Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Innsyn frem til 31.12.2017

Utvalgspapirene for Leksvik og Rissa kommuner er ikke lenger tilgjengelig på nett. For å lese dem, kan du be om innsyn til postmottak@indrefosen.kommune.no.

Dokumenter fra kontrollutvalgene i Rissa kommune og Leksvik kommune finner du her.

Fellesnemnda og andre hovedutvalg 2017-2018

Disse ligger i historikken til dagens kommunestyre og hovedutvalg. 

 

Fellesnemnda 2016

28. januar  2016

Saker: PS 1/16 Framdriftsplan for utvikling av Indre Fosen kommune, PS 2/16 inndeling i arbeidsgrupper i prosjektorganisasjonen, PS 3/16 prosjektbudsjett 2016 og 2017, PS 4/16 møteplan for 2016, PS 5/16 høring: Trøndelagsutredningen. 

Innkalling (PDF, 714 kB)

Protokoll (PDF, 714 kB)

 

25. februar 2016

Saker: PS 6/16 omstillingsprosjekt/nyetableringer/innovasjon

Innkalling (PDF, 245 kB)

Protokoll (PDF, 136 kB)

 

31. mars 2016

Saker: PS 7/16 Omstillingsprogram - prosjektmandat for strategi og forankring, PS 8/16 Kommunikasjonsplan - utvikling av Indre Fosen kommune, PS 9/16 Omdømmeprosjekt,
PS 10/16 Felles planstrategi for Leksvik og Rissa kommuner, PS 11/16 Søknad om samferdselsstøtte, PS 12/16 Videregående skole i Vanvikan - innspill til profil

Innkalling (PDF, 2 MB)

Protokoll (PDF, 93 kB)

 

26. april 2016

Saker: PS 13/2016 Ekstern kulturbygging - Handlingsplan og kriterier for bruken av avsatte midler, PS 14/2016 Høringssvar - felles videregående skole, PS 15/2016 Prosjektbudsjett Indre fosen fellesråd, PS 16/2016 Omstillingsprogram for nærings- og arbeidsliv – Regnskapsføring, PS 17/2016 Avlønning prosjektleder Indre Fosen kommune

Innkalling (PDF, 4 MB)

Protokoll (PDF, 500 kB)

 

26. mai 2016

Saker: PS 18/16 Kultursektoren - Sammenslåing med virkning fra 01.08.2016, PS 19/16 Høringssvar - Grensejustering i Verrabotn, PS 20/16 Omstillingsprogram Indre Fosen - prosjektplan for strategi- og forankringsfasen, PS 21/16 Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune

Innkalling (PDF, 5 MB)

Protokoll (PDF, 109 kB)

 

30. juni 2016

Saker: PS 22/16 Planstrategi for Leksvik kommune, Rissa kommune og Indre Fosen kommune - høring, PS 23/16 Prosjektstilling som planlegger Indre Fosen, PS 24/16 Prinsipp for rekruttering av ledere til Indre Fosen kommune, PS 25/16 Kultursektoren i Indre Fosen kommune - Budsjett, PS 26/16 Kultursektoren - Politisk komite/utvalg for Indre Fosen
kommune i perioden 2016 - 2017, PS 27/16 Doktorgradsprosjekt - Ansattes opplevelse av å bygge en ny kommune

Innkalling (PDF, 763 kB)

Protokoll (PDF, 4 MB)

 

1. september 2016

Saker: PS 28/16 Fosenbrua AS - Aksjekapital, PS 29/16 Rissa og Leksvik veterinærdistrikt - behov for endring av struktur?

Innkalling (PDF, 667 kB)

Protokoll (PDF, 2 MB)

 

27. oktober 2016

Saker: PS 36/16 Utviklingsarbeid for videregående skole i Vanvikan, PS 37/16 Innspill til Trøndelag Politidistrikt sin tilråding om tjenestestruktur, PS 38/16 Fosenbrua AS - overkurs på aksjene, PS 39/16 Kultursektoren - valg av leder og nestleder i kulturutvalget for Indre Fosen kommune i perioden 2016 - 2017

Innkalling (PDF, 3 MB)

Protokoll (PDF, 4 MB)

 

24. november 2016

Saker: PS 40/16 Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av næringsarbeid, PS 41/16 Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017, PS 42/16 Delegasjonsreglement Indre Fosen 2017, PS 43/16 Indre Fosen kommune - Fosen Helse IKS

Innkalling (PDF, 5 MB)

Protokoll (PDF, 5 MB)

 

15. desember 2016

Saker: PS Økonomi- og handlingsplan for 2018-2020, PS 46/16 Sektorvise omstillingsplaner 2017, PS 47/16 Fordeling Leksvik og Rissa - Politiske ledere og nestledere i
Indre Fosen kommune i 2017, PS 48/16 Styret i Indre Fosen Utvikling KF og vedtektsendring

Innkalling (PDF, 2 MB)

Protokoll (PDF, 2 MB)

 

Rissa kommunestyre 2016

For å lese papirene, ta kontakt med Dokumentsenteret i kommunen. 

Saksoversikt 2016:

PS           4/16      Opprettelse av KF - Kultur og kulturbasert næring

PS           1/16      Strategisk utviklingsplan for barnehage i Rissa 2015 - 2020

PS           2/16      Anmodning fra IMDi om bosetting av flyktninger i 2016 og 2017

PS           3/16      Omstillingsprosjekt - organisering

PS           5/16      Låneopptak ved bygging av Basishall ved Rissahallen

PS           6/16      Revidering av vedtektene i Fosen regionråd

PS           13/16    PlanID 2013001 - Detaljregulering for deler av gbnr 86/1 Sliper - Sluttbehandling

PS           7/16      Overføring av ubrukte investeringsmidler fra 2015 til 2016

PS           12/16    PlanID 2013012 - Reguleringsplan fylkesvei 715 Nordsetervatnet - Austdalen - Sluttbehandling

PS           8/16      Rissa Utvikling KF - Årsrapport kommunalt næringsfond og fondsmidler RDA 2015

PS           9/16      Nytt omsorgssenter Stadsbygd - prosess for erverv av tomt

PS           11/16    Fevåg sjøgrunnsameie - overdragelse del av sameierettigheter i Fevåg havn til Rissa kommune

PS           14/16    Søknad om fritak politiske verv - Sigurd Aalberg Torvik

PS           10/16    Godkjenning av revidert samarbeidsavtale og underliggende retningslinjer mellom St Olavs Hospital og Rissa kommune

PS           15/16    Årsmelding og årsregnskap for 2015

PS           16/16    Rissa Utvikling KF - Årsmelding og regnskap 2015

PS           24/16    Endring av forskrift for tømming av slamavskillere, privét, tette tanker m.v. og for gebyr av denne tjenesten

PS           28/16    Registrering i Brønnøysundregisteret - forutsetninger for godkjenning

PS           20/16    Stadsbygd omsorgssenter - videre prosess entrepriseform

PS           22/16    Mandat - Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne

PS           23/16    Delegasjonsreglement for perioden 2015 - 2019. Nytt punkt om delegering av vedtaksmyndighet etter barnehageloven med forskrifter.

PS           19/16    Tilstandsrapport 2016 - Helse- og omsorgssektoren i Rissa

PS           27/16    Valgperiode for skjønnsmedlemmer og medlemmer i jordskifteutvalget

PS           25/16    Valg av meddommere i Lagmannsretten

PS           26/16    Valg av medlemmer til Fosen tingrett

PS           17/16    Tertialrapport pr. 30.04.2016

PS           18/16    Budsjettkorrigeringer - mai 2016

PS           21/16    Revidert samarbeidsavtale Fosen barneverntjenester - Forslag til internkontrollsystem

PS           32/16    Kommunal garanti for låneopptak for Rissahallen SA - Basishall

PS           29/16    Nybygg og/eller rehabilitering av Mælan og Stadsbygd skoler. Mandat for utvidet utredning.

PS           31/16    Stadsbygd skole, Trafikkområde Trinn 2 - Etterfinansiering

PS           33/16    Opprettelse av kommunalt skadefellingslag

PS           35/16    Valg av medlemmer til rådet for stiftelsen Halten 2015-2019

PS           30/16    PlanID 2013001 Reguleringsplan Sliperen - Behandling av meklingsresultat

PS           34/16    Registrering i Brønnøysundregisteret - forutsetninger for godkjenning

PS           36/16    Antall representanter i kommunestyret i Indre Fosen kommune

PS           39/16    Reviderte retningslinjer for grunnskoleskyssen i Rissa kommune

PS           43/16    PlanID 2015003 Endring av reguleringsplan for Hårberg hyttefelt - sluttbehandling

PS           42/16    Plan ID 2015006 Fastsetting av planprogram for reguleringsplan Gråsteinlia steinbrudd

PS           45/16    Endring av selskapsavtale - Interkommunalt Arkiv Trøndelag IKS

PS           44/16    PlanID 2015005 Reguleringsplan Mellomveien boligområde - Sluttbehandling

PS           37/16    Kultursektoren i Indre Fosen kommune - overføring av budsjett

PS           40/16    Forvaltningsrevisjon 2016 - Kvalitet i helse- og omsorgstjenesten - Rissa kommune

PS           41/16    Ny risiko- og sårbarhetsanalyse, Rissa 2016-2026

PS           38/16    Rehabilitering og nybygg ved Mælan skole. Avklaringer om lokalisering, størrelse og innhold i skolen.

PS           47/16    Søknad om permisjon fra politiske verv - Stefan Hansen

PS           46/16    Søknad om permisjon fra politiske verv - Marthe Småvik

PS           48/16    Valg av stedfortredere ved permisjon fra politiske - Småvik og Hansen

PS           49/16    Søknad om permisjon - 50% av stillingen som rådmann

PS           55/16    Felles planstrategi Leksvik og Rissa kommuner - sluttbehandling

PS           52/16    Tap av fordring - Bergen Group ASA

PS           56/16    Strategisk næringsplan for Fosen 2016-2020

PS           51/16    Rissa Utvikling KF - Tertialrapport 2. tertial 2016

PS           54/16    Rehabilitering og nybygg ved Stadsbygd skole. Avklaringer om lokalisering, størrelse og innhold i skolen.

PS           53/16    Miljøsanering Nordmololeira - Etterfinansiering

PS           59/16    Søknad om varig fritak fra politiske verv - Torun Skjervø Bakken

PS           60/16    Søknad om varig fritak fra politiske verv - Maria Gjølgali

PS           57/16    Kommunal garanti spillemidler Rissahallen SA - Basishall

PS           50/16    Tertialrapport pr. 31.08.16

PS           58/16    Ny selskapsavtale TBRT IKS - oppretting av feil

PS           61/16    Nye vararepresentanter for Rissa eldreråd

PS           63/16    Sluttregnskap Oppfølgingstjenesten

PS           69/16    Guide - Folkehelse, estetikk, miljø i alt vi gjør

PS           68/16    Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Rissa kommune 2016

PS           66/16    Tilstandsrapport 2016 for kommunale barnehager i Rissa

PS           65/16    Tilstandsrapport for grunnskolene i Rissa - 2016

PS           67/16    Evaluering av nye SFO-vedtekter i Rissa kommune, innført 1.1.2016.

PS           71/16    Anmodning om bosetting av flyktninger i 2017

PS           72/16    Rissa Utvikling KF - Aksjekjøp i LIV HOLDING AS

PS           62/16    Tap av fordring - Bergen Group ASA

PS           64/16    Avtale om interkommunalt anlegg - ny svømmehall

PS           70/16    Utviklingsarbeid på Fosen med landbruk - plan og miljø

PS           75/16    Budsjett 2017 - KulturCompagniet Rissa KF

PS           79/16    Politisk organisering fra 01.01.2017, med unntak av næringsarbeid

PS           80/16    Politisk organisering av næringsarbeid fra 01.01.2017

PS           78/16    Budsjett 2017 - Økonomi og handlingsplan 2018-2020

PS           73/16    Budsjettkorrigering desember 2016

PS           74/16    Rissa Utvikling KF - Budsjett 2017

PS           85/16    Valg av medlemmer til styret i Indre Fosen utvikling KF fra 01.01.2017

PS           84/16    Valg av medlemmer, nestleder og leder i arealutvalget fra 01.01.2017

PS           82/16    Valg av medlemmer, nestleder og leder i helse- og omsorgsutvalget fra 01.01.2017

PS           83/16    Valg av medlem, nestleder og leder i kulturutvalget fra 01.01.2017

PS           81/16    Valg av medlemmer, nestleder og leder i oppvekstutvalget fra 01.01.2017

PS           86/16    Møteplan for møter i formannskap, kommunestyre og fellesnemnd i 2017

PS           76/16    Evaluering av nye SFO-vedtekter i Rissa kommune, innført 1.1.2016.

PS           77/16    Hyttefeiingsprosjektet - Innføring av feiing og tilsyn av fritidsboliger