Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Eierskap i andre selskap og organer

Indre Fosen kommune har eierinteresser i aksjeselskaper, interkommunale selskaper og samvirkeforetak. Under finner du disse, og tilhørende lenker til eierskapsdokumenter fra perioden 2018 og fram til nå.

Det mangler dokumenter fra noen av disse aktørene. Kommunestyret vedtok i september 2020 at administrasjonen skulle etterlyse eierskapsdokumenter. Det er per dags dato ikke mottatt dokumenter der det står: (ikke tilsendt).

Oppdatert 26.01.2023

Interkommunale selskaper (IKS)

Fosen helse IKS

Formål/aktivitet: Levere helsetjenester og spesialisthelsetjenester. Utvikle og tilby utdanning samt videre- og etterutdanning innenfor fagområdene helse og omsorg. Drive opplysningsvirksomhet innenfor områdene helse og omsorg. Selge helserelaterte og andre produkter, og alt som står i forbindelse med dette. 

Hjemmeside
Eierandel: 33,33%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021 

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Fosen kontrollutvalgssekretariat IKS (avviklet)

Overgang til Konsek Trøndelag IKS fra 2021.

Ingen hjemmeside
Eierandel: 32,5%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Fosen Renovasjon IKS

Formål/aktivitet: Innhenting, mottak og videreforsendelse av husholdnings- og næringsavfall. Innhenting og behandling av slam. 

Hjemmeside
Eierandel: 40,7%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Interkommunalt arkiv Trøndelag IKS

Formål/aktivitet: Formålet med selskapet er å legge forholdene til rette for eiernes rasjonelle, funksjonsdyktige og effektive gjennomføring av arkivlovens intensjoner og bestemmelser. Selskapet skal kunne fungere som arkivdepot for eiernes papirbaserte og elektroniske arkiver og sørge for at materialet blir gjort tilgjengelig for offentlig bruk, forskning og andre administrative og kulturelle formål.  

Hjemmeside
Eierandel: 2,77%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Konsek Trøndelag IKS

Sekretariatsfunksjon for kontrollutvalg og tilliggende oppgaver etter forskrift om kontrollutvalg.

Hjemmeside
Eierandel: 4%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Midt-Norge 110-sentral IKS

Formål/aktivitet: Nødalarmeringssentral knyttet til brann- og eksplosjonsvernloven § 16

Hjemmeside
Eierandel: 3,01%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Midt-Norge Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning IKS

Formål/aktivitet: Beredskap for å verne det ytre miljø mot forurensning og å redusere eksisterende forurensning, samt å fremme en bedre behandling av avfall, etter Forurensningsloven.

Hjemmeside
Eierandel: 
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022 - Beredskapsstyre

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Nord-Trøndelag Krisesenter IKS

Formål/aktivitet: Sikre et godt og helhetlig tilbud til kvinner, barn og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner, og å sikre at lov om kommunale krisesentertilbud etterleves. Yte tjenester til andre enn deltakerkommunene innenfor de rammene som styret til enhver tid fastsetter.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Trondheim havn IKS

Formål/aktivitet: Samordne og utvikle en effektiv, sikker og rasjonell havnevirksomhet innenfor samarbeidsområdet som skaper forutsetninger for en effektiv og konkurransedyktig sjøtransport i Midt-Norge. Sørge for sikkerhet og framkommelighet i selskapets havner og deltagerkommunenes sjøområder. Ivareta alle forvaltningsmessige og administrative oppgaver som etter lov om havner og farvann påligger kommunene, samt håndheve bestemmelsene som etter samme lov med tilhørende forskrifter gjelder innenfor kommunenes sjøområder.

Hjemmeside
Eierandel: ikke oppgitt
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Formål/aktivitet: Selskapets formål er å dekke deltakernes plikter, oppgaver og behov knyttet til brann- og eksplosjonsvern, feiing og tilsyn, ulykkes- og katastrofesituasjoner, jf. brannloven med tilhørende forskrifter. 

Hjemmeside
Eierandel: 4,24%
Offentlig journal på nett: Ja

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Aksjeselskaper (direkte eierskap)

Selskaper hvor kommunen har indirekte eierskap er ikke listet opp.

Fosenbrua AS

Formål/aktivitet: Å arbeide for realisering av planer om fast vegsamband mellom Fosenhalvøya og Trondheim. 

Hjemmeside
Eierandel: 18,33%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Fosenkraft AS

Formål/aktivitet: Å eie aksjer og andeler i andre selskaper, samt det som naturlig står i forbindelse med dette. Selskapet skal kunne drive med aktivt eierskap i de selskapene hvor man eier aksjer. 

Hjemmeside
Eierandel: 20%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Helseplattformen AS

Formål/aktivitet: Redskap for et offentlig-offentlig samarbeid, levere løsning for elektronisk pasientjournal med pasientadministrativt system til helseforetak, kommuner og øvrige aktører som tilbyr helsetjenester til befolkningen i Trøndelag og Møre og Romsdal fylker, og som etter lov eller forskrift er pålagt å føre elektronisk pasientjournal. Selskapet kan i tillegg ivareta oppgaver som naturlig står i sammenheng med slik virksomhet. Vesentlige endringer av oppgaver skal forelegges generalforsamlingen. Selskapet skal ikke ha til formål å skape økonomisk overskudd ut over det som kreves for en forsvarlig kapitalforvaltning, men drives etter prinsippet om kostnadsdekning. Selskapet skal ikke utbetale utbytte.

Hjemmeside
Eierandel: 0,6%
Offentlig journal på nett: Ja

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Ifjobb AS

Formål/aktivitet: Tilby arbeid og opplæring til mennesker med midlertidig eller varig nedsatt arbeidsevne.

Hjemmeside
Eierandel: 93,66%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022 (mangler)

Eierskapsdokumenter 2023

Indre Fosen Invest AS

Formål/aktivitet: Næringsutvikling i Indre Fosen gjennom deltakelse i andre selskaper med kapital og kompetanse, med formål om å beholde og skape arbeidsplasser og næringsaktivitet i kommunen, samt annen virksomhet knyttet til  dette. Selskapet skal være en langsiktig aktør, men skal over tid ha positiv avkastning på investert kapital. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 29,41%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2023

Leksvik Industriell Vekst Holding AS

Formål/aktivitet: Investere og eie aksjer, fast eiendom, og alt hva som dermed står i forbindelse samt med aksjeinnskudd eller på annen måte delta i virksomheter med tilsvarende formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 17,97%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Museene i Sør-Trøndelag AS

Formål/aktivitet: Drift av museer.

Hjemmeside
Eierandel: 4,16%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk AS

Formål/aktivitet: Prosjektering, oppføring og drift av energianlegg og transportsystemer for energi, kjøp og salg av energi, telekommunikasjon, installasjons-,  handels-, entreprenør- og rådgivningsvirksomhet. 

Hjemmeside
Eierandel: 2,44%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022

Oi! Trøndersk Mat og Drikke AS

Formål/aktivitet: Oi! utvikler trøndersk mat og drikke. Basert på kunnskap utvikler Oi! salgsarenaer, kompetanse og nettverk for matnæringa. 
Eierandel: ?
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021 og her

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Nyhavna Utvikling AS

Formål/aktivitet: Forvalte og gradvis legge til rette for en utbygging av tidligere havneeiendommer i Trondheim kommune. Selskapets virksomhet skal baseres på forretningsmessige prinsipper med fokus på lønnsomhet, bærekraftig utvikling og valg av klimavennlige løsninger. 

Hjemmeside
Eierandel: 0,3%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Sentrumsgården AS

Formål/aktivitet: Utleie og økonomisk virksomhet, samt gjøre seg interessert i selskaper med økonomisk formål. 

Ingen hjemmeside
Eierandel: 8,34%
Offentlig journal på nett: Nei (ikke underlagt offentlighetslov, mindre enn 50% offentlig eierskap)

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)

Trønderenergi AS

Formål/aktivitet: Produsere, overføre, fordele og omsette energi, bygge og drive anlegg for slik virksomhet, delta i annen delvirksomhet i forbindelse med  denne virksomheten herunder annen forretningsmessig utnytting av anlegg og teknologi, eie og delta i andre selskaper innen rammen av virksomheten. 

Hjemmeside
Eierandel: 8%
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2018

Eierskapsdokumenter 2019

Eierskapsdokumenter 2020

Eierskapsdokumenter 2021 til juni

Eierskapsdokumenter 2021 fra juni

Eierskapsdokumenter 2022

Samvirkeforetak

Biblioteksentralen SA

Formål/aktivitet:  Være et serviceorgan for alle typer offentlige bibliotek. Biblioteksentralen har som oppgave å være hovedleverandør av produkter og tjenester til bibliotek og lignende institusjoner. I tillegg kan  Biblioteksentralen delta i eller etablere virksomhet med formål om å betjene det totale bok-, informasjons- og kunnskapsmarkedet. Biblioteksentralen skal drives etter vanlige bedriftsøkonomiske prinsipper, slik at det skapes økonomisk trygghet og utviklingsmuligheter og slik at andelseiernes interesser ivaretas på beste måte. 
Hjemmeside
Bokført verdi: 900

Leksvik Vassverk SA

Formål/aktivitet: Å skaffe vann av drikkevannskvalitet til lagets medlemmer så langt det er teknisk mulig og innenfor akseptable økonomiske rammer. 
Hjemmeside
Bokført verdi: 473000

OKS Trøndelag SA

Formål/aktivitet: På vegne av medlemsbedriftene koordinerer og organiserer OKS medlemsbedriftenes opplæringsvirksomhet innen rammen av Opplæringsloven, herunder lov om grunnskolen og den videregående opplæringa. 
Hjemmeside

Revisjon Midt-Norge SA

Formål/aktivitet: Revisjon av de kommuner og fylkeskommuner som har medlemskap i foretaket, i tråd med den til enhver tid gjeldende kommunelov. 
Hjemmeside

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Eierskapsdokumenter 2023

Rissahallen SA

Formål/aktivitet: Reise og drive idrettshall/kulturhus for derved å skaffe stedets innbyggere et høvelig tilbud for idrettsaktiviteter og andre kulturaktiviteter. 
Bokført verdi: 2500000

Rissa Kraftlag SA

Formål/aktivitet: Rissa kraftlag er et selskap med kjernevirksomhet innen Energi,  Elektro, IKT og Fiber, og hva som står i forbindelse med dette, samt  bidra til annen lokal verdiskaping herunder deltagelse i andre selskaper. Annen virksomhet skal bidra til å gi positive merverdier til våre eiere og lokalsamfunnets utvikling.
Hjemmeside
Bokført verdi: 43000

Andre selskapsformer

KulturCompagniet Indre Fosen KF

Formål/aktivitet: Foretakets formål er å stimulere til kulturell vekst i kommunen og ha en koordinerende rolle i utvikling av kultur- og kulturbasert næring i kommunen. Sørge for godt samarbeid mellom skole, kulturskole, det profesjonelle  og frivillige kulturlivet samt næringslivet. Bidra til økt bevissthet rundt matkultur og folkehelse i kommunen. Foretaket kan delta på eiersiden i andre selskaper når det ligger innenfor foretakets formål og de rammer kommuneloven og eventuelt andre lover/forskrifter angir for kommunens deltagelse i  selskaper/forretningsdrift. Foretaket kan også leie inn eiendomsmasse og inngå fremleiekontrakt når dette tjener de formål foretaket skal ivareta. Foretaket kan påta seg ev. andre oppgaver som kommunestyret pålegger foretaket. 

Hjemmeside
Eierandel: 100%
Offentlig journal på nett: Ja

Eierskapsdokumenter 2018-2020

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Omstillingsprogrammet Indre Fosen kommune

Formål/aktivitet: (ikke registrert i enhetsregister)

Hjemmeside

Eierskapsdokumenter 2018 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021

Eierskapsdokumenter 2022

Interkommunalt politisk råd for Fosenregionen

Formål aktivitet: Regional samfunnsutvikling og tjenesteproduksjon .

Hjemmesider
Eierandel: ?
Offentlig journal på nett: Nei

Eierskapsdokumenter 2019 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2020 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2021 (ikke tilsendt)

Eierskapsdokumenter 2022 (ikke tilsendt)