Hovedreglene om behandlingen i forliksrådet fremgår av kapittel 6 i Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven).