Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Skal du søke om bruksendring?

Når du skal ta i bruk et bygg, eller en del av det, til noe annet enn det bygget opprinnelig var godkjent for eller lovlig brukt til, er det to ulike kategorier som er aktuelle:

Du må søke om bruksendring

Avhengig av type bruksendring kan det være at du

1. Bruksendring du selv kan være ansvarlig for

Rom som er definert som tilleggsdel tas i bruk til hoveddel eller omvendt.

Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i kapittel 4 (side 43) i veilederen H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler.

Bestemmelsen gjelder kun innenfor en bruksenhet. Den omfatter heller ikke bruksendring av rom som er tilleggsdel som ikke er fysisk tilknyttet rom som er hoveddel. Bruksendring fra for eksempel stabbur til leilighet vil derfor være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak. Bruksendring fra loft til leilighet i en boligblokk må også søkes om av ansvarlig foretak.

Eksempel på en bruksendring som omfattes av bestemmelsen er omgjøring av bod til soverom innenfor en boenhet.

Du må sende søknad til kommunen

Vedlegg:

 

2. Bruksendringer der et foretak må ha ansvar for søknaden
  • Når bygning eller del av bygning tas i bruk til eller blir tilrettelagt for annen bruk enn det som følger av tillatelse eller lovlig etablert bruk.
     
  • Når endret bruk av bygning eller del av bygning kan påvirke de hensyn som skal ivaretas i eller med hjemmel i plan- og bygningsloven i forhold til bygningen, tilhørende utearealer eller omgivelser.

Bruksendring er ikke alltid knyttet opp mot et tiltak med bygge- eller anleggsarbeider. Det er tilstrekkelig at den faktiske bruken endres utover det tidligere tillatelse eller arealplan åpner for, se plan- og bygningsloven: pbl § 1-6. Hvis en bruksendring er i strid med arealplanen for området, blir bruksendringen søknadspliktig og krever også søknad om dispensasjon. Søknadsplikt ved bruksendring kan derfor også bli aktuelt for endret bruk av ubebygd grunn, for eksempel når friområde tas i bruk til parkering eller fyllplass.

Søknaden må sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søkerHvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

Du må sende følgende blanketter og vedlegg:

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger: 

Selve byggesøknaden:

Nabovarsel:

Vedlegg:

 

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn på skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen.