Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Barnehageplass

 • Vi har ett årlig hovedopptak til barnehagene i Indre Fosen. Fristen for å søke var 20. mars.  Opptak ellers i året gjøres av styrer ved den enkelte barnehage. Du søker via samme skjema som ved hovedopptaket. 
 • Du får svar på søknaden i løpet av noen uker. Brevet sendes til din digitale postkasse Digipost, eBoks).
 • Du må svare på tilbudet om barnehageplass innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet. 

Klikk for stort bilde 

Logg inn her for å søke barnehageplass

Du bruker samme innlogging for å svare på tilbud om barnehageplass. 

Bestemmelsene om barnehageplass

I Indre Fosen har alle kommunale og private barnehager felles, samordnet opptak. Bestemmelsene om barnehageplass står i kommunens barnehage-vedtekter (PDF, 259 kB).

Hvis du skal søke barnet inn i en privat barnehage, må du i tillegg sette deg inn i barnehagens egne vedtekter. De private barnehagene kan ha andre opptakskrav enn det som står i kommunens vedtekter og ha egne opptakskretser. 

Se alle vedtekter her

Barnehageplass

Retten til barnehageplass

Retten til barnehageplass gjelder innenfor søknadsfristen til hovedopptaket, 20. mars. 

 • Barn som fyller ett år innen 31. august, har rett til å få barnehageplass fra august året etter i kommunen der de bor. Hvis du ønsker at et barn med rett til plass fra august skal starte senere på høsten, må du likevel betale for plassen fra august.
 • Barn som fyllet ett år i september, oktober og november har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden de fyller ett år. Du betaler fra den måneden barnet har rett til plass.
 • Når barnet har fått barnehageplass, har hun eller han plassen helt til skolestart eller til foresatte eventuelt sier opp plassen.

Barn som har rett på plass og der familien søker om oppstart etter 30.11, får ikke et tilbud gjennom hovedopptaket. 

I hvilken barnehage har barnet rett til plass?

Barn har rett til plass i barnehage i kommunen der det bor. For at retten skal være oppfylt, må reiseavstanden til barnehagen der de får tilbud om plass, ikke være urimelig lang.

Barnehagesøknaden

Søk barnehageplass her

Det er ett hovedopptak i året. Her er søknadsfristen 20. mars. 

 • Det er felles opptak og søknadsskjema for alle kommunale og private barnehager i kommunen.
 • Ved hovedopptaket blir søknadene behandlet i løpet av april.
 • Du kan også søke plass ellers i året. Du får da plass, hvis barnehagen har kapasitet. 
 • Hvis du skal søke inn flere barn i familien, må du fylle ut ett søknadsskjema for hvert barn.
 • Hvis du skal søke om å flytte barnet fra én barnehage til en annen i kommunen, vil du automatisk miste plassen du søker deg bort fra når du får førsteønsket ditt oppfylt.
 • Hvis du får tilbud om førsteønsket som du har søkt på, mister du automatisk muligheten til å stå på venteliste.

Slik søker du

Logg inn via ID-porten til Visma Flyt barnehage

For å fylle inn skjemaet, må du logge deg deg inn med elektronisk ID (for eksempel MinID, BankID, BankID på mobil, Buypass ID i mobil, Buypass ID på smartkort, Commfides). Les mer om hvordan du skaffer deg elektronisk ID her.  Hvis du ikke har mulighet til å skaffe elektronisk ID, kan du kontakte servicetorget, for å søke på papirskjema. 

I skjemaet skal du skrive datoen for ønsket oppstart, ved hvilke(n) barnehage du ønsker plass og hvor mange dager i uka du ønsker plass. Du må også krysse av for om barnet oppfyller noen av opptakskriteriene. 

Du kan søke heltids- eller deltidsplass

Barnet skal få tilbud om deltids- eller heltidsplass ut ifra ønskene i søknaden. Som hovedregel tilbys ikke plass under 3 dager per uke. Enkelte barnehage tilbyr kun 4- og 5-dagersplass. Ingen som søker om deltidsplass skal være nødt til å ta en heltidsplass.

Du må søke via hovedopptaket, senest 20. mars, hvis:
 • du skal ha barnehageplass i kommunen for første gang.
 • du står på venteliste til barnehageplass.
 • du allerede har barnehageplass, men ønsker å øke eller redusere antall dager barnet er i barnehagen.
 • du ønsker å flytte barnet til en annen barnehage i kommunen. Hvis du da får førsteønsket ditt oppfylt, mister du automatisk plassen du søker deg bort fra.
Hvordan vurderes søknadene?

Det er samordnet hovedopptak i kommunen. Hovedopptaket gjøres av kommunedirektøren etter råd fra barnehagestyrerne. Opptaket gjøres i tett samarbeid mellom de kommunale styrerne og styrerne for de private barnehagene. Brukernes ønsker og behov skal tillegges stor vekt ved selve opptaket. Kommunale og private barnehager skal behandles likt i opptaksprosessen.

Opptakskriterier

1. Barn med funksjonshemninger, har etter loven har fortrinnsrett ved opptak. Dokumenteres av pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT), lege eller psykolog.

2. Barn som har søkt og fått innvilget utsatt skolestart.

3. Barn som skal sikres barnehageplass som hjelpetiltak etter lov om barneverntjenester § 4-4 og 4-12.

4. Barn som er skolestarter påfølgende år (5-åringene)

5. Barn som allerede har deltidsplass i barnehagen og som ønsker å utvide denne.

6. Barn som har søsken i den barnehagen barnet går i, det barnehageåret søknaden gjelder for.

7. Barn som allerede har plass i en barnehage, og ønsker å bytte til en annen barnehage

Det skal tas hensyn til gruppesammensetning ut fra balanse mellom alder og kjønn. Hvis søkere etter dette står likt, prioriteres de som har stått lengst på venteliste. I spesielle tilfeller kan rådmannen i enighet med styrerne fravike kriteriene for opptak.

Svar fra kommunen/barnehagen på søknaden

Når alle søknadene er behandlet, får du som sendte inn søknaden for barnet, svar i din digitale postkasse.  Du må svare på tilbudet senest 14 dager etter at du mottok brevet fra kommunen. Du svarer ved å logge deg inn i Visma Flyt barnehage (samme sted som du søkte om plass). 

Du kan klage på vedtaket

Du må sende en eventuell klage til kommunen senest 3 uker etter at du mottar svaret på søknaden om barnehageplass. For å klage, send inn et kontaktskjema til kommunen. 

Du må svare på tilbudet om barnehageplass

Når du har søkt om barnehageplass, får du svaret i din digitale postkasse. Du må takke ja eller nei til dette tilbudet innen fristen som er oppgitt i tilbudsbrevet.  Når du takker ja til plassen, må du samtidig bekrefte at du har lest og forstått vedtektene og du forplikter deg til å betale for plassen.

Oppsigelse av barnehageplassen

Du har en barnehageplass helt til barnet begynner på skolen, eller til du sier opp plassen.

 • Oppsigelsestiden på barnehageplass er 1 måned, regnet fra den 1. eller 15. i hver måned. Oppsigelse av plassen sender du inn via dette skjemaet. 
 • Hvis barnehagen mottar oppsigelse etter 1. april, har foresatte plikt til å betale for plassen ut barnehageåret. Dersom barnehagen får inn et nytt barn i oppsigelsestiden, skal foreldrebetalingen i oppsigelsestiden reduseres forholdsmessig.
 • Ved manglende betaling ut over to måneder, kan barnet miste plassen.  En slik beslutning fattes av barnehagen ved styreren. Før oppsigelsen gjennomføres, skal styreren sikre at relevante forhold knyttet til manglende betaling er klarlagt. Det er barnas foreldre og foresatte som er ansvarlig for å bidra til å klargjøre relevante forhold i nært samarbeid med styrer.

Priser og betaling

Kontakt

Dagrun Fissum Solli
enhetsleder Barnehage
E-post
Mobil 959 41 290

medlem av styringsgruppa "Inkludering på alvor", som representant for barnehagene