Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Søke om dispensasjon?

Dispensasjon vil si at kommunen gir noen tillatelse i en konkret sak til å bygge eller gjøre noe som ikke er i overensstemmelse med bestemmelsene for området. Dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Søk om dispensasjon fra plan- og bygningsloven

Søk dispensasjon fra byggegrensen mot vei

 

Vær oppmerksom på at kommunen krever ekstra gebyr i tillegg til selve byggesøknaden, når du må søke om dispensasjon. Se priser for byggesak her. 

Når du skal bygge noe må du finne ut hvilke bestemmelser som gjelder for eiendommen du skal bygge på.  Hovedregelen er at alt skal bygges slik at det er i overensstemmelse med plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter og arealplaner. Eksempler på arealplaner er kommuneplanens arealdel, kommunedelplan, reguleringsplan, områdeplan, detaljplan eller bebyggelsesplan. De forskjellige områdene i kommunen har ulike planbestemmelser. Du finner planene i kommunens kartløsning.

De ulike bestemmelsene i  lov, forskrift og arealplaner har blitt til gjennom en omfattende beslutningsprosess. Det skal derfor ikke være en kurant sak å fravike disse. I noen tilfeller kan det likevel være aktuelt å fravike bestemmelsene gjennom dispensasjon etter plan- og bygningsloven §§ 19-1 til 19-4.

Hva kan kommunen gi dispensasjon fra?
 • arealplaner
 • byggeforbud i strandsonen (pbl § 1-8)
 • forskrifter
 • lokale vedtekter
Hva kan kommunen ikke gi dispensasjon fra?

Saksbehandlingsreglene i plan- og bygningsloven eller byggesaksforskriften (SAK10). 

Det er i praksis heller ikke særlig aktuelt å dispensere fra lovens krav til estetisk kvalitet i det som bygges, eller fra sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17).

Men også disse reglene har innebygde «sikkerhetsventiler» og unntaksbestemmelser som skal sikre at verken saksbehandlingen eller forskriftskravene skal virke urimelig eller ramme feil forhold.

Hva er byggegrensen for vei?

Byggegrense vei

På Vegvesenets kart kan du se hvilken kategori en vei er i, når det gjelder myndighetenes holdning til byggegrense. Kategori A (rød farge) er strengest, kategori E (gul farge) er mildest. 

Byggegrensen for de ulike kategoriene er:

A: 50 meter
B: 50 meter
C: 30 meter
D: 15 meter
E: 15 meter
Gang/sykkelvei: 15 meter

Hvis du skal bygge noe som strider med disse grensene, må du søke om dispensasjon. 

Hvordan vurderer kommunen søknaden?

Ifølge plan- og bygningsloven kan kommunen gi dispensasjon, hvis hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse ikke blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering.

De to vilkårene må begge være oppfylt før kommunen kan vurdere om vi skal gi dispensasjon.

Ved dispensasjon fra lover og forskrifter, skal det legges særlig vekt på hvilke konsekvenser dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet.

Ved vurderingen av om det skal gis dispensasjon fra arealplan, skal statlige og regionale rammer og mål tillegges særlig vekt. Se plan- og bygningsloven.

Når du skal søke om dispensasjon, bør du begrunne den med forhold som er spesielle for din sak. 

Generelle argumenter som mange andre også kan komme med, vil normalt ikke bli tillagt særlig vekt. Det kan likevel være viktig at du redegjør også for disse. Har du argumenter som teller positivt for hensynet bak regelen du søker dispensasjon fra, vil det være til din fordel.

Argumenter som er knyttet til mer personlige forhold slik som for eksempel; behov for større plass, sykdom eller arveoppgjør har ofte ikke avgjørende vekt når kommunen vurderer dispensasjon. Slike hensyn kan bare i begrenset utstrekning tillegges vekt, ettersom arealbruk fastlegges i et livslangt perspektiv, mens eierforholdene på stedet vil kunne være skiftende.

Individuelle hensyn som sosialmedisinske, personlige eller sterke menneskelige hensyn kan noen ganger «tippe vektskåla» for dispensasjon der det ikke er andre forhold som taler tyngre mot en dispensasjon. Personlige ønsker om en bestemt utnyttelse av en eiendom kan i noen tilfeller være sammenfallende med de hensyn plan- og bygningslovningen er satt til å ivareta. Eksempler på dette er der dispensasjonen fører til at bygget eller oppholdsarealet ute får bedre funksjonalitet, eller der dispensasjonen vil gi bedre arkitektonisk kvalitet.

 

Hvordan søker jeg om dispensasjon?

Send inn digital søknad om dispensasjon her

 

Søk om dispensasjon fra byggegrense mot vei her

Du kan velge å søke om dispensasjon først, før du søker om selve tiltaket (det du skal bygge / gjøre). Dette er særlig aktuelt om det du skal gjøre er avhengig av dispensasjon, men ellers unntatt søknadsplikt.  Du kan også velge å søke om dispensasjon samtidig som du søker om selve tiltaket. Denne varianten er den vanligste når det du skal gjøre er søknadspliktig.

Dette skal med i søknaden

Du som skal bygge kan søke om dispensasjon selv, eller du kan overlate jobben til noen andre på vegne av deg. I søknaden skal du:

 • beskrive tydelig hvilke bestemmelser du søker dispensasjon fra
 • begrunne hvorfor kommunen bør gi dispensasjon

Nabovarsel

I tillegg skal du varsle naboer. Merk deg at det er noe vanskeligere å unnlate å varsle en eller flere naboer i dispensasjonssaker enn rene byggesaker. Du finner blankett for nabovarsling på dibk.no. 

Søknaden skal i tillegg inneholde:

 • Hvem som er tiltakshaver og søker.
 • Hvilken eiendom søknaden gjelder.
 • Hva du skal bygge / gjøre.
 • Hvilken bestemmelse det søkes dispensasjon fra.
 • Begrunnelse for hvorfor du mener dispensasjon bør gis.
 • Kvittering for nabovarsel og Opplysninger gitt i nabovarsel som viser at naboer er varslet om dispensasjonssøknaden.
 • Redegjørelse for eventuelle merknader naboer har kommet med til søknaden, og din / ansvarlig søkers vurdering av disse.
 • Situasjonsplan og eventuelt tegninger

Send inn søknaden

Søknad om dispensasjon skal alltid være skriftlig. Du kan sende inn søknaden digitalt, eller sende den til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa. 

Hvordan begrunne søknaden?

Bestemmelsene i pbl § 19-1 krever at du begrunner søknaden. Når du skal skrive begrunnelsen skal du

 1. Vurdere om hensynet bak bestemmelsen du søker dispensasjon fra settes vesentlig til side. (Hva hensynet bak en bestemmelse er finner du ut ved å lese forarbeidene til bestemmelsen eller annen juridisk litteratur. Forarbeidene til bestemmelsene til ulike arealplaner finner du i et dokument som heter planbeskrivelse. Du kan få tilgang til planbeskrivelsen ved å henvende deg til kommunen). Denne vurderingen kan du gjøre på følgende måte:
 • Skriv hva hensynet bak bestemmelsen er. Skriv så hvorfor du mener at dispensasjonen ikke vesentlig tilsidesetter dette hensynet.
 • Om det du skal bygge / gjøre er av betydning for noen av de hensynene som er omtalt i plan- og bygningslovens formålsbestemmelse (§ 1-1), kommentere du dette.
 • Om statlige eller regionale myndigheter allerede har uttalt seg negativt til det du skal bygge / gjøre, kommenterer du dette også. (Om dispensasjonen berører fylkeskommunens eller andre statlige myndigheters saksområder, skal saken sendes på høring etter pbl §§ 19-1 og 21-5 og etter SAK10 § 6-2. Vanligvis vil saksbehandler i kommunen ta seg av dette, men tiltakshaver / ansvarlig søker kan velge å gjøre dette selv før søknaden om dispensasjon sendes inn til kommunen.)

2. Beskrive hvorfor fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Det kan du gjøre på følgende måte:

 • Skriv hva som er ulempene med det du skal bygge / gjøre. Det kan for eksempel være ulemper for allmennheten, naboer, for det hensynet bestemmelsen er ment å ivareta.
 • Skriv deretter hva som er fordelene med dispensasjonen.
 • Vurder fordeler og ulemper opp mot hverandre, og begrunn hvorfor du mener fordelene er klart større enn ulempene.

Søker du dispensasjon fra plan- og bygningsloven eller forskrifter til loven tar du også med hvilke fordeler og ulemper dispensasjonen kan få for helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet i disse punktene.

På denne måten veier du de ulike interessene i saken opp mot hverandre, for til slutt å konkludere med at vilkårene for å gi dispensasjon er til stede. (Konkluderer du med at de ikke er til stede sender du ikke søknaden til kommunen.)

Hva skjer etter at du har sendt søknaden til kommunen?

Når kommunen mottar søknaden din har den etter maksimalt 12 uker på seg til å gi deg svar.

Kommunen vurderer først om dispensasjonssøknaden inneholder all nødvendig dokumentasjon. Dersom dispensasjonen berører fylkeskommunens eller andre statlige myndigheters saksområder, vil saken bli sendt på høring dersom du ikke allerede har gjort dette. Andre myndigheter har 4 ukers svarfrist, og kommunens 12-ukersfrist blir forlenget med disse 4 ukene. Kommunen kan i noen tilfeller forlenge fristen.

Kommunen vil i sin videre behandling vurdere om vilkårene for å kunne gi dispensasjon etter plan- og bygningsloven bl  er til stede.

Kommer kommunen fram til at vilkårene for å kunne gi dispensasjon er oppfylt, vil du normalt få innvilget søknaden din. Du vil da motta et svarbrev med vedtak om innvilgelse av dispensasjon. Kommunen kan sette vilkår for dispensasjonen.

Kommer kommunen fram til at vilkårene ikke er oppfylt, skal kommunen avslå søknaden din. Du vil da motta et svarbrev med vedtak om avslag. Alternativt kan kommunen kontakte deg og gi deg veiledning om alternative måter å kommer frem til ønsket resultat på.

Ingen har krav på dispensasjon. I svært sjeldne tilfeller kan det derfor være at du får avslag på dispensasjonssøknaden selv om vilkårene for å kunne gi dispensasjon er til stede. Kommunen må ha saklig grunn for avslaget.

Både du og andre med rettslig klageinteresse (det kan for eksempel være naboer eller andre berørte myndighet) kan eventuelt klage på vedtaket etter bestemmelsene i forvaltningslovens kapittel VI.

Hva skjer ev. etter at kommunen har innvilget søknaden?

Om det du skal bygge er unntatt søknadsplikt, kan du gå i gang med å bygge.

Om det du skal bygge er søknadspliktig og du ikke har søkt om tillatelse til tiltak samtidig med dispensasjonssøknaden, kan du nå søke om tillatelse til tiltak.

Har du fått innvilget en midlertidig dispensasjon etter plan- og bygningsloven, gjelder vedtaket for tidsrommet du har fått innvilget, eventuelt til kommunen gir beskjed om at dispensasjonen opphører. Når tiden er ute, er du selv ansvarlig for fjerning / opphør av bruk.

En dispensasjon har etter plan- og bygningsloven § 21-9 en gyldighet på 3 år fra dato for vedtaket. Har du ikke sendt inn søknad om tillatelse til tiltak innen den tid, eller begynt å bygge innen samme tid (dersom du har søkt om dispensasjon og tillatelse til tiltak samtidig) faller den bort. Ønsker du fortsatt dispensasjon for å bygge må du søke på nytt.

 

Hvor mye koster det å søke om dispensasjon?