Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehageplass

 • Vi har ett årlig hovedopptak til barnehagene i Indre Fosen. Fristen for å søke var 20. mars.  
 • Alle søknadene vil nå bli behandlet, og du vil få svar på søknaden i løpet av noen uker. Brevet sendes til din digitale postkasse. 
 • Opptak ellers i året gjøres av styrer ved den enkelte barnehage. Du søker via det ordinære søknadsskjemaet

Søk, endre eller si opp barnehageplass

 

Svar på tilbud om barnehageplass

Bestemmelsene om barnehageplass

I Indre Fosen har alle kommunale og private barnehager felles, samordnet opptak. Bestemmelsene om barnehageplass står i kommunens barnehage-vedtekter (PDF, 875 kB).

Hvis du skal søke barnet inn i en privat barnehage, må du i tillegg sette deg inn i barnehagens egne vedtekter. De private barnehagene kan ha andre opptakskrav enn det som står i kommunens vedtekter og ha egne opptakskretser. 

Se alle vedtekter her

Barnehageplass

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder innenfor søknadsfristen til hovedopptaket, 20. mars. 

 • Barn som fyller ett år innen 31. august 2019, har rett til å få barnehageplass fra august 2019 i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
 • Barn som fyllet ett år i september, oktober og november 2019 har rett til barnehageplass fra den måneden de fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.
 • Når barnet har fått barnehageplass, har hun eller han plassen helt til skolestart eller til foresatte eventuelt sier opp plassen.

I hvilken barnehage har barnet rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det bor. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være urimelig lang.

Barnehagesøknaden

Søk barnehageplass her

Det er ett hovedopptak i året. Her er søknadsfristen 20. mars. 

 • Det er felles opptak og søknadsskjema for alle kommunale og private barnehager i kommunen.
 • Ved hovedopptaket blir søknadene behandlet i løpet av april.
 • Du kan også søke plass ellers i året. Du får da plass, hvis barnehagen har kapasitet. 
 • Hvis du skal søke inn flere barn i familien, må du fylle ut ett søknadsskjema for hvert barn.
 • Hvis du skal søke om å flytte barnet fra én barnehage til en annen i kommunen, vil du automatisk miste plassen du søker deg bort fra når du får førsteønsket ditt oppfylt.
 • Hvis du får tilbud om førsteønsket som du har søkt på, mister du automatisk muligheten til å stå på venteliste.

Slik søker du

Søknadsskjemaet finner du i vår skjemaportal. 

 For å fylle inn skjemaet, må du logge deg deg inn med elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID i mobil, Buypass ID på smartkort, Commfides). Les mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID her.  Hvis du ikke har mulighet til å skaffe elektronisk ID, kan du kontakte servicetorget, for å søke på papirskjema. 

Ha personnummeret til barnet ditt og all kontaktinfo til foresatte klart når du skal fylle inn skjemaet:

 1. Kryss av for om søknaden gjelder ny plass, endring av oppholdstid (hvis du vil ha flere eller færre dager for barnet ditt), overflytting innen kommunen (hvis du vil bytte barnehage) eller oppsigelse av plass (for eksempel hvis du skal flytte eller ha annen type barnepass).
 2. Fyll inn opplysninger om barnet ditt: Navn, adresse, morsmål, nasjonalitet. Kryss også av for om barnet flytter inn til kommunen fra et annet sted.
 3. Fyll inn opplysninger om barnets foresatte og om dere bor sammen. Du må også velge hvem av barnets foresatte som skal få regningen for barnehage-betalingen.
 4. Hvis du skal søke ny plass, skal du i dette steget velge hvilken barnehage du har som første- og  andreprioritet. Det er viktig at du søker på to forskjellige barnehager, i tilfelle du ikke kan få førsteønsket oppfylt. Du fyller inn hvor mange dager i uka du ønsker barnehageplass og ønsket oppstartsdato. Hvis du skal endre oppholdstiden eller flytte barnehage, fyller du inn ønskene dine her.
 5. Hvis du har uttalelser fra helse- eller fagpersoner som kan ha betydning for søknaden, laster du opp det som vedlegg eller ettersender per post 
 6. Før du søker om plass, må du bekrefte at du har lest og forstått reglene om priser og betaling, og at du er innforstått med at du må betale for plassen. 
 7. Til slutt kontrollerer du skjemaet og sender det inn.
 8. Hvis du ikke rekker å gjøre ferdig søknaden, trykker du lagre. Du vil da finne igjen utkastet under "Mine påbegynte skjema"
Du kan søke heltids- eller deltidsplass

Barnet skal få tilbud om deltids- eller heltidsplass ut ifra ønskene i søknaden. Som hovedregel tilbys ikke plass under 3 dager per uke. Enkelte barnehage tilbyr kun 4- og 5-dagersplass. Ingen som søker om deltidsplass skal være nødt til å ta en heltidsplass.

Du må søke via hovedopptaket, senest 20. mars, hvis:
 • du skal ha barnehageplass i kommunen for første gang.
 • du står på venteliste til barnehageplass.
 • du allerede har barnehageplass, men ønsker å øke eller redusere antall dager barnet er i barnehagen.
 • du ønsker å flytte barnet til en annen barnehage i kommunen. Hvis du da får førsteønsket ditt oppfylt, mister du automatisk plassen du søker deg bort fra.
Hvordan vurderes søknadene?

Det er samordnet hovedopptak i kommunen. Hovedopptaket gjøres av rådmannen etter råd fra barnehagestyrerne. Opptaket gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne for de private barnehagene. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunale og private barnehager skal behandles likt i opptaksprosessen.

Opptakskriterier

1. Barn med funksjonshemninger, har etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lege eller psykolog.

2. Barn som har søkt og fått innvilget utsatt skolestart.

3. Barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4 og 4-12.

4. Barn som er skolestarter påfølgende år (5-åringene)

5. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og som ønsker å utvide denne.

6. Barn som har søsken i den barnehagen barnet går i, det barnehageåret søknaden gjelder for.

7. Barn som allerede har plass i en barnehage, og ønsker å bytte til en annen barnehage

Det skal tas hensyn til gruppesammensetning ut fra balanse mellom alder og kjønn. Hvis søkere etter dette står likt, prioriteres de som har stått lengst på venteliste. I spesielle tilfeller kan rådmannen i enighet med styrerne fravike kriteriene for opptak.

Svar på søknaden

Når alle søknadene er behandlet, får du som sendte inn søknaden for barnet, svar i din digitale postkasse. Hvis du godtar tilbudet, trenger du ikke gjøre noe mer. Du må sende inn svarskjema, hvis:

- du IKKE ønsker tilbudet du har fått

- du takker ja til tilbud om andrevalget ditt, men ønsker å stå på venteliste til førstevalget

Svarskjema finner du her.

Du kan klage på vedtaket

Du må sende en eventuell klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottar svaret på søknaden om barnehageplass. For å klage, logger du inn på Rettpåsak og velger fanen "Min saksgang". Finn igjen barnehagesøknaden, og trykk på "Klikk her for dialog". Da vil du få opp et klageskjema. 

Oppsigelse av barnehageplassen

Du har en barnehageplass helt til barnet begynner på skolen, eller til du sier opp plassen.

 • Oppsigelsestiden på barnehageplass er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Oppsigelse av plassen meldes inn på samme skjema som søknad om barnehageplass.
 • Hvis barnehagen mottar oppsigelse etter 1. april, har foresatte plikt til å betale for plassen ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsestiden, skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
 • Ved manglende betaling ut over 2 måneder, kan barnet miste plassen.  En slik beslutning fattes av barnehagen ved styreren. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer.

Priser og betaling

Kontakt

Dagrun Fissum Solli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 959 41 290
Fant du det du lette etter?