Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Listeforslag til valg 2019

Alle partier og grupper som ønsker å stille til valg, må levere listeforslag til kommunen eller fylkeskommunen.

Listeforslaget skal skrives etter en bestemt mal, og det må være kommet fram til kommunen innen 1. april 2019 kl. 12.00.

Frist for innlevering av listeforslag.

Listeforslag til kommunestyrevalget i 2019 må være kommet fram til kommunen innen 1.april 2019 kl. 12.00. Det er ikke nok at brevet med listeforslaget er poststemplet innen fristen. Listeforslaget må leveres i papirformat og tosidig. På den ene siden skal alle kandidatene stå, på den andre skal listens underskrivere stå.

Når innleveringsfristen er utløpt, kan forslagstillerne kun gjøre de endringene på listeforslaget som er nødvendige for å bringe forslaget i overensstemmelse med valgloven og forskriftene til denne.

Underskrifter på listeforslaget.

Et listeforslag må være underskrevet av et visst antall personer. Antall underskrifter avhenger av om partiet er registrert i Partiregisteret i Brønnøysund og partiets oppslutning ved forrige stortingsvalg.

For registrerte parti som har fått minst 500 stemmer i et fylke eller 5000 stemmer i hele landet ("forenklet modell") ved forrige stortingsvalg kreves underskrift av to styremedlemmer av partiets lokalavdeling med ansvar for valgdistriktet listen gjelder.

For partier eller grupperinger som ikke fyller kravene til "forenklet modell" kreves underskrift av 159 personer med stemmerett i kommunen. Dette omfatter også de med stemmerett i Verrabotn, som blir en del av Indre Fosen kommune fra 01.01.2020

Tillitsvalgt/tillitsutvalg for partiet/gruppen

Alle listeforslag må angi en tillitsvalgt med vararepresentant blant dem som har underskrevet forslaget. Dessuten bør listeforslaget inneholde en fortegnelse over hvilke personer som skal fungere som et tillitsutvalg, selv om dette ikke er noe krav i forbindelse med godkjenningen av listeforslaget.

Den tillitsvalgtes oppgaver er blant annet å representere forslagsstillerne i forhandlinger med valgstyret om listeforslaget. Tillitsutvalgets oppgave er å eventuelt kalle listeforslaget tilbake.

Overskrift på listeforslaget

Listeforslaget skal ha en overskrift som viser parti eller gruppe. Navnet må ikke kunne forveksles. Registrerte partier skal bruke partiets registrerte navn i listeoverskriften. Listeforslaget må tydelig vise at listen gjelder kommunestyrevalget 2019 i Indre Fosen kommune. Bruk departementets mal "Skjema for innlevering av listeforslag".

Kandidater og stemmetillegg

Listeforslaget må inneholde minst 7 navn. I Indre Fosen kommune kan forslaget maksimalt inneholde 43 navn, dvs. antall representanter i kommunestyret (37) pluss seks.

Inntil 6 personer på listen kan gis et tillegg i personlig stemmetall på 25 % av det antallet stemmesedler som listen mottar ved valget. Navnet på disse kandidatene skal stå først og skrives med uthevet skrift.

Identifisering av kandidatene

Alle kandidater må være innført i folkeregisteret som bosatt i Indre Fosen kommune på valgdagen. Listeforslaget skal inneholde kandidatenes:

 • Fornavn
 • Etternavn
 • Fødselsår

På stemmesedlene er fornavn og etternavn begrenset til maksimalt 30 tegn (inklusivt mellomrom). Det er viktig å angi hvordan navn som er lengre enn 35 tegn, skal forkortes og vise på stemmeseddelen.

Stilling og bosted kan tas med dersom forslagsstillerne ønsker det. Ved fare for forveksling skal stilling og/eller bosted oppgis (maksimalt 25 tegn)

NB! Dersom stilling eller bosted føres opp, må dette gjøres for alle kandidatene på listen.

Vedlegg til listeforslag

Listeforslag skal ha følgende vedlegg:

 • En oversikt over kandidatenes fødselsdato - bruk denne malen  (XLSX, 18 kB)
 • En oversikt over fødselsdato og bostedsadresse til dem som har underskrevet listeforslaget (ligger i malen fra punktet over)
 • Dersom en kandidat til kommunestyrevalget, ikke er innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen når listeforslaget innleveres, må det ligge ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil være valgbar på valgdagen.
 • Dersom en kandidat kommunestyrevalg ikke er valgbar på grunn av sin stilling, må det legges ved en erklæring fra kandidaten om at vedkommende vil ha fratrådt stillingen når kommunestyret trer i funksjon.

 

Ikke valgbar på grunn av sin stilling?

 • administrasjonssjef eller dennes stedfortreder
 • leder av forvaltningsgren; dette gjelder likevel ikke leder av enkeltstående virksomheter
 • sekretær for kommunestyret
 • ansvarlig for regnskapsfunksjonen,
 • den som foretar revisjon for kommunen
Fant du det du lette etter?