Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Kart og oppmåling

Se alle priser i gebyrheftet (PDF, 2 MB)

Alle prisene er uten merverdiavgift.

Kart og oppmåling priser

Oppretting av grunneiendom og festegrunn (fradeling)

 

Opprettelse av grunneiendom (fradeling) 2020
Tjeneste Pris
Grunngebyr og godkjenning i samsvar med reguleringsplan 2 797 kr
Saksbehandlingsgebyr (Utvikling) jfr. Jordloven/Skogbruksloven (Deling/omdisponering/veiplanlegging) 2 797 kr

 

Oppretting av eiendom over 100 daa
Etter matrikkelforskriften § 42: https://lovdata.no/SF/forskrift/2009-06-26-864/§45
Oppretting av eiendom over 100 dekar (daa) 2021
Tjeneste Pris
Oppretting uten oppmålingsforretning 3 750 kr
Med oppmålingsforretning faktureres arbeidet ut ifra tiden som har gått med. Minstepris: 10 500 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

Landbrukseiendommer og grunn til allmennyttig formål
Landbrukseiendommer/grunn til allmennyttig formål 2020
Tjeneste Pris
Landbrukeiendommer og grunn til allmennyttig formål faktureres etter tiden som har gått med. Minstepris: 9 000 kr
Ved fradeling av gårdstun kreves gebyr som for oppretting av boligtomt inntil 2000 m2.

 

Matrikulering av eksisterende umatrikulert grunn

Hvis det må gjennomføres oppmålingsforretning, må du betale gebyr etter pkt 9.1. Ved bare matrikkel-arbeide faktureres etter medgått tid.

Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning
Seksjonering av eksisterende eiendom uten kartforretning 2020
Tjeneste Pris
Seksjonering/reseksjonering 4 500 kr
Hva er oppmålingsforretning?

 

Oppmåling av uteareal på eierseksjon
Oppmåling av uteareal på eierseksjon 2021
Areal Pris
0 - 500 kvadratmeter (m² ) 12 000 kr
500 - 2 000 m² 19 000 kr
2 000 - 5 000 m² økning pr dekar 2 600 kr
5 000 - 10 000 m² økning pr dekar 1 300 kr
For arealer over 10 000 m², må du betale et tillegg per påbegynt 1 000 m². 650 kr

 

Oppretting av anleggseiendom
Oppretting av anleggseiendom 2021
Areal Pris
0 - 2 000 kvadratmeter (m3) 17 288 kr
2 000 m3 og større. Økning per påbegynte 1 000 m3 1 400 kr

 

Registrering av jordsameie
Registrering av jordsameie 2021
Tjeneste Pris
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter tiden som har gått med til arbeidet. Minstepris: 6 000 kr

 

Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning
I tillegg kommer gebyr for å utføre oppmålingsforretning.
Oppmåling av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2021
Tjeneste Pris
For registrering og kontorarbeider 3 750 kr

 

Grensejustering
Ved gebyr for grensejustering kan arealet for involverte eiendommer justeres med inntil 5 prosent av eiendommens areal. Maksimal grense er satt til 500m². En eiendom kan imidlertid ikke avgi areal som i sum overstiger 20 prosent av eiendommens areal før justeringen. For grensejustering til veg- eller jernbaneformål, kan andre arealklasser gjelde. Dersom et tillegg består av flere parseller, f.eks. makeskifte, er det totalt areal som regnes.
Grensejustering 2021
Areal Pris
0 - 250 kvadratmeter (m²) 6 500 kr
250 - 500 m² 9 000 kr

 

Punktfeste:
Punktfeste 2021
Tjeneste Pris
Punktfeste uten oppmåling 3 500 kr
Punktfeste med oppmåling 7 000 kr

 

Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie
Arealoverføring utløser dokumentavgift. Dette gjelder ikke arealoverføring til veg- og jernbaneformål.
Arealoverføring: grunneiendom, festegrunn og jordsameie 2020
Areal Pris
0 - 500 m² 12 000 kr
Arealoverføring pr. nytt påbegynt 500m² medfører en økning av gebyret på: 2 700 kr

 

Arealoverføring: Anleggseiendom
For anleggseiendom kan volum som skal overføres fra en matrikkelenhet til en annen, - ikke være registrert på en tredje matrikkelenhet. Volum kan kun overføres til en matrikkelenhet dersom vilkårene for sammenføyning er til stede. Matrikkelenheten skal utgjøre et sammenhengende volum.
Arealoverføring: anleggseiendom 2021
Areal Pris
0 - 500 kvadratmeter (m3) 12 000 kr
Deretter økning pr 500 m3 2 700 kr

 

Arealoverføring: Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning
Arealoverføring: Kartlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt ved oppmålingsforretning 2021
Tjeneste Pris
Faktureres etter tiden som har gått med. I tillegg beregnes refusjon av merkemateriell. Minstegebyr kr 2 700 kr

 

Arealoverføring: Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
Arealoverføring: Kartlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt/eller klarlegging av rettigheter 2021
Tjeneste Pris
I de tilfeller hvor kommunen anser det formålstjenlig å få fastlagt grensene mellom eiendommer blir hele utgiften å dekke av kommunen. Dersom grunneierne ønsker å få fastlagt grenser, blir gebyr for arbeidet å beregne etter tiden som har gått med. Minstegebyr kr 5 000 kr

 

Privat grenseavtale
Arealoverføring: privat grenseavtale 2021
Tjeneste Pris
Gebyr fastsettes etter medgått tid: minimum 3 750 kr

 

Arealoverføring: Timespris for oppmåling
Arealoverføring: timepris for oppmåling 2021
Tjeneste Pris
Per påbegynt time 1 250 kr

 

Betalingstidspunkt

Kommunen krever inn gebyret forskuddsvis.

Avbrudd i oppmålingsforretning eller matrikulering

Gebyr for arbeid når saken blir trukket før den er fullført, må betales. Hvis saken ikke lar seg matrikkelføre pga endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, settes gebyret til 1/3 av gebyrsatsene.

Urimelig gebyr

Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan administrasjonssjefen eller den han/hun har gitt fullmakt, av eget tiltak fastsette et passende gebyr. Fullmaktshaver kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

Forandringer i grunnlaget for matrikkelføring i saken

Gjør rekvirenten under sakens gang forandringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, opprettholdes likevel gebyret.

Utstedelse av matrikkelbrev
Utstedelse av matrikkelbrev 2021
Tjeneste Kr
Utskrift på papir 100 kr
Elektronisk kopi (pdf-fil) 0 kr