Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eierskap i andre selskap og organer

Indre Fosen kommune har eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og samvirkeforetak. Under finner du disse, og tilhørende lenker til eierskapsdokumenter i perioden 2018 og til nå.

Det mangler dokumenter fra noen av disse aktørene. Kommunestyret vedtok i september 2020, at administrasjonen skulle etterlyse eierskapsdokumenter. Det pr.dags dato ikke mottatt dokumenter der står (ikke tilsendt) under.

Oppdatert 09.11.2021

Interkommunale selskaper (IKS)

 

Fosen helse IKS

Formål/aktivitet: Levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvikle og tilby  utdanning samt videre- og etterutdanning innenfor fagområdene helse og  omsorg. Drive opplysningsvirksomhet innenfor områdene helse og omsorg.  Selge helserelaterte produkter og andre produkter og alt som står i  forbindelse med dette. 

Hjemmeside
Eierandel: 33,33%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021 

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS (avviklet)

Overgang til Konsek Trøndelag IKS fra 2021

Ingen hjemmeside
Eierandel: 32,5%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Fosen Renovasjon IKS

Formål/aktivitet: Innhenting mottak og videreforsendelse av husholdnings- og  næringsavfall. Innhenting og behandling av slam. 

Hjemmeside
Eierandel: 40,7%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Formål/aktivitet: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes  rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens  intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som  arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge  for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk,  forskning og andre administrative og kulturelle formål.  

Hjemmeside
Eierandel: 2,77%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Konsek Trøndelag IKS

Sekretariatsfunksjonen for kontrollutvalg og tilliggende oppgaver  etter forskrift om kontrollutvalg.

Hjemmeside
Eierandel: 4%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Midt-Norge 110-sentral IKS

Formål/aktivitet: Nødalarmeringssentral knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 16

Hjemmeside
Eierandel: 3,01%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Formål/aktivitet: Sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er  utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at  lov om kommunale krisesentertilbud etterleves. Yte tjenester til andre  enn deltaker kommunene innenfor de rammer som styret til enhver tid  fastsetter.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022


Eierandel: 0,33%

Trondheim havn IKS

Formål/aktivitet: Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet  innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv  og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og  deltagerkommunenes sjøområder. Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter  lov om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de  bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder  innenfor kommunenes sjøområder.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Formål/aktivitet: Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter, oppgaver og behov  knyttet til brann- og eksplosjonsvern, feiing og tilsyn, ulykkes- og  katastrofesituasjoner, jf. brannloven med tilhørende forskrifter. 

Hjemmeside
Eierandel: 4,24%
Offentlig journal på nett: Ja

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Aksjeselskaper (direkte eierskap)

Selskaper hvor kommunen har indirekte eierskap er ikke listet opp

Fosenbrua AS

Formål/aktivitet: Å arbeide for realisering av planer om fast  vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim. 

Hjemmeside
Eierandel: 18,33%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Fosenkraft AS

Formål/aktivitet: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står  i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive med aktivt  eierskap i de selskapene man eier aksjer. 

Hjemmeside
Eierandel: 20%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Ifjobb AS

Formål/aktivitet: Tilby arbeid og opplæring til mennesker med midlertidig og varig  nedsatt arbeidsevne.

Hjemmeside
Eierandel: 93,66%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Indre Fosen Invest AS

Formål/aktivitet: Næringsutvikling i indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper  med kapital og kompetanse med formål å beholde og skape arbeidsplasser  og næringsaktivitet i kommunen samt annen virksomhet knyttet til  dette. Selskapet skal være en langsiktig aktør men skal over tid ha  positiv avkastning på investert kapital. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 29,41%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Leksvik Industriell Vekst Holding AS

Formål/aktivitet: Investere og eie aksjer, fast eiendom, og alt hva som dermed står i  forbindelse samt med aksjeinnskudd eller på annen måte delta i  virksomheter med tilsvarende formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 17,97%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Museene i Sør-Trøndelag AS

Formål/aktivitet: Drift av museer.

Hjemmeside
Eierandel: 4,16%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Formål/aktivitet: Prosjektering, oppføring og drift av energianlegg og transportsystemer  for energi, kjøp og salg av energi, telekommunikasjon, installasjons-,  handels-, entreprenør- og rådgivningsvirksomhet. 

Hjemmeside
Eierandel: 2,44%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Formål/aktivitet: Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi!  salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa. 
Eierandel: ??%
Offentlig journal på nett: nei

Eierskapsdokumenter 2021 og her

Eierskapsdokumenter 2022

Nyhavna Utvikling AS

Formål/aktivitet: Forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere  havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal  baseres på forretningsmessige prinsipper med fokus på  lønnsomhet, og fokus på bærekraftig utvikling ved valg av  klimavennlige løsninger. 

Hjemmeside
Eierandel: 0,3%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Sentrumsgården AS

Formål/aktivitet: Utleie og økonomisk virksomhet samt gjøre seg  interessert i selskaper med økonomisk formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 8,34%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Trønderenergi AS

Formål/aktivitet: Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive anlegg  for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse med  denne virksomheten herunder annen forretningsmessig utnytting av  anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av  virksomheten. 

Hjemmeside
Eierandel: 8%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Samvirkeforetak

Biblioteksentralen SA

Formål/aktivitet:  Være et serviceorgan for alle typer offentlige biblioteker.  Biblioteksentralen har til oppgave å være hovedleverandør av produkter  og tjenester til biblioteker og lignende institusjoner. I tillegg kan  Biblioteksentralen delta i/etablere virksomhet med det formål å  betjene det totale bok-, informasjon- og kunnskapsmarkedet.  Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske  prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og  utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på  beste måte. 
Hjemmeside
Bokført verdi: 900

Leksvik Vassverk SA

Formål/aktivitet:  Å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det  er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer. 
Hjemmeside: 
Bokført verdi: 473000

Rissahallen SA

Formål/aktivitet: Reise og drive idrettshall/kulturhus for derved å skaffe stedets  innbyggere et høvelig tilbud for idrettsaktiviteter og andre  kulturaktiviteter. 
Hjemmeside
Bokført verdi: 2500000

Rissa Kraftlag SA

Formål/aktivitet: Rissa kraftlag er et selskap med kjernevirksomhet innen Energi,  Elektro, IKT og Fiber, og hva som står i forbindelse med dette, samt  bidra til annen lokal verdiskaping herunder deltagelse i andre  selskaper. Annen virksomhet skal bidra til å gi positive merverdier  til våre eiere og lokalsamfunnets utvikling.
Hjemmeside
Bokført verdi: 43000

Andre selskapsformer

 

KulturCompagniet Indre Fosen KF

Formål/aktivitet: Foretakets formål er å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha  en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i  kommunen. Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle  og frivillige kulturlivet samt næringslivet. Bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger  innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt  andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i  selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta. Foretaket kan påta seg evt. andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket. 

Hjemmeside
Eierandel: 100%
Offentlig journal på nett: Ja
 

Eierskapsdokumenter 2018-2020

Eierskapsdokumenter 2021

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune

Formål/aktivitet: (ikke registrert i enhetsregister)

Hjemmeside
 

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen

Formål aktivitet: Regional samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon 

Hjemmesider
Eierandel: ?
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)