolig, må vi ta hensyn til prognosene for fremtidig befolkningsutvikling. Statistisk sentralbyrå (SSB) sine framskrivningsprognoser sier at vi frem mot 2040 i Vanvikan kan forvente en økning på 27 personer (middels prognose), evt. opp mot 92 personer (høy prognose). Forutsetninger for prognosene er at eksisterende forhold i samfunnet fortsetter å være slik de er i dag.

Indre Fosen kommune mener at disse prognosene er feil for Vanvikan sin del, fordi SSB ikke tar høyde for at mye er i endring i Vanvikan. De viktigste endringene er at vi øker tilgangen til attraktive, bebyggbare tomter og byggeklare boliger. Det blir viktig i det videre arbeidet å diskutere hva attraktive boliger er, og hvor mye dette kan ha å si for fremtidig befolkningsvekst i Vanvikan.

Bilde av Vanvikan havn fra 1955 - Klikk for stort bilde

Offentlige formål og møteplasser

I arbeidet med å tilrettelegge for offentlige formål og møteplasser, har vi sett på innspillene som vi har fått gjennom spørreundersøkelsene, og gjennom barnetråkk-registreringene på Vanvikan skole i høst. Dette vil vi bruke for å finne ut hva befolkningen i Vanvikan ønsker.

Vi må også undersøke nærmere hvilke behov og ønsker som finnes i det lokale næringslivet og idrett/frivillighet.

Vi skal se på hva vi kan, hva vi bør og hva vi skal legge til rette for. Foreløpig konklusjoner er at vi skal legge til rette for flere små og forskjellige typer møteplasser. Mange treffes i dag på mange forskjellige typer steder. Kanskje skal vi ta bort noen, kanskje skal vi legge til noen.

Natur- og havneområder

I mai/juni skal kommunen møte Trondheim havn og Trøndelag fylkeskommune for å finne ut om det er mulig og hensiktsmessig å etablere nytt hurtigbåtanløp i Vanvikan. Vi skal samtidig undersøke hvilke forutsetninger som finnes for etablering av en fremtidig el-hurtigbåt.

Inntil dette skjer, avventer vi en rapport fra Multiconsult som skal sammenfatte alle geologiske undersøkelser som har blitt utformet på havbunnen mellom havna og LIV-bygget frem til nå. Denne rapporten vil si noe om hvilke endringene som kan være mulig å gjennomføre, og eventuelt om det er nødvendig med flere eller andre typer undersøkelser.

Mot slutten av juli vil vi også få oversendt en rapport med resultater fra kartlegging av verdifulle naturtyper i strandsonen; 100-meter fra sjøen og oppover på land. Kartleggingen skal gjennomføres mellom Sagelva og havna, samt mellom pendlerparkeringen i sentrum og kaia på LIV-bygget.

 

Fremdrift i planen

Frem mot september/oktober vil planen bli satt sammen til et plankart og en planbeskrivelse, med vedlegg. Når alt er klart, vil det skriftlige materialet bli sendt på høring, slik at alle som ønsker kan få mulighet til å uttale seg til planen. Høringsperioden vil bli kunngjort, både i avis og på internett.

Innspill til planen?

Høsten 2017 spurte vi barn og voksne om hva de liker med Vanvikan i dag, og hva de savner. Vi hentet inn svar via en spørreundersøkelse. Den er nå lukket, men du kan likevel kommer med innspill fram til sommeren 2018. Se kontaktinfo under.

Ønsker du nyhetsoppdateringer om planen?

Vedtatt planprogram og annen informasjon underveis i prosessen kan du få tilsendt per e-post. Meld deg på ved å sende e-post med fullt navn til tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no

Informasjon om planarbeidet kan også fås ved en direkte henvendelse til Tone Wikstrøm, på e-post tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no eller
telefon 920 93 106.


Arbeidet med planprogrammet 

Tidligere Leksvik kommune vurderte at en ny kommunedelplan for Vanvikan vil få vesentlig virkning for miljø og samfunn og vil som del av planarbeidet utarbeide en konsekvensutredning.

Se planprogrammet her (PDF, 9 MB)

 

Hva er et planprogram?

Planprogrammet er en oppskrift på hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført: hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvilke utredninger som skal gjennomføres, samt fremdrift og budsjett. Alle kunne komme med innspill til planprogrammet innen 17.10.2017

Folkemøter

For å informere om planarbeidet og innholdet i planen, ble det høsten 2017 holdt folkemøter. Kommunen gjennomførte også spørreundersøkelser på nett. 

 

Planprosessen

Etter at planprogrammet ble vedtatt, startet arbeidet med å utarbeide et konkret planforslag starte, med bakgrunn i konsekvensutredning og de innspill som kommunen mottar i høringen av planprogrammet.

 

 1. Planprogram: varsel om oppstart
 2. Høring: 6 uker (fram til 17.10.2017)
 3. Innspill fra høringen bearbeides
 4. Politisk sak i Leksvik kommunestyre
 5. Planarbeid: utarbeidelse av kart, bestemmelser og planbeskrivelse.
 6. Ny høring i 6 uker
 7. Innspill fra høringen bearbeides
 8. Ny politisk sak i kommunestyret
 9. Sluttversjon
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.