Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Forstøtningsmur

Må du søke?

Når du skal bygge mindre ting på eiendommen din,  er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av byggets størrelse og plassering kan det være at du;

1) kan bygge uten å søke

Sjekk denne veilederen om du kan bygge uten å søke. 

Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen:

Melding og bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

For å slippe å søke, må det du skal bygge

 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre. Noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på
 • ikke brukes til å bo eller overnatte i 
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser som arealplanen og reguleringsplaner.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge
2) må søke, men selv kan stå som ansvarlig

Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Les mer om reglene her

a) Før du sender inn søknaden til kommunen, må du varsle naboene dine:

Vet du ikke hvem naboene og gjenboerne dine er? Bestill naboliste fra kommunen

Les mer om nabovarsling

b) Du må også lage følgende vedlegg til søknaden:

Hvis det du skal gjøre krever dispensasjon, legger du inn dette som et eget punkt i søknaden. 

c) Når alt er klart, sender du søknaden til kommunen:

Byggesøknad uten ansvarsrett 

 

Som regel trenger du ikke å søke om:

Mur mot vei, med høyde inntil 0,5 meter

Forhør deg med kommunen før du begynner, for å være helt sikker på at du ikke trenger å søke.  Du bør samarbeide med naboene dine om utførelsen, slik at flere murer langs samme vei tilpasses hverandre.

Mur med høyde inntil 1,0 m og avstand til nabogrense minst 1,0

For at du skal slippe å søke, må muren ikke:

 • hindre sikten i frisiktsoner mot veien
 • på noe punkt bygges høyere enn maks tillatt høyde over terreng (se reguleringsplan for området). Murens lengde er i denne sammenheng uten betydning.
 • stride mot kommunens arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
 • komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser. 
 • føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene

Pass på at kravene til konstruksjonssikkerhet ivaretas. 

Før du begynner å bygge, anbefaler vi at du informerer naboene dine.

Hvis du skal bygge i nærheten av ledninger i grunnen anbefaler vi at du kontakter kommunen for å forhøre deg om eventuelle avstandsbestemmelser. 

Når du er ferdig med å bygge, må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kartdata. Du finner blankett for melding til kommunen på dibk.no.  Du kan sende den som vedlegg via vårt kontaktskjema eller per post til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa. 

 

Mur med høyde inntil 1,5 m og avstand til nabogrense minst 4,0 m

For at du skal slippe å søke, må muren ikke:

 • hindre sikten i frisiktsoner mot veien
 • på noe punkt bygges høyere enn maks tillatt høyde over terreng (se reguleringsplan for området). Murens lengde er i denne sammenheng uten betydning.
 • stride mot kommunens arealplan, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan.
 • komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser. 
 • føre til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene

Pass på at kravene til konstruksjonssikkerhet ivaretas. 

Før du begynner å bygge, anbefaler vi at du informerer naboene dine.

Hvis du skal bygge i nærheten av ledninger i grunnen anbefaler vi at du kontakter kommunen for å forhøre deg om eventuelle avstandsbestemmelser. 

Når du er ferdig med å bygge, må du informere kommunen om hva du har bygget og hvor det er plassert på eiendommen. Dette for at kommunen skal kunne oppdatere kartdata. Du finner blankett for melding til kommunen på dibk.no.  Du kan sende den som vedlegg via vårt kontaktskjema eller per post til Indre Fosen kommune, Postboks 23, 7101 Rissa. 

Du må som regel søke om:

Andre forstøtningsmurer enn de som er nevnt over

Dette gjelder murer som etter kommunens skjønn kommer inn under bestemmelsen i plan- og bygningsloven §20-4 d) «andre mindre tiltak som etter kommunens skjønn kan forestås av tiltakshaver».

Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

Du må sende søknad til kommunen

Andre murprosjekt må du søke om via foretak med ansvarsrett

Hvis det du har tenkt å bygge, ikke faller inn under kategoriene over, må søknaden sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søkerHvis du selv har kompetansen som kreves for å gjennomføre et slikt prosjekt, eller du har knyttet til deg denne kompetansen, kan du søke kommunen om å få ansvarsrett som selvbygger

Du må sende følgende blanketter og vedlegg:

Hvis et foretak skal være ansvarlig søker: 

Hvis du ønsker å gjennomføre byggeprosjektet som selvbygger

Selve byggesøknaden:

Nabovarsel:

Vedlegg

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn på skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

Råd og forutsetninger når du skal sette opp en forstøtningsmur:

Du må passe på at forstøtningsmuren

 • plasseres i den avstanden fra eiendomsgrensen som er tillatt.
 • ikke hindrer frisiktsoner mot vei.
 • ikke på noe punkt bygges høyere enn maks tillatt høyde over terreng.
 • tilpasses terrenget og eventuelle andre murer i nærheten.
 • utformes på en estetisk god og tiltalende måte både i seg selv og i forhold til omgivelsene.
 • plasseres helt nøyaktig mot vei/gateside. Om du ikke er helt sikker på eiendomsgrensen din mot veien/gaten bør du bestille påvisning av grenselinjen hos kommunen.
 • sikres mot at noen kan falle ned dersom muren er høyere enn 0,5 meter.
 • bygges slik at den ivaretar kravene til konstruksjonssikkerhet.

Dersom det er offentlig vann- og avløpsledninger i nærheten er det lurt å kontakte kommunen for å avklare hvor ledningene ligger slik at muren ikke blir til ulempe for vedlikehold av ledningene.