Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Levegg og gjerde

Skal du sette opp levegg eller gjerde? Sjekk om du må søke eller ikke.

Gjerde: Innhegning med enkle, lette konstruksjoner som skal hindre ferdsel, for eksempel flettverksgjerde eller andre gjerder som ikke er tette. Åpne deler bør utgjøre minst 50 prosent av konstruksjonen.

Levegg: Tett skjerm eller konstruksjon som skal hindre innsyn, skjerme mot støy, vind, lyd eller lignende.

Må du søke?

Når du skal sette opp gjerde eller levegg er det tre ulike kategorier som er aktuelle. Avhengig av gjerdet / leveggens plassering, utforming, maksimale høyde over terreng og avstand til eiendomsgrense, kan det være at du;

1) kan bygge uten å søke

Sjekk denne veilederen om du kan bygge uten å søke. 

Når du har satt opp en bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt, må du melde ifra til kommunen:

Melding og bygning eller tilbygg som er unntatt søknadsplikt

 

For å slippe å søke, må det du skal bygge

 • være 50 kvadratmeter eller mindre
 • være minst 1,0 meter fra andre bygninger på tomta di
 • være minst 1,0 meter fra nabogrensa
 • ha mønehøyde på 4,0 meter eller mindre og gesimshøyde på 3,0 meter eller mindre. Noen ganger er fasadene høyere enn enn disse målene. Dette skjer når bygningen er satt opp i skrått terreng, og måten mønehøyden og gesimshøyde måles på
 • ikke brukes til å bo eller overnatte i 
 • ikke ha kjeller
 • ikke plasseres over vann- og avløpsledninger

Det kan også være begrensninger for hva du har lov til å gjøre på eiendommen din i kommunale bestemmelser som arealplanen og reguleringsplaner.

Her kan det finnes strengere begrensinger på:

 • hva du har lov til å bygge
 • hvor du har lov til å bygge
 • hvor stort du har lov til å bygge
2) må søke, men selv kan stå som ansvarlig

Dette gjelder 

•    mindre tiltak på bebygd eiendom inntil 50 m2 bruksareal/bebygd areal (BRA/BYA), eller frittliggende bygning inntil 70 m2 BRA/BYA. Det gjelder også bruksendringer fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt, og skilt og reklame inntil en viss størrelse. 

•    alminnelige driftsbygninger i landbruket inntil 1000 m2 BRA nybygg og tilbygg hvor totalt areal maks blir 1000m2 BRA.

•    midlertidige bygninger, konstruksjoner eller anlegg som ikke skal plasseres i mer enn 2 år

Les mer om reglene her

a) Før du sender inn søknaden til kommunen, må du varsle naboene dine:

Vet du ikke hvem naboene og gjenboerne dine er? Bestill naboliste fra kommunen

Les mer om nabovarsling

b) Du må også lage følgende vedlegg til søknaden:

Hvis det du skal gjøre krever dispensasjon, legger du inn dette som et eget punkt i søknaden. 

c) Når alt er klart, sender du søknaden til kommunen:

Byggesøknad uten ansvarsrett 

 

Hvis du er usikker på hvilken kategori, byggverket ditt tilhører, bør du ta kontakt med kommunen

 

Dette trenger du som regel ikke å søke om

Gjerde mot nabo

Er gjerde mot nabo ikke nevnt i arealplanen for eiendommen, kan du sette opp gjerde uten å søke.

Høyde inntil 1,5 m over terreng er akseptabelt i de fleste tilfeller.

De privatrettslige bestemmelsene du må forholde deg til finner du i lov om grannegjerde og naboloven.

Gjerde mot vei

Gjerde mot vei med enkle, lette konstruksjoner med høyde inntil 1,5 meter, trenger du som regel ikke å søke om. Men du må undersøke om kommunens arealplan, for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen sier noe om dette. Gjerdet må ikke hindre sikten i frisiktsoner mot veien.

Du er selv ansvarlig for at det du bygger følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner, og andre tillatelser.

Det kan være aktuelt å påvise grenser da det er viktig at gjerde mot vei ikke plasseres utenfor eiendomsgrensen. Eventuell grensepåvisning bestilles hos kommunen.

Husk at et gjerde mot vei må utformes slik at det tåler belastningen fra vanlig veivedlikehold, som for eksempel snøbrøyting.

Les mer på Lovdata.

Levegg

Hvis leveggen du skal bygge er 

 • inntil 1,8 meter høy
 • inntil 10 meter lang
 • minst 1 meter fra nabogrensa

så kan du som regel sette opp leveggen uten å søke. Det er forutsatt at det ikke er bestemt noe annet i  kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Hvis leveggen er inntil 5 meter lang, kan plasseres inntil nabogrense

Husk at leveggen ikke på noe punkt kan være høyere enn 1,8 meter over terrenget.

Leveggen kan være frittstående eller forbundet med bygning.

Skille mellom seksjoner i rekkehus, hvor seksjonene er deler av samme eiendom, regnes ikke som nabogrense. Leveggen kan derfor settes opp i skillet mellom seksjonene.

Du er selv ansvarlig for at leveggen følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser. Leveggen må heller ikke komme i strid med annet regelverk, som for eksempel veglovens avstands- og avkjøringsbestemmelser.

Husk at leveggen må bygges slik at kravene til konstruksjonssikkerhet ivaretas.

Før du begynner å bygge, anbefaler vi at du informerer naboene dine.

> Les mer på Lovdata

 

Dette må du som regel søke om

Øvrige gjerder og levegger

Gjerder og levegger som ikke er nevnt i listen over, må du som regel søke om å bygge. Du kan selv stå som ansvarlig for at det du bygger følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven med tilhørende forskrifter, kommunens arealplan og reguleringsplan, og andre tillatelser. 

Du må varsle naboene dine, før du sender inn søknaden. Søknaden kan ikke sendes til kommunen før frist for nabomerknader er utløpt. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Hvis naboene dine har merknader til prosjektet, må du redegjøre for hvordan du eventuelt tar hensyn til dette.

Kommunen kan føre tilsyn og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift  er ivaretatt.

Du skal sende inn følgende søknadsblanketter:

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn i vår skjemaportal, og velg skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

 

Store, tunge levegger, skjermvegger og støyskjermer

Slike gjerder må du søke om, og søknaden må sendes inn av et foretak som påtar seg ansvar som ansvarlig søker, eventuelt av tiltakshaver med ansvarsrett som selvbygger. For at du skal kunne bli godkjent som selvbygger forutsetter det at du har nødvendig kompetanse selv, eller at du knytter til deg noen med slik kunnskap.

Du må varsle naboene dine, før du sender inn søknaden. Søknaden kan ikke sendes til kommunen før frist for nabomerknader er utløpt. Dersom det søkes om dispensasjon, skal det varsles særskilt om dette. Hvis naboene dine har merknader til prosjektet, må du redegjøre for hvordan du eventuelt tar hensyn til dette.

Du skal sende inn følgende søknadsblanketter:

5174 Søknad om tillatelse til tiltak  og 

> 5175 Opplysninger om tiltakets ytre rammer og bygningsspesifikasjon

eventuelt

5184 Søknad om personlig ansvarsrett som selvbygger 

5187 Erklæring for selvbygger 

og vedlegg:

 

 

Slik sender du søknaden til kommunen

Logg inn på skjemaet Kontakt kommunen. Fyll inn personopplysninger, og last opp søknaden med alle vedleggene. Send søknaden til kommunen. 

Les mer i Plan- og bygningsloven