Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Reglement for godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte i Indre Fosen kommune

Dokumentet under er erstattet av Forskrift om folkevalgtes godtgjøring og velferdsgoder, Indre Fosen kommune, Trøndelag

Utgått:

Vedtatt i fellesnemnda 11.05.2017 PS 26/17, revidert i kommunestyret 5.11.2019.

Godtgjøring og utgiftsdekning for folkevalgte er regulert av kapittel 8 i kommuneloven. Dette reglementet skal sikre at folkevalgte får en rimelig kompensasjon for sin arbeidsinnsats, erstatning for tapt arbeidsinntekt og dekking av utgifter.

Folkevalgte er etter kommunelovens § 5-1 medlemmer av kommunestyret og personer som et folkevalgt organ har valgt inn i et folkevalgt organ eller et annet kommunalt organ etter

§ 5-2.

1.Tapt arbeidsfortjeneste

Alle folkevalgte med verv i Indre Fosen kommune har krav på å få dekket tapt arbeidsinntekt. Dette gjelder i forbindelse med møter i folkevalgte organer, andre kommunale organer eller andre oppdrag som folkevalgt, jf. pkt. 4.4.1. Tapt arbeidsfortjeneste må kreves skriftlig.

 

1.1.Legitimerte tap

 1. For folkevalgte som får tap i arbeidsinntekt på grunn av kommunale verv, dekker kommunen dette tapet på grunnlag av arbeidsattest fra arbeidsgiver. Denne skal omfatte trekk i lønn, tapte feriepenger og eventuelt tapt pensjonsgrunnlag. Øvre grense for krav per dag er inntil dagslønn for ordfører.

 

 1. For lønnstakere kan det inngås avtale med arbeidsgiver til vedkommende om at den ansatte utbetales full lønn under deltakelse i folkevalgte møter, og at Indre Fosen kommune refunderer arbeidsgivers lønn- og sosiale utgifter direkte til arbeidsgiver etter samlet krav.

 

 1. Folkevalgte som er ansatt i offentlig eller privat virksomhet og som ikke blir trukket i lønn for fravær ved ivaretakelse av kommunale verv, vil ikke få vederlag for tapt arbeidsinntekt.

 

 1. Hvis andre enn folkevalgte ønskes til fellesmøter eller drøftinger i regi av kommunen, kan disse etter godkjenning av ordfører få refundert tapt arbeidsfortjeneste fullt ut etter regning.

 

1.2.Ulegitimerte tap

 1. Hjemmearbeidene, studenter, frilansere og andre som har ulegitimert tap av inntekt pga. kommunale verv, kan etter skriftlig krav få godtgjort kr 155 per time, inntil kr 1 240 per møtedag uten dokumentasjon.

 

 1. Yrkesaktive som er selvstendig næringsdrivende eller ansatt i bedrifter hvor de er medeier, styremedlem eller daglig leder, og som ikke kan dokumentere direkte tapt arbeidsfortjeneste kan etter skriftlig krav få godtgjort kr 275 per time, inntil kr 2 200 per møtedag uten dokumentasjon.

 

2.Vederlag til utgifter til omsorgsarbeid

Folkevalgt som har omsorg for barn, syke, eldre og funksjonshemmede, får etter regning dekt utgifter til tilsyn og pleie.

 

3.Reiseutgifter

Godtgjøring utbetales etter den til enhver tid gjeldende reiseregulativ for fast ansatte i kommunen. Reisene må være mest mulig samordnet, både av økonomiske og miljømessige hensyn.

Krav om dekking av reiseutgifter skal leveres etter hvert møte, og senest innen tre måneder.

 

Kommunen dekker reiseregninger på inntil kr 2 000 per møte. Folkevalgte som på grunn av studier, arbeid eller andre årsaker har midlertidig bosted i en annen kommune, har anledning til å inngå egen avtale med kommunedirektøren for å få dekt reiseregninger som overstiger kr 2 000 per møte.

 

4.Godtgjøring til folkevalgte

Godtgjøring til folkevalgte skal fastsettes ut i fra den arbeidsbelastning en antar vervet medfører, uavhengig av viktigheten av de enkelte verv.

 

4.1.Ordfører

Ordføreren frikjøpes i 100 prosent stilling. Som godtgjøring utbetales lønn tilsvarende 100 prosent av stortingsrepresentantens grunnlønn. Ordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjøring som leder eller medlem av folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Ordfører tilknyttes egen pensjonsordning for folkevalgte.

 

4.2.Varaordfører

Varaordfører blir frikjøpt i inntil 50 prosent stilling. Som godtgjøring blir det utbetalt lønn tilsvarende 90 prosent av ordfører sin grunnlønn. Varaordføreren gis verken fast- eller møtegodtgjøring som leder eller medlem av folkevalgte organer eller andre kommunale organer. Tapt arbeidsfortjeneste dekkes etter gjeldene satser dersom samlet arbeidsfravær overstiger 50 prosent stilling per år. Ved ordførers fravær i forbindelse med ferieavvikling, skal varaordfører ikke tiltrå i høyere stillingsprosent. Ved behov kan det likevel gjøres unntak av denne bestemmelsen. Behov vurderes fortløpende av ordfører og/eller Formannskapet.

 

4.3.Faste godtgjøringer

 1. Formannskapets medlemmer mottar årlig fast godtgjøring på 2,7 prosent av ordførers godtgjøring.

 

 1. Ledere av arealutvalget, helse- og omsorgsutvalget, kontrollutvalget, kulturutvalget og oppvekstutvalget mottar årlig en fast godtgjøring på 2,7 prosent av ordførers godtgjøring.

 

Fravær med mer enn ¼ av møtene fører til 25 prosent reduksjon i den faste godtgjøringen.

4.4.Møtegodtgjøring

 1. Godtgjøringen for møter i formannskap, utvalg og råd valgt etter kommuneloven settes til 1 ‰ av ordførers godtgjøring. Dette gjelder også arbeidsutvalg, ad hoc-komiteer og møter hvor folkevalgte deltar på vegne eller i regi av Indre Fosen kommune. Slik deltakelse skal på forhånd godkjennes av ordfører.

 

 1. Godtgjøring for møter i kommunestyret settes til 1,5 ‰ av ordførers godtgjøring per møte.

 

 1. Møteledere i andre kommunale organer oppnevnt av kommunestyret, som ikke mottar fast godtgjøring, gis et tillegg på kr. 300,- per møte.

 

Dette gjelder også for nestledere eller setteledere i møter hvor disse fungerer som ledere.

 

 1. Medlemmene i ungdomsrådet gis en møtegodtgjørelse på kr 200 per gjennomført møte, for inntil åtte møter per kalenderår.

 

 1. Der flere møter faller på samme dag, utbetales godtgjøring kun for ett møte. Godtgjøringens størrelse bestemmes av det møtet som gir den høyeste sats/godtgjøring.

 

For møter med en varighet på inntil to timer blir det utbetalt halv møtesats.

4.5.Godtgjøring for bruk av egen pc eller eget nettbrett

Indre Fosen kommune har en klar målsetting om å være mest mulig papirløs.

 

Faste medlemmer i kommunestyret, med unntak av ordfører og varaordfører og andre som får tildelt kommunal pc/nettbrett, gis mot kvittering dekning av utgifter til dette med kr. 5 000 per

valgperiode. Denne godtgjøringen er skattepliktig, og en forutsetning for utbetaling er at man ikke får saksdokumentene på papir.

Varamedlemmer mottar denne godtgjøringen etter følgende fordeling:

 

 • Partigruppe på 1-4 representanter i kommunestyret: 1. vara
 • Partigruppe på 5-9 representanter i kommunestyret: 1. og 2. vara
 • Partigruppe på 10 eller flere representanter i kommunestyret: 1., 2. og 3. vara

4.6.Gruppeledere i kommunestyret

Gruppeledere fra partigrupperinger i kommunestyret gis en årlig fast godtgjøring på kr 3 000 med kr 275 i tillegg per fast medlem i kommunestyret.

5.Pensjon, sykelønn og feriepenger

 

 1. Pensjon

Folkevalgte som mottar godtgjøring beregnet ut fra minst 20 prosent stilling blir innmeldt i kommunens pensjonsordning for folkevalgte.

5.2.Rett til sykepenger

Ordfører og varaordfører har samme rett til sykepenger som ansatte i kommunen.

 

For folkevalgte omfatta av pkt. 6.1 vil det ved fravær grunnet sykdom meldt i samsvar med NAV sine regler for sykelønn, ikke foretas reduksjon i de faste godtgjøringene.

5.3.Feriepenger

Folkevalgte omfattes ikke av ferieloven, men årlig fritid beregnes tilsvarende ferielovens bestemmelser. For slik fritid utbetales ordinær månedslønn.

For å kompensere tapet av et beløp tilsvarende feriegodtgjøring året etter fratreden for folkevalgte i 50 prosent stilling eller mer, utbetales ved fratreden en ekstra månedslønn.

6.Utbetaling av godtgjøring og erstatning

 

 1. Utbetaling av fast godtgjøring og tapt arbeidsinntekt

Folkevalgte som godtgjøres på hel- og deltid får årlig fast godtgjøring utbetalt som 12 like store deler. Andre som har fast godtgjøring, får utbetalt godtgjøringen etterskuddsvis 2 ganger per år.

6.2.Utbetaling av møtegodtgjøring

Møtegodtgjøringer blir i hovedsak utbetalt i påfølgende måned. I møter hvor det ikke er kommunal sekretær tilstede, har møteleder ansvar for å innrapportere møtedeltakelse. Ved andre representasjonsoppdrag som utløser krav om møtegodtgjøring må hver enkelt selv innrapportere dette til kommuneadministrasjonen. Krav må sendes inn fortløpende og senest innen tre måneder.

6.3.Utbetaling av erstatning for tapt arbeidsinntekt

Som hovedregel skal kravet leveres etter hvert møte, og senest innen tre måneder.

7.Ettergodtgjøring

Ved valgperiodens utløp gis etter søknad ettergodtgjøring i inntil tre måneder for folkevalgte i verv på 60 prosent eller mer.

Ettergodtgjøring opphører det tidspunkt vedkommende trer inn i lønnet arbeid. Ved overgang til deltidsstilling reduseres ettergodtgjøringen tilsvarende stillingsprosenten i ny stilling.

 

Ordningen med en måneds ettergodtgjøring som kompensasjon for tapte feriepenger kommer i tillegg.

8.Tilskudd til politiske partier

Politiske partier og grupperinger som er representert i kommunestyret i valgperioden får følgende tilskudd per år i perioden 2019-2023:

 • Grunnbeløp kr 3 565
 • Tillegg per faste kommunestyremedlem kr 1 280

 

Politiske ungdomspartier som leverer årsmøteprotokoll får kr 2 000,- i årlig tilskudd.

9.Regulering av satser

Der det ikke er beskrevet noe annet gjelder satsene i dette reglementet fra og med 5.11.2019.

Ordførerens godtgjøring, og følgelig kommunens satser for møtegodtgjøringer, blir regulert fortløpende etter stortingsrepresentantenes grunnlønn. Andre timesatser og godtgjøringer ligger fast for hele perioden. Avtroppende kommunestyre har ansvar for at dette reglementet blir revidert på slutten av hver valgperiode og i god tid før nytt kommunestyre blir konstituert.

10.Fortolkninger og lignende

Reglement for godtgjøring til folkevalgte administreres av kommunedirektøren.

Hvis det oppstår uklarheter om tolkning av bestemmelsene i dette reglement legges saken fram for formannskapet.

Formannskapet gis fullmakt til å avgjøre tvilsspørsmål omkring dette reglementet. Saker om tolkning kan av folkevalgte påklages til kommunestyret.