Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehageplass

Vi har ett årlig hovedopptak til barnehagene i Indre Fosen.  Fristen var 20. mars for hovedopptaket med oppstart i høst. Opptak ellers i året gjøres av styrer ved den enkelte barnehage.

Bestemmelsene om barnehageplass

I Indre Fosen har vi sju kommunale og ni private barnehager som alle har felles, samordnet opptak. Bestemmelsene om barnehageplass står i kommunens barnehage-vedtekter. Hvis du skal søke barnet inn på en privat barnehage, må du i tillegg sette deg inn i barnehagens egne vedtekter. De kan ha andre opptakskrav enn det som står i kommunens vedtekter og egne opptakskretser. 

-->Se alle vedtekter her

 

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder innenfor søknadsfristen til hovedopptaket, 20. mars. 

 • Barn som fyller ett år innen 31. august 2018, har rett til å få barnehageplass fra august 2018 i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
 • Barn som fyllet ett år i september, oktober og november 2018 har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.
 • Når barnet har fått barnehageplass, har hun eller han plassen helt til skolestart eller til foresatte eventuelt sier opp plassen.

I hvilken barnehage har barnet rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det bor. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være urimelig lang.

Barnehagesøknaden

 • Det er ett hovedopptak i året. Her er søknadsfristen 20. mars, og du søker digitalt via vår skjemaportal.
 • Det er felles opptak og søknadsskjema for alle kommunale og private barnehager i kommunen.
 • Ved hovedopptaket blir søknadene behandlet i løpet av april.
 • Du kan også søke plass ellers i året. Du får da plass, hvis barnehagen har kapasitet. 
 • Hvis du skal søke inn flere barn i familien, må du fylle ut ett søknadsskjema for hvert barn.
 • Hvis du skal søke om å flytte barnet fra én barnehage til en annen i kommunen, vil du automatisk miste plassen du søker deg bort fra når du får førsteønsket ditt oppfylt.
 • Hvis du får tilbud om førsteønsket som du har søkt på, mister du automatisk muligheten til å stå på venteliste.

Du kan søke heltids- eller deltidsplass

Barnet skal få tilbud om deltids- eller heltidsplass ut ifra ønskene i søknaden. Som hovedregel tilbys ikke plass under 3 dager per uke. Ingen som søker om deltidsplass skal være nødt til å ta en heltidsplass.

Du må søke via hovedopptaket, senest 20. mars, hvis

 • du skal ha barnehageplass i kommunen for første gang.
 • du allerede har barnehageplass, men ønsker å øke eller redusere antall dager barnet er i barnehagen.
 • du ønsker å flytte barnet til en annen barnehage i kommunen. Hvis du da får førsteønsket ditt oppfylt, mister du automatisk plassen du søker deg bort fra.

Slik søker du

 • Søknadsskjemaet er digitalt og du finner det her på hjemmesiden vår. Hvis du ikke har tilgang til internett, kan du få hjelp til å søke i servicetorget på rådhuset i Rissa (Rådhusveien 13) eller kommunehuset i Leksvik (Vinnasand 9) eller ved den enkelte barnehagen.
 • Ha personnummeret til barnet ditt og all kontaktinfo til foresatte klart når du skal fylle inn skjemaet.
 • For å fylle inn skjemaet, må du logge deg deg inn med elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID i mobil, Buypass ID på smartkort, Commfides). Les mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID her. 
 • Når du har logget deg inn, fyller du inn skjemaet:
 1. Kryss av for om søknaden gjelder ny plass, endring av oppholdstid (hvis du vil ha flere eller færre dager for barnet ditt), overflytting innen kommunen (hvis du vil bytte barnehage) eller oppsigelse av plass (for eksempel hvis du skal flytte eller ha annen type barnepass).
 2. Fyll inn opplysninger om barnet ditt: Navn, adresse, morsmål, nasjonalitet. Kryss også av for om barnet flytter inn til kommunen fra et annet sted, og legg inn.
 3. Fyll inn opplysninger om barnets foresatte og om dere bor sammen. Du må også velge hvem av barnets foresatte som skal få regningen for barnehage-betalingen.
 4. Hvis du skal søke ny plass, skal du i dette steget velge hvilken barnehage du har som første- og  andreprioritet. Det er viktig at du søker på to forskjellige barnehager, i tilfelle du ikke kan få førsteønsket oppfylt. Du fyller inn hvor mange dager i uka du ønsker barnehageplass og ønsket oppstartsdato. Hvis du skal endre oppholdstiden eller flytte barnehage fyller du inn ønskene dine her.
 5. Hvis du har uttalelser fra helse- eller fagpersoner som kan ha betydning for søknaden, ettersender du det per post.
 6. Til slutt kontrollerer du skjemaet og sender det inn.

Hvordan vurderes søknadene?

Det er samordnet hovedopptak i kommunen. Hovedopptaket gjøres av rådmannen etter råd fra barnehagestyrerne. Opptaket gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne for de private barnehagene. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunale og private barnehager skal behandles likt i opptaksprosessen.

Opptakskriterier

1. Barn med funksjonshemninger, har etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lege eller psykolog.
2. Barn som har søkt og fått innvilget utsatt skolestart.
3. Barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4 og 4-12.
4. Barn som er skolestarter påfølgende år (5-åringene)
5. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og som ønsker å utvide denne.
6. Barn som har søsken i den barnehagen barnet går i.
7. Barn som allerede har plass i en barnehage, og ønsker å bytte til en annen barnehage
 
Det skal tas hensyn til gruppesammensetning ut fra balanse mellom alder og kjønn. Hvis søkere etter dette står likt, prioriteres de som har stått lengst på venteliste. I spesielle tilfeller kan rådmannen i enighet med styrerne fravike kriteriene for opptak.
 

Svar på søknaden

Når alle søknadene er behandlet, får du som sendte inn søknaden for barnet, svar i din digitale postkasse. Hvis du ikke får førstevalget ditt, eller hvis du søkte etter fristen 20. mars, kan du velge å stå på venteliste. Det får du informasjon om i svaret på søknaden din.

Du kan klage på vedtaket

Du må sende en eventuell klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottar svaret på søknaden om barnehageplass.
 

Svar på tilbud om barnehageplass

Når du har søkt om barnehageplass, får du svaret i din digitale postkasse. Du må takke ja eller nei til dette tilbudet.  Når du takker ja til plassen, må du samtidig bekrefte at du har lest og forstått vedtektene og du forplikter deg til å betale for plassen.
 

Oppsigelse av barnehageplassen

Du har en barnehageplass helt til barnet begynner på skolen, eller til du sier opp plassen.

 • Oppsigelsestiden på barnehageplass er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Oppsigelse av plassen meldes inn på samme skjema som søknad om barnehageplass.
 • Hvis barnehagen mottar oppsigelse etter 1. april, har foresatte plikt til å betale for plassen ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsestiden, skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
 • Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen.  En slik beslutning fattes av barnehagen ved styreren. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer.

 

Kontakt

Bente Butli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 928 21 100
Finn Yngvar Benestad
oppvekstsjef
E-post
Mobil 932 08 002
Fant du det du lette etter? Ta kontakt med oss på telefon 74 85 51 00 eller postmottak@indrefosen.kommune.no hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter. Ikke legg igjen personopplysninger i kommentarfeltet.