Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Enebolig og fritidsbolig

Har du lyst til å bygge hus eller hytte i Indre Fosen? Vi vil hjelpe deg med å komme i gang. Her er litt informasjon om reglene som gjelder. Du kan også avtale et møte med en byggesaksbehandler i kommunen, for å få veiledning.

Finn ledig boligtomt

Før du søker:

Finn ut hvilke regler som gjelder for din eiendom

Kommunen har bestemmelser for hva som kan bygges i de ulike områdene. Du må derfor sette deg inn i arealplanene til kommunen. Disse finner du i vår kartløsning

Hvis det du skal bygge ligger i nærheten av sjø, vassdrag eller offentlig vei, må du være oppmerksom på reglene rundt dette. 

Hvis du er usikker på rammene for prosjektet, kan du avtale et møte med oss

Søke i ett eller to steg?

Hvis du skal bygge bolig eller fritidsbolig, er det to måter du kan søke på: Du kan enten sende en samlet byggesøknad, en ett-trinns søknad (se under). Eller så kan du dele opp prosessen i to trinn, der du først søker om rammetillatelse og i neste omgang søker om å sette i gang byggingen. 

Ett-trinns søknad

Hvis du ønsker at kommunen skal behandle søknaden din i ett trinn, må søknaden du sender inn være komplett:

1) Avgjør hvem som skal være ansvarlig søker

Først må du avgjøre hvem som skal være ansvarlig søker. Det mest vanlige er at et foretak er ansvarlig søker. Men du kan også søke om selv å ha dette ansvaret. 

Et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, må være registrert i foretaksregisteret.  Dokumentasjon på hvem som er ansvarlig søker, sendes med som vedlegg til byggesøknaden:

> 5181 Erklæring om ansvarsrett

Hvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger. Sammen med søknaden om å bygge, må du da legge 

5184 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig og
5187 Erklæring for selvbygger 

2) Søk om tillatelse til å bygge

For å søke om å bygge bolig eller fritidsbolig, må du søke om byggetillatelse:

> 5174 Søknad om tillatelse til tiltak 

5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

Søknaden sender du til kommunen sammen vedleggene:

3) Legg ved dokumentasjon for nabovarsel

Før du sender inn byggesøknaden, må du varsle naboene dine om byggeplanene. 

Vet du ikke hvem som er naboene eller gjenboerne dine? Bestill liste med navn fra kommunen. 

Nabovarsel for privatpersoner

Du må gi naboene dine en frist for når de senest kan komme med merknader til byggeplanene dine. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem. Du kan ikke sende byggesøknaden til kommunen, før denne fristen er løpt ut. 

Hvis naboene dine har merknader til planene, må du kommentere disse i dokumentasjonen som du legger ved byggesøknaden. Disse blankettene må du sende ferdigutfylt sammen med byggesøknaden til kommunen: 

5155 opplysninger gitt i nabovarsel
5156 kvittering for nabovarsel (se
 enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter på DiBKs side)

4) Legg ved en situasjonsplan

Sammen med søknaden må du legge ved en situasjonsplan (situasjonskart) med bygningen inntegnet i målestokk. En situasjonsplan er ei grovskisse av eiendommen sett ovenfra med bygningene på tomta. Du finner situasjonsplankart gratis i vår kartløsning her (i venstremenyen velger du "situasjonskart" under karttype) Skriv ut kartet og tegn på de endringene du ønsker i riktig målestokk. 

 

5) Legg ved tegninger

Tegningene skal være fagmessig utført og i målestokk, f. eks. 1:100. Tegningene skal vise snitt, fasader og alle etasjeplan, samt dokumentasjon av estetisk tilpasning. 

Oversikt over de ulike tegningene med eksempler

 

 

6) Legg ved en gjennomføringsplan

Planen skal gi en fullstendig beskrivelse av fagområder, ansvarsområder og tiltaksklasser, og ansvarlige foretak i den grad de er avklart. Dette fyller du inn i blanketten under og sender inn sammen med søknaden:

 > 5185 Gjennomføringsplan

7) Legg ved boligspesifikasjon

Kommunen har ansvar for registrering i landets offisielle eiendomsregister, matrikkelen. 
For å bidra til en mer effektiv saksbehandling, oppfordrer vi den som er ansvarlig søker til å fylle ut blanketten under, og sende den til kommunen:

5176  Boligspesifikasjon i Matrikkelen

8) Legg ved eventuelle uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter
9) Legg ved eventuell søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon fra planene som gjelder for området eller andre bestemmelser, f.eks. at tomta ligger i strandsonen, må du sende inn en begrunnet søknad om dispensasjon

Send søknad om dispensasjon.

10) Send søknaden til kommunen

Logg inn i vår skjemaportal, og velg skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

Når kan du begynne å bygge?

Hvis du har sendt inn en ett-trinns søknad, kan du begynne å bygge tre uker etter at kommunen mottok søknaden og følgende lovkrav er oppfylt:

  • Søknaden er komplett, det vil si at den inneholder all nødvendig informasjon
  • Oppføring av eneboligen / fritidsboligen er i samsvar med bestemmelser gitt i av Plan og bygningsloven , arealplanen eller dispensasjon er innhentet på forhånd.
  • Det ikke er nødvendig med ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet 
  • Det ikke finnes nabomerknader.
  • Kommunen ikke har gitt deg beskjed om forlenget saksbehandlingsfrist 

Hvis disse vilkårene ikke er  oppfylt, må du vente med å bygge til du har fått skriftlig tillatelse fra kommunen. Kommunen har da frist på 12 uker til å gi deg svar. Se plan- og bygningsloven § 21-7.

Når kan du flytte inn?

Når du har søkt om og fått tillatelse, kan du ikke ta i bruk eneboligen eller fritidsboligen før du har fått ferdigattest, eventuelt midlertidig brukstillatelse.

Søknad om ferdigattest

 

To-trinns søknad

I en to-trinns søknad, søker du først om rammetillatelse. Når kommunen har innvilget rammetillatelsen, søker du om å sette i gang byggingen. 

1) Avgjør hvem som er ansvarlig søker

Først må du avgjøre hvem som skal være ansvarlig søker. Det mest vanlige er at et foretak er ansvarlig søker. Men du kan også søke om selv å ha dette ansvaret. 

Et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, må være registrert i foretaksregisteret.  Du må sende inn erklæring om ansvar for ansvarlige foretak for prosjektering og eventuell kontroll av det som avklares i rammetillatelsen. Fyll ut blanketten under og send inn sammen med søknaden om rammetillatelse:  

5181 Erklæring om ansvarsrett

Hvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger. Sammen med søknaden om rammetillatelse, må du da legge ved følgende blanketter ferdigutfylt: 

> 5184 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger av egen bolig eller fritidsbolig og
5187 Erklæring for selvbygger 

2) Søk om rammetillatelse

I søknaden må du vise byggets arkitektoniske form og overordnede tekniske rammebetingelser. Du må sende inn følgende blanketter:

5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

5174 Søknad om tillatelse til tiltak 

5176  Boligspesifikasjon i Matrikkelen

5185 Gjennomføringsplan

3) Kontakt naboene dine

Før du sender inn byggesøknaden, må du varsle naboene dine om byggeplanene. 

Vet du ikke hvem som er naboene eller gjenboerne dine? Bestill liste med navn fra kommunen. 

Nabovarsel for privatpersoner

Du må gi naboene dine en frist for når de senest kan komme med merknader til byggeplanene dine. Fristen må være på minst to uker etter at nabovarselet er sendt og nødvendig dokumentasjon er tilgjengelig for dem. Du kan ikke sende byggesøknaden til kommunen, før denne fristen er løpt ut. 

Hvis naboene dine har merknader til planene, må du kommentere disse i dokumentasjonen som du legger ved byggesøknaden. Disse blankettene må du sende ferdigutfylt sammen med byggesøknaden til kommunen: 

5155 opplysninger gitt i nabovarsel
5156 kvittering for nabovarsel (se
 enklere kvitteringer for mindre byggeprosjekter på DiBKs side)

4) Legg ved eventuelle uttalelser og avgjørelser fra andre myndigheter
5) Legg ved eventuell søknad om dispensasjon

Er søknaden avhengig av dispensasjon fra planene som gjelder for området eller andre
bestemmelser, må du sende inn en begrunnet søknad om dispensasjon

6) Vent på vedtak om rammetillatelse

Før du kan søke om å sette i gang byggingen, må du ha fått innvilget rammetillatelsen fra kommunen. Svaret kommer i din digitale postkasse/Altinn. 

7) Søk om igangsettingstillatelse

Igangsettingstillatelse kan du søke om når bygget er prosjektert. Du kan søke om trinnvise igangsettingstillatelser etter hvert som delprosjekteringen er ferdig.

5151 Søknad om igangsettingstillatelse

> 5185 Gjennomføringsplan

 

8) Send inn ansvarserklæringer fortløpende

Erklæringer for ansvar for prosjektering som ikke er avklart i rammetillatelsen, for utførelse og for kontroll, må sendes inn fortløpende før arbeidene påbegynnes. Du finner blanketten for ansvarserklæring her:

•    5181 Erklæring om ansvarsrett