Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Håndbok i overføring av fast eiendom ved arv, skifte og uskifte

Når en person dør er det ingen automatikk i at retten til å eie en eiendom (grunnbokshjemmelen) blir overført til arvingene. Arvingene bør derfor sørge for at den avdødes eiendom blir overført til dem. Denne håndboken er ment å forklare hvordan man overfører eiendom i forbindelse med dødsfall.

Arveoppgjør kan være kompliserte saker, så i mange tilfeller kan det være lurt av arvingene å engasjere en advokat eller annen person med kompetanse i dette. Kommunen kan ikke hjelpe til med arveoppgjør.

For ytterligere informasjon om overføring av eiendom i forbindelse med arv, kan du se Kartverket sine sider: https://www.kartverket.no/eiendom/skifte/overforing-ved-arv-skifte-og-uskifte

Først noen ordforklaringer

Alt det en person har av formue og gjeld blir i juridisk språk kalt et bo, og alt som en død person etterlater seg av formue og gjeld blir kalt et dødsbo.

Å fordele et bo mellom arvingene blir kalt et skifte. Det finnes to måter å gjennomføre et skifte på: som privat skifte eller som offentlig skifte.

Privat skifte

Ved et privat skifte vil arvingene gjennomføre skifteoppgjøret selv, eller ved hjelp av en testamentsfullbyrder eller en annen medhjelper.

Arvingene må da sende en skifteerklæring (Erklæring om privat skifte av dødsbo) til tingretten eller byfogden i den rettskretsen som avdøde bodde. Arvingene vil da få tilsendt en skifteattest. Skifteattesten er et dokument som viser hvem som er arvinger i boet og som gir arvingene rett til å disponere over boet.

For at arvingene skal få grunnbokshjemmelen til eiendommen, må de sende inn for tinglysing en hjemmelserklæring (Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte). Alle arvingene, eller de arvingene som har overtatt gjeldsansvaret etter arveloven må signere hjemmelserklæringen. Sammen med hjemmelserklæringen må skifteattesten legges ved.

Skjemaer:

Erklæring om privat skifte av dødsbo: https://www.domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte/skjema-for-arv-og-skifte/

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/hjemmelserkloring-arv---fast-eiendom

Privat skifte - uskifte

I de tilfellene boet har vært eid av ektefeller eller samboere i felleskap, vil den lengstlevende ektefellen eller samboeren ha rett til å overta hele boet. Dette kalles å overta boet i uskifte, dvs. at man overtar boet uten at det blir delt mellom lengstlevende ektefelle og barna. De felles barna må da vente med å få sin del av arven til etter at begge foreldrene er døde.

Ektefellen/samboeren må da sende en melding (Melding om uskiftet bo) til tingretten eller byfogden i den rettskretsen som avdøde bodde. Retten vil da sende tilbake en uskifteattest.

For at ektefellen/samboeren skal få grunnbokshjemmelen til eiendommen, må han/hun sende inn for tinglysing en hjemmelserklæring (Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte). Ved uskifte skal gjenlevende ektefelle eller samboer signere på hjemmelserklæringen alene. Sammen med hjemmelserklæringen må uskifteattesten legges ved.

Skjemaer:

Melding om uskiftet bo: https://www.domstol.no/no/dodsfall-arv-og-skifte/skjema-for-arv-og-skifte/

Hjemmelserklæring i forbindelse med arv, skifte og uskifte: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/hjemmelserkloring-arv---fast-eiendom

Offentlig skifte

Ved offentlig skifte av dødsbo vil tingretten ordne arvefordelingen og booppgjøret, som regel gjennom en oppnevnt bobestyrer. Den vanligste grunnen til at skifteoppgjøret blir gjennomført som et offentlig skifte er at arvingene er uenige.

Overføring og salg av arven

Noen ganger vil arvingene bli enige om at eiendommen de har arvet skal selges, eller at kun en av arvingene skal eie eiendommen alene. I slike tilfeller må arvingene fylle ut et skjøte eller skjemaet overføring av hjemmel til andel i borettslag, i tillegg til hjemmelserklæringen.

De arvingene som har påtatt seg gjeldsansvaret kan signere på skjøtet alene.

Hvis hjemmelserklæring og skjøte sendes for tinglysing i samme konvolutt er det viktig at returadressen på skjemaene er like. Dette vil sikre at faktura for gebyr og dokumentavgift blir sendt til riktig person.

Følg lenken for å finne skjema og veiledning til skjøte: https://www.kartverket.no/eiendom/skjema/skjote

Tinglysing av dokumentene

Hjemmelserklæringen og skjøtet sendes til adresse:

Kartverket Tinglysing

Postboks 600 Sentrum

3507 Hønefoss

NB! Konsesjonsforholdet må være avklart før dokumentene sendes for tinglysing. Les om dette nedenfor.

Tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Ved tinglysing blir det beregnet et tinglysingsgebyr per dokument som blir tinglyst. Tinglysingsgebyret for tinglysing i fast eiendom er 585 kroner. I tillegg vil det i noen tilfeller bli beregnet dokumentavgift med 2,5 % av eiendommens markedsverdi.

Det er fritak for tinglysingsgebyr dersom det gjelder overføring til gjenlevende ektefelle eller samboer i uskifte. Dette følger av forskrift om gebyr for tinglysing mv. § 4. Etter praksis er det også gitt gebyrfritak ved hjemmelsovergang til gjenlevende ektefelle ved gjensidig testament, ved arv etter reglene om minstearv og ved tilfeller der gjenlevende ektefelle er eneste legalarving.

Konsesjon

Ved overføring av eiendom må du ta kontakt med kommunen for å avklare konsesjonsforholdet på eiendommen. Les mer om konsesjon her: https://www.kartverket.no/eiendom/praktisk-tinglysing/konsesjon

Veiledningen som kommunen gir i forbindelse med egenerklæringer eller konsesjonssøknader er gratis. Behandling av egenerklæringer er gratis. For behandling av konsesjonssøknader er det er gebyr på inntil kr 5000.

Skjema: Søknad om konsesjon (PDF, 155 kB)

Skjema: Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom (PDF, 230 kB)

 

Kontakt

Amundal Hege Hopen
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 91 39 85 95
May Britt Langmo
rådgiver landbruk
E-post
Mobil 95 78 85 58
Tove Gravås
avd. ingeniør
E-post
Mobil 48 25 21 93
Geir Løkken
E-post
Mobil 99 46 42 30