Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Ny arealplan for Indre Fosen kommune

Klikk for stort bilde Kommuneplanens arealdel (arealplanen) er en overordnet plan for hva arealene i kommunen skal brukes til. Indre Fosen kommune er nå i gang med å revidere arealplanen.

 

Se forslaget til planprogram (PDF, 2 MB)

Send innspill her

Frist for innspill eller merknad til planprogrammet er 15. mars 2019

Fristen for innspill til arealplanen er 1. juni.

Arealplanen er en del av en samlet kommuneplan.

En stor endring blir at hele land- og sjøarealet fra Leksvik og Rissa slås sammen til en ny og samlet arealplan. Det vil i tillegg tilføres et nytt landareal (44 km2) fra Verran kommune (Verrabotn) fra og med 1.1.2020.

Arealplanen har rettsvirkning på en slik måte at den enkelte grunneier ikke kan ta i bruk og/ eller bebygge eller dele eiendommen uten at dette er fastsatt i planen.

Revidering av arealplanen er et omfattende arbeid. Dette tar tid og krever mye innsats fra flere personer og aktører. På denne siden vises gangen i planarbeidet. Her vil vi også publisere aktuelle dokumenter og lenker.

Planarbeidet foregår over tre faser

Første fase: lage planprogram (her er vi nå!)

Planprogrammet er en oversikt på hvordan planarbeidet skal skje videre

Fase 1

1. Før planarbeidet starter

Alle kommuner skal ha en overordnet kommuneplan etter plan- og bygningsloven (pbl). Kommuneplanen skal bestå av en samfunnsdel og en arealdel.
Rissa kommune vedtok ny samfunnsdel i oktober 2014 (PDF, 3 MB), og Leksvik kommune vedtok samfunnsdel i mars 2016. (PDF, 27 MB) Arealplanen i Leksvik kommune ble vedtatt i 1999, og Rissa kommune vedtok sin arealplan i 2010. Eksisterende arealplaner er gjeldende frem til at en ny arealplan er vedtatt.

Samfunnsplanen sier noe om hvordan vi ønsker at samfunnet skal utvikles. Samfunnsplanen gir dermed føringer for planarbeidet og hvordan vi bruker arealene i kommunen.

Kommunen skal i hver valgperiode utarbeide en kommunal planstrategi. I planstrategien skal alle kommunens planer gjennomgås for å se om planene er gode nok til å løse utfordringer og gjennomføre strategier som kommunen har. Indre Fosen kommune vedtok i 2016 Kommunal planstrategi for perioden 2016-202 (PDF, 323 kB)0. Det ble i denne vedtatt at arealplanen i kommunen skal revideres.

Før arbeidet med arealplanen kan starte må det lages et planprogram. Her skal det beskrives hvordan arbeidet frem mot en ny arealplan skal gjennomføres.

2. Planprogram (her er vi nå!)

Les forslaget til planprogram her (PDF, 2 MB)

Forslag til planprogram er også tilgjengelig i servicetorgene på rådhuset i Rissa og kommunehuset i Leksvik. 

Planprogrammet er en oppskrift på planarbeidet som skal gjøres framover. 

For alle planer - som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet..

Planprogrammet utarbeides av administrasjonen i kommunen, og behandles av styringsgruppen. Arealutvalget i Indre Fosen kommune er styringsgruppen, og godkjenner at planprogrammet sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn i minst seks uker. Samtidig blir det her varslet om planoppstart til berørte offentlige organer og andre interesserte om formål og viktige problemstillinger for planarbeidet.

Alle kan komme med merknad eller innspill til planprogrammet.

Vi ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Innholdet i forslag til planprogram
  • Organisering av planarbeidet
  • Ny planavgrensning
  • Viktige tema for planområdet og planarbeidet
  • Tema til utredning (konsekvensutredning og analyse)

Frist for innspill eller merknad til planprogrammet er satt til 15. mars 2019

Alle innspill til vurderes og behandles av administrasjonen, og deretter skal planprogrammet (med høringsinnspill) på nytt inn til arealutvalget for godkjenning. Saken fremmes så for kommunestyret – som endelig fastsetter planprogrammet (vedtak).

Skjema for innspill finner du her

Det fører planarbeidet over i fase to – utredningsfasen. Her åpnes det i det brede for innspill til selve arealplanen.

Dokumenter:

Forslag til planprogram (på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, januar 2019) (PDF, 2 MB)

Planprogram kommuneplanens arealdel, vedtatt xx.xx.2019 (kommer)

Saksframlegg kommunestyret (kommer)

Protokoll fra Arealutvalget (kommer)

Protokoll fra Kommunestyret (Kommer)

Planprogrammet er også tilgjengelig i servicetorgene i Leksvik og Rissa.

 

Andre fase: utredning og planløsninger 

Fase 2

3. Innspill til arealplanen

For å lage en best mulig arealplan er vi avhengige av mange og gode innspill. Et innspill er det samme som et forslag til endring, men husk at innspillet er ikke gjeldende før det har blitt vurdert og tatt med inn i den endelige vedtatte planen.

Kommuneplanens arealdel er en overordnet arealplan. Dette gjør at det ikke er mulig å vurdere innspill i forhold til enkeltstående utbygginger, mindre tiltak og bruksendringer.

Innspill til utbyggingsområder bør være godt gjennomtenkt, i den forstand at viktige avklaringer og forutsetninger faktisk ligger til grunn for forslaget.

Vi ber alle lese gjennom planprogrammet for arealplanen. Planprogrammet beskriver hvordan planarbeidet skal gjennomføres. Det er i planprogrammet beskrevet ulike tema for planområdet og planarbeidet. Disse temaene er viktige for hvordan innspillene blir vurdert, i tillegg til befolkningsprognoser og de faglige vurderinger av konsekvenser det vil ha for miljø og samfunn. Vurderingene og politisk behandling vil avgjøre hvilke av innspillene som blir tatt med videre i ny kommuneplanens arealdel. Dette vil si at ikke nødvendigvis alle innspill vil inkluderes i en ny arealplan.

Vi ønsker særlig tilbakemelding på:

  • Innhold i ny plan
  • Konkrete forslag til ny arealbruk (bruk elektronisk skjema for innspill)
  • Prinsipper på framtidig utvikling og arealbruk
  • Innhold og funksjonsbehov for sentrum og tettstedene i kommunen

Krav til alle som skal sende forslag til ny arealbruk
Det er utarbeidet et elektronisk skjema for utfylling og innsending av innspill til arealplanen. Opplysningene som gis i innspillet bør være så utfyllende som mulig - for å kunne gi gode og tilstrekkelige vurderinger av innspillet. Ulike arealformål vil kreve ulike behov for opplysninger. Vi ber om at du fyller ut skjemaet så utfyllende som mulig, eventuelt gir en forklaring i kommentarfeltet nederst i skjemaet.

Alle forslag til endret arealbruk skal inneholde et kartutsnitt for det aktuelle området. Kartet må vise avgrensningen av området, og redegjøre hvordan adkomst til området er tenkt løst. Kartutsnittet legges ved skjemaet før innsending. Kartgrunnlag er tilgjengelig via kommunens karttjeneste, som finnes på kommunens nettside eller direkte til karttjenesten her

Indre Fosen kommune gjør oppmerksom på at innspill i sin helhet vil bli offentliggjort under den politiske saksbehandlingen.

Frist for å sende innspill til arealplanen: 1. juni 2019.

For å følge planarbeidet videre ber vi forslagsstillere følge med på kommunens nettside og i media. I tillegg vil alle forslagsstillere bli tilskrevet når forslag til arealplanen er vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Innspill og synspunkter på forslag til arealplanen må sendes inn i høringsperioden.

Ved eventuelle spørsmål om utfylling av skjemaet, ikke nøl med å ta kontakt med Jon Erik Vollan, på tlf. 415 60 961 eller pr. e-post: jonerik.vollan@indrefosen.kommune.no. 
Vi kan også være behjelpelige med praktisk hjelp til utfylling av skjema hvis det er behov for det.

Skjema for innsending av forslag 

Du kan også sende merknader eller tilbakemeldinger til planen til postmottak@indrefosen.kommune.no. Vi ber deg merke e-post med «Høringsuttalelse kommuneplanens arealdel».

 

Nyttig lenke: Trondheimsregionen: statistikk og prognoser

 

4. Involvering og medvirkning

Underveis i planarbeidet vil vi gjøre ulike tiltak for å involvere flest mulig i planarbeidet. Det blir opprettet to ressursgrupper som skal aktivt bistå administrasjonen med innspill og forslag til planløsninger. En gruppe skal bestå av ti representanter fra innbyggerne, og en gruppe skal bestå av ti folkevalgte.

Fra administrasjonen opprettes arbeidsgrupper, som følger opp hvert sitt delområde i kommunen. Alle innspill skal vurderes og det lages delrapporter for hvert delområde.

Det arrangeres folkemøter ved behov.

 

Denne siden oppdateres senere.

Tredje fase: lage planforslag og planbehandling

Fase 3

5. Utarbeiding av planforslag

Det utarbeides et planforslag på grunnlag av innspillene som kommer til arealplanen. Det er administrasjonen som vurderer de innkomne forslagene, og som gjennomfører de faglige vurderinger av hvilke virkninger det vil ha for samfunn og miljø. Deretter utarbeides forslag til endret arealbruk - som fremmes til politisk behandling. Underveis i dette arbeidet skal vi ha tett dialog med sektormyndigheter gjennom regionalt planforum.

Det utarbeides delrapporter som viser de aktuelle innspillene som vurderes til arealplanen.
En oversikt over rapportene blir oppdatert på denne siden.  

Når planforslaget er godkjent av styringsgruppen skal det legges ut på høring og offentlig ettersyn i 6 uker, før saken fremmes til kommunestyret for politisk behandling.

Denne siden oppdateres senere.

 

6. Høringsutkast

Forslag til ny arealplan vil etter behandling i styringsgruppen sendes ut på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Alle har da mulighet til å fremme merknad og mening til planforslaget.

Fristen for høring settes senere og i forbindelse med politisk saksbehandling.

Denne siden oppdateres senere.

 

7. Vedtak av arealplanen

Etter høringsperioden og behandling av merknader til planen vil det fremmes sak til kommunestyret om å vedta arealplan for Indre Fosen kommune.

Det er først når arealplanen er endelig vedtatt at denne er gjeldende. Dette vil etter tidsplanen skje i løpet av 2020.

Denne siden oppdateres senere.

Nyttige lenker:

Kommunekart

Miljøstatus

Plan- og bygningsloven

Trondheimsregionen: statistikk og prognoser

 

Kommunekart

Miljøstatus.no

Plan- og bygningsloven

Kontakt

Jon Erik Vollan
arealplanlegger
E-post
Mobil 415 60 961
Fant du det du lette etter?