Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesak

Se hele lista her (PDF, 1002 kB)

 

Oppretting av grunneiendom og festegrunn

Oppretting av grunneiendom og festegrunn 2019 Ved fradeling av festetomt hvor det tidligere er holdt kartforretning og der oppmåling ikke er nødvendig, reduseres oppmålingsgebyret med 50 prosent.
Arealstørrelse Pris
0-250 kvadratmeter (m2) 6 518 kr
250-500 m2 9 777 kr
500-2 000 m2 16 296 kr
2 000-5 000 ,2 2 173 kr
5000-10 000 m2 1 086 kr
For arealer over 10 000 m2, må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m2. 543 kr

 

Oppretting av eiendom over 100 daa

Oppretting av eiendom over 100 dekar (daa) 2019 Etter matrikkelforskriften § 42: https://lovdata.no/SF/forskrift/2009-06-26-864/§45
Tjeneste Pris
Oppretting uten oppmålingsforretning 2 716 kr
Med oppmålingsforretning faktureres arbeidet ut ifra tiden som har gått med. Minstepris: 8 148 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål

Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål 2019
Tjeneste Pris
Landbrukeiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter tiden som har gått med. Minstepris: 8 148 kr
Ved fradeling av gårdstun kreves gebyr som for oppretting av boligtomt inntil 2000 m2.

 

Matrikulering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn
Tjeneste
Hvis det må gjennomføres oppmålingsforretning, må du betale gebyr etter takstene for oppretting av grunneiendom og festegrunn. Ved bare matrikkel-arbeide faktureres du etter tiden som går med til arbeidet.

 

Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning

Seksjonering av eksisterende eiendom uten oppmålingsforretning 2019
Tjeneste Pris
Seksjonering/reseksjonering 3 000 kr
Hva er oppmålingsforretning?

Oppmåling av uteareal på eierseksjon

Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2019
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m² ) 6 518 kr
250 - 500 m² 9 777 kr
500 - 2 000 m² 16 296 kr
2 000 - 5 000 m² økning pr dekar 2 173 kr
5 000 - 10 000 m² økning pr dekar 1 086 kr
For arealer over 10 000 m², må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m². 543 kr

Oppretting av anleggseiendom

Oppretting av anleggseiendom 2019
Areal Pris
0 - 2 000 kvadratmeter (m3) 16 296 kr
2 000 m3 og større. Økning per påbegynte 1 000 m3 1 086 kr

Registrering av jordsameie

Registrering av 2019
Tjeneste Pris
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter tiden som har gått med til arbeidet. Minstepris: 5 432 kr

Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2019 I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
Tjeneste Pris
For registrering og kontorarbeider 2 637 kr

I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.

 

Grensejustering

Grensejustering 2019 Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimal grense er satt til 500m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde. Dersom et tillegg består av flere parseller, f.eks. makeskifte, er det totalt areal som regnes.
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m²) 5 432 kr
250 - 500 m² 7 605 kr

Punktfeste

Punktfeste 2019
Tjeneste Pris
Punktfeste uten oppmåling 2 637 kr
Punktfeste med oppmåling 5 432 kr

Arealoverføring:

Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2019 Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Areal Pris
0 - 250 m² 6 341 kr
250 - 500 m² 9 511 kr
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på: 2 114 kr

 

Anleggseiendom

Arealoverføring: anleggseiendom 2019 For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m3) 6 518 kr
250 - 500 m3 9 777 kr
Deretter økning pr 500 m3 2 173 kr

Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning

Arealoverføring: Klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2019
Tjeneste Pris
Faktureres etter tiden som har gått med. I tillegg beregnes refusjon av merkemateriell. Minstegebyr kr 2 173 kr

 

Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter

Arealoverføring: Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter 2019
Tjeneste Pris
I de tilfeller hvor kommunen anser det formålstjenlig å få fastlagt grensene mellom eiendommer blir hele utgiften å dekke av kommunen. Dersom grunneierne ønsker å få fastlagt grenser, blir gebyr for arbeidet å beregne etter tiden som har gått med. Minstegebyr kr 3 742 kr

Privat grenseavtale

Arealoverføring: privat grenseavtale 2019
Tjeneste Pris
Gebyr fastsettes etter medgått tid: minimum 2 173 kr

Timespris for oppmåling

Arealoverføring: timepris for oppmåling 2019
Tjeneste Pris
Per påbegynt time 874 kr

Betalingstidspunkt

Gebyr kreves inn forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må betales. Hvis saken ikke lar seg matrikkelføre pga endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 1/3 av gebyrsatsene etter Oppretting av grunneiendom og festegrunn og generelle bestemmelser.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev

Utstedelse av matrikkelbrev 2019
Tjeneste Kr
Utskrift på papir 72 kr
Elektronisk kopi (pdf-fil) 0 kr

 

Byggesaksgebyrer

Generelle bestemmelser for byggesaksgebyrer

  • Du må betale gebyret innen 14 dager etter at vedtak er fattet og kommunen har utstedt regning. 
  • Ved avslag må du betale fullt gebyr.
  • Dersom saken trekkes før vedtak er fattet, skal du betale 50 prosent av beregnet gebyr.
  • Betaling skjer etter det regulativ og de satser som gjelder på søknadstidspunktet.
  • Behandlingsfristene framgår av byggesaksforskriften kapittel 7.
  • Hvis fristene blir overskedet, blir det reduksjon i gebyret .
  • Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan rådmannen eller den hun/han gir fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr.
  • Fullmaktshaveren kan under samme forutsetning og med bakgrunn i et grunngitt søknad fra den som ha fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr. 
  • Indre Fosen kommune krever ikke byggesaksgebyr eller dispensasjonsgebyr for behandling av søknader om mindre tiltak som tilrettelegger for allmennhetens friluftslivutøvelse.

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter) 2019
Tiltaksklasse Pris
a. Tiltaksklasse 1 uten sekundærbolig 11 699 kr
Tiltaksklasse 1 med sekundærbolig 13 755 kr
b. Tiltaksklasse 2 u/sekundærbolig 13 570 kr
Tiltaksklasse 2 m/sekundærbolig 15 626 kr
c. Tiltaksklasse 3 u/sekundærbolig 14 752 kr
Tiltaksklasse 3 m/sekundærbolig 16 808 kr

 

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks 2019
Tiltaksklasse Pris
a) Tiltaksklasse 1 (per boenhet) 7 710 kr
b) Tiltaksklasse 2 (per boenhet) 8 738 kr
c) Tiltaksklasse 3 (per boenhet) 9 766 kr
Les om de ulike tiltaksklassene her

For andre kategorier nybygg, herunder tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger

For andre kategorier nybygg, som tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger 2019
Areal Pris
a) Bruksareal inntil25 m2 1 604 kr
26-50 m2 3 084 kr
51-100 m2 5 654 kr
101-200 m2 10 280 kr
201-300 m2 20 560 kr
301-400 m2 25 700 kr
401-600 m2 32 896 kr
601-1000 m2 40 092 kr
Over 1000 m2 pr 100 m2 3 598 kr
b) Rene lagerbygg - halvt gebyr etter a) i gebyrene for utslippstillatelse
c) For saksbehandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven, som ikke kan måles i grunnflate, f.eks. forstøtningsmur, etablering av vei, innhegning, fasadeendring, skilt, skorstein etc. 2 313 kr
d) søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom: driftsbygninger i landbruket 0
d) søknad på eksisterende tiltak 0
d) Midlertidige, transportable bygninger 0
Minimum 25 prosent av satsene etter punkt a) i gebyrene for utslippstillatelse 0

Bruksendring

Bruksendring 2019
Tjeneste Pris
Bruksendring 2 673 kr

Terrenginngrep

Terrenginngrep (2019)
Tiltaksklasse Pris
a) Terrenginngrep tiltaksklasse 1 2 467 kr
b) Terrenginngrep tiltaksklasse 2 5 140 kr
c) Terrenginngrep tiltaksklasse 3 8 224 kr

Bygge- og tiltakssaker, to-trinnsbehandling

Søknad om rammetillatelse -70 prosent av bygge- og tiltakssaker

Søknad om igangsettingstillatelse - 50 prosent av bygge- og tiltakssaker.

Utslippstillatelse

Utslippstillatelse (2016)
Tjeneste Pris
Utslippssøknad, små anlegg inntil 15 pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50 prosent av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløpsanlegg. 4 112 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 12- (15-50 pe) 8 430 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 13- (15-50 pe) 12 336 kr

Søknad om endring av tillatelse

Søknad om endring av tillatelse
Tjeneste
25 % av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring
25 % av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen (2019) Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlige foretak i saken
Tjeneste Pris
Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1 439 kr
Ved igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 771 kr
Ved igangsatt arbeid som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 771 kr

Dispensasjon

Dispensasjon (2019)
Tjeneste Pris
Tiltak som ikke krever høring 3 290 kr
Tiltak som krever ekstern høring 7 196 kr

Opprettelse av grunneiendom (fradeling)

Opprettelse av grunneiendom (fradeling) 2019
Tjeneste Pris
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan 2 716 kr
Saksbehandlingsgebyr (Utvikling) jfr. Jordloven/Skogbruksloven (Deling/omdisponering/veiplanlegging) 2 716 kr
Fant du det du lette etter?