Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Mindre byggearbeider

Det er noen mindre byggearbeider du selv kan søke om og også oppføre, endre eller rive, uten at du trenger å bruke snekker, murer, andre fagpersoner eller ansvarlige foretak. Du kan selv velge å ta ansvar for å søke, prosjektere og utføre disse byggearbeidene. Hvilke byggearbeider dette gjelder finner du omtalt i plan- og bygningsloven . For eksempel kan du selv søke om enkelte mindre tilbygg og garasjer, og om å ta i bruk bod til soverom eller omvendt.

> Se denne veilederen om du trenger å søke om prosjektet ditt

Du er selv ansvarlig for at tiltaket følger bestemmelsene i plan- og bygningsloven (pbl) med tilhørende forskrifter, arealplaner som kommuneplanens arealdel og reguleringsplan, og andre tillatelser.

Kommunen kan føre tilsyn underveis og be om at du blant annet dokumenterer hvordan kravene i byggteknisk forskrift (TEK17) er ivaretatt.

Eksempler på arbeid du kan søke om selv

Oppføring, endring eller riving av èn enkelt frittliggende bygning

Bygningen kan da ikke brukes til å bo eller overnatte i. Eksempler på hva den kan brukes til er garasje, uthus, verksted eller utstillingslokale med der folk oppholder seg på dagtid.

Samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) kan ikke være over 70 m².

Bygningen kan oppføres i inntil 1 etasje. Den kan i tillegg være underbygget med kjeller. Kjelleren kan ikke inneholde oppholdsrom, og må ha himling mindre enn 1,5 meter over planert terrengs gjennomsnittsnivå rundt bygningen.

Bygningen kan ha loft dersom det har bruksareal som er mindre enn 1/3 av underliggende etasjes bruksareal. Bruksareal på loft skal medregnes i det totale bruksarealet.

Avstand til eiendomsgrensa skal være i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven, kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel, eller omvendt, innenfor en bruksenhet

Hva som regnes som tilleggsdel og hoveddel for ulike typer bygg er omtalt i i veilederen H-2300 B Grad av utnytting - Beregnings- og måleregler. Eksempler på rom som regnes som hoveddel i en bolig er soverom, stue, kjøkken, entre, vindfang, bad, wc og vaskerom. Eksempler på rom som regnes som tilleggsdel i en bolig er bod, garasje, terrasse og veranda.

Vær oppmerksom på at bestemmelsen ikke gjelder for bruksendring av et areal (tilleggsdel) som ikke er tilknyttet en hoveddel. Det betyr at bruksendring av en frittstående bygning, for eksempel fra stabbur til leilighet, vil være søknadspliktig med krav om bruk av ansvarlige foretak.

Oppføring, endring eller riving av ett enkelt tilbygg hvor verken samlet bruksareal (BRA) eller bebygd areal (BYA) er over 50 m²

Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller. Vær oppmerksom på at en kjeller som inneholder hoveddel, ikke regnes som kjeller men som en vanlig etasje, og da skal medregnes i bruksarealet. Tilbygget må være en naturlig del av eksisterende bolig. Det kan ikke inneholde en egen selvstendig boenhet.

Avstand til eiendomsgrensen skal være i samsvar med bestemmelsene i plan- og bygningsloven , altså vanligvis minst 4,0 m. Arealplanen, som for eksempel kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, som gjelder for eiendommen kan ha andre avstandsbestemmelser.

Oppføring, fjerning eller endring av skilt- og reklameinnretning inntil 6,5 m2

Montert på vegg, eller med høyde inntil 3,5 m og bredde inntil 1,5 m montert frittstående på terreng. Bestemmelsen gjelder ikke for plassering av skilt- og reklameinnretninger som kan utgjøre fare for personsikkerhet. Den gjelder heller ikke når dersom du skal montere flere skilt på samme sted eller på samme fasade.

 

Dette skal søknaden inneholde

Vedlegg:

Slik sender du søknaden til kommunen

Bruk kommunens kontaktskjema. Her legger du inn relevante opplysinger og laster opp vedlegg