Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Driftsbygning

Hva er en driftsbygning i landbruket?

Begrepet "driftsbygning" er i denne sammenheng å forstå som et bygg som er nødvendig for den ordinære landbruksdriften av en landbrukseiendom. Dette omfatter blant annet driftsbygninger for jordbruk, husdyrbruk, seterdrift, hagebruk, gartneri, skogsdrift, pelsdyravl, reindrift og yrkesfiske.

I plan- og bygningsloven er tiltak i landbruket angitt som "nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressurser".

Hva som kommer inn under begrepet driftsbygning i landbruket er ikke er ikke alltid opplagt. Ta kontakt med kommunen om du er i tvil. Her er noen eksempler på hva som faller inn under begrepet og hva som faller utenom:

Hageveksthus, siloer og landbruksverksteder 

Regnes som driftsbygning så lenge de brukes som en del av landbruksdriften. Men brukes de for eksempel til lager av landbruksmaskiner for salg, opplag eller lignende, faller de utenfor.

Husvære i forbindelse med seterdrift eller skogsdrift

Regnes som driftsbygning i landbruket. Disse kan ikke brukes til bolig eller fritidsbolig.

Våningshus og frittliggende garasjer for privatbiler eller andre kjøretøy

regnes ikke som driftsbygning i landbruket.

Bygg for fabrikkmessig produksjon og salg

Regnes ikke som driftsbygning i landbruket. Dersom bygget har sammenheng med landbruksproduksjon som skjer på gården, eller gårdens behov for varer og tjenester, regnes imidlertid bygget som driftsbygning. For eksempel er et potetpakkeri å anse som en driftsbygning når det brukes til å pakke poteter fra egen produksjon, men ikke om potetene som pakkes kommer fra andre.

Avgrensningen mellom landbruksdrift og fabrikkmessig produksjon er ikke alltid helt klar. Dette må kommunen vurdere i hver enkelt sak. I vurderingen er det naturlig å ta hensyn til bruken av og størrelsen på bygningen, omfanget av produksjonen og hvilke ulemper produksjonen medfører av lukt, støy og annet.

Bygg som brukes til oppstilling av hester

Kan være en driftsbygning, mens en ren ridehall faller utenfor begrepet.

 

Hvilke driftsbygninger i landbruket er unntatt søknadsplikt og hvilke må du søke om?

Når du skal bygge driftsbygning i landbruket er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du:

1) kan bygge uten å søke

Sjekk denne veilederen om du kan bygge uten å søke. 

Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen:

Melding og bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

For å slippe å søke, må det du skal bygge

  • være 50 kvadratmeter eller mindre
  • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
  • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
  • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre. Noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på
  • ikke brukes til å bo eller overnatte i 
  • ikke ha kjeller
  • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser som arealplanen og reguleringsplaner.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

  • hva du har lov til å bygge
  • hvor du har lov til å bygge
  • hvor stort du har lov til å bygge
2) må søke, men selv kan stå som ansvarlig

Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Les mer om reglene her

a) Før du sender inn søknaden til kommunen, må du varsle naboene dine:

Vet du ikke hvem naboene og gjenboerne dine er? Bestill naboliste fra kommunen

Les mer om nabovarsling

b) Du må også lage følgende vedlegg til søknaden:

Hvis det du skal gjøre krever dispensasjon, legger du inn dette som et eget punkt i søknaden. 

c) Når alt er klart, sender du søknaden til kommunen:

Byggesøknad uten ansvarsrett 

 

Når du har søkt om og fått tillatelse kan du ikke ta i bruk driftsbygningen før du har fått ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.