Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny arealplan for Vanvikan

Planforslaget for Vanvikan hadde høringsfrist 31. januar. 

Landskapsbilde fra Vanvikan 2012 - Klikk for stort bilde Den nye kommunedelplanen for Vanvikan har id-nummer 505417182017004, og vil erstatte den eksisterende kommunedelplanen (id. 16241999006), som ble vedtatt i 1999. 

 

 

 

 

 

skjermbilde av planbeskrivelse, planbestemmelse, konsekvensutredning og landskapsanalyse - Klikk for stort bilde

Status februar 2019

Planforslaget har vært ute på høring, og fristen var 31. januar. Du kan lese høringsuttalelsene på kommunens postliste. 

Les planforslaget 

 

 

 

 

 

 

 

Kart med illustrasjoner  - Klikk for stort bilde
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planforslaget består av flere dokumenter:

-    Saksfremlegg med vedlegg:
1.    Plankart: Kart som viser hva vi foreslår som arealbruk i Vanvikan.
2.    Planbestemmelser og retningslinjer: Regler som følger plankartet
3.    Planbeskrivelse: Beskrivelse av problemstillingene, og hvordan disse er foreslått løst i den nye planen
4.    Høringsinnspill oppsummert: Innspill fra høring av planprogram høsten 2017, samt øvrige henvendelser i løpet av planprosessen.
5.    Konsekvensutredning: Beskrivelse av planens virkning på miljø og samfunn. Hvilke konsekvenser planen vil få.
6.    Risiko- og sårbarhetsanalyse: Risikovurdering (naturhendelser og andre uønskede hendelser), samfunnssikkerhet og beredskap
7.    Landskapsanalyse: Fastsetting og verdivurdering av landskapskarakter til 10 delområder i Vanvikan. Grunnlag vurdering av konsekvens på landskap i konsekvensutredningen.
8.    Temakart: Disponering av bolig- og næringsareal innenfor et 20-års perspektiv

Leseveiledning til planen finner du her.
 

Skisse over prosessen.  - Klikk for stort bilde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fremdriftsplan for kommunedelplan Vanvikan

- Arealutvalget i kommunen behandler saken; fatter eventuelt vedtak om høring, og utleggelse til offentlig ettersyn 1.gangs politisk behandling – 6. desember.
- Offentlig ettersyn i minst 6 uker: alle kan komme med innspill til planen. Dette kunngjøres i avis og på internett. Berørte parter får tilsendt høringsbrev – Desember/januar/februar
- Kommunen behandler høringsinnspill - tar stilling til om innkomne merknader bør føre til endring av planforslaget. Dersom planen endres vesentlig som følge av merknader, må den legges ut på nytt offentlig ettersyn –januar/februar. Hvis det er behov for nytt offentlig ettersyn, må saken til arealutvalget for ny behandling
- Sluttbehandling: 2. gangs politisk behandling i Arealutvalget – Arealutvalget vedtar om saken skal legges frem til vedtak i kommunestyret – februar 2019
- Politisk behandling i kommunestyret – kommunestyret vedtar planen, eventuelt om de vil innføre endringer eller ikke – mars 2019
- Kunngjøring av vedtak – kommunen kunngjør vedtatt plan i avis og på internett. Det er ikke klageadgang på vedtak av kommunedelplan – mars 2019
 

 

Ønsker du nyhetsoppdateringer om planen?

Vedtatt planprogram og annen informasjon underveis i prosessen kan du få tilsendt per e-post. Meld deg på ved å sende e-post med fullt navn til tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no

Informasjon om planarbeidet kan også fås ved en direkte henvendelse til Tone Wikstrøm, på e-post tone.wikstrom@indrefosen.kommune.no eller
telefon 920 93 106.

Planprogrammet 

Planprogrammet er en oppskrift på hvordan planarbeidet er tenkt gjennomført: hvem som skal delta, hvilke problemstillinger som skal ha fokus, hvilke utredninger som skal gjennomføres, samt fremdrift og budsjett. Alle kunne komme med innspill til planprogrammet innen 17.10.2017
Tidligere Leksvik kommune vurderte at en ny kommunedelplan for Vanvikan ville få vesentlig virkning for miljø og samfunn og vil som del av planarbeidet utarbeide en konsekvensutredning.

Se planprogrammet her (PDF, 9 MB)


 


Detaljreguleringsplan for tomt til ny videregående skole

Samtidig som at vi arbeider med å fullføre oversiktsplanen, har vi startet detaljplanlegging av videregåendetomta i Vanvikan. Indre Fosen kommune har ansvaret for å lage detaljplanen, i tett samarbeid med Trøndelag fylkeskommune. Foreløpig avgrensning av planområdet er på rundt 60 daa, men endelig avgrensning av planen kan bli mindre:

Kart som viser planområdet - Klikk for stort bilde
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formålet med planen er å legge til rette for etablering av ny videregående skole i Vanvikan i tråd med fylkestingets vedtak i sak 47/18, samt se på muligheten for tilpasning av lokal infrastruktur (veger, fortau osv.).
Detaljreguleringsplanen skal ferdigstilles i løpet av våren 2019.
 

Fant du det du lette etter?