Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eierskap i andre selskap og organer

Indre Fosen kommune har eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og samvirkeforetak. Under finner du disse, og tilhørende lenker til eierskapsdokumenter i perioden 2018 og til nå.

Det mangler dokumenter fra noen av disse aktørene. Kommunestyret vedtok i september 2020, at administrasjonen skulle etterlyse eierskapsdokumenter. Innhold vil derfor oppdateres fortløpende.

Interkommunale selskaper (IKS)

 

Fosen helse IKS

Formål/aktivitet: Levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvikle og tilby  utdanning samt videre- og etterutdanning innenfor fagområdene helse og  omsorg. Drive opplysningsvirksomhet innenfor områdene helse og omsorg.  Selge helserelaterte produkter og andre produkter og alt som står i  forbindelse med dette. 

Hjemmeside
Eierandel: 22,72%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020 (mangler)

 

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS

Formål/aktivitet: Har som formål og oppgave å dekke  medlemskommunenes behov for sekreteriatstjenester for  kontrollutvalgene i henhold til de til enhver tid gjeldende lover og  forskrifter. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 32,5%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 


Fosen Renovasjon IKS

Formål/aktivitet: Innhenting mottak og videreforsendelse av husholdnings- og  næringsavfall. Innhenting og behandling av slam. 

Hjemmeside
Eierandel: 40,7%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

 

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Formål/aktivitet: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes  rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens  intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som  arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge  for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk,  forskning og andre administrative og kulturelle formål.  

Hjemmeside
Eierandel: 2,77%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Konsek Trøndelag IKS

(fra januar 2021)

Hjemmeside
Eierandel: kommer
Offentlig journal på nett: Nei
 

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Formål/aktivitet: Sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er  utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at  lov om kommunale krisesentertilbud etterleves. Yte tjenester til andre  enn deltaker kommunene innenfor de rammer som styret til enhver tid  fastsetter.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt som deleier på brreg
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020 (mangler)

 

Midt-Norge 110-sentral IKS

Formål/aktivitet: Nødalarmeringssentral knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 16

Hjemmeside
Eierandel: 3,01%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Trondheim havn IKS

Formål/aktivitet: Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet  innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv  og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Sørge for sikkerhet og fremkommelighet i selskapets havner og  deltagerkommunenes sjøområder. Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter  lov om havner- og farvann påligger kommunene, samt håndheve de  bestemmelser som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder  innenfor kommunenes sjøområder.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt på brreg
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Formål/aktivitet: Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter, oppgaver og behov  knyttet til brann- og eksplosjonsvern, feiing og tilsyn, ulykkes- og  katastrofesituasjoner, jf. brannloven med tilhørende forskrifter. 

Hjemmeside
Eierandel: 4,24%
Offentlig journal på nett: Ja

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Aksjeselskaper 

 

Fosenbrua AS

Formål/aktivitet: Å arbeide for realisering av planer om fast  vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim. 

Hjemmeside
Eierandel: 20,14%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Fosenkraft AS

Formål/aktivitet: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står  i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive med aktivt  eierskap i de selskapene man eier aksjer. 

Hjemmeside
Eierandel: 20%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Ifjobb AS

Formål/aktivitet: Tilby arbeid og opplæring til mennesker med midlertidig og varig  nedsatt arbeidsevne.

Hjemmeside
Eierandel: 100%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

 

Indre Fosen Invest AS

Formål/aktivitet: Næringsutvikling i indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper  med kapital og kompetanse med formål å beholde og skape arbeidsplasser  og næringsaktivitet i kommunen samt annen virksomhet knyttet til  dette. Selskapet skal være en langsiktig aktør men skal over tid ha  positiv avkastning på investert kapital. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 29,41%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Leksvik Industriell Vekst Holding AS

Formål/aktivitet: Investere og eie aksjer, fast eiendom, og alt hva som dermed står i  forbindelse samt med aksjeinnskudd eller på annen måte delta i  virksomheter med tilsvarende formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 17,97%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

 

Museene i Sør-Trøndelag AS

Formål/aktivitet: Drift av museer.

Hjemmeside
Eierandel: 4,16%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Formål/aktivitet: Prosjektering, oppføring og drift av energianlegg og transportsystemer  for energi, kjøp og salg av energi, telekommunikasjon, installasjons-,  handels-, entreprenør- og rådgivningsvirksomhet. 

Hjemmeside
Eierandel: 2,44%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020 

 

Sentrumsgården AS

Formål/aktivitet: Utleie og økonomisk virksomhet samt gjøre seg  interessert i selskaper med økonomisk formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 8,34%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

 

Trønderenergi AS

Formål/aktivitet: Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive anlegg  for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse med  denne virksomheten herunder annen forretningsmessig utnytting av  anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av  virksomheten. 

Hjemmeside
Eierandel: 8,11%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

 

Andre selskapsformer

 

KulturCompagniet Indre Fosen KF

Formål/aktivitet: Foretakets formål er å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha  en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i  kommunen. Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle  og frivillige kulturlivet samt næringslivet. Bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger  innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt  andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i  selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta. Foretaket kan påta seg evt. andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket. 

Hjemmeside
Eierandel: 100%
Offentlig journal på nett: Ja
 

Eierskapsdokumenter 2018-2020

 

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune

Formål/aktivitet: (ikke registrert i enhetsregister)

Hjemmeside
 

Eierskapsdokumenter 2018 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020 (mangler)

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen

Formål aktivitet: (ikke registrert i enhetsregister)

Hjemmesider
Eierandel: ?
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020 (mangler)