Hovedreglene om behandlingen i forliksrådet fremgår av kapittel 6 i Lov om mekling og rettergang i sivile saker (tvisteloven).

Møtefullmektige Indre Fosen

 

Møtefullmektige for resten av inneværende periode, altså ut dette året er:

Marthe Helen Småvik

Roy Kjeøy

Øystein Hovstein

Varamedlemmer:

Willy Husby

Harald Fagervold

For perioden 2021 – 2024 er disse valgt:

Marthe Helen Småvik

Beathe Hovstein

Willy Husby