Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Spørsmål og svar om vanngebyret i Kommunestyret april 2018

Arealsjef Siri Vannebo svarte på spørsmål fra Knut Ola Vang (AP), Line Marie Rosvold Fjeldahl (V) og Kurt Myrabakk (FRP).

Hvorfor det ble gjort endringer i beregning av vann og avløpsgebyrer?

Svar: Leksvik og Rissa kommuner hadde ulike måter å regne ut kommunale vann- og avløpsgebyrer på. I forbindelse med kommunesammenslåingen, vedtok fellesnemda en ny lokal forskrift for vann- og avløpsgebyrer slik at abonnentene skulle betale likt beløp for lik kommunale tjeneste uavhengig av bosted. Dette var i tråd med konklusjonen til den politiske arbeidsgruppen som vurderte priser og gebyrer i 2016.

Gebyr på vann og avløp skal ikke overstige kommunens kostnader, og overslag over forventede kostnader (drifts- og kapitalkostnader) for de nærmeste fire årene skal foreligge før gebyrenes størrelse fastsettes. Skyldes endringene innbyggerne nå opplever kun annen fordeling innbyggerne imellom, en fordeling som er basert på størrelsen på innbyggernes eiendom?

Svar: Årsaken til endringene innbyggerne opplever er sammensatt. Endringen i avløpsgebyret skyldes delvis todeling av gebyret i abonnementsavgift og forbruksavgift. Todelingen er ny for tidligere Leksvik. Abonnementsavgiften kommer i tillegg til gebyr man betaler pr m3 avløp (forbruksavgiften). Endringen skyldes også at de som ikke har installert vannmåler får beregnet avløpvolum ut i fra boenhetens faktiske bruksareal. Arealopplysningene i Leksviks Matrikkel var mangelfulle, og noen abonnenter kan ha fått et større areal lagt til grunn da vi har målt arealet ut fra boligens kartfigur. Videre skyldes noen endringer opplysninger som eier av boenheter hadde meldt inn til de gamle kommunene, men som ikke ble med over til ny kommune da opplysningene ikke var registrert i Matrikkelen.

Spørsmål: Kan rådmannen si noe om hvordan denne endringen slår ut – hvem betaler mer og hvem betaler mindre?

Svar: Det er ikke enkelt å kategorisere hvem som betaler mer eller mindre i forhold til før. Generelt vil abonnenter i tidligere Leksvik få høyere samlet avløpavgift pga abonnementsavgiften. Forbruksavgiften (altså kr pr m3 utslipp) gjenspeiler det faktiske forbruket for de som har installert vannmåler, og som får avregnet avløp etter faktisk forbruk. For abonnenter som ikke har vannmåler, beregnes forbruket ut ifra boenhetens bruksareal. De som bor i store hus uten vannmåler og bruker lite vann betaler mer enn de som bor i små hus og bruker samme vannmengde.

Er det planlagt store investeringer de nærmeste fire årene som gjør at kommunen må kreve inn mer gebyr totalt sett?

Svar: Planlagte investeringer innen avløpsområdet ifølge økonomi- og handlingsplanen (PDF, 2 MB): Nytt renseanlegg for Rissa sentrum m/omland inkl. pumpeledning fra tidligere utslippsområde. Avløpsledning inkludert kloakksanering fra Føll til Rokseth. Nytt kloakkrenseanlegg i Vanvikan. Nytt renseanlegg Stadsbygd. I tillegg flere mindre utbedringsprosjekter. Samlet investering ca 45 mill i inneværende øk/handlingsplanperiode. Rensing og innsamling av avløpsvann er et selvkostområde, og dersom vi tar inn for mye penger et år, kan ikke kommunen bruke overskuddet til andre formål i kommunen. Kommunen må sørge for at avløpsområdet går i balanse over noen år. Hvis ikke, skal gebyret reduseres slik at tjenesten faktisk går i null.

Spesielt innbyggere i gamle Leksvik kommune opplever til dels store endringer i gebyret. Kan det gis en kort redegjørelse for gammel gebyrmodell i Leksvik og ny modell i Indre Fosen? – og hvilke praktiske konsekvenser endringene utgjør for innbyggere i gamle Leksvik kommune.

Svar: Forskriften i tidligere Leksvik kommune var oppdelt i mange kategorier der man betalte avløpsgebyr etter ulike størrelsesintervaller på boenheten. Gebyret var ikke delt i abonnementsgebyr og forbruksgebyr som i den nye forskriften. Hvis man betalte etter faktisk forbruk, var prisen pr m3 i 2017 kr 9,95 + mva. Forskriften for Indre Fosen kommune bestemmer at både vann- og avløpsgebyret er delt i to; abonnementsavgift og forbruksavgift. Forskriften bestemmer også at abonnentene skal betale etter forbruk. Forbruk stipuleres ut fra bruksareal for de uten vannmåler, og etter faktisk mengde for de med vannmåler. Abonnementsavgiften for vann per boenhet er kr 1847 + mva, og for avløp kr 1539 + mva. Forbruksavgiften for vann er kr 13 + mva pr m3, og for avløp kr 8 + mva pr m3. Forskrift om vann- og avløpsgebyrer for Indre Fosen kommune skal revideres i løpet av 2018, ifølge vedtak i fellesnemnda høsten 2017. 

Kan man kort redegjøre for hva innbyggerne må gjøre for å installere en vannmåler. Er man nødt til å kjøpe via kommunen eller kan man anskaffe denne på egen hånd?

Svar: De som ønsker vannmåler, må sende skriftlig melding til kommunen v/postmottak om det. Da blir de satt på en liste og kontaktet når vi har gjennomført anbud for innkjøp og installasjon av vannmålere. Når dette er på plass, blir interesserte kontaktet for avtale om installasjon. Hvem som får anbudene, mener vi å ha klart før sommerferien. Man kan ikke anskaffe vannmåler på egen hånd.

Hvordan avleses målere i dag, og er det vurdert å finne løsninger som effektiviserer avlesning og dermed fjerne/senker avlesningsgebyr?

Svar: I dag foretas manuell avlesing av abonnentene selv en gang i året. Kommunen har ingen kostnader med selve avlesningen, men feilavlesninger forekommer. I anbudsgrunnlaget jobber vi for at målerne er klargjort for automatisk avlesning.

Er det ulikheter på innkjøp/avlesning om man tilhører kommunalt eller privat vannverk?

Svar: Administrasjonen har ikke oversikt over hvilke rutiner de private vannverkene har ved installasjon og avlesing av vannmåler.

Andre spørsmål?

Ta kontakt med Økonomiavdelinga