Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Veileder for massedeponi i Trondheimsregionen

Arealutvalget i Indre Fosen vedtok i juni-møtet veilederen for massedeponi i Trondheimsregionen. 

Se veilederen her

 

Trondheimsregionen har utarbeidet en veileder for deponering av rene masser i alle kommuner i Trondheimsregionen. I møtet 13. desember 2019 sluttet regionrådet i Trondheimsregionen seg til veilederen.

Indre Fosen kommune er en av åtte medlemskommuner i Trondheimsregionen. Gjennom samarbeidet i Trondheimsregionen har Indre Fosen kommune nytte av flere samarbeidsprosjekter og tema, blant annet innen arealbruk og forvaltning. Forvaltning av rene masser og lokalisering av massedeponi er et slikt konkret tema.

Informasjon til deg som skal søke (fra veilederen)

Før du går i gang med å planlegge en masseoppfylling, anbefaler vi at du bestiller forhåndskonferanse i kommunen der mottaket skal ligge. Slik får du avklart hvilke forhold som må vurderes i området. Hvilke hensyn som er relevante vil variere fra sted til sted. Listen er ikke uttømmende, men slike forhold kan være:

 Geoteknisk stabilitet. Under den marine grensen, som i Trondheimsregionen ligger på ca. 170 moh, er det særlig fare for leirskred som er aktuelt.

 Hensynet til naboer, støv, støy, trafikkøkning langs områder for friluftsliv, ferdsel på turstier, kulturminner, kulturlandskap etc. Samlet belastning i nærområdet må vurderes.

 Hensynet til naturen. Biologisk mangfold, trekkruter for vilt, vannressurser etc.

 Hensynet til dyrkamark og dyrkbar mark. Se for øvrig kap. 6, 7 og 8 i veilederen. Dersom du er i tvil om ditt tiltak berører spesielle hensyn, ta kontakt med kommunen. Tiltakshaver kan i ettertid bli holdt ansvarlig for skader som følge av å ha oversett farer eller andre spesielle hensyn. Søknadsplikt Dersom et tiltak utgjør et «vesentlig terrenginngrep» eller tiltaket fører til fare eller urimelig ulempe for omgivelsene eller allmenne interesser (se kap. 6), så skal det sendes inn søknad til kommunen.

Kommunen skal vurdere søknaden og gi tilbakemelding om det innvilges videre behandling eller søknaden avvises. Hvis søknaden innvilges vil kommunen angi hvilken prosess som skal følges videre. Søknadsplikten gjelder både ved uttak av masser og ved oppfylling.