Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Private reguleringsplaner

Reguleringsplan er en plan som er bindende for fremtidig arealbruk og bebyggelse innenfor et nærmere avgrenset område.

En reguleringsplan består av et kart med tilhørende bestemmelser. Hvilke formål et areal kan reguleres til, og hvilke bestemmelser som kan knyttes til planen, er fastlagt i plan- og bygningsloven.

Vi har to typer reguleringsplaner:

1) Områdereguleringsplan

Slike planer er nyttige når større områder skal reguleres. De kan også benyttes hvis det må avklares hvordan et bestemt areal skal brukes. For eksempel i et område med mange grunneiere. Kommunen kan overlate til andre myndigheter eller private å utarbeide en områdereguleringsplan.

2) Detaljreguleringsplan

Dette er en en reguleringsplan for et mindre avgrenset område. Alle har mulighet til å lage forslag til en detaljreguleringsplan. En slik plan vil typisk plassere hus på kartet, med størrelse og høyde på byggene. I tillegg til opparbeidet infrastruktur, som veier.

Planprosessen er som følger:

Planinitiativ

Før planarbeidet formaliseres, må planidéen være klargjort og relevante opplysninger være samlet i et planinitiativ. Krav til materiale for planinitiativ finnes i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven av 01.01.2018

Det stilles krav til at den som utarbeider et planinitiativ er fagkyndig, og denne plankonsulenten er kommunens primære kontaktpunkt gjennom planprosessen. Et planinitiativ sendes til kommunen senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
(I kommunens kartløsning finnes opplysninger om kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner).

Oppstartsmøte

Til oppstartsmøtet inviteres ulike fagkontorer i kommunen avhengig av hva saken gjelder. Fra forslagsstiller må både forslagsstiller og plankonsulent stille i møtet. Forslagsstiller legger frem planinitiativet og kommunen vil gi informasjon om gjeldende planer og føringer som gjelder for det aktuelle området. Kommunen vil også orientere om og avklare behandlingsmåten. I møtet vil kommunen gå gjennom kravene til et komplett planforslag. Kommunen skriver etterpå et referat fra oppstartsmøtet som godkjennes av begge parter. 

Varsel/kunngjøring om oppstart

Medvirkning er et viktig moment i planleggingen. Grunneiere, eventuelle andre personer med rettigheter på eiendommen, naboer og andre berørte, har krav på å bli hørt og skal få mulighet til å uttale seg. Det skjer gjennom en lovpålagt melding om oppstart. Der beskrives bakgrunnen for planen, forventet fremdrift og beskrivelse av hva planen inneholder. Det gis også en tidsfrist (minimum 3 uker) for eventuelle innspill. Det er den som utarbeider planforslaget som har ansvar for kunngjøring.

Ved varsel om oppstart og kunngjøring skal avgrensningen av planområdet angis og referat fra oppstartsmøtet gjøres offentlig.

Oppstarten skal kunngjøres i minst én lokal avis, i tillegg til at det legges ut på kommunens hjemmeside.

Utarbeiding og innlevering av planforslag

Etter høringsfristen, skal utarbeidet planforslag, med eventuelle endringer etter høringsrunden, sendes digitalt til kommunen til postmottak@indrefosen.kommune.no eller via kontaktskjema.

Private planforslag må innholdsmessig følge opp hovedtrekk og rammer i kommuneplanens arealdel og foreliggende områdereguleringer. Planforslaget må også tilpasses andre relevante krav gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven

Ved mottatt planforslag gjennomgås denne og det kontrolleres om alle dokumenter er i henhold til krav og spesifikasjoner. Ved mangler sendes planforslaget tilbake til plankonsulent med krav om at manglene utbedres før forslaget kan behandles.

1. gangs politisk behandling og høring

Hvis forslaget som er sendt inn til kommunen er grundig nok utarbeidet, sendes det til 1. gangs politisk behandling i arealutvalget. Blir forslaget nedstemt, går det i retur til forslagsstilleren som eventuelt må justere planforslaget etter tilbakemeldingene fra arealutvalget. 

Blir planforslaget vedtatt, godkjenner arealutvalget at det legges ut på offentlig høring. Planforslaget gjøres da tilgjengelig på kommunens nettside og annonseres i Fosna-Folket. Frist for å gi uttalelse og eventuelt fremme innsigelse er minst seks uker.

Registrerte grunneiere og festere og så vidt mulig andre rettighetshavere i planområdet samt naboer, skal når de blir direkte berørt, underrettes om forslag til reguleringsplan med opplysning om hvor det er tilgjengelig.

Sluttbehandling

Etter offentlig høring, vurderes planforslaget på nytt i lys av eventuelle innkomne uttalelser og om det er tilkommet ny informasjon som har betydning for planen. Dersom planen må endres som følge av ny informasjon eller innsigelser fra myndigheter, må det vurderes om planforslaget skal legges ut på på ny høring og offentlig ettersyn, eventuelt begrenset høring til berørte parter. Forslagsstiller gis mulighet til å kommentere merknader og foreslå endringer i planen.

Arealutvalget vedtar en anbefaling av planforslaget, og denne anbefalingen sendes til kommunestyret som fatter endelig vedtak. 

Vedtaket i kommunestyret blir kunngjort offentlig, på samme måte som med høringen, og inkluderer informasjon om klagerett.

Etter klagefristens utløp forberedes behandling av eventuelle klager. Kommunen avslutter saken etter klagefristen, eventuelt når en eventuell klage er ferdigbehandlet.

Gebyr: betalingsregulativ for Indre Fosen kommune.