Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Byggesak

Se hele lista i gebyrheftet (PDF, 2 MB)

 

Byggesakspriser

Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter)
Søknad om oppføring av småhusbebyggelse (enebolig og fritidshus/hytter) 2021
Tiltaksklasse Pris
a. Tiltaksklasse 1 uten sekundærbolig 12 411 kr
Tiltaksklasse 1 med sekundærbolig 14 593 kr
b. Tiltaksklasse 2 u/sekundærbolig 14 396 kr
Tiltaksklasse 2 m/sekundærbolig 16 578 kr
c. Tiltaksklasse 3 u/sekundærbolig 15 650 kr
Tiltaksklasse 3 m/sekundærbolig 17 832 kr

 

Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks
Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks 2021
Tiltaksklasse Pris
a) Tiltaksklasse 1 (per boenhet) 8 180 kr
b) Tiltaksklasse 2 (per boenhet) 9 270 kr
c) Tiltaksklasse 3 (per boenhet) 10 361 kr
Les om de ulike tiltaksklassene her

 

For andre kategorier nybygg, herunder tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger
For andre kategorier nybygg, som tilbygg, påbygg og søknadspliktige ombygginger 2021
Areal Pris
a) Bruksareal inntil25 m2 1 702 kr
26-50 m2 3 272 kr
51-100 m2 5 998 kr
101-200 m2 10 906 kr
201-300 m2 21 812 kr
301-400 m2 27 265 kr
401-600 m2 34 899 kr
601-1000 m2 42 534 kr
Over 1000 m2 pr 100 m2 3 817 kr
b) Rene lagerbygg - halvt gebyr etter a) i gebyrene for utslippstillatelse
c) For behandling av søknadspliktige tiltak etter plan- og bygningsloven som ikke kan måles i grunnflate, herunder forstøtningsmur, etablering av vei, innhegning, fasadeendring, skilt, skorstein etc. 3 000 kr
d) søknad om mindre tiltak på bebygd eiendom, se plan- og bygningsloven § 31-2, driftsbygninger i landbruket jfr. Plan- og bygningsloven § 30-1 og midlertidig/ transportable bygninger eller anlegg, jfr. plan- og bygningsloven. § 30-5. Minimum 25 prosent av satsene etter punkt 13.3 a) 0

 

Dispensasjon
Dispensasjon 2021
Tjeneste Pris
Tiltak som ikke krever høring 3 490 kr
Tiltak som krever ekstern høring 7 634 kr

 

Bruksendring
Bruksendring 2021
Tjeneste Pris
a) Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel 2 900 kr
b) Bruksendring formål 5 000 kr

 

Riving
Riving 2021
Riving Pris
Riving av tiltak som ikke krever avfallsplan 2 400 kr
Riving av tiltak som krever avfallsplan iht TEK10/TEK17 3 817 kr
Les om TEK10/TEK17 her

 

Terrenginngrep
Terrenginngrep 2021
Tiltaksklasse Pris
a) Mindre terrenginngrep (masseuttak, stikkledning og adkomst til enkel bygning) 3 000 kr
b) Vesentlig terrenginngrep (masseuttak, deponi, veiprosjekt, vann- og avløpsledninger i byggefelt og småbåtanlegg) 12 500 kr

 

Bygge- og tiltakssaker, totrinns behandling

Søknad om rammetillatelse -70 prosent av Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks.

Søknad om igangsettingstillatelse – 50 prosent av Søknad om tillatelse til oppføring av tomannsbolig/rekkehus/leilighetskompleks.

Utslippstillatelse
Utslippstillatelse 2021
Tjeneste Pris
Utslippssøknad, små anlegg inntil 15 pe. Hvis utslippstillatelse gis samtidig med behandling av byggesøknad, betales 50 prosent av ovennevnte gebyr. Det samme gjelder for rehabilitering av små avløpsanlegg. 6 500 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 12- (15-50 pe) 13 000 kr
Større anlegg som omfattes av forurensningsforskriftens § 13- (15-50 pe) 23 000 kr
Saksbehandlingsgebyr rehabiliterte anlegg
Engangsgebyr for saksbehandling av søknad etter kap 12 i forurensningsforskriften 6 000 kr
Opprydding i grunn etter grave- og byggearbeide
Engangsgebyr for saksbehandling, faktureres etter medgått tid. Pris pr. time: 1 100 kr
Saksbehandlingsgebyr fett- og oljeavskillere og utslipp/påslipp av oljeholdig vann 6 600 kr

 

Søknad om endring av tillatelse

a) 25 prosent av opprinnelig gebyr ved mindre vesentlig endring b) 50 prosent av opprinnelig gebyr ved vesentlig endring

Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen
Gebyr kan utstedes til tiltakshaver og/ eller et eller flere ansvarlige foretak i saken
Tillegg for merarbeid i saksbehandlingen 2021
Tjeneste Pris
Tillegg for åpenbart mangelfull søknad 1 527 kr
Ved igangsatt arbeid før søknad er innsendt/behandlet/godkjent, beregnet etter anvendt tid /pr.time 818 kr
Ved igangsatt arbeid som er i strid med pbl., beregnet etter anvendt tid /pr.time 818 kr