Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Priser for kommunale tjenester

Kommunale avgifter er betaling for de kommunale tjenestene du benytter via din eiendom: vann, avløp og feiing. 

Priser for 2018 (vedtatt av Kommunestyret desember 2017)

 

Gå til

Barn og skole

Vei, vann og miljø

Kultur og fritid

Helse og omsorg

Kommunale boliger

Bygg og bo

 

Barn og skole

Barnehage: foreldrebetaling

Barnehager: foreldrebetaling Når du har barn i barnehage, betaler du 11 ganger i året. Prisene under gjelder for både kommunale og private barnehager i kommunen. Familier med lav inntekt: Hvis husstanden til barnet har under 533 500 kroner i årlig inntekt, har du krav på reduksjon i betalingen. Du må søke om det. Mat: Matpenger vil variere noe mellom barnehagene alt etter hvilket mattilbud som gis. Matpengene kommer i tillegg, og bestemmes av den enkelte barnehage. Søskenmoderasjon: Når flere barn fra samme husstand går i barnehage i kommunen, får du 30 prosent søskenmoderasjon for barn nummer to og 50 prosent for barn nummer tre og eventuelt flere.
Antall dager i uka barnet har barnehageplass Pris
5 dager (42,5 timer per uke) 2910 kr per måned
4 dager (34 timer per uke) 2328 kr per måned
3 dager (25,5 timer per uke) 1746 kr per måned
Betaling for levering/henting av barn utenfor åpningstidene 205 kr per påbegynte time
Kjøp av ekstradager 308 kr per dag

Les mer om foreldrebetaling i barnehagene her

Skolefritidsordningen (SFO)

Skolefritidsordningen (SFO) Du kan velge mellom tre ulike plass-størrelser i SFO. Når flere barn fra samme husstand er i SFO, betaler dere 75 prosent sats for hvert barn. Foresatte/samboere med samlet bruttoinntekt under tre ganger folketrygdens grunnbeløp (3G*) kan søke om redusert betaling i SFO. Inntektene må dokumenteres. Det innvilges 25 prosent moderasjon til foresatte/samboere som oppfyller betingelsene.
Plass-størrelse Pris per måned Pris per år
Mindre enn 8 timer per uke: 1100 kroner 11000 kr
8 til 16 timer per uke 1900 kr 19000 kr
16 timer per uke eller mer: 2500 kr 25000 kr
* Se hva grunnbeløpet er her.

Les mer om SFO

 

Utleie av skole-administrasjonsbygg

Utleie av administrasjonsbygg (skole) Utleie av skolebygg til organiserte voksenaktiviteter både for ansatte i kommunen og andre voksne innbyggere:
Leie av: Pris
Klasserom Avtales
Gymsal med garderober og dusjer Avtales
Dusj og garderobeanlegg Avtales
Svømmebasseng med dusj og garderober Avtales
Åsly kunstgressbane Avtales
Gressbaner inkludert dusj- og garderobeanlegg Avtales
Håndballbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales
Grusbaner inkludert dusj og garderobeanlegg Avtales

 

 

Vei, vann og miljø

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Engangsgebyr for tilknytning til offentlig vann- eller avløpsledningnett Med enhet mener vi gårds- og bruksnummer, feste- og seksjonsnummer. Ved seksjonering eller fradeling i etterkant av en tilknytning, vil kommunen belaste hver enkelt enhet.
Enhet Engangsgebyr for vann Engangsgebyr for avløp
Hytte og fritidsboliger 16 416 kr (+ 25% mva= 20 520 kr) 13 338 kr (+ mva= 16 673 kr)
Andre bygg: boliger, næringsbygg og offentlige bygg 16 416 kr (+ 25% mva= 20 520 kr) 13 338 kr (+ 25% mva= 16 673 kr)
mva= merverdiavgift

 

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Vann og avløp: fast abonnementsgebyr Årsgebyret er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Den faste delen skal dekke en prosentandel av kommunens totale kostnader for vann- og/eller avløpstjenester.
Brukerkategori Vann: fast abonnementsgebyr, per år Avløp: fast abonnementsgebyr, per år
Hytter og fritidsboliger 1 847 kr (+ 25% mva = 2 309 kr) 1 539 kr (+ 25% mva = 1 924 kr)
Næringsbygg, driftsbygg, offentlig virksomhet 1 847 kr (+ 25% mva = 2 309 kr) 1 539 kr + 25% mva = 1 924 kr)
mva= merverdiavgift, 25%

 

Vann og avløp: forbruksgebyr

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Vann og avløp: forbruksgebyr Gebyret for vann og avløp er delt opp i en fast del og en forbruksdel. Hvis du har vannmåler, beregnes forbruksdelen din for det vannet du faktisk bruker. Hvis du ikke har vannmåler, beregnes forbruksdelen ut ifra arealet på boligen din.
Enhetspris for vann per kubikkmeter Enhetspris for avløp per kubikkmeter
13 kroner (+ 25% mva= 16,25 kr) 8 kroner (+ 25% mva = 10 kr)
mva= merverdiavgift

Hvis du har installert vannmåler, betaler du for det faktiske forbruket ditt:

Antall brukte kubikkmeter med vann X enhetspris per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hvis du ikke har installert vannmåler, regner vi gebyret ut ifra bruksarealet i boligen din:

Du skriver antall kvadratmeter bruksareal X 1,5. Antall brukte kubikkmeter med vann X prisen per kubikkmeter vann/avløp. I tillegg må du legge til 25 prosent merverdiavgift. Dette legger du til fastdelen, for å få det totale årsgebyret du skal betale.

Hytte/fritidsbolig med vannpost betaler 1/2 abonnement- og forbruksgebyr sammenlignet med hytte/fritidsbolig med innlagt vann.

Tillegg svømmebasseng: Forbruk på vann er stipulert til 60 m3, og forbruk avløp er stipulert til 60 m3.

 

Vann og avløp: vannmålerleie

Størrelse på vannmåleren Årlig gebyr per måler
Inntil 25 mm 383 kr (+ 25% mva = 479 kr)
26 til 50 mm 423 kr (+ 25% mva= 529 kr)
51 med mer og større (flensemålere) 1 297 kr (+ 25% mva=1 621 kr)
Spesielle målere (kombimålere) 1 800 kr (+ 25% mva= 2 250 kr)
Ta kontakt med kommunen for å installere vannmåler
mva = merverdiavgift

Kommunestyret i Indre Fosen vedtok høsten 2017 ny forskrift for vann og avløp. Der kommer det fram at kommunen skal ta over alle vannmålere knyttet til kommunale vannverk. Årsaken til dét, er at kommunen vil ha kontrollen med vannmålerne, når det gjelder kvalitet og utskifting-turnus.

Indre Fosen kommune vil i løpet av 2018 eie vannmåleren, og du som forbruker betaler ei årlig leie for den. Dette legges til vanngebyret og er en del av fakturaen(e) for kommunale avgifter knyttet til eiendommen din. Prisen er ikke bestemt.

Indre Fosen kommune vil skifte ut vannmålere som er installert før 2005, dette på grunn av at disse nå er for gamle til å gi pålitelige målinger. Vi vil ta nærmere kontakt for de eiendommene dette gjelder. Kommunen betaler for installeringen og den nye vannmåleren. Arbeidet vil pågå i hele 2018, med mål om at alle vannmålere fra før 2005 er byttet ut innen 2019.

Kommune vil også kontakte de som har målere av nyere dato og bli enige om en innløsningspris ut fra alder og kvalitet.

 

Stipulert forbruk for driftsbygninger i landbruket

Vann og avløp: Forbruk for driftsbygninger i landbruket Under ser du hva kommunen stipulerer som forbruk for driftsbygninger i landbruket, ut ifra antall gjødseldyrenheter (GDE). Finn kategorien din, og gang stipulert forbruk med 13 (+25% mva=16,25) kr for å få beløpet du skal betale i vanngebyr.
Kategori Stipulert forbruk vann Stipulert forbruk avløp
Uten husdyrhold 130 kubikkmeter (m3) 150 m3 uansett hvor mange husdyr du har.
Under 10 GDE 200 m3
10 til 19 GDE 300 m3
20 til 29 GDE 400 m3
30 til 39 GDE 500 m3
40 til 49 GDE 600 m3
50 til 59 GDE 700 m3
Over 60 GDE 800 m3

 

Midlertidig bruk av vann og avløp

 • Eier/fester av eiendom som midlertidig knyttes til kommunens vann- og avløpsanlegg skal betale abonnementsgebyr og forbruksgebyr etter gjeldende regler for næringsvirksomhet.
 • Kommunal del av private anlegg (kommunal kloakk m/tank) som er tilknyttet det kommunale ledningsnettet. Kommunen bekoster tømming der abonnent har slamavskiller.
 • Påslag på kloakkslam (tilsyn) kr 110,00 pr abonnent, og påslag renovasjon (rensing av sigevann) kr 58,00 pr abonnent overføres fra Fosen Renovasjon.

 

Gebyr for levering av vann fra tankvogn

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Vann: gebyr for levering av vann fra tankvogn
Tjeneste Gebyr
Med brann- eller tankbil, ca 3000 liter 1034 kroner (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per bil 1113 kr (+25% mva)
Utkjøring av vann per time, per sjåfør 719 kr (+25% mva)
mva= merverdiavgift, 25 prosent

 

Vannmålere koblet til internett

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Vann: Vannmålere koblet til internett (Kommunen har ikke slike vannmålere til utlåns)
Gebyr Pris
Nettgebyr 2 kroner per kubikkmeter (+ 25% mva=2,5 kr)
Avlesnings- og kontrollgebyr 350 kr (+ 25% mva= 438 kr)
mva= merverdiavgift

 

Renovasjon

For eiendommer i tidligere Rissa kommune, se Fosen Renovasjon for priser.

For eiendommer i tidligere Leksvik kommune, se Innherred Renovasjon for priser.

 

Feiing

 Alle priser tillegges den til enhver tid gjeldende merverdiavgift.

Feiing
Tjeneste Pris
For 1 pipe per hus og førstegangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg (468 kr + mva)= 585 kr
For hver pipe ut over 1 på samme hus, og for 2. og 3.gangs feiing av pipe ved sentralvarmeanlegg (360 kr + mva)= 450 kr
Feiing på forespørsel hytter, ekstra feiing osv. (792 kr + mva)= 990 kr
Gebyr på ekstratur pga. manglende tak-stige osv som er nødvendig for feierens helse, miljø og sikkerhet (HMS) (792 kr + mva)= 990 kr
Feiing av fritidsbolig (årlig avgift) (400 kr per år + mva) = 500 kr
mva= merverdiavgift

 

Kai- og havneavgifter

Kai- og havneavgifter Prisene er oppgitt eks mva. Av varer som ankommer eller sendes med skip over kommunale kaier skal det beregnes en avgift på varer. Avgiften beregnes etter forsendelsens bruttovekt på vektvarer, eller forsendelsens bruttovolum for kubikkvarer. Den beregningsmåte som gir størst avgift, skal benyttes.
Tjeneste Verdi
Bruttovekt på vektvarer 11
Brutto volum for kubikkvarer 22

 

 

Kultur og fritid

 

Kulturskolen Søskenmoderasjon gis bare ved Instrumentalundervisning: For barn nr. 2 betaler du 75 prosent av kontingenten, for resten av søsknene betaler du 50 prosent. Salg av tjenester til skolekorps: Korpsene betaler 100% av lønnsutgifter til opplæring av aspiranter. Voksenkorps/voksenkor (medl. over 18 år) betaler 100 prosent av reelle lønnskostnader.
Aktivitet Pris per år
Musikk (individuell undervisning og instrumentalgrupper), visuelle kunstfag og teater. 2 868 kroner
Prosjektundervisning, pr. prosjekt Avtales
Dans 2 296 kr

 

Utleie av Leksvikhallen

Minimum utleietid er 1 klokketime. Brukstider avrundes oppover til nærmeste halv og hel time. Avtalt hall-leie som ikke er avbestilt senest 1 uke før utleiedatoen, må betales med full pris.
Tjeneste Pris
1. a) Lag og foreninger som bruker hallen til idrettslig trening:
Hele hallen: 142 kr per time
2/3 hall: 102 kr per time
1/3 hall: 47 kr per time
Styrkerom: 102 kr
1. b) Utleie til idrettslige arrangement, stevner, turneringer, seriekamper i handball m. v. Per time: 144 kr*
* På lørdager, søndager og helligdager må leieren selv låne nøkkel, slik at vaktmesteren slipper å være til stede for å låse opp og stenge hallen. Ring Øystein Ramdal (913 65 903) for å avtale henting av nøkkel på forhånd.
2. Leie per garderobe per time kr 77
3. a) Leie av hallen til andre ikke-inntektsbringende arrangement: kr 5682
3. b) Leie av hallen til inntektsbringende arrangement: kr 8869

 

Kirkesektoren

Kirkesektoren
Tjeneste Pris
Festeavgift (10 år) 1369 kr
Gravsettingsavgift (for personer ikke bosatt i Indre Fosen kommune):
Urne 1780 kr
Kistegrav 5968 kr

Helse og omsorg

 

Trygghetsalarm

Trygghetsalarm
Telefonløsning Pris per måned
Mobiltelefon (GSM) 300 kroner
Fasttelefon 270 kroner

 

Hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring

Hjemmehjelp, praktisk bistand og opplæring Inntektsnivåene deles inn etter Folketrygdens grunnbeløp*. I 2017 var grunnbeløpet 93 634 kroner. Det justeres på nytt i 2018, med virkning fra 1. mai. Ingen skal betale mer enn gjennomsnittlig kostnad for tjenesten, per time for praktisk bistand. I Indre Fosen er den satt til 238 kr.
Din årlige inntekt Timesats Dine maksimale utgifter for tjenesten per måned
Under 2 X grunnbeløpet* Bestemmes av forskrift Bestemmes av forskrift
Fra 2 til 3 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 800 kr
Fra 3 til 4 X grunnbeløpet Bestemmes av forskrift 1400 kr
Fra 4 til 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 1800 kr
Over 5 X grunnbeløpet bestemmes av forskrift 2000 kr

 

Middag/salg av måltider

Middag/salg av måltider
Har du vedtak om middag? Pris
Ja, jeg har vedtak om middag 95 kr
Nei, jeg har ikke vedtak om middag 115 kr
Andre måltider 45 kr
Full døgnkost 155 kr

 

Dagsenter

Dagsenter
Dagsprisen for å delta, inkludert måltider 110 kr

 

Transport med kommunalt disponerte biler/buss

Transport med kommunalt disponerte biler eller buss
Type transport Pris
Til jobb 18 kr per tur
Annen transport 13 kr per kilometer
Annen helserelatert transport Beregnes ut ifra reiseregulativet

 

Egenandel fysioterapi

Fysioterapi: Egenandel ved bruk av kommunalt ansatte fysioterapeuter Egenandelen følger nasjonale satser
Tjeneste Pris
Egentrening for ferdigbehandlede pasienter med mål om å forebygge tilbakefall. Trening etter avtale i kommunens lokaler. 65 kr per trening, per person

 

Bygg og bo

Byggesak: Gebyr for arbeid og tjenester etter matrikkelloven

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn Ved fradeling av festetomt hvor det tidligere er holdt kartforreting og der oppmåling ikke er nødvendig, reduseres oppmålingsgebyret med 50 prosent.
Arealstørrelse Pris
0-250 kvadratmeter (m2) 6 341 kr
250-500 m2 9 511 kr
500-2 000 m2 15 852 kr
2 000-5 000 ,2 2 114 kr
5000-10 000 m2 1 057 kr
For arealer over 10 000 m2, må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m2. 528 kr

 

Oppretting av eiendom over 100 daa

Oppretting av eiendom over 100 dekar (daa) Etter matrikkelforskriften § 42: https://lovdata.no/SF/forskrift/2009-06-26-864/§45
Tjeneste Pris
Oppretting uten oppmålingsforretning 2 642 kr
Med oppmålingsforretning faktureres arbeidet ut ifra tiden som har gått med. Minstepris: 7 926 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål

Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål
Tjeneste Pris
Landbrukeiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter tiden som har gått med. Minstepris: 7 926 kr
Ved fradeling av gårdstun kreves gebyr som for oppretting av boligtomt inntil 2000 m2.

 

Matrikulering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Tjeneste
Hvis det må gjennomføres oppmålingsforretning, må du betale gebyr etter takstene for oppretting av grunneiendom og festegrunn. Ved bare matrikkel-arbeide faktureres du etter tiden som går med til arbeidet.

 

Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Seksjonering av eksisterende eiendom uten oppmålingsforretning
Tjeneste Pris
Seksjonering/reseksjonering 3 000 kr
Hva er oppmålingsforretning?

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m² ) 6 341 kr
250 - 500 m² 9 511 kr
500 - 2 000 m² 15 852 kr
2 000 - 5 000 m² økning pr dekar 2 114 kr
5 000 - 10 000 m² økning pr dekar 1 057 kr
For arealer over 10 000 m², må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m². 528 kr

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom
Areal Pris
0 - 2 000 kvadratmeter (m3) 15 852 kr
2 000 m3 og større. Økning per påbegynte 1 000 m3 1 057 kr

Registrering av jordsameie

Registrering av jordsameie
Tjeneste Pris
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter tiden som har gått med til arbeidet. Minstepris: 5 284 kr

Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
Tjeneste Pris
For registrering og kontorarbeider 2 565 kr

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

 

Grensejustering

Grensejustering Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimal grense er satt til 500m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde. Dersom et tillegg består av flere parseller, f.eks makeskifte, er det totalt areal som regnes.
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m²) 5 284 kr
250 - 500 m² 7 397 kr

Punktfeste

Punktfeste
Tjeneste Pris
Punktfeste uten oppmåling 2 565 kr
Punktfeste med oppmåling 5 284 kr

Arealoverføring:

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal Pris
0 - 250 m² 6 341 kr
250 - 500 m² 9 511 kr
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på: 2 114 kr

 

Anleggseiendom

Arealoverføring: anleggseiendom For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m3) 6 341 kr
250 - 500 m3 9 511 kr
Deretter økning pr 500 m3 2 114 kr

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Arealoverføring: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Tjeneste Pris
Faktureres etter tiden som har gått med. I tillegg beregnes refusjon av merkemateriell. Minstegebyr kr 2 114 kr

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Arealoverføring: Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter
Tjeneste Pris
I de tilfeller hvor kommunen anser det formålstjenlig å få fastlagt grensene mellom eierndommer blir hele utgiften å dekke av kommunen. Dersom grunneierne ønsker å få fastlagt grenser, blir gebyr for arbeidet å beregne etter tiden som har gått med.Minstegebyr kr 3 640 kr

Privat grenseavtale

Arealoverføring: privat grenseavtale
Tjeneste Pris
Gebyr fastsettes etter medgått tid: minimum 2 114 kr

Timespris for oppmåling

Arealoverføring: timepris for oppmåling
Tjeneste Pris
Per påbegynt time 850 kr

Betalingstidspunkt

Gebyr kreves inn forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må betales. Hvis saken ikke lar seg matrikkelføre pga endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 1/3 av gebyrsatsene etter Oppretting av grunneiendom og festegrunn og generelle bestemmelser.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev
Tjeneste Kr
Utskrift på papir 70 kr
Elektronisk kopi (pdf-fil) 0 kr

 

Byggesaksgebyrer

Generelle bestemmelser for byggesaksgebyrer

 • Du må betale gebyret innen 14 dager etter at vedtak er fattet og kommunen har utstedt regning. 
 • Ved avslag må du betale fullt gebyr.
 • Dersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal du betale 50 prosent av beregnet gebyr.
 • Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet.
 • Behandlingsfristene framgår av byggesaksforskriften kapittel 7.
 • Hvis fristene blir overskedet, blir det reduksjon i gebyret .
 • Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den hun/han gir fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
 • Fullmaktshaveren kan under samme forutsetning og med bakgrunn i et grunngitt søknad fra den som ha fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
 • Indre Fosen kommune krever ikke byggesaksgebyr eller dispensasjonsgebyr for behandling av søknader om mindre tiltak som tilrettelegger for allmennhetens friluftslivutøvelse.

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter)
Tiltaksklasse Pris
a. Tiltaksklasse 1 uten sekundærbolig 11 380 kr
Tiltaksklasse 1 med sekundærbolig 13 380 kr
b. Tiltaksklasse 2 u/sekundærbolig 13 200 kr
Tiltaksklasse 2 m/sekundærbolig 15 200 kr
c. Tiltaksklasse 3 u/sekundærbolig 14 350 kr
Tiltaksklasse 3 m/sekundærbolig 16 350 kr
Les om de ulike tiltaksklassene her

 

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/lelighetskompleks
Tiltaksklasse Pris
a) Tiltaksklasse 1 (per boenhet) 7 500 kr
b) Tiltaksklasse 2 (per boenhet) 8 500 kr
c) Tiltaksklasse 3 (per boenhet) 9 500 kr
Les om de ulike tiltaksklassene her

For andre kategorier nybygg, herunder tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger

For andre kategorier nybygg, som tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger
Areal Pris
a) Bruksareal inntil25 m2 1 560 kr
26-50 m2 3 000 kr
51-100 m2 5 500 kr
101-200 m2 10 000 kr
201-300 m2 20 000 kr
301-400 m2 25 000 kr
401-600 m2 32 000 kr
601-1000 m2 39 000 kr
Over 1000 m2 pr 100 m2 3 500 kr
b) Rene lagerbygg - halvt gebyr etter a) i gebyrene for utslippstillatelse
c) For saksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, som ikke kan måles i grunnflate, f.eks. forstøtningsmur, etablering av vei, innhegning, fasadeendring, skilt, skorstein etc. 2 250 kr
d) søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom: driftsbygninger i landbruket
d) søknad på eksisterende tiltak
d) Midlertidige, transportable bygninger
Minimum 25 prosent av satsene etter punkt a) i gebyrene for utslippstillatelse

Bruksendring

Bruksendring
Tjeneste Pris
Bruksendring 2 600 kr

Terrenginngrep

Terrenginngrep
Tiltaksklasse Pris
a) Terrenginngrep tiltaksklasse 1 2 400 kr
b) Terrenginngrep tiltaksklasse 2 5 000 kr
c) Terrenginngrep tiltaksklasse 3 8 000 kr

Bygge- og tiltakssaker, to-trinnsbehandling

Søknad om rammetillatelse -70 prosent av bygge- og tiltakssaker

Søknad om igangsettingstillatelse - 50 prosent av bygge- og tiltakssaker.

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse
Tjeneste Pris
Utslippssøknad, små anlegg inntil 15 pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50 prosent av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløpsanlegg. 4 000 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 12- (15-50 pe) 8 200 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 13- (15-50 pe) 12 000 kr

Søknad om endring av tillatelse

Søknad om endring av tillatelse
Tjeneste
25 % av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring
25 % av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlige foretak i saken
Tjeneste Pris
Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1 400 kr
Ved igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 750 kr
Ved igangsatt arbeid som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 750 kr

Dispensasjon

Dispensasjon
Tjeneste Pris
Tiltak som ikke krever høring 3 200 kr
Tiltak som krever ekstern høring 7 000 kr

Opprettelse av grunneiendom (fradeling)

Opprettelse av grunneiendom (fradeling)
Tjeneste Pris
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan 2 642 kr
Saksbehandlingsgebyr (Utvikling) jfr. Jordloven/Skogbruksloven (Deling/omdisponering/veiplanlegging) 2 642 kr

Planbehandling

Gebyr ved oppstartmøte, plan

Gebyr ved oppstartsmøte, plan
Betales ved konferansen 2 114 kr

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer

Merarbeid ved gjentatte justeringer / endringer
Tjeneste Pris
Gebyret skal beregnes etter medgått tid, dersom forslagsstiller under forberedelsen av en sak, foreslår gjentatte justeringer eller endringer, slik at dette fører til merarbeid i saksbehandlingen. Timepris …………. + mva 740 kr

Grunngebyr etter planområdets areal:

Grunngebyr etter planområdets areal:
Tjeneste Pris
For areal under 5000 m² ……… 21 136 kr
For areal fra 5.000 – 15.000 m² 31 703 kr
For arealer over 15.000 m², økes gebyret for hvert påbegynt daa med 528 kr

Tilleggsgebyr for bebyggelse

Tilleggsgebyr for bebyggelse Hvor ny bebyggelse inngår i planen skal følgende tilleggsgebyr beregnes:
Tjeneste Pris
For hver 100 m² tillatt utnytting (iht. planens beregningsmåte) betales 159 kr
Maks. tilleggsgebyr for bebyggelse settes til 31 703 kr

Endret gebyrberegning

Endret gebyrberegning Innenfor regulert område:. Mindre endring av reguleringsplan (pbl §12-14, 2. ledd (uten annonsering): 50 prosent av beløpene for Grunngebyr etter planområdets areal.
Tjeneste Pris
Endring av reguleringsbestemmelser 9 511 kr

Avvisning av planforslaget

Dersom planforslaget avvises i løpet av planprosessen, vil forslagsstiller etter søknad få redusert gebyret med inntil 50 prosent. Gebyret kan likevel ikke reduseres mer enn at det dekker kommunens annonsekostnader.

 

Tekniske planer (veg, vann og kloakk)

Tekniske planer (veg, vann og kloakk) Gebyr for behandling og godkjenning av tekniske planer
Tjeneste Pris
(veg, vann og kloakk) inntil 1000 PE 12 534 kr
over 1000 PE 22 119 kr

 

Gebyr for større planer

Gebyr for større planer For planer hvor eksterne veg-, vann- og avløpsanlegg fram til tomteområdet inngår, betales et tilleggsgebyr på:
Tjeneste Pris
For rene veg-, vann- og avløpsanlegg betales etter medgått tid. Timepris + mva 740 kr
Tekniske planer som er fremmet sammen med tilhørende reguleringseller bebyggelsesplan gis avslag i gebyr som følge av reduserte annonsekostnader ved høring - 5 000 kr

 

Husleie, kommunale boliger

Kommunale boliger (ordinære)

Kommunale boliger (ordinære) Ordinære kommunale boliger
Ordinære kommunale boliger Husleie per måned
Leksvik:
Damveien 2 7 334 kr
Damveien 2 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 - sokkel 4 689 kr
Kalvtrøa, Kalvtrøveien 8 hovedleilighet 7 334 kr
Garasje Kalvtrøa etc 374 kr
Sagveien 5 7 334 kr
Sagveien 5 – sokkel 4 689 kr
Klokkergården Yttermyran 7 334 kr
Rissa:
Ytre Ringvei 37a– gnr. 122/173 100m² 7 371 kr
Ytre Ringvei 37b - gnr 122/173 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 35b – gnr. 122/174 - 60m² 4 381 kr
Ytre Ringvei 35a - gnr 122/174 - 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20a – gnr. 122/175 100m² 7 371 kr
Indre Ringvei 20b – gnr. 122/175 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29a - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29b - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 29c - gnr. 122/165 - 60m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19a - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19b - gnr 122/167 - 65m² 4 792 kr
Ytre Ringvei 19c - gnr 122/165 -65m² 4 792 kr
Rådhusveien 7a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 7b - gbnr 122/10 - 35m2 - hybel 3 988 kr
Rådhusveien 7c - gbnr 122/10 - 51m2 6 857 kr
Rådhusveien 9a - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9b - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Rådhusveien 9c - gbnr 122/10 - 54m2 6 857 kr
Nedre Fallet 2a - gbnr 122/10 - 77m2 4 924 kr
Bregneveien 2a - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 2b - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 2c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 2d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4a - gbnr 122/362 - 65,5m2 8 861 kr
Bregneveien 4b - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Bregneveien 4c - gbnr 122/362 - 70,5m2 9 537 kr
Bregneveien 4d - gbnr 122/362 - 56,5m2 7 643 kr
Stadsbygd:
Valsåmyra 8 - gnr 13.96 - 65m² 6 637 kr
Valsåmyra terrasse 2 gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 3- gnr 13/117 - 45m² 6 637 kr
Valsåmyra terasse 4 - gnr 13.117 - 60 m² 8 447 kr
Kløvertun:
Leilighet 1 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 2 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Leilighet 3 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 4 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 5 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 6 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 7 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 8 - gbnr 13/60 - 45m2 4 947 kr
Leilighet 9 - gbnr 13/60 - 55m2 6 476 kr
Vanvikan:
Åsaveien 4A 7 787 kr
Åsaveien 4C 7 787 kr
Åsaveien 4E 7 787 kr
Åsaveien 4F 7 787 kr
Åsaveien 4G 7 787 kr
Åsaveien 4H 7 787 kr
Åsaveien 4I 7 787 kr
Vanvikveien 18, sokkel 4 689 kr
Vanvikveien 20 7 334 kr
Vanvikveien 12
Vanvikveien 14
Vanvikveien 16
Storekra 101 - Vanvikveien 8F 9 449 kr
Storekra 102 - Vanvikveien 8E 9 068 kr
Storekra 103 - Vanvikveien 8D 9 068 kr
Storekra 104 - Vanvikveien 8C 9 068 kr

Les mer om kommunale boliger her

Omsorgsboliger

Omsorgsboliger Helse- og omsorgsformål
Adresse Pris
Lindegaard
Leilighet 161 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 162 - gbnr 122/318 - 55m2 9 853 kr
Leilighet 166 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 167 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 168 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 169 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 170 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leilighet 171 - gbnr 122/318 - 39m2 8 415 kr
Leikvang, Husbysjøen:
Leilighet 1 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 2 - gbnr 155/9/10 - 53m2 5 071 kr
Leilighet 3 - gbnr 155/9/10 - 51m2 5 071 kr
Leilighet 4 - gbnr 155/9/10 - 47m2 5 071 kr
Leilighet 5 - gbnr 155/9/10 - 50m2 5 071 kr
Leilighet 6 - gbnr 155/9/10 - 54m2 5 071 kr
Leilighet 7 - gbnr 155/9/10 - 61m2 6 511 kr
Leilighet 8 - gbnr 155/9/10 - 61m2 5 071 kr
Vanvikan:
Havna Omsorgsboliger, Havnegata ink strøm 9 080 kr
Havna Omsorgsboliger, Havnegata dobbel, ink strøm 9 696 kr
Sjølyst bo- og service Sjølystveien 8 ink strøm 7 969 kr
Sjølyst bo- og service., Sjølystveien10 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Leksvik:
Brynjarheim, Framnesveien 15 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien 17 4 953 kr
Brynjarheim, Framnesveien19 (underetg.) 8 647 kr
Elvebakken, Framnesveien 1 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 3 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 5 6 348 kr
Elvebakken, Framnesveien 7 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 9 3 878 kr
Elvebakken, Framnesveien 11 6 348 kr
Lundeng, Framnesveien 2 ink strøm 4 953 kr
Lundeng, Framnesveien 2 dobbel, ink strøm 9 080 kr
Strandheim, Framnesveien 22 ink strøm 9 080 kr
Yttermyran hus A og B - ink strøm 7 696 kr
Yttermyran hus C - ink strøm 9 001 kr
Rønningstad 7 334 kr
Utleie Framnes 1. etg 155 kr/timen
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.